18. století

Historie obce Radenín (Hradenín) v 18. století

31.01.2008

Marie Terezie von Sporck se provdala 8.11.1700 za hraběte Ferdinanda Magnus Ignác Arnošt Antonín des Fours.

Marie Anna se provdala v roce 1701 za Františka Adama Pucharta z Voděrad.

Válka o španělské dědictví (1700-1713). Berně v roce 1703 byla už 43 zlatých (v roce 1650 jen 9 zl.) Čechy stavěly asi 6500 rekrutů ročně.

Povinná robota, kolem roku 1700 už celoročně ustálená na 3 pracovních dnech v týdnu, byla přitom naprosto neproduktivní formou přinucení. Jakmile se robotěz ocitl na svém políčku, udělal za den 8 až 10 krát více práce než na polích feudální vrchnosti. Objevují se první manufaktury, padá návrh na zrušení cechů. Stavba cest podle zkušeností Francouzů.

Je 90 % negramotnost. Koniášův Klíč označoval závadové knihy Libri prohibiti. Velmi mírná cenzura vzhledem k poměrům za totality ve 20. století. Po staletém protestantství se dostavil nekonečný seriál náboženských slavností jako nikdy předtím a nikdy potom. Ročně se slaví až 40 svátků a spolu s nedělemi to dávalo 3 měsíce volna v roce. Uctívání Jana z Nepomuku.

Filip von Sporck nejv. lejtenant padl ok. 1703 ve Vlaších. Johann Georg II. von Sporck stal se samostatným držitelem.

Leopold I. umírá v roce 1705. Josef I. (1705-1711)

Po smrti Johanna Georg II. von Sporck dne 14. dubna 1705 uvázaly se v dědictví po něm (r. 1705) dcery jeho Marie Terezie des Fours, Marie Konstancie, ovdovělá Týřovská (1705), později Woracziczky z Pabienitz a Maria Anna ovdovělá Puczhartová z Voděrad, avšak k dělení přišlo teprve r. 1709, 31. ledna.

Dcera hraběte Ferdinanda des Fours Maria Anna Theresia des Fours (1706-1745).

Marie Terezie des Fours rozená von Sporck dostala zámek a ves Radenín, vsi KozmiceNový Dvůr, BezděčínÚdolí Jozafat, Křeč, Chrbonín, Krtov, Lhota a Kloužovice.

Marie Konstancie pustý hrad Choustník, Chustnice, Kajetín, Skopytce, Chabrovice, Mlýny, Psárov, Čiklasovice, Předboř, Druneč a Zárybníky a

Maria Anna 36900 fl. rh. z obou dílův.

Židovské ghetto a hřbitov doložené již v 1. pol. 18. stol.

Karel VI. (1711-1740), korunován až v roce 1723.

V Čechách se objevil mor v letech 1713-15 a bylo to naposledy. Mor napadl a zdecimoval i skot. Hrozící hladomor zažehnala nová plodina - brambory.

Válka s Turky 1716-1718. Demonstrace sedláků na západním Táborsku v letech 1716, 1720-28.

Kamenné sochy u kostela - sv. Františka de Paula z roku 1717 a  socha Jana Nepomuckého z roku 1727

mapa

Müllerova mapa Čech z roku 1720

 

Maria Anna Theresia des Fours se provdala 5.2.1726 za hraběte Františka Václava del Caretto-Cavriani di Millesimo, (1698/1700-1760), hejtmana bechyňského kraje.

 

Od roku 1728 jezuité zavádějí nový křesťanský pozdrav: "Pochválen buď Ježíš Kristus! Až na věky věkův, amen!"

Dcera hraběte Františka Václava del Caretto-Cavriani di Millesimo Maria Terezie del Caretto-Cavriani di Millesimo (1728-1769).

Praha oslavila Nepomukovu kanonizaci ve dnech 9. - 16.10.1729. Takové oslavy ještě Praha neviděla.

Výdělky: tesař denně 18 krejcarů, zedník 21 kr.

Ceny: kopa vajec 20 kr., libra masa 5 kr., libra másla 15 kr., husa 15 kr., kráva 8 zlatých. (1 zl.=60 kr.)

Barokní skleník v zámecké zahradě - oranžerie. Zbudována ?

Hrabě Ferdinand des Fours nechal postavit u kostela svaté Markéty boční barokní osmibokou kapli sv. Barbory z r. 1732 s kopulí, v níž jsou malby podobného typu jako v kostele svatého Mikuláše v Praze. Oltář v boční kapli. Strop kaple s obrazy čtyř posledních věcí člověka.

Nový oltář pro radenínský kostel zakoupila Marie Konstancie Voračická rozená des Fours  (+ 23.11.1735) v roce 1749.(?) Svatostánek je dřevěný a na dvířkách byl obraz Panny Marie Klokotské. Po stranách oltáře jsou dřevěné branky, vedoucí za oltář s dvířky, se sochami sv. Zikmunda a Vojtěcha. K oltáři se vystupuje po dvou dřevěných schodech. Tumba i menza jsou dřevěné, tumbu vepředu zdobil erb hraběcí rodiny. Oltář na čtyřech sloupech je ve dřevě, ale pozlacení, mramorování a polychromie je již sešlá. Hlavní oltář je portálový se sochami světců, s původním obrazem sv. Markéty (je portrétem šlechtičny), obnoven byl v roce 1748.

Dolní obraz sv. Markéty, jak s křížem v ruce přemáhá obludu pekelnou. Obraz je na plátně.

Demonstrace sedláků na západním Táborsku v letech 1732, 1737-38. Válka o polský trůn 1733-38. Válka s Turky 1736.

 Proti kostelu se nachází barokní kaple sv. Jana Nepomuckého. Zbudována v roce 1740.

 Kdy byla postavena kaple sv. Anny u cesty do Chrbonína?

Karel VI. umírá v roce 1740. Na říši Marie Terezie (1740-1780) se vrhly okolní státy jako smečka hyen větřící snadnou kořist. Pruský král Friedrich II. obsadil Slezko.

24.10.1741 bavorský kurfiřt vnikl přes Vyšší Brod do Čech. Obsadil Č. Budějovice, Tábor a Prahu. Čeští stavové vrazili své vladařce dýku do zad: přijetím bavorského kurfiřta Karla Albrechta za krále (7.12. jako Karel III.) se dopustili zrady.

Prusové znovu zaútočili na jaře 1742 a obsadili i blízkou Jihlavu. Francouzi před vánoci uprchli z obklíčené Prahy. V osvobozené Praze byla korunována 12.5.1743 Marie Terezie jako žena vladařka.

Marie Terezie des Fours rozená von Sporck umírá 13.3.1743.

Druhá válka o Slezko. V září 1744 vojáci pruského "Velkého Frice" Friedricha II. obsadili Prahu. Vojsko prince Nassavského dobylo Tábor. V říjnu je z Tábora vyhnalo od jihu postupující vojsko Karla Lotrinského.

Maria Anna Theresia del Caretto-Cavriani di Millesimo rozená des Fours umírá v Táboře 19.4.1745.

Chatrného míru 1748-56 se využilo k první sérii tereziánských reforem. Finance, správa, soudy a vojenství. Samostatná česká kancelář byla zrušena - administrativní sloučení země české s rakouskými zeměmi. Vznikly nové úřady a úředníci - místo pražského místodržitelství vznikla "zemské deputace", brzy nato "zemské reprezentace a komory" a ve Vídni nadřízená "tajná dvorská komise". V roce 1750 vznikl Táborský kraj (až do 1849). 1752 sjednoceny celní tarify (do té doby se v Čechách vybírala rozmanitá cla na více než 700 místech). Ubylo 22 svátků.

Zlatý dukát = 60 krejcarů, stříbrný tolar = 2 zlatý = 120 krejcarů, 17krejcar, 7krejcar, 3krejcary (troníček), fenik.

Marie Terezie del Caretto-Cavriani di Millesimo se provdala v Choustníku dne 24.8.1750 za hraběte Leopolda Viléma Kolowrat-Krakowsky (1727-1809).

Dvacetizlatkový systém fungoval od r. 1753 do r. 1857. 1 vídeňská hřivna = 12 tolarů = 24 půltolarů čili zlatých = 48 čtvrttolarů = 72 dvacetníků = 480 grošů = 1800 krejcarů = 2400 grešlí = 3600 půlkrejcarů = 8640 vídeňských penízů - feniků.

Ten roku 1753 koupil panství hrobské. Statek Radenín se dostal do tohoto hraběcího rodu r. 1754.

Syn Filip František Kolowrat-Krakowsky (1756-1836).

Po prohrané bitvě u Štěrbohol u Prahy 6.5.1757 habsburská armáda ustoupila až k Táboru. V červnu 1758 generál Laudon vyhání Prusy z Čech. Konec třetí války o Slezko.

Sídlo hrabat Kolowrat-Krakowsky bylo přeneseno do Hrob. 

Radenínský kostel patřil do roku 1758 jako filiální k Choustníku, kdy Marie Terezie, říšská hraběnka Kolowrat Krakowsky, dotovala a zřídila farní beneficium v Hrobech dne 21.6.1758 a připojila radenínský kostel k Hrobům. V Choustníku zřekla se i pro své potomky patronátního práva.

Hrabě František Václav del Caretto-Cavriani di Millesimo umírá 1760.

Radenínský zámek osiřel. Mnohé prostory byly zcela časem zchátralé. Gotickou klenbou opatřená kaple sloužila za obydlí purkrabího. Ve zpustlém zámku měl být sládek, lesní a do roku 1856 lékař, který bral od vrchnosti deputát v obilí, dříví, byt, od poddaných něco peněz a obilí. Poslední z nich byl Josef Dlesk (+15.5.1856). Do roku 1847 v zámku bydlela také finanční stráž.

1763 se připomíná ve vsi chirurg Antonín Rapp, francouzský exulant.

Sedmiletá válka konečně skončila v roce 1763.

Začala druhá etapa reforem - oblast školství, soudnictví, církevní otázka, míry a váhy.

Sjednocení měr a vah: celorakouská tzv. vídeňská soustava byla přijata v roce 1764 a trvala až do přijetí metrického systému měr v roce 1876.

 

palec 0,026 m

stopa 0,316 m

loket 0,777 m

sáh 1,896 m

poš. míle 7,585 km

Délkové míry

 

sáh 3,5 m2

měřice 1918 m2

korec 2877 m2

jitro 5754 m2

Plošné míry
žejdlík 0,358 litru holba 0,707 l máz 1,415 l vědro 56,589 l

 

Objem

 

 

kvintlík 4,37 g lot 17,5 g libra 560,06 g centýř 56 kg
Hmotnost

Mapa Hradenína z roku 1764-1768: I. vojenské (josefské) mapování - Čechy, mapový list č.225. Po dvoru Theresien Hof a osadě Theresiendorf (Terezín) ještě není ani památka.

Marie Terezie Kolowrat-Krakowsky založila dvůr Theresienhof a osadu Theresiendorf (Terezín).

Marie Terezie Kolowrat-Krakowsky rozená del Caretto-Cavriani di Millesimo umírá 9.2.1769. Pohřbena je v kryptě kostela v Hrobech.

Klasicismus (1770-1820).

Hladomor století v letech 1771 a 1772. Pomřela asi desetina obyvatelstva. Nástup brambor.

V roce 1772 Leopold Vilém Kolowrat-Krakowsky nechal postavit východně Radenína (vzdušnou čarou 5 km) barokní centrální šestibokou kapli sv. Anny nad pramenem u kterého založil lázně, kostel dal rozšířiti a vystavěl oratorium.

Vsi obcházely tzv. konskripční komise, provádějící sčítání obyvatelstva. Rozdávaly statkářům a chalupníkům "numera" - vůbec první popisná čísla domů (poslední čtvrtina roku 1770, počátek roku 1771). Brzy na to se v některých oblastech objevily i tzv. komise urbariální, pořizující v souvislosti s chystanou reformou soupisy všech robotních, naturálních, finančních aj. povinností poddaných vůči vrchnosti.

Od 6.12.1774 oficiálně začátek povinné školní docházky pro děti 5-12 let.

Hladový rok 1775. Robotní patent, který podstatně zmirňoval a diferencoval míru robot. Celní unie mezi zeměmi českými a rakouskými. Demonstrace sedláků kolem Chýnova a Černovic.

1776 nový Hrdelní řád - konec s praxí středověkého útrpného práva, tak i s vírou v čarodějnictví.

29. listopadu 1780 umírá císařovna Marie Terezie.

1781 "osvícený tyran" Josef II. (1780-1790) vydal 6000 patentů za necelých 10 let. Ruší cenzuru, většinu klášterů, vydává toleranční patent, patent o zrušení nevolnictví. Ulehčil Židům život. Počet svátků se zmenšil na 27. Kvalitativní skok učinilo zdravotnictví. Otevírání nových škol.

Patent o dědickém právu umožňuje drobení gruntů do 40 měřic (7,62 ha). Poddaní získali mj. tato práva:

  • uzavírat manželství bez svolení feudálního pána,

  • svobodně opouštět panství a hledat si obživu dle libosti, přičemž vrchnost byla povinna vystavit zdarma propouštěcí list

  • sedláci směli posílat své děti na studia, na řemeslo, prodávat i zadlužovat grunty a chalupy

  • nebyli povinni odebírat panské pivo a pálenku, mlít ve vrchnostenském mlýně

V roce 1784 se prázdniny přesunuly z měsíců září a říjen na červenec a srpen.

Vyměřování tzv. josefinského katastru v letech 1784-89: výměry dominikální (panské) a rustikální (propachtované poddaným) půdy pro účely berní a urbariální reformy. Daně měly být stanoveny v závislosti na výměře, bonitě půdy a na průměrném hrubém hospodářském výnosu. Jetelová a chlévová revoluce.

Nastupuje české obrození. Osvícenská generace Dobrovského a Krameria.

Válka s Turkem od února 1788 do srpna 1790. Vojevůdce Laudon dobyl Bělehrad 1789.

V Paříži 14.7.1789 pád Bastily předznamenává pád feudalismu.

Filip František Kolowrat-Krakowsky si vzal 16.2.1790 za manželku Theresia von Trunkel (1768-1819).

Od 1.11.1789 měli sedláci ještě rok robotovat a potom měla být robota zrušena. Císař ale umírá 20.2.1790 a císař Leopold II. (1790-1792) pro ohromný odpor šlechty reformu odvolal. A tak se robotovalo ještě 60 let do roku 1848.

Leopold II. umírá 1.3.1792. Korunovace císaře Františka II. na českého krále 9.8.1792 (1792-1835).

Od 20.4.1792 válka s Francií. Celkem 5 protifrancouzských expedic. První v letech 1792-97.

Strach před šířením myšlenek francouzské revoluce vedl k omezování pohybu lidí, svobody tisku a shromažďování. Od roku 1795 zavedena opět cenzura.

Druhé koaliční tažení 1799-1801. Přes Čechy prochází vojsko generála Suvorova (+ 1800).