von Sporck

von Sporck

Sporckové

Šporkové

31.01.2008

von Sporck-erb

Sporck (i  S p o r c k e n, psává se i Spork, Špork), příjmení hraběcí rodiny, která pocházela ze sev. Německa a usedlá byla napřed v Brunšvicku, a když zchudla, ve Vestfálsku. Zde se narodil (r. 1597 ve Westerloh) Johann, první znamenitý muž této rodiny; byl vychován na skrovném dvorci otcovském, nenaučiv se prý ani čísti a psáti. Jsa tělem urostlý a neobyčejné síly a odvážnosti, vstoupil za prostého vojáka do vojska katolické ligy. Bojovav r. 1620 na Bílé Hoře vynikl potom udatenstvím a rychlím rozhodováním. Byv od vév. Maxmiliána Bavorského jmenován r. 1637 nejvyšším (plukovníkem), vyznamenal se v bojích r. 1638 a 1641 u Brenburka, v bitvě u Dutling (1643) a bojoval r. 1645 u Jankova, kdež byl poraněn. R. 1647 pomáhal pověstnému Janovi z Werthu, když tento se pokoušel o to, aby vévodovi odloudil vojsko a převedl je do Čech do sužeb císařských, ale záměr ten překažen pro odpor vojska. S. prchl a byv knížetem vyhlášen za zrádce, vstoupil do služeb císaře Ferdinanda, jenž jej učinil válečným radou, generálem FML. a nejvyšším nad jízdou a kromě toho obdařil statky a milostmi (4. led. 1648 ikonlátem v Čechách) a povýšil 10. říj. 1647 do panského stavu. S. bojoval r. 1647 se Švédy v Bavořích, s nimi potom v Polsku a Šlesvicku. O vítězství u Gottharda (1664) získal si nemalé zásluhy. Odměnou toho byl majestát na říšské hrabství (23. srp. 1664), což i potvrzeno (30. čna 1666) pro král. Čes. Byv od r. 1658 stálým druhem velitele Montecuccoliho, provázel jej r. 1675 do Porýnska, byv vyslán před tím r. 1670 do Uher a r. 1673 do Nizozemska. S. získal znamenité jmění, pročež závistivci o něm povídali, že se vzmohl z pasáka sviní na hraběte a boháče. Od císaře obdržel r.1647 panství lysské, koupil pak r. 1650 Konojedy, r. 1661 Heřmanův Městec se Stolany, r. 1661 Morašice, r. 1664 Hradiště. r. 1666 Malešov, r. 1674 Hořiněves, r. 1675 Vřešťov. Zemřel 6. srpna 1679 na zámku v Heřm. Městci a pohřben v Lysé.

Johann hrabě Sporck náležel k nejlepším válečníkům té doby, zejména se chválí pádnost jeho jezdeckých útoků. Podrobný jeho životopis sepsal Rosenkranz (Graf Johann v. S., 2. vyd., Paderborn, 1854) a Fr. Löher obral si jej za hrdinu své epické básně >>General S.<< (Gotinský, 1854).

Byl ženat 1. s Annou Markétou v. Linsingen, 2. s Eleonorou Kateřinou v. Fineck (+1675).

 

Kromě této hraběcí rodiny vyskytuje se v Čechách od XVII. stol. též pošlost panská.

Ačkoliv měl Heřman Vácslav Czernin pěkné dědictví (od roku 1654), které jej po pansku chovati mohlo, přece špatným hospodařením toho dovedl, že před smrtí svou o všecko přišel. Něco z toho dědictví brzo po převzetí dílu svého prodal, ostatek hlavně roku 1672 zadlužil. Mezi věřiteli vynikal hlavně hrabě Johann Sporck, generál kavalerie, jenž potom k penězům svým přijíti nemoha, na Radenín a Choustník právo vedl, tak že konečně oba ty statky roku 1675 dne 9. srpna k odhádání skrze Petra Mikuláše Straku z Nedabylic, místokomorníka, přišly.

Roku 1677 postoupil Johann von Sporck práva svého k oběma statkům nemanželskému synu (1658 legitimován) Johannu (Dětřich) Georg von Sporck (1622-1683). Ten měl syna Filipa von Sporck a Johanna (Dětřich) Georg II. von Sporck (1648-1705).

Mladší syn Johann (Dětřich) Georg II. von Sporck měl s manželkou Annou Konstancie Losy z Losinthalu dcery:  Marie Konstancie (+ 23.11.1735) (manž. 1. Ant. Michal Týřovský z Ensidle, +1705, 2. Woracziczky z Pabienitz)

erb

erb Woracziczky z Pabienitz

 Marie Terezie (+ 13.3.1743)  (V roce 1709 zdědila Radenín)

 a Marie Anna.

 Johann Georg von Sporck umírá v roce 1683.

Panství dědí jeho synové Filip von Sporck (tehda byl rytmistrem) a Johanna (Dětřich) Georg II. von Sporck.

Johann Georg II. von Sporck dal kostel Choustnický, jenž byl bezpochyby v třicetileté válce zpustošen, opět vystaviti a r.1687, 2. července posvětiti.

Anna Konstancie von Sporck rozená Losy z Losinthalu zemřela 18. srpna 1696.

Je pohřbena v kostele Narození Panny Marie augustiánského kláštera v Táboře

erb

Znak rodu von Sporck a rodu von Losinthal  

Marie Terezie von Sporck se provdala 8.11.1700 za hraběte Ferdinanda Magnus Ignác Arnošt Antonín des Fours.

Marie Anna se provdala v roce 1701 za Františka Adama Pucharta z Voděrad.

Filip von Sporck nejv. lejtenant padl ok. 1703 ve Vlaších.

Johann Georg II. von Sporck stal se samostatným držitelem.

Po smrti Johanna Georg II. von Sporck dne 14. dubna 1705 uvázaly se v dědictví po něm (r. 1705) dcery jeho Marie Terezie des Fours, Marie Konstancie, ovdovělá Týřovská (1705), později Woracziczky z Pabienitz a Marie Anna ovdovělá Puczhartová z Voděrad, avšak k dělení přišlo teprve r. 1709, 31. ledna.

Dcera hraběte Ferdinanda des Fours Marie Anna Theresia des Fours (1706-1745).

Hraběnka Marie Terezie des Fours dostala zámek a ves Radenín, vsi Kozmice, Nový Dvůr, Bezděčín, Údolí Jozafat, Křeč, Chrbonín, Krtov, Lhota a Kloužovice, Marie Konstancie pustý hrad Choustník, Chustnice, Kajetín, Skopytce, Chabrovice, Mlýny, Psárov, Čiklasovice, Předboř, Druneč a Zárybníky a třetí sestra 36900 fl. rh. z obou dílův.

Hraběnka Marie Terezie des Fours rozená von Sporck umírá 13.3.1743.