Školství

Školství

15.07.2010

škola Radenín  škola Radenín

škola 1925                  škola 2007

 

Škola byla zřízena roku 1854 jakožto filiální jednotřídka farní školy ve Hrobech, farář z Hrob měl zde dohled. Budova byla zakoupena od Jakuba Janů č.p. 55, (nynější 41.) za 2400 zl. r. m. První učitel Hynek Vacek. Začalo se učit v roce 1854. Učitel bydlel ve škole a sám si vybíral plat, tzv. "sobotáles" od rodičů, kterým učil děti.  Škola dostávala 8 sáhů dříví.

Učitelé v radenínské škole:1854 - 1858 učitelem Hynek Vacek, 1858 - 1870 Raimund Vacek. 1870 - 1874 učí Matěj Praveček, pak Antonín Pfeifer, od r. 1875 František Rabiška. 1902 - říd. uč. Jan Pekař (zemř. 1906)

V Radeníně byla i židovská škola č.p.67, kde se učívalo až 50 dětí německy. V roce 1887 v židovské škole s 20 dětmi se 11 z nich hlásí k německé národnosti.

V r. 1869 nový školský zákon, ve kterém školy byly vyjmuty z poddanosti fary a její správou byla pověřena obec. Stát upravil učitelům plat na 300 zl. ročně.

Škola 17. října 1869 vyhořela a než byla vystavěna nová budova, vyučováno bylo v čp. 7 u Pudilů a v dolním hostinci čp. 43. ("...vypukl v místní obci zhoubný požár, který 10 hospodářských stavení strávil a také školu se vším nářadím s takovou prudkostí, že nebylo ani možno školní spisy a věci uchrániti, což vše v plén ohně zanechati se muselo...")

Obec uvažující o stavbě školy prodala spáleniště Václavu Dvořákovi, rolníku v Bítově, za 270 zl., dostala 2000 zl. subvence, obec dala 1000 zl.

Nová dvoutřídní škola byla dokončena 31. července 1877 na pozemku velkostatku za 7517 zl (na poli zv. "Farářsku").  Stavbu prováděl Jindřich hr. Kolowrat. V přízemí je školní kuchyně a byt správce školy. Druhý učitel bydlí u některého rolníka. V patře jsou třídy a kabinet pro učebné pomůcky. Hrobský farář Václav Mertl posvětil novou školu 26.10.1877. Slavnostně otevřena 18.11.1877. Řídící učitel František Rabiška (1875-1892). Vyučování od 1.4.1878.

Učitel měl ročně 400-500 zl. platu (služné).

Sbor doprovodných hasičů byl založen 1879. Zakladatel řídící učitel František Rabiška.

V noci z 22. na 23. května 1896 vnikli zloději do školy a řídícímu učiteli J. Pekaři odcizili peřiny a prádlo v ceně 50 zl.

Roku 1897 založena nová školní kronika. Její založení nařídil inspektor Václav Knotek, neboť stávající "Památní knihu" o 20 listech špatného a chatrně svázaného papíru shledal za nedostatečnou.

V srpnu 1902 výstava hospodářsko- průmyslová a národopisná v Táboře - řídící učitel Jan Pekař vystavil malou ukázku v Radeníně vypěstovaných zámotků bource morušového a jeho housenky před zakuklením.Učitel Josef Havlín vystavil sbírku v okolí radenínském nachytaných motýlů a některých cizokrajných ve 4 skříňkách. Morušové stromky byly pěstované ve školní ovocné školce. Za expozici kokonů bource morušového obdržel řídící učitel bronzovou medaili Hedvábnického spolku pro král. České v Praze, učitel Josef Havlín za svoji exposici motýlů od Výkonného výboru výstavního obdržel vyznamenání stříbrnou medailí.

1903 - 1904 - školní děti sbíraly chrousty a ponravy. Za 1 litr chroustů vyplácena odměna 6 haléřů, za litr ponrav 12 haléřů.

V roce 1904 vystavěny nové záchody nákladem 1400 korun rakouských.

Ve školním roce 1907 - 1908 prozatímně nastoupil do radenínské školy učitel Roman Cikhart - pozdější známý spisovatel. Místo učitele v Radeníně bylo jeho prvním učitelským místem

Mravné chování žactvo bylo chvalitebné. Dvě žákyně, totiž Marie Beránková a Antonie Příplatová se hrubě prohřešily proti kázni školní tím, že dne 20.2.1911 po celou noc tancovaly, začež jim byla snížena známka z mravů na třetí stupeň.

Helena hraběnka Baillet de Latour (*1854 +1932) obdarovávala každoročně chudé školní děti šatstvem, mlsky, pečivem a hračkami.

Ve výročí 66-letého slavného panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa II konána byla při zdejší škole oslava 2.12.1914. Výkon slavnosti započat byl slavnou mší sv. v chrámu Páně v Hrobech. Po mši sv. sešlo se veškeré žactvo ve druhé třídě, kde řidicí učitel vylíčil mládeži zmohutnění říše k němuž se dospělo za dlouho trvající vlády našeho vznešeného panovníka. Slavnost zakončena byla zapěním Rakouské národní hymny. 2.12.1914 vítězné dobytí Bělehradu, hlavního města král. Srbského. Při této příležitosti budova školní prapory vyzdobena.

Během války ve šk. roce 1915 a 1916 sbírá školní žactvo ostružiníkové listí pro vojsko.Dále žactvo ve vlastenecké sbírce sbírá vlnu a kaučuk.

V roce 1928 založen dramatický spolek "Marx". Zakladatel řídící učitel Jankovský a Oskar Lederer. Pořízeno druhé jeviště pro mladé.

V létech 1930 - 1937 řídící učitel Vladimír Nevole.

V roce 1937 se učilo 37 chlapců a 23 dívek z Radenína.

Přístavba v letech 1955-56 OSP Tábor - přístavba záchodů, úprava podstřeší na kabinety, výměna krytiny, žlabů, zavedena voda na WC.

K 1.8.1966 byla v zámku zřízena zvláštní škola internátní pro děti s vadným duševním vývojem. Ředitelem ZŠI se stal soudruh Václav Stiborský. Pro vyučování byly získány 3 třídy v místní škole, kde úbytkem dětí z DD vznikla jednotřídka.

1970 nastříkání fasády umělou pryskyřicí (neosvědčilo se), oprava krytiny,  menší vnitřní úpravy.

Zrušení základní školy. Od 1.9.1974 žáci chodí do ZDŠ v Choustníku.

Škola předána k užívání řediteli ZŠI s výhradou užívání jedné třídy pro účely MNV.

Ředitel ZŠI František Prošek.

Ředitel ZŠI Jaroslav Drahota - 1973 - 1983.

Ředitelka ZvŠI Blanka Pluhařová - 1983 - 1999.

V r. 1994 rekonstrukce elektrických rozvodů.

Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Radenín 1