2017

Z RADENÍNSKA - LISTOPAD 2017

titulek Z RADENÍNSKA - LISTOPAD 2017

Na úvod 22. zasedání zastupitelstva obce starosta omluvil nepřítomné zastupitele a zároveň přivítal přítomné občany a zastupitele na jednání po letních prázdninách.

  Druhým bodem byla kontrola  a schválení usnesení z 21. jednání. Schválené bylo rozpočtové opatření č. 6. Následně zastupitelé schválili veškeré dokumenty a zprávu kontrolního úřadu, který provedl audit hospodaření obce za celý rok 2016. Dále bylo schváleno výběrové řízení na opravu střechy prodejny v Radeníně, výměnu oken na OÚ a DP včetně vchodových dveří pro f. Kadlec okna, dveře z Tábora.

Na vědomí přítomní vzali zprávu starosty o hospodaření z rozpočtem na rok 20178 k 27.6.2017, průběhem příprav, realizování a vyúčtování přiznaných dotací na investiční akce; zprávu starosty o postupu prací na prvé změně územního plánu obce; rozpočtové opatření č. 5. Následně byla přítomným oznámena smutná zpráva o úmrtí pana Mgr. Jiřího Kohouta, autora připravované knihy o Radenínsku a nakonec příjemná zpráva o konání vítání nových občánků na obecním úřadu (17 dětí).

  Několik čísel z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 29.8.2017. Finance do rozpočtu plněny na 75,45%, částka 8 635 044,53Kč. Poplatky za komunální odpad od občanů plněn na 94,95%, chybí vybrat částka 12 000,-Kč. Z daně přidané hodnoty ještě do rozpočtu přijde 720 690,-Kč; daň od právnických a fyzických osob očekáváme asi 1 170 000,-Kč.

Výdaje na konci vykazovaného období činí 46,98% (6 932 845,46Kč). Zde dojde k výplatě ke konci roku většímu poklesu z důvodu vyúčtování dotací (Terezín, Nuzbely, POV u Krajského úřadu apod.). Zaplatila se investiční akce MK Židovna, opravily se chodníky v Radeníně  a v Kozmicích a zbývá posledních 200 000,-Kč na zimní údržbu. Rezerva je na řádku pitná voda a kanalizace, ale ještě není konec roku a navíc budeme provádět kontrolní vrt v Kozmicích. Vyčerpány jsou peníze na účtu zájmová činnost v kultuře, ale naopak jsou tu peníze za nevydanou knihu  o Radenínsku

   Rozpočtová opatření č. 7 a 8 jsou podobná, co se týče vzniklých nákladů. Převážně se jedná o chodníky v Radeníně a v Kozmicích, které se opravují mimo rozpočet; opravu vrat na stodole v Radeníně, která jsou již několik let připravena k zabudování, samotné stání pod autem pro svoz komunálního odpadu. V příjmech u rozpočtového opatření je na příjmu dotace 250 000,-Kč z POV od KÚ-JČ, 10 000,- odvod za odnětí půdy a 683 236,-Kč za dotaci od MMR na MK Židovna.

V neposlední řadě se objevily v Radeníně a v Lažanech betonové lavičky po 10 000,-Kč.

  Zastupitelstvo projednalo a schválilo projektanta našeho prvně upraveného územního plánu. Ze šesti nabídnutých projektantů vybrali Ing. Arch. Dagmar Buzu z Tábora. Tento návrh podpořil i starosta obce, který měl možnost se seznámit s několika zadáními územních plánů. Co se týče zafinancování těchto prací, nebude problém po vydání ÚP požádat o dotaci na profinancování celého dokumentu.

   V bodě „směna pozemků“ se zastupitelé vrátili v čase  ke 13. jednání ze dne 26.4.2016, kde v odstavci zastupitelstvo schvaluje „prodej popřípadě směnu části pozemku p.č. 1108/2 v k.ú. Kozmice až po řádném zaměření“. V těchto dnech jsme na úřad obdrželi polní náčrtek č. 107 od geodetické kanceláře Dvořáček, která řešila chybné zaměření pozemku 1109/3 v k.ú. Kozmice. Z náčrtku vyplývá, že bychom nemuseli část pozemku prodat, ale směnit s majitelem pozemky 1108/3 a pozemek 1109/5.

Po vydání klasického GP a podání žádosti, která bude řádně zveřejněna na ÚD budeme moci tento návrh provést.

  Co se týče vodního hospodářství je nám příroda a počasí nakloněno. Prázdniny byly krásné, ale i zapršelo, takže s množstvím vody nebyl problém, až na Kozmice, kdy jsem chtěl již upozornit na šetření, ale dopadlo vše dobře a můžeme říci, že jsme s vodou hospodařili vzorně. Navíc nás potěšilo, že jsme dostali na zkušební vrt pro pitnou vodu v Kozmicích dotaci, takže jsme ve fázi projektování a přípravy s panem Ing. Cahlíkem, hlavním projektantem.

Diskuse:

 • Obec dala souhlas se vstupem na obecní pozemky při údržbě potoka Stružka od Obecního rybníka na Stržený
 • Starosta podal zastupitelům zprávu o spotřebě el. energie na jednotlivých odběrných místech. Podle kapliček a smuteční síně v Hrobech, kde je předpoklad stále stejné spotřeby, jsme zjistili, že došlo k částečnému zdražení el. energie,, takže navýšení na jednotlivých odběrných místech jsou v relaci.
 • Starosta informoval přítomné o získání nových dotací od MV ČR a KÚ-JČ na nákup nového požárního auta 450 tisíc + 250 tisíc korun

Ze Státního fondu životního prostředí obec získala asi 353 288,-Kč na zkušební vrt pro Kozmice. Jde o provedení hydrologického průzkumu od firmy Altec International s.r.o. z Holešova zastoupenou panem RNDr. Alešem Cahlíkem.

Neprošla dotace na čelní nakladač na skládkování bioodpadu; bude v září zažádáno opětovně.

 • Obec koupila z rozpočtu obce za 320 000,-Kč traktor na sečení trávy s horním výklopem.
 • Na závěr starosta podal zprávu se stavem na investičních akcí, které se v letošním roce na Radenínsku provádějí: MK Radenín …………..hotovo, vyfakturováno
 •                                       Střecha prodejny, okna zasedačka, dveře okna DP ……..hotovo
 •                                       Terezín výměna potrubí vodovodu ………….před dokončením
 •                                        Nuzbely čp. 4 …………..předání do 31.10.2017 bude splněno

Poslední slovo v diskusi měla paní Taťounová, která nás informovala o práci na knize o Radenínsku, kterou připravoval zesnulý pan Kohout. Poté nás přítomné ujistila, že veškeré fotografie, které byly součástí minulých web-stránek obce nezmizely, ale je nyní jiný postup na „webu“jak se k nim dostat.

 

Na úvod 23. jednání ZO starosta omluvil nepřítomné zastupitele.

 Následně starosta připomněl přítomným poslední usnesení ze dne 29.8.2017, kdy zastupitelé vybrali za garanta a projektanta při prvé změně územního plánu paní Ing. Arch. Dagmar Buzu z Tábora, bývalou vedoucí na územním plánování při Městském úřadu v Táboře.

Následně zastupitelé rozhodli i o provedení hydrologického průzkumu v Kozmicích při hledání posílení vody firmou Altec International s.r.o. z Holešova, zastoupené RNDr. Alešem Cahlíkem..

Klasicky dále zastupitelé vzali na vědomí hospodaření k 29.8.2017, rozpočtová opatření č. 7 a 8.

Projednávala se směna pozemků v Kozmicích, ale pouze z polního náčrtku, takže závěrečné rozhodnutí bylo přeloženo do příštího zasedání, kdy budou k dispozicí konkrétní geometrické plány. Hovořilo se dále o vodním hospodářství na Radenínsku, dal se souhlas se vstupem na obecní pozemky při údržbě potoka Ve Stružkách. Vyúčtování el. energie  bylo též vzato na vědomí, tak jako zpráva starosty o stavu na investičních akcích prováděných v tomto roce. Byl schválen nákup malotraktoru na sečení z rozpočtu obce. Bylo uloženo starostovi podepsat smlouvu o dílo s Ing. arch, Dagmar Buzu a firmou Altec International s.r.o.

   Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 10/2017 v příjmové části praví: příjmy daní a podobně na 82,57Kč, což je částka 10 232 838,09 z rozpočtu 12 392 8/49,00Kč. Očekává se příjem z daní asi jednoho mil.korun. Poplatky za komunální odpad je překročen o 3 098,-Kč (101,41%) poplatek ze psů na 85%. Naopak výdaje z rozpočtu jsou vyúčtování doposud na 68,74%, což je částka 10 307 828,40Kč. Postupně jak jsou dodělávané investiční akce (a bylo jich v roce 2017 dost), jsou i finance dorovnány podle smluv. Čeká nás doplatit akci v Terezíně, v Nuzbelech a připravit se na zimu.

Nepovedlo se v Terezíně kompletně připojit nově vybudované rozvody vody v osadě a před vsí zabudovanou automatickou technologickou stanici na zvýšení tlaku v řádu pitné vody. Peníze, které byly vyčleněny, byly částečně použity na jiné akce, nebo budou převedeny do roka 2018, kdy dojde k dopracování akce. Na účtu obce v bance je k 31.10.2017  3 758 351,80Kč.

    Rozpočtová opatření č. 9 a 10 jsou podobná, co se týče vzniklých nákladů. Převážně se jedná o chodníky a posyp, vícenáklady na rekonstrukci požární zbrojnice v Nuzbelech, platily se služby  (stany a sety) od Mikroregionu, sociální pojištění za pracovníka z úřadu práce, příspěvek na Táborskou ligu hasičům v Kozmicích, pohoštění na kulturních akcích, sociální pojištění zastupitelů, volby, pojištění a podobně. Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 11, kde byla vyplacena investice 460 000,-Kč na požární zbrojnici v Hrobech.

   Dne 1.7.2017 nabyl zákon č.14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 15/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze základních povinností každého podpůrného orgánu (obec) je povinnost zapsat do registru veřejné funkcionáře náležející do oboru působnosti daného podpůrného orgánu. Jde o to, že veřejný funkcionář je povinen přesně, úplně a pravdivě oznámit majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce a majetek, který nabyl v průběhu výkonu funkce.

   V bodě „směna pozemků“ se zastupitelé vrátili v čase  ke 13. jednání ze dne 26.4.2016, kde v odstavci zastupitelstvo schvaluje „prodej popřípadě směnu části pozemku p.č. 1108/3 a pozemek č. 1102/5 v k.ú. Kozmice až po řádném zaměření“. Na posledním zasedání byl k dispozici pouze „polní náčrtek“ od geodeta, takže zastupitelé odsouhlasili konečnou směnu pozemků až na dnešním, tj. 23. jednání za ceny: lesní pozemek 30,16Kč/m2, zahrada 10,-Kč/m2, ostatní plocha 10,-Kč/m2.

  Zákon 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím začali v poslední době zneužívat jak fyzické, tak i právnické osoby a pro práci na obci je tato „práce“ časově dost náročná Proto starosta navrhuje poskytování těchto informací zpoplatnit (dle § 17 odst. 1 výše uvedeného zákona) a to za každou započatou hodinu vynaloženou na zpracování 300,-Kč a to zaplacenou před započetím prací.

     Dne 13.10.2017 na obec došel dopis od pana Josefa Štamberka, Zahradní 716, Černovice ohledně  smlouvy, která byla v roce 2015 s ním uzavřena z důvodu dlouhodobě umístněných jímacích studní pitné vody pro osadu v Kozmicích v jeho lesích. V těchto dnech pan Štamberk zjistil, že tato smlouva, ohledně věcného břemene, je pro něj nevýhodná, tak nabízí tři možnosti úpravy. Zastupitelé se přiklánějí ke druhému návrhu: „přepracování smlouvy, která by odpovídala navrhované částce pronájmu 6 000,-Kč za rok.

   V tomto bodu starosta informoval přítomné o investičním výhledu na rok 2018. Dotace je zajištěna na provedení posilového vrtu v Kozmicích (500 000,-Kč) a následné připojení k vodojemu, na nové hasičské auto od GŘ ZHS (500 000,-), jinak bychom měli opravit MK v Lažanech a v Kozmicích-Zapetrovech, zastupitelka paní Dvořáková vypracovala projekt na výsadbu ovocných stromů v Terezíně (dotace od MŽP), dodělat vodu v Terezíně, dodělat kapličku na Blaníku, opravit hrobku v Radeníně-sakrární památky, vyčerpat z letošního roku plánovaných 120 000,-Kč na opravu Sádeckého rybníka plus další investice. Ale že toto není jenom na starostovi, zastupitelé by měli přinést svoje návrhy do rozpočtu obce 2018 na příští zasedání 28.11., kdy budeme mít tento bod jako hlavní a bude se tvořit celý kompletní návrh rozpočtu, jenž by se měl do konce roku odsouhlasit.

Diskuse:

 • Na žádost na odbor dopravy o změnu umístnění dopravních značek začátek a konec obce u Sádeckého rybníka, abychom zachovali v obci 50km rychlost i v části obce od Sádeckého rybníka k Lexům, jsme dostali zamítavé stanovisko. Obec toto bude řešit nákupem nových značek, které zabudujeme při vjezdu do vsi u rybníka.
 • K volbám, které proběhly i v Radeníně přišlo 65,06% voličů. Počet platných hlasů 253 z toho nejvíce hlasů obdrželo hnutí ANO 73, následovali PIRÁTI 37, ČSSD 27, KSČM 21, ODS 19 Starostové a nezávislí 18, TOP 09 12, KDU-ČSL 11 SPD 11, strana zelených 8, Rozumní 8, Strana svobodných občanů 3, sportovci 1, strana práv občanů 1.
 • Polomy v lese, které nám napáchala vichřice o víkendu 28.-29.10.: Blaník 60m3, Zapetrák 15m3, Lažany 20m3, Bítov 40m3, Ouperovatky 15m3, celkem 150m3
 • Starosta informoval zastupitele o kolaudaci na hasičárně v Hrobech, která proběhne 16.11.2017
 •  Inventární komice bude i v letošním roce složena: předseda Kopecký Zdeněk, členové Bartáček František, Burian Ladislav, Fleischhans Vladimír

 

                     BÍTOVSKÁ LIGA

Věřte, nevěřte, ale i na malé vesnici, která má do 30ti trvale bydlících obyvatel se lidé dokáží bavit. Velmi mě překvapilo, když jsem byl 26.srpna pozván do Bítova na menší oslavu prázdnin. O to bylo pro mě velké překvapení, že ten podvečer na návsi v obci se sešla převážná část obyvatel, včetně „chalupářů“ a měli připravený krásný program, kde jste museli mít odvahu, sílu, energii a hlavně dobrou náladu. Řezaly se tu polena, jezdilo na koloběžce, přetahovalo se družstvo „horňáků“ s družstvem „dolňáků“, šikovnost se měřila vajíčkem, které putovalo po lidském těle. Na závěr se vyplňoval vědomostní test, co se týče této malé osady (např. jak se jmenuje největší pes v Bítově? Kdo má na chalupě čp. 25?,kolik traktorů má Pepa? Jakým autem jezdí do Bítova Žaneta? a podobně). Nakonec obě družstva musela složit krátkou rýmovanou báseň, která se týká obce. Kdo by je chtěl slyšet, jsou uloženy u starosty obce. Vyvrcholením všeho byl závěrečný raut, který si nic nezadal od toho na pražském hradě po předání vyznamenání. Zde se též rozdávaly medaile a diplomy a všichni si slíbili, že vše bude pokračovat.

 A je to tady.II. Bítovská liga pokračuje dne 11.11.2017 na bowlingu v Chýnově, kdy od 18.00 hod se utkají družstva „Horňáků“ a „Dolňáků“.

Přeji všem z Bítova, jak mladým, starým, starousedlíkům či chalupářům, Horňákům a Dolňákům, aktivním či pasivním účastníkům, pěknou zábavu.

                                                                       Starosta obce

 

 

O pohár starosty obce Radenín
 

Letošního ročníku se zúčastnilo 5 týmů - vedle již tradičních 4 účastníků, tj. RADENÍN, ORIGINÁL, KUČEROVKY a FC DEBAKL, přibyl tým Ivana Uhlíře (a mladíků) KOMETA..
Turnaj se odehrával za solidního diváckého zájmu (podobná návštěva jako večer na 1. lize v Mladé Boleslavi), k čemuž jistě přispěla aktivní účast exreprezentanta a bývalého hráče, mj. Sparty, West Hamu United a Fiorentiny, Tomáše Řepky, který posílil FC Debakl. To spustilo "dominový efekt"  i v ostatních týmech, které své kádry taktéž posílily.
Všichni se shodli, že sportovní úroveň byla v letošním ročníku výrazně vyšší, všechna utkání měla slušnou úroveň, byla velmi vyrovnaná a hrálo se v duchu fair-play.
Průběh turnaje byl plný překvapení, což korunovalo i jméno celkového vítěze, jímž se staly KUČEROVKY.
O to se nejvyšší měrou zasloužil famózní výkon jejich brankářky Eriky, která v utkání, jež rozhodovalo - a , jak se nakonec ukázalo, i rozhodlo o celkovém vítězi - zcela eliminovala střelce FC Debaklu, jimž chytila nejméně 5 jistých gólů. 
Individuální ocenění získali:

Nejlepší brankářka: Erika (KUČEROVKY)
Nejlepší hráč. Petr Němeček (FC DEBAKL)
Sympaťáci turnaje: tzv. "Motýlkářky a motýlkáři" neboli hostesky a hostesové, jež se skvěle a patřičně (po)starali o žaludky zúčastněných.

Troufám si závěrem zkonstatovat, že i letošní ročník byl příjemným zpestřením "všedního" života Radenína. Že všichni jeho účastníci (ať ti aktivní, tak ti pasivní) si akci užili, a všichni se již těšíme na její příští (a jubilejní) 10. ročník v r. 2018..   
Děkuji tímto všem hráčům, divákům a v neposlední řadě i kolegům a kamarádům, kteří se zasloužili o zdar celé akce po organizátorské stránce, a samozřejmě panu starostovi a vedení obce za  jejich přispění.

                                                                                                                Milan Knotek

 

 


Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2017

titulek-Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2017

                                                                  SLOUPEK

Jsou tady prázdniny, čas tepla, sluníčka , vody, dovolených. Tak mě tak napadlo, když tvořím tento čtvrtletník, kdy těch oficiálních článků tolik není, kdy poslední čísla byla jenom o čtení a na fotografie nějak nebylo místo, udělat jedno číslo, kde budou za nás hovořit fotografie. Snad mě i k tomu tak trochu inspirovala smrt pana Mgr. Jiřího Kohouta, s kterým jsem několikrát seděl a připravovali vydání knihy o Radenínsku formou fotografií. Z našich webových stránek zmizelo ze dne na den spousta krásných fotogrfií, jenom proto, že jsme se nedohodli o formátu „nových obecních webovek“. Těžko se dá něco takového nahradit a tak si myslím, že pro budoucnost bude každá fotografie z našeho krásného kraje pro budoucí generace jistým pokladem. Krásné okolí, příroda a prostředí, které nás obklopuje, zde přetrvají ještě mnoho generací, ale lidé, kteří tu dnes žijí odcházejí, ale  jiní se rodí a právě pro ty  je nutné zanechat vzpomínku na generaci, jenž tu žila, pracovala, vychovávala své potomky a přitom si našli čas se  společně pobavit s přáteli , sousedy a dělat si život pěkný, užívat si jej a tak nějak, každý podle sebe, si jej zpříjemnit na společných akcích, kterých je během roku dost. Dělá mi radost a jsem na to dost hrdý, když mě potkávají kamarádi, známí, ale i cizí lidé, kteří sledují dění u nás v našich osadách a tak trochu nám závidí. Obvyklá otázka je: „jak to u vás děláte?“ Chce to jen několik „obětavců“, vzájemnou spolupráci a ostatní se chytí. Důkazem je aktivita neziskovky fitness v Nuzbelech, kde poté není problém dostat v neděli dvacet žen od plotny a nechat je nasednout si raději na rybníce na loď. Příkladem jsou i ženy v Kozmicích, kde za vším hledej ženu, není zábavy, na které by se nepodílely, ať jsou to maškary nebo Táborská liga v požárním sportu. A nakonec funguje již jako samozřejmost stolní tenis v Terezíně s Mirkem Touskem, stolní tenis v Radeníně s Jardou Kačenou a můžu říci, že i za fotbalem stojí vždy jména Petrů Jan a Pavel(všechny generace), Luboš Sedláček, k motorkám patří Žák  Milan a Michal, Šíp Josef, k hasičům v Radeníně patří jména Drahota, Šimečková, Příplatová a jiní, v Lažanech u všeho je Vítek Pošvář, Petr Rataj, Pepa Dvořák. A tak bych mohl jmenovat dále. Jedno však můžu potvrdit. Tito lidé to vše nedělají pro sebe, jsou tu pro nás a my jim za to děkujeme. Starosta obce.

titulek obecní úřad informuje

Z jednání obecního zastupitelstva

Mimořádnou schůzi zastupitelstva 14.3.2017 zahájil a řídil starosta obce, který přivítal zastupitele i dva zástupce obyvatel.

Schůze byla svolána z důvodu odsouhlasení dvou výběrových řízení na investiční akce, která do této doby proběhla.

Starosta zastupitelům předložil veškeré materiály k „Výzvě k podání nabídky“ na opravu hasičárny v Hrobech, na kterou již obec dostala padesátiprocentní dotaci od Ministerstva vnitra (GŘ HZS). Zároveň na tuto stavbu byla možnost ještě dostat dotaci ve výši dvou šestin ceny projektu od KÚ – JČ, což jsme též provedli. Výběrové řízení proběhlo 9.3.2017 na obecním úřadu, kam přišli podle přesně daného termínu tři nabídky od firem: Petrastav Radenín, Kavas Slapy a od pana Křivánka Josefa z Nuzbel. Rozhodujícím činitelem výběru po kontrole všech podmínek „výběrka“ byla cena. Všechny tři subjekty splnily  podmínky účasti v soutěži, takže konečné pořadí: 1. Křivánek Josef;

 2. Petrastav; 3. Kavas Slapy.

 Následně a podobně proběhlo výběrové řízení o opravu MK Židovna v Radeníně. Toto výběrové řízení proběhlo v Písku na firmě Universal Solutions s.r.o., která veškeré podklady související z výběrem od podání výzvy až po závěrečné rozhodnutí zadavatele o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky provedla. Výběrového řízení se účastnil i starosta obce jako předseda a dále paní Gabriela Vacíková a paní Veronika Skalová. Přihlásili se tři firmy a pořadí podle nejnižší nabídkové ceny: 1. Dřevotvar Chýnov; 2. Vialit Soběslav; 3. Swietelsky stavební ze Smyslova.

 Diskuse:

 • Na posledním 19. řádném jednání zastupitelstva  se v bodu 8/ hovořilo o doplnění Jednotky SDH při Obci Radenín a s tím i o možnosti získání nového požárního auta do Radenína. Z materiálů které jsou k dispozici na možnost získání příspěvku od Ministerstva vnitra není úplně jasné o jaký dopravní prostředek jde. Jednohlasně bylo zastupitelstvem odsouhlaseno, že „autobus“, vozidlo na převoz pouze členů sboru bez techniky v Radeníně nechceme. Z dalších jednání, která starosta provedl ohledně typu vozu  však vyplynulo, že situace je trochu jiná. Nejprve se žádá o finanční podporu a až po získání dotace se konkretizuje typ vozu, který by naší Jednotce v Radeníně vyhovoval. Je tu možnost získat to samé vozidlo jako máme v Kozmicích, ale ne vybavené technikou, pouze OA pro posádku. Techniku však máme již v naší hasičárně a veškeré držáky, které by umístnění jednotlivých komponentů umožnilo, zhotovíme na drobné provozovně podle potřeb hasičů.
 • Dále se hovořilo o úklidu po zimním období, kdy jsme na naše MK použili veškerý posypový materiál, který byl na skladě.
 • V týdnu od 13. až 17. března proběhne v Kozmicích akce dvou na sebe nezávislých geologů, kteří nám budou nápomocni při posílení přítoku pitné vody do vodojemu v Kozmicích
 • Starosta předběžně informoval přítomné o žádosti pana Broučka na výstavbě plotu mezi jeho pozemkem a pozemkem obce, kde byl zbourán dům čp.60. Pan Brouček navrhl řešení na kterém by se finančně spolu s obcí podílel. Tento bod se dá do 20. jednání zastupitelstva na konci dubna 2017.
 •  Na úvod 21. jednání zastupitelstva obce Radenín starosta omluvil nepřítomné zastupitele a zároveň přivítal přítomné občany a zastupitele na jednání před letními prázdninami.

    Následně starosta připomněl usnesení z 20. jednání , které se konalo podle programu 25.4.2017. Schválili jsme prodeje pozemků č. 647/24 a 647/25 v k.ú. Radenín ke stavbě RD, rozpočtové opatření č. 3; zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrečným účtem k 31.12.2016 po auditu a ten byl následně zveřejněn na úřední desce a na stránkách obce Radenín. Bylo zamítnuto se finančně  podílet na stavbě plotu na pozemku odstraněného RD čp. 60. Jinak zastupitelé vzali na vědomí  postup čerpání zatím přiznaných dotací s již projednanými výběrovými řízeními na investiční akce (hasičárna Hroby, MK Židovna Radenín),  na vědomí vzalo zajištění dotace při hledání posilového zdroje pitné vody v Kozmicích, zprávu o postupu při vyřizování první změny ÚP obce – velký požadavek na změny užívání,  rozpočtovou změnu č. 1 a nakonec vzali na vědomí  informaci o směně pozemků s panem Müllerem v k.ú. Radenín.

   Mimořádné zasedání 23.5.2017 schválilo výběrové řízení na opravu vodovodu v Terezíně včetně tlakové stanice, rozpočtové opatření č. 4, schválilo nákup malotraktoru na sečení trávy s horním výsypem a nakonec schválilo stavbu pergoly na dětském hřišti v Radeníně.

  Na vědomí vzalo  opravu ceny při prodeji částí pozemků č. 647/24 a 647/25 v k.ú. Radenín,  dopis pana Broučka ohledně  výstavby oplocení; existenci skautského tábora v Radeníně o prázdninách u Housovského rybníka.

  Zastupitelstvo potvrdilo žádost ZŠ Chýnova o příspěvek na ekologickou akci v Orlických horách – 4 000,-Kč a nakonec vzalo na vědomí rozhodnutí prezidenta ČR o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které by se měly konat ve dnech 20. až 21. října 2017.

  Příjmy do rozpočtu za první polovinu roku 2017 jsou na 51.31% což je částka 5 862 960,20 Kč

   a naopak výdaje k tomu samému datu na 34,92%, částka 4 878 312,03Kč.

  Daně z příjmů chodí do rozpočtu pravidelně a většinou se jedná o polovinu peněz, které by měly být v rozpočtu k dnešnímu datu. Poplatky za svoz a likvidaci KO jsou vybrány na 82,06% i když by tato hodnota měla být již 100% podle vyhlášky obce. Poplatek ze psů je vybrán na 70%.. Odpočty za odběr pitné vody budou provedeny v těchto dnech a výběr finančních prostředků proběhne začátkem srpna.

   Ve výdajích se rozpočet mění podle schválených dotací a následkem finančních vypořádání za jednotlivé akce. Velký posun je na stavbě hasičárny v Nuzbelech, kde již došlo k vyplacení zálohových faktur a následné zpětné proplacení od Ministerstva vnitra a zároveň KÚ-JČ. Místní komunikace v Radeníně – Židovna je hotová, stavba byla předána, následovat bude finanční vypořádání jak zhotoviteli stavby a naopak od Ministerstva pro místní rozvoj obci. Rozpracováno je co se týče zaměření a projektová část na stavbě opravy vodovodu v Terezíně, projektově jsme připravili i dotaci na kontrolní vrt posílení vodovodu v Kozmicích. Žádost o dotaci musí být podána do konce června 2017.

  Co se týče oprav přes drobnou provozovnu, nastalo aktivní období, které můžete pozorovat i sami.

  Opravily se chodníky u hospody v Radeníně i na zastávce autobusu, opěrná zeď na dětském hřišti v Kozmicích, sklad v prodejně v Nuzbelech a nyní se opravuje stání pro nákladní auto pro svoz KO

   ve stodole v Radeníně a tím spojené i zabudování vrat. Mnozí z vás si všimli, že proběhla ve všech osadách oprava veřejného rozhlasu, který již potřeboval nutnou opravu.

  Rozpočtová opatření se přímo týkala všech výše popsaných činností, kdy některé opravy nebyly plánované v rozpočtu a tak se provedly úpravy mezi položkami. Rozpočtové opatření č. 6 je potřebné na dotační opravu střechy  na prodejně v Radeníně, která nás bude stát 400 000,-Kč.

  Zastupitelstvo projednalo a schválilo na svém 21. zasedání dne 27.6.2017 závěrečný účet za rok

  2016 sestaveném ke dni 31.12.2015 (Rozvaha, Výkaz ZZ a příloha), Zprávu o výsledku

  přezkoumání hospodaření KÚ-JČ kraje, Zprávu o přijetí k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

  a uzavírá celoroční hospodaření obce Radenín za rok 2016 bez výhrad. Závěrečný účet byl řádně

  zveřejněn na úřední desce i na stránkách obce.    

   K bodu, kde zastupitelé byli seznámeni s průběhem příprav, realizování a vyúčtování dotací. Starosta po jednotlivých stavbách prošel fáze, ve kterých se jednotlivé akce nacházejí. Dá se říci, že až na přípravu oprav v Terezíně není větších problémů.  Obec dostala dotaci od KÚ-JČ z POV na výměnu oken v zasedací místnosti na OÚ a na drobné provozovně a současně i na opravu střechy na prodejně v Radeníně, kde máme ještě eternit.

  Do poptávky na střechu byly osloveny tři firmy: Kadlec okna dveře s.r.o. Tábor, LD STŘECHY s.r.o. Želeč a f. STŘECHY CHOUTKA Malšice. Z nabídek byla nejlacinější f. Kadlec okna dveře s.r.o. Tábor za 333 852,-Kč.

  Na okna na Obecním úřadu byly osloveny firmy TSH PLAST Malšice s.r.o., OTHERM CB s.r.o. České Budějovice s.r.o. a na tuto práci již lety osvědčená firma pana Kadlece okna dveře s.r.o. z Tábora. Za nejnižší cenu byla vybrána firma pana Kadlece za 41 735,-Kč.

  Na okna a dveře na DP byly poptávány tyto firmy: firmy TSH PLAST Malšice s.r.o., OTHERM CB s.r.o. České Budějovice s.r.o.,firma Kadlece okna dveře s.r.o. Tábor. Nejnižší cena přišla od f. Kadlec za 113 051,-Kč.

  Diskuse:

 •  Poplatky za odběr pitné vody se budou vybírat v termínu od 2.8. do 4.8. po jednotlivých osadách dle rozpisu
 • V měsíci červenec bude vydáno další číslo čtvrtletníku
 • Dne 24.6.2017 zemřel pan Mgr. Jiří Kohout a tím je ohroženo i vydání knihy, kterou si u pana Kohouta objednala Obec Radenín
 • Na den 18.srpna plánujeme uskutečnění akce „vítání nových občánků“, ale pro velké množství narozených dětí bude tato akce rozdělena na dva termíny.
 • Akce prázdniny 2017 na Radenínsku: 16.7. pouť v Radeníně a tím spojený fotbal v Radeníně, 22.7. v Radeníně slavnostní zahájení výstavy Ivana Uhlíře, 5.8. fotbalový turnaj 20ti mužstev na hřišti v Kozmicích, 19.8. turnaj starosty obce na hřišti v Radeníně za účasti pražských mužstev, 26.8. v Kozmicích na hřišti bezkonkurenční Táborská liga SDH Kozmice.
 • Na všechny tyto akce vás zvou zastupitelé obce, kteří většinou stojí za organizací tohoto kulturního a sportovního vyžití vás občanů. Další akce v měsíci září a srpen následují.
 •  
 •   Výběr poplatků na obecním úřadě v Radeníně

  V těchto dnech byl na kontrole účetnictví na obecním úřadu krajský audit. Tak jako v letech minulých bylo nám vytýkáno, že nedostatečně dbáme na to, aby poplatky které obec od občanů vybírá, byly vybrány podle směrnice, kterou obec má schválenou a je pro každého závazná. U nás se poplatní podle směrnice č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálního odpadu poplatek 400,-Kč za trvale bydlícího občana, popřípadě za rekreační objekt. Tento poplatek je povinnost občana, popřípadě i majitele rekreačních objektů  zaplatit do 30.6. kalendářního roku.

  Dále podle směrnice č. 1/2003 se vybírá poplatek ze psů 50,-Kč (za druhého a dalšího 75,-Kč). Poplatek je splatný do 31.10. kalendářního roku.

  Jako poslední poplatek je za vodné a stočné. Odpisy vodoměrů se provádí každý rok k 30.6. a po zpracování výsledků odpočtů se občan s obcí vyrovnává během července, srpna, září a posledním měsícem, kdy by měly peníze přijít do pokladny obce je říjen (do 31.10.)

  Dá se říci, že k 1.listopadu v kalendářním roce by měl občan mít vyřízené veškeré pohledávky vůči obci. A že se tak neděje, je zatím benevolence od nás z úřadu. V poslední době však sílí tlak kontrolních úřadů na pořádek i na tomto úseku (vybírání poplatků), jsou nám slibovány sankce za nedodržování vyhlášek obce a zákona. Pořád se chováme k vám občanům jako k dobrým sousedům, ale to bude muset s některými rychle skončit. Takový chronický neplatič může způsobit velké nepříjemnosti v účetnictví obce, ale i vůči všem poctivým spoluobčanům je to chování nepřípustné.

   

  V roce 2017 výběr poplatků za vodné a stočné proběhne v těchto dnech:

  Středa   2.8.  Radenín            7.30 – 11.00 hod

                                               12.30 – 15.30 hod

  Čtvrtek 3.8. Lažany               8.30 -   9,00 hod

                      Kozmice            9.15 -  10.15 hod

  Pátek    4.8. Nuzbely             8.00 -   9.00 hod

                      Terezín              9.30 -  10.00 hod

 •  

 •  

  Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

   

  Loni občané odevzdali k recyklaci 27 televizí, 22 monitorů a 250,00 kg drobného elektra.Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí

  a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

  Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 27 televizí, 22 monitorů a 250,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,24 MWh elektřiny, 581,02 litrů ropy, 62,26 m3 vody a 0,63 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,01 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,59 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklacejednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 •  

  SPORTOVNÍ  AKCE

   

  SILVESTROVSKÝ FOTBAL

  Fotbalový rok 2016 v Radeníně uzavřel tradiční „silvestrovský fotbálek“ v zámecké zahradě.

  Po skončení zápasu a společném přípitku se „U Petrýse“ podávala výborná česnečka Jardy Drahoty. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří dorazili a zpříjemnili si tak silvestrovské odpoledne fotbalem, starostovi obce Radenín a ředitelce DD Radenín. Sedláček Luboš

 • foto silvestrovský fotbal

 • foto 2 silvestrovský fotbal

 •                     

  V posilovně v Nuzbelech trénuje mistr Čech a vicemistr ČR v kulturistice

  Úžasnými úspěchy se nyní může pochlubit jeden ze zakládajících členů Fitness Bikers Team Nuzbely Martin Křivánek, který se na novou jarní sezónu 2017 v kulturistických soutěžích špičkově připravil a sbírá jedno ocenění za druhým. Hned v jedné z prvních soutěží – Mistrovství Čech mužů a žen v kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness 2017, které se konalo 16. dubna v Kutné Hoře, zvítězil v kategorii do 67,5 kg a svou formu následně potvrdil o týden později v Lysé nad Labem na Mistrovství ČR, kde se stal vicemistrem ČR v této váhové kategorii. Druhý byl i v pohárové soutěži RCO Fitness Cup v kategorii mužů do 80 kg, která se konala 30. dubna v Olomouci. Držme Martinovi palce do ještě 2 dalších pohárových závodů, ať to opět cinkne.

  Kromě dřiny v posilovně zahájili členové FBT Nuzbely sezónu 2017 dalšími sportovními akcemi. Na začátku ledna využili mrazivého počasí a uspořádali sportovní víkend na zamrzlém rybníku Náděj v Nuzbelích, kde bylo vytvořeno hokejové kluziště, na kterém se celý víkend odehrávala přátelská hokejová utkání. S fanoušky a rodinnými příslušníky, kteří nezapomněli ani na občerstvení a pitný režim, se zde sešlo více než 40 sportovních nadšenců z okolí.

  Začátkem ledna se někteří členové klubu zúčastnili tradičního Běhu Milénia v Chýnově, a protože zimní počasí vydrželo i nadále, uspořádali v únoru lyžařský víkend s ubytováním v šumavské Zátoni. Sjezdaři odtud vyráželi na rakouský Hochficht, běžkaři využili tras na Kvildě a Modravě. Hned po odložení bruslí a lyží byla zahájena příprava na cyklistické závody. Prvním závodem v sérii Jihočeského MTB poháru 2017 je Kardašova Řečice 20. května a následovat bude 3. června Apex Bike MTB maraton města Chýnov a další závody horských kol. Zároveň se blíží termín Dračích lodí na Knížecím rybníku 18. června.

  Fitness Bikers Team Nuzbely

 •  

 • foto-mistr v kulturistice

 • DRAČÍ LODĚ 2017

 • V neděli 18. 06. 2017 se na „Knížecím rybníku“ uskutečnil 7. ročník závodů „Dračích lodí“ na 200 metrů. Závodů se účastnilo 24 posádek, včetně dvou našich. Pravidla zůstala stejná jako loni, kdy se časy prvních dvou rozjížděk sčítaly a pak se jelo o celkové umístění. Posádka „Nesmělé fitness-bikerky Nuzbely“ se umístila na prvním místě v kategorii žen. Naše druhá loď „Radejňáci“, přestože vyhrála všechny tři rozjížďky, skončila v těžké konkurenci na sedmém místě.

              dračí lodě

 •  

  dračí lodě 2

  Posádky tímto děkují starostovi Obce Radenín za podporu a hlavně všem fanouškům z našich osad, kteří přijeli naše týmy povzbudit. Všichni se těšíme na další ročník. Sedláček Luboš                     

   

   

 • POZVÁNKA

  Dne 5.8. 2017 pořádáme v Kozmicích na hřišti turnaj v malé kopané.

 • hraje se na čtyřech hřištích o rozměrech 47x29m  v počtu 5+1.
 • maximální počet týmů bude 20 , čtyři skupiny po pěti týmech
 • Kontakt – Petrů Jan  tel: 602 275 504       email – petrujan@centrum.cz

 • Závazné přihlášení týmů  do 24.7. 2017.  Startovné na tým 1000Kč zaplacené též do 24.7. 2017 po domluvě (osobně nebo účet).

 •  

   

                                                                                                                                                                                  

   

   

   

 

ZO projednalo návrh ZU, ten byl vyvěšen na úřední i elektronické desce na 15 dnů, ale ne až do zasedání, kdy bude ZU schválen. Připomínky žádné vzneseny nebyly. Jak velký problém to bude?

Jedná se o porušení § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., kde se opravdu uvádí, že zveřejnění návrhu závěrečného účtu musít trvat až do jeho schválení. Každopádně podle § 22 a odst. 2 písm. g) se dopustíte správního deliktu, pokud v rozporu s § 17 odst. 6 nezveřejníte návrh závěrečného účtu. Vy jste ho zveřejnili, pouze jste nedodrželi všechny podmínky, tzn. nemuselo by to být posouzeno jako správní delikt (možná ale bude, ta podmínka tam bohužel opravdu je), ale pouze jako chyba, kterou jen uvedou do zápisu. Dejte si na to pro příště pozor, doporučuji si i dopředu připravit protokol o tom, že jste vnitřním kontrolním systémem na chybu přišli, opravit to již samozřejmě ale nelze. Dodatečně mě napadlo -  Ještě by bylo možné revokovat a znovu schválit s řádným vyvěšením - je na to čas. 

Jen připomínám povinnost zveřejnit schválený závěrečný účet do 30 dnů od schválení podle § 17 odst. 8, kdy musí být ZÚ zveřejněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok. Dané ustanovení Vám sem níže kopíruji, vedly se diskuze, co zákonodárce zamýšlel zbytečně zmatečným pojmem "na svých internetových stránkách" a proč nepoužil pojem "elektronická úřední deska", každopádně musíte mít na svých internetových stránkách (např. ve zvláštní sekci, případně na elektronické úřední desce, to je asi v souladu s vyjádřením MF jistější varianta, ale záleží na názoru) zveřejněn schválený ZÚ v plné podobě, na fyzické stačí jen oznámení "kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby":

"Územní samosprávný celek zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení10) a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok."


Z RADENÍNSKA - KVĚTEN 2017

titulek Z RADENÍNSKA - KVĚTEN 2017

 

                                                                 SLOUPEK

Dnešní úvodník čtvrtletníku patří obyvatelům a chalupářům Terezína. Po několika marných pokusech, kdy nám kraj neuznal jako veřejný vodovod pro nedostatečný počet místních obyvatel, následně pro vysoké náklady projektu, jsme na rok 2017 dostali dotaci na rekonstrukci přivaděče pitné vody do Terezína. Vše je nyní ve fázi výběrového řízení na zhotovitele díla, což potrvá do 19.5., kdy budeme vybírat firmu, která provede veškeré práce. Následně se musí na mimořádném zastupitelstvu schválit dodavatel, podepsat smlouvy o dílo a následně již přistoupíme k samotné práci kolem vody. Jde o to, abychom se se všemi majiteli usedlostí domluvili na připojení k novému řádu. Počítám, že se začátkem června s vámi sejdeme a vše kolem stavby domluvíme na jednání  v KD v Terezíně. Je nutno, aby zde si všichni připravili svoje dotazy ke stavbě, kde bude vybudována i tlaková stanice, abychom zvýšili tlak v potrubí pro vaši potřebu k napojení praček, myček na nádobí a podobně. Doufám, že by se mělo vše do konce prázdnin stihnout a koncem září bychom v KD opět akci ukončili.

A nyní pro všechny obyvatele a chalupáře našich osad. Připomínám, že je nejvyšší čas zaplatit poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2017. Cena se nezměnila a činí 400,-Kč na obyvatele popřípadě chalupu.

 

titulek-obecní úřad informuje

Na začátku 18.jednání starosta přivítal všechny přítomné zastupitele.

Na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2016 byl v plánu jenom jeden bod programu, o to

nejdůležitější co se týče fungování obce v roce 2017. Návrh rozpočtu byl podrobněji projednán na

sedmnáctém jednání, včetně všech možností, jak jej ještě změnit a to případnými úspěchy při

zadání a kladném vyřízení dotací v jednotlivých položkách rozpočtu. Částka příjmová  a výdajová

se tradičně v Radeníně rovnají, tudíž rozpočet je navržen vyrovnaný. Doufáme však v úspěch

v grantové politice na některé akce, které bychom rádi realizovali společně s přispěním kraje,

popřípadě státu.

Před závěrečným hlasováním ještě starosta navrhl udělat jednu změnu ve výdajích. Jedná se o

opravu hráze Sádeckého rybníka, kde nám voda narušuje břehy a tím se okraje propadají. Navrhl

částku 150 000,-Kč, která by alespoň pro začátek stačila na pokrytí nejdůležitějších prací,

popřípadě vyčerpání dané částky by se po rozpočtové změně mohlo počítat s navýšením částky na

opravu, nebo by se pokračovalo v roce 2018.

Následně tato změna, ale i celý rozpočet byl přítomnými zastupiteli jednohlasně odsouhlasen,

tak jako rozpočtová změna č. 17 a na vědomí byla dáno rozpočtové opatření č. 16

 

diskuse:  po schválení rozpočtu v diskusi proběhla mezi zastupiteli rozprava na téma  „VODA“.

V současné době je největší problém prasklá voda v Hrobech, kdy se hledá místo  poruchy (v době

psaní zápisu 19.12. je závada identifikována u altánu v Hrobech a pracuje se na jejím odstranění).

O to větší problém je na řádu v Kozmicích, kdy při podrobném ohledání všech  vodoměrů v obci

a následné kontrole vodoměrů, které zaznamenají průtoky z vodojemu je zjištěno, že voda se ztrácí

v některých dnech během noci, kdy odteče mimo kontrolované spotřeby celkem 7m3, které nejsou

evidovány na vodoměrech. Je velmi podivné, že se tak děje, protože to narušuje běžný život všech

obyvatel Kozmic a též komplikuje život  zaměstnancům ZD Hroby, kteří  zajišťují dodávku vody

pro početný stav zvířat v areálu nad vsí.

Z programu POV 2017 by ráda obec čerpala dotaci na výměnu střechy na prodejně v Radeníně

(eternit za pálenou krytinu) a výměnu oken na provozovně obce a v zasedačce OÚ.

 

Na začátku 19. jednání starosta požádal zastupitele o doplnění programu o bod Plán lesní výroby

na  rok 2017. Ze strany zastupitelů nebylo námitek, takže se tento bod programu dostal na 9 místo

již schváleného  programu. Následně přivítal všechny přítomné zastupitele a občany našich osad.

Starosta navrhl ověřovatele zápisu, kteří byli jednohlasně odsouhlaseni.

/  Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2016 byl již tradičně schválen rozpočet na rok 2017;

tak jak je v Radeníně zvykem rozpočet vyrovnaný na částku v příjmech i ve výdajích  9 milionů

korun. Všem nám již dopředu bylo jasné, že podle toho kolik bylo naplánováno investic, tento

rozpočet se bude během roku měnit. Konečně i v roce 2017 budou na konci roku volby do

Poslanecké sněmovny a to jsou i peníze na financování voleb. Rozpočtové opatření se týkalo

posledního „doladění“ rozpočtu ve výdajích podle šablony zákona.

hospodařením obce v roce 2016 se budeme zabývat po auditu 12.4.2017, který ekonomiku

hospodaření zkontroluje. To bude na příštím klasickém 20. jednání, které bude na konci dubna.

Rozpočtové opatření č. 1 se týká dotace od státní správy, kterou jsme dostali v letošním roce

poprvé a je na režii, která nám vzniká při správě tří osob, jimž je obec opatrovníkem a další částka

je na pojištění hasičského auta, které jsme „vyřadili“ z provozu pro Jednotku SDH, tudíž již nejsme

osvobozeni při povinném  pojištění. Rozpočtové opatření č. 2 řeší navýšení rozpočtu o částku na

zaplacení opravy hasičárny v Hrobech, kde budeme muset vše dopředu zaplatit a následně po

kolaudaci nám budou přislíbené dotace postupně vráceny do rozpočtu. Toto opatření řeší i

vytvoření na straně výdajů v rozpočtu položka č. 8115 prodejna. Na základě žádostí paní

Křivánkové a paní Černé obec přispěje na pořízení pokladen do prodejen v Radeníně 14 000,-Kč

a v Kozmicích 3 000,-Kč.

K 31.12.2016 byla provedena inventura majetku a pozemků, které patří Obci Radenín. V roce 2016

nebylo z majetku nic vyřazeno, což nás jistě čeká provést během roku 2017. Inventární komise

prošla veškeré účty a tím je celý svazek inventur připraven ke kontrole. Částky jednotlivých účtů

byly zastupitelům předloženy a inventura je uložena na obecním úřadu.

V tomto bodu starosta předložil konečné znění vyhlášky obce č. 1/2017 o zákazu podomního

prodeje v našich osadách. Vyhláška je zveřejněná na úřední desce, na webových stránkách obce

a hlavně na tuto skutečnost bude každý, kdo k nám jede, nebo projíždí, upozorněn cedulemi na

začátku všech osad. Informace o vyhlášce bude dána i na Policii ČR, kam budeme hlásit veškerá

porušení nařízení vyhlášky obce.

Po provedené kontrole pracovníky archivu v Táboře doznal změn i Spisový a skartační řád. Do

konce dubna připravíme doklady, které po nás archiv v Táboře požaduje k převozu do Tábora

a tím se nám uvolní prostory v našem archivu, kam budou ukládány další doklady jak ekonomické,

tak i důležité pro činnost místní správy.

Dále v programu schůze starosta informoval zastupitele o možné dohodě mezi obcí a panem

Müllerem ohledně pozemků nad Radenínem. Dlouhodobě se snažíme získat pozemek, kde pan

Müller vybudoval rybníček (bez povolení) a tím znemožnil využívat bývalou studnu, která

historicky patřila k chodu života na zámku, později k zásobení vodou některých budov

bezprostředně u samotného zámku. V době, kdy bude třeba každé kapky vody, se tato studna stala

strategickým místem pro možný zdroj pitné vody pro část obce od zámecké stodoly k areálu ZD.

Za účasti notáře se situace dostala do fáze, kdy pan Müller přišel s řešením. Obec již má

zhotovenou studii na nové ochranné pásmo studny a zároveň je i návrh získání pozemku kolem

studny geometricky zaměřen. Další jednání, která musí být vedena, již by neměla být tak složitá.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva na 14. zasedání dne 24.6.2016 vznikla u Jednotky SDH

u Obce Radenín tři družstva (Radenín, Hroby a Kozmice). Dnes navrhl starosta o doplnění

družstev o šest členů a to Dvořáka Josefa z Lažan čp.7, Křivánka Tomáše a Martina z Nuzbel čp. 9,

Vladimíra Fleischhanse z Lažan čp. 22, Kuberu Pavla z Kozmic čp.13, kterému bude v květnu již

18 let a Sedláčka Luboše z Radenína čp.63. Naopak Jednotku opouští  Dvořák Václav, který se

odstěhoval do Nové Vsi a Jůza Jan z Kozmic čp.65.

Posledním bodem programu byl Plán lesní výroby na rok 2017, který předložil místostarosta obce:

V roce 2017 nás čeká výsadby 13 650 ks smrků, 2 200 buků. Vyklízet klest je třeba na výměře

0,30 ha a konečně musíme postavit asi 200 m oplocenek. Co se týče těžby je úmyslná 600m3,

nahodilá asi 80 m3, prořezávky je nutné udělat na 5.8 ha, a probírky na 6,5 ha z čehož může být

až 245 m3 hmoty. Lapače se koupí 3 ks na brouka, jinak ochrana lesních kultur proběhne na

17,08 ha. V neposlední řadě je nutné zlikvidovat a z lesa odstranit 400 m starých oplocenek.

diskuse:

 • Zažádáno u Okresního soudu o zrušení opatrovnictví pro Michala Kalluše a Tomáše Luxu
 • Upozornění pro zastupitele o změně při vyplácení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva
 • Informace o stavu pitné vody v Kozmicích
 • Nebyl odsouhlasen příspěvek na pořízení babyboxu do Tábora
 • Počet výtisků knihy o Radenínsku bude 300 ks
 • Byly schváleny žádosti o poskytnutí příspěvku od neziskovek 5 M Fuchs a TJ Radenín-Kozmice, Fitness Nuzbely (předjednáno a zajištěno v rozpočtu na rok 2017)
 • Do 14.3.2017 proběhnou výběrová řízení na zhotovitele MK Židovna a opravu hasičárny v Hrobech
 • Z důvodu potřeby odsouhlasit výsledky výběrových řízení je svoláno mimořádné jednání zastupitelstva na 14.3.2017 od 19.00hod na obecním úřadu.
 • Odsouhlasen příspěvek na pořízení pokladny pro EET do prodejen v našich osadách.

Mimořádnou schůzi zastupitelstva 14.3.2017zahájil a řídil starosta obce, který přivítal zastupitele i dva zástupce obyvatel.

Schůze byla svolána z důvodu odsouhlasení dvou výběrových řízení na investiční akce, která do této doby proběhla.

Starosta zastupitelům předložil veškeré materiály k „Výzvě k podání nabídky“ na opravu hasičárny v Hrobech, na kterou již obec dostala padesátiprocentní dotaci od Ministerstva vnitra (GŘ HZS). Zároveň na tuto stavbu byla možnost ještě dostat dotaci ve výši dvou šestin ceny projektu od KÚ – JČ, což jsme též provedli. Výběrové řízení proběhlo 9.3.2017 na obecním úřadu, kam přišli podle přesně daného termínu tři nabídky od firem: Petrastav Radenín, Kavas Slapy a od pana Křivánka Josefa z Nuzbel. Rozhodujícím činitelem výběru po kontrole všech podmínek „výběrka“ byla cena. Všechny tři subjekty splnily  podmínky účasti v soutěži, takže konečné pořadí: 1. Křivánek Josef;

 2. Petrastav; 3. Kavas Slapy.

 Následně a podobně proběhlo výběrové řízení o opravu MK Židovna v Radeníně. Toto výběrové řízení proběhlo v Písku na firmě Universal Solutions s.r.o., která veškeré podklady související z výběrem od podání výzvy až po závěrečné rozhodnutí zadavatele o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky provedla. Výběrového řízení se účastnil i starosta obce jako předseda a dále paní Gabriela Vacíková a paní Veronika Skalová. Přihlásili se tři firmy a pořadí podle nejnižší nabídkové ceny: 1. Dřevotvar Chýnov; 2. Vialit Soběslav; 3. Swietelsky stavební ze Smyslova.

 Diskuse:

 • Na posledním 19. řádném jednání zastupitelstva  se v bodu 8/ hovořilo o doplnění Jednotky SDH při Obci Radenín a s tím i o možnosti získání nového požárního auta do Radenína. Z materiálů které jsou k dispozici na možnost získání příspěvku od Ministerstva vnitra není úplně jasné o jaký dopravní prostředek jde. Jednohlasně bylo zastupitelstvem odsouhlaseno, že „autobus“, vozidlo na převoz pouze členů sboru bez techniky v Radeníně nechceme. Z dalších jednání, která starosta provedl ohledně typu vozu  však vyplynulo, že situace je trochu jiná. Nejprve se žádá o finanční podporu a až po získání dotace se konkretizuje typ vozu, který by naší Jednotce v Radeníně vyhovoval. Je tu možnost získat to samé vozidlo jako máme v Kozmicích, ale ne vybavené technikou, pouze OA pro posádku. Techniku však máme již v naší hasičárně a veškeré držáky, které by umístnění jednotlivých komponentů umožnilo, zhotovíme na drobné provozovně podle potřeb hasičů.
 • Dále se hovořilo o úklidu po zimním období, kdy jsme na naše MK použili veškerý posypový materiál, který byl na skladě.
 • V týdnu od 13. až 17. března proběhne v Kozmicích akce dvou na sebe nezávislých geologů, kteří nám budou nápomocni při posílení přítoku pitné vody do vodojemu v Kozmicích
 • Starosta předběžně informoval přítomné o žádosti pana Broučka na výstavbě plotu mezi jeho pozemkem a pozemkem obce, kde byl zbourán dům čp.60. Pan Brouček navrhl řešení na kterém by se finančně spolu s obcí podílel. Tento bod se dá do 20. jednání zastupitelstva na konci dubna 2017.

   Na začátku 20. jednání starosta a kolegové poděkoval zastupiteli obce panu Martinovi Křivánkovi za vzornou representaci obce na mistrovství Čech a na mistrovství republiky v kulturistice, kde obsadil prvé a druhé místo. Zároveň přivítal i přítomné občany, kteří se dnešního jednání zúčastnili.

   Ve druhém bodu programu je povětšinou kontrola usnesení z předchozího jednání obce a tak tomu nebylo i nyní. Starosta připomněl, co se probralo a usneslo na devatenáctém jednání. Byla schválena vyhláška obce č. 1/2017 o zákazu podomního prodeje, byl předložen i nový skartační a spisový řád. Velitel jednotky předložil návrh změn ve složení jednotky SDH. Odchází dva členové a noví členové vyplní především družstvo v Hrobech při místních záplavách. Podle zákona se srovnaly odměny neuvolněným zastupitelům, místostarosta představil plán lesní výroby na rok 2017. Byla odhlasováno rozpočtové opatření č.2 ( investiční dotace na hasičárnu Hroby) a s konečnou platností se domluvilo, že konečné číslo výtisků knihy z Radenínska bude 300. Obec pomůže našim prodejnám při nákupu registračních pokladen k evidenci tržeb podle nového nařízení částkou 17 000,-Kč. Nakonec starosta vyzval zastupitele o účast na mimořádném jednání z důvodu odsouhlasení výběrových řízení na dvou investičních akcích dotovaných státem.

Starosta informoval přítomné o tom, že podal žádost o změnu opatrovnictví u Tomáše Luxi a Michala Kalluše z důvodu jejich přestěhování do Jindřichova Hradce, popřípadě do Tábora. Na dobré cestě je i domluva s panem Müllerem na směně pozemků v Radeníně.

Mimořádné jednání zastupitelstva označené M 1/2017 se konalo podle plánu 14.3.2017 a to schválilo výběrové řízení na zhotovitele díla obnova hasičárny v Nuzbelech pana Josefa Křivánka z Nuzbel a ve druhém výběrovém řízení na opravu MK v Radeníně na Židovně přišla s nejnižší cenou firma Dřevotvar z Chýnova. V dalším bodu jednání starosta otevřel opět otázku nákupu DA pro jednotku v Radeníně. Hovořilo se v diskusi i o probíhajících geologických pracích při hledání vody v Kozmicích.

  Protože výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu je zpracován pouze do 31.3.2017 výsledky hospodaření jsou za prvé tři měsíce. Příjmy do rozpočtu jsou na 20.57% což je částka 1 851 012,06Kč  a naopak výdaje k tomu samému datu na 12,19% částka 1 329 592,26Kč. Za zmínku snad stojí výdaje na údržbu MK v prvém měsíci letošního roku a to částka 135 000,00Kč za provedený posyp, úklid sněhu a nákup materiálu 59 000,-Kč. Pitná voda za prvé tři měsíce nás stála za nákup služeb, opravy, udržování a veškeré práce kolem vody 123 993,-Kč. Rozpočtové opatření č. 3 řeší uvolnění částky 1 370 000,-Kč na MK Židovna v Radeníně a převod částky 217 000,-Kč na vodovod v Terezíně.

Jinak 12.4.2017 proběhl na obecním úřadu řádný audit nadřízeným Krajským úřadem. Tato kontrola hospodaření účetnictví a inventur  schválila závěrečný účet k 31.12.2016. Uzavřela celoroční hospodaření obce Radenín v roce 2016 bez výhrad.

  Zastupitelé vyhověli žádosti pana MŽ na odprodej části pozemků č. 647/24 a 647/25 v k.ú. Radenín ostatní plocha. Jedná se již o zaplocený obecní pozemek, kde by žadatel rád postavil RD. Jde po zaměření asi o 97m2 za cenu 10,-Kč/m2.

  Když shrneme letošní rok co se týče odsouhlasených dotací tak se jedná:

 1. Hasičárna Hroby – dotace od MV ČR +KÚ-JČ rekonstrukce probíhá
 2. Oprava MK Židovna – dotace MMR ČR je po výběrovém řízení, zahájení 2.květen
 3. Obnova vodovodu Terezín – dotace KÚ JČ, před výběrovým řízení, zahájení 1/2 června
 4. Obnova střechy na prodejně Radenín a okna na DP – dotace květen od KÚ-JČ ?
 5. Pořízení techniky na úložišti bioodpadu – dotace od MMR ČR – v očekávání konec dubna
 6. Zažádáno o dotaci pro rok 2018 – MV ČR – hasičské auto Radenín
 7. Podaná žádost na provedení a připojení vody z vrtu v Kozmicích – do VI/2017

  Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je vyžadováno, aby nebyla zbytečně zabírána zemědělská půda. Dle stavebního zákona je nutné prokázat nemožnost využití současně vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení ploch nových. Sleduje se, zda není vzhledem k velikosti sídla vymezeno příliš mnoho ploch a zda jsou již vymezené plochy využité, aby nedocházelo k neustálému "nafukování" zastavitelných ploch.

 V případě zastavitelných ploch pro bydlení existuje sofistikovaný nástroj pro výpočet. Ten jsem ve zprávě použil i a vyšlo mi, že je možné přidat maximálně 1ha nových ploch pro bydlení oproti současnému stavu (pro obec Radenín je možné vymezit celkem cca. 13,7 ha zastavitelných ploch pro bydlení z čehož je již 12,8 ha vymezeno). Když jsem poté spočítal plochu nových požadavků jednotlivých vlastníků, vyšlo mi více než 16 ha. Pokud bychom chtěli všem vyhovět, stejně by nám krajský úřad (orgán ochrany ZPF) plochy seškrtal a zprávu vrátil k přepracování.  Projektant tedy bude muset vyhodnotit, které pozemky do zastavitelných ploch přidat, případně některé přidat a zároveň některé současně vymezené ubrat ("směnit").

 Největším problémem je, že pokud např. 4 vlastníci v obci vlastní 80% zastavitelných ploch a stavět ani prodávat parcely nechtějí, fakticky blokují rozvoj obce, protože další zastavitelné plochy nad hodnotu maxima dané obce nebude chtít orgán ochrany ZPF povolit. Je proto vhodnější vyhovět částečně více žadatelům než např. jednomu vlastníkovi, který chce přidat velké pozemky.

 Pokud jde o další postup pořizování změny, až se dohodneme na konečném znění zprávy o uplatňování ÚP, vyvěsíme zprávu veřejnou vyhláškou a zašleme ji dotčeným orgánům, KÚ a sousedním obcím k uplatnění stanovisek. Po případných úpravách bude možné vybrat projektanta a schválit zprávu v zastupitelstvu obce.

 

diskuse:

 • Je vytvořen odborný posudek na posilový vodní zdroj vody pro osadu Kozmice od firmy ALTEC International s.r.o., kde nám Ing. Aleš Cahlík doporučil místo, které by mělo být zdrojem vody k posílení místního vodovodu. Tento dokument je hlavní součástí žádosti k dotaci o kterou bude obec Radenín prostřednictvím Ing. Veroniky Kašparové žádat. V případě úspěšné žádosti se teprve vybere firma na provedení, jak vrtu samotného, tak i k napojení na stávající vodovod. Riziko neúspěšného vrtu bude finančně zajištěno touto dotací.
 • Projednána byla i reklamace na odměrné místo od firmy Bohemia Energy s.r.o., kde nám bylo vytknuto, že podle smlouvy nesouhlasí jistič VO  - smlouva 1x10A (skutečnost 3x10A)
 • Diskuse proběhla kolem oplocení pozemku č. 1084 v majetku obce a pozemku č. 1006/7 v majetku Miloslava Broučka s manželkou. Po odstranění budovy čp.60, kterou provedla obec, se jedná o zhotovení chybějícího oplocení, protože zadní stěna budovy vlastně tvořila plot mezi oběma pozemky. Pan Brouček přišel s návrhem, že by se na koupi betonového plotu, který by navázal na jeho již vybudovaný plot, přispěl polovinou financí, zajistil by dopravu a dokonce i vlastní výstavbu plotu by provedl ve vlastní režii. Obec by zajistila pouze beton k zabetonování sloupků. Kdo by mněl financovat takové ploty Občanský zákoník řeší vzájemnou dohodou mezi sousedy. Zastupitelé většinou hlasů tento způsob řešení nechtějí, ale jaké jiné řešení zatím nepředložili. Tento bod se bude dojednávat na příštím  jednání zastupitelstva.

První změna územního plánu Obce Radenín

 

Veškeré podklady, které jsme na úřad dostali ohledně změny užívání pozemků, jsme odeslali na Městský úřad v Táboře, odbor územního plánování. Nastal však problém s kterým bych vás chtěl seznámit. Cituji z dopisu, který nám byl zaslán z odboru územního plánování, konkrétně pana Romana Šilhaveckého.

 

„Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je vyžadováno, aby nebyla zbytečně zabírána zemědělská půda. Dle stavebního zákona je nutné prokázat nemožnost využití současně vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení ploch nových. Sleduje se, zda není vzhledem k velikosti sídla vymezeno příliš mnoho ploch a zda jsou již vymezené plochy využité, aby nedocházelo k neustálému "nafukování" zastavitelných ploch.

 V případě zastavitelných ploch pro bydlení existuje sofistikovaný nástroj pro výpočet. Ten jsem ve zprávě použil i a vyšlo mi, že je možné přidat maximálně 1ha nových ploch pro bydlení oproti současnému stavu (pro obec Radenín je možné vymezit celkem cca. 13,7 ha zastavitelných ploch pro bydlení z čehož je již 12,8 ha vymezeno). Když jsem poté spočítal plochu nových požadavků jednotlivých vlastníků, vyšlo mi více než 16 ha. Pokud bychom chtěli všem vyhovět, stejně by nám krajský úřad (orgán ochrany ZPF) plochy seškrtal a zprávu vrátil k přepracování.  Projektant tedy bude muset vyhodnotit, které pozemky do zastavitelných ploch přidat, případně některé přidat a zároveň některé současně vymezené ubrat ("směnit").

 Největším problémem je, že pokud např. 4 vlastníci v obci vlastní 80% zastavitelných ploch a stavět ani prodávat parcely nechtějí, fakticky blokují rozvoj obce, protože další zastavitelné plochy nad hodnotu maxima dané obce nebude chtít orgán ochrany ZPF povolit. Je proto vhodnější vyhovět částečně více žadatelům než např. jednomu vlastníkovi, který chce přidat velké pozemky.

 Pokud jde o další postup pořizování změny, až se dohodneme na konečném znění zprávy o uplatňování ÚP, vyvěsíme zprávu veřejnou vyhláškou a zašleme ji dotčeným orgánům, KÚ a sousedním obcím k uplatnění stanovisek. Po případných úpravách bude možné vybrat projektanta a schválit zprávu v zastupitelstvu obce“.

                                                                                               Roman Šilhavecký

 

Z toho plyne, že ne všechny žádosti, které jste dodali, budou vyřízeny ke spokojenosti. Nyní by bylo nejlepší, aby jednotliví žadatelé přehodnotili své žádosti a to v co nejkratší době, abychom mohli pokročit ve vyřizování změn. Jinak je vše na starostovi, který dostal od zastupitelů mandát spolupracovat na tvorbě nového územního plánu.

 

SILVESTROVSKÝ FOTBAL

Fotbalový rok 2016 v Radeníně uzavřel tradiční „silvestrovský fotbálek“ v zámecké zahradě. Utkání se hrálo na hřišti pokrytém mírnou vrstvou zmrzlého sněhu 2 x 30 minut. I když byl terén náročnější nic tomu neubralo na atraktivitě utkání, které skončilo zaslouženou remízou 3:3. Bilance po utkání 3-1-2.

Sestava:

Radenín  A (Sparta)          3 : 3                  Radenín B (Slavia)

Černý Radek                                                                          Lexa Jaroslav                       

Petrů Jan st.                                                                           Sedláček Luboš                                                                                   

Petrů Jan ml.                                                                          Janů Ladislav

Petrů Pavel                                                                            Smitka Libor

Knotek Milan                                                                         Kopecký Jan

Drahota Jaroslav                                                                   Fišer Ondra

Černý Zdeněk                                                                       Vaníček Daniel

Podlaha Jaroslav                                                                   Kalab René

Rybníček Vlasta                                                                   Štrincl Lukáš

Rybníček Jakub                                                                    Štrincl Filip                                                           

 

Branky: Petrů Jan ml., Petrů Pavel, Rybníček Vlasta -  Sedláček, Janů, Kopecký

Rozhodčí: Kraus Jaroslav

Po skončení zápasu a společném přípitku se u Petrýse podávala výborná česnečka Jardy Drahoty. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří dorazili a zpříjemnili si tak silvestrovské odpoledne fotbalem, starostovi obce Radenín a ředitelce DD Radenín.   Luboš Sedláček.

 

Off-road Fichtel Day Soběslav 14.1.2017

Sníh a mráz přivítal druhou lednovou sobotu přes sto účastníků na 17. ročníku těchto jezdecky i divácky atraktivních závodech.

Letos jsme připravovali stroje pouze pro třídu klasik,Honza,  který jezdí pravidelně třídu sport nechtěl z důvodu nedělního odletu na dvouměsíční pracovní  cestu

riskovat zranění a tak jsme se dohodli, že na závody pojede pouze v roli mechanika. To platilo až do středy, kdy nám sdělil že si půjčuje stroj od kamaráda a jede s námi klasiky.

Po povinných trénincích, kdy se na zasněžené a zledovatělé trati vyjela pouze jedna kolej, pořadatelé rozhodli pustit do závodu nejprve třídu sport. Po jejím odjetí nastoupilo na start 75 klasiků.Stroj s vypnutým motorem drží mechanik a jezdec k němu musí doběhnout, nastartovat a vyrazit na trať. Honza odstartoval na druhém místě, já i Pepa jsme však museli roztlačovat, a tak jsme začínali stíhací jízdu okolo třicátého místa. Pepa mne hned v prvním kole předjel a zmizel mi mezi závodníky. Dojel jsem ho až když po pádu

startoval stroj. Hodina uběhla jako voda a  z nás tří projel první cílem Honza na čtvrtém místě, kdy několik kol jezdil bez levé stupačky, já na devátém a Pepa na třináctém místě. Pro nás a náš tým to považuji za velký úspěch, vždyť v poli poražených zůstali jezdci, kteří se těmto závodům věnují celý rok. Už teď se těšíme na další ročník a budu rád,

když tam uvidíme i diváky z naší obce, které  zvu i do depa závodních strojů.      Za 5M Fuchs Racing Team Šíp Josef st.