Životní prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA RADENÍNSKU

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V OKOLÍ

Severně Radenína se nachází přírodní památka Hroby (0,14 ha, vyhl. r. 1990) - lokalita výskytu chráněných rostlin - hořečku českého, vítodu obecného, strmilky tuhé, zvonku okrouhlolistého a jiných.

Západně Radenína se nachází přírodní park Turovecký les.

Jižně Radenína se nachází přírodní rezervace Choustník (9,9 ha, vyhl. r. 1949) - skalky stlačených žul a rozsáhlá kamenná moře, smíšený pralesovitý porost s typickou květenou (např. dřípatka horská, lýkovec jedovatý aj.

Severně Radenína se nachází přírodní rezervace Kladrubská hora (11,42 ha, vyhl. r. 1990) - masiv krystalického vápence s opuštěným velkolomem a malými selskými lomy v okolí. Význačný výskyt kruštíku tmavočerveného, vratičky měsíční a slabé populace ohroženého druhu kyvoru lékařského.

PAMÁTNÉ A CENNÉ STROMY V OKOLÍ

dub v Turovci

Turovecký dub (též Kepkův dub) - vyhlášení 18.4.1973, druh: dub letní (Quercus robur L.), strom roste na jižním okraji obce Turovec, vpravo při komunikace z Turovce do Plané nad Lužnicí. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 604 cm (v r. 1939 činil obvod 510 cm).

 

lípa ve Mlýnech

Lípa ve Mlýnech - vyhlášení: 26.3.2002, druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.), strom roste v obci, v blízkosti kostela, cca 3 m jižně od hřbitovní zdi. Jedná se o upravené prostranství před vstupem do hřbitova, kde vyrůstá i několik dalších vzrostlých lip. V sousedství se nacházela další mohutná lípa, která však v nedávné minulosti odumřela a byla pokácena. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: měřeno ve výšce 90 cm nad zemí 512 cm. Strom je zdravý bez známek výraznějšího prosychání a vnějších příznaků onemocnění; v roce 2002 proveden zdravotní řez.

 

lípa Svatá Anna

Staleté lípy na sv.AnněNejstarší lípa v kraji se nachází u kostela.

 

 

Hrobský dub - datum vyhlášení: 23.6.2005. Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)  Číslo ústředního seznamu: 308104.1/1,Obec: Radenín, Katastrální území: Hroby, Číslo parcelní pozemku: KN 1183. Ochranné pásmo: kruh o poloměru 16 m od paty kmene stromu.

Popis lokality: strom roste na horní hraně úvozové cesty. Nachází se naproti zámku, kapličce Sv. Anny a zámeckému parku, v místě bývalé zámecké zahrady, sloužící dříve jako štěpnice, vpravo od komunikace Chýnov - Černovice č. II/409. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 510 cm. Zdravotní stav: strom kvete a plodí, je vitální a v dobrém stavu. Důvody ochrany: věk a funkce významné dominanty spojené se sousedním zámkem, parkem a kapličkou Sv. Anny.

OBOUSTRANNÁ ALEJ jírovců (Aesculus hippocastanum) a javorů (Acer). Od Nuzbel k Radenínu převážně javorová alej (s několika ořešáky a jírovci), dále až k rozcestí k Dlouhé Lhotě (od zámku v Radeníně k bažantnici již jírovcová alej). Alej je vlivem napadení škůdcem klíněnkou jírovcovou ve špatném zdravotním stavu.

Dosti staré jsou lípy u hrobky Baillet de Latour v Radeníně.

Při okresní silnici v Radeníně, na okraji obce poblíže č. p. 82, bývala stará jabloň s obvodem kmene při zemi  2,50 a v prsní výši 2,25 m. V úrodném roce dávala až 6 q plodů, zde zvaných ,,mošťáky". Podle ústního podání v Radeníně udržovaného byla asi 200 let stará.

Na Doubravě u Bítova je několik starých semenných (matečnicových) smrků.

 

GEOLOGIE

Po velkém sladkovodním jezeře, které v třetihorách vyplňovalo táborskou kotlinu, se v okolí Radenína zachovaly násypy oblázků.

pole  pole  pole

Radeníně u silnice nad zámkem - pod špýcharem se nachází křemenná skalka, na které jsou pěkné shluky drobných křemenných krystalů.

Pacova Hora - severo-severovýchodně od Chýnova, výskyt aktinolitu, velké X amfibolu, dále biotit, brucit, dolomit, galenit, pyrit, chalkopyrit v křemenných peckách, mastek v hadci, velké lupeny muskovitu, serpentin v amfibolitu, tremolit, vápenec (velké klence a vzácné krápníky v jeskyni objevené r. 1869), zoisit ve hnědých stéblech. Národní přírodní památka Chýnovské jeskyně. Byla objevena v roce 1863 v bývalém selském kamenolomu. Jeskyně je vytvořena v krystalických vápencích s pruhy amfibolitů a nemá krápníky. Jeskyní protéká potůček s teplotou kolem 8 stupňů C.

Zajímavý křemenný val se nachází také v nedaleké obci Mlýny - na okraji obce u silnice na Černovice.

Hroby u Tábora, vjv. Křemen tvoří žíly, limonit vláknitý ve skále za špýcharem, mastek v hádci, hojný muskovit ve svoru, hadec, staurolit ve svorovité rule, tremolit v zrnitém vápenci, tuha v rule, v nadloží i podloží vápence, vápenec tvoří místy lože.

Choustník - obec jv. od Tábora, sv. od Soběslavi, křemen a záhněda i ve valounech, snad lazurit, podle zkoušky Krejčího spíše cordierit, podle Kratochvíla dumortierit. Zlato na úbočí mezi Choustníkem a Radenínem v hojných sejpech - s. od Choustníku, rýžoviště zlata se prý táhnou od Radenína až k Sezimovu Ústí.

Bítov  - již. u Chýnova, železné rudy a na limonitech červovité sraženiny wadu.

 

 


Nejstarší lípa na Sv.Anně

lípa na Sv.Anně

 lípa na Sv.Anně    lípa na Sv.Anně   lípa na Sv.Anně   lípa na Sv.Anně

kmen lípy