19. století

Historie obce Radenín v 19. století

30.01.2008

Jindřich Kolowrat Krakowsky (1801-1878)

Velká neúroda 1804 přivodila v následujícím roce bídu, drahotu a hladové bouře.

Říšskoněmecký císař František II. si 11.8.1804 nelogicky (byl císařem Svaté říše římské národa německého) přisvojil titul dědičného císaře rakouského a zároveň si změnil jméno na Františka I.

U křižovatky na Choustník a Dlouhou Lhotu stál kříž, kde prý v listopadu 1805 zahynula francouzská rodina (nebo francouzští vojíni) v tehdejších bažinách. Byl tam až do 70. let 20. století.

Třetí koaliční tažení vyvrcholilo vítězstvím Napoleona nad ruským carem a rakouským císařem v bitvě u Slavkova (Austerlitz) dne 2.12.1805. Ale ve dnech 1. až 5.12.1805 u obce Štoky (Stecken) u Německého (Havlíčkova) Brodu jsme zvítězili nad bavorskými oddíly začleněnými do I. armádního sboru francouzské Velké armády. V místě kolem bývalé kostnice (márnice) byly pohřbíváni do jámy vojáci z vojenského lazaretu umístěného na zámku v dobách napoleonských válek. (Neoznačeno.) Na Homoli jsou prý hroby padlých vojínů z napoleonských válek.

Svatá říše římská národa německého se rozpadla - císař rezignoval 6.8.1806.  Dvouhlavého římskoněmeckého orla (ne orlici) si též přisvojila rakouská monarchie. Císař rakouský byl současně králem českým a uherským - proto se začalo užívat zkratky "c. k.".

Dřevěné gheto v roce 1806 vyhořelo.

Čtvrté koaliční tažení v roce 1809.

Leopold Vilém Kolowrat Krakovský zemřel 2.9.1809 ve Vídni. Pohřben je v kryptě kostela v Hrobech. Jeho syn Filip František Kolowrat Krakovský přejímá panství.

Finanční krach 20.2.1811, načež 15.3. byla vyhlášena neslýchaná, nezapomenutelná akce: měnová reforma, při které se staré bankocedule měnily za šajny o jmenovité hodnotě pětkrát nižší. Stát se zbavil čtyř pětin dluhů tím, že je z 80% přesunul na obyvatelstvo. Podobný krach až v roce 1953. Od té doby platila ještě souběžně s konvenční měnou ještě tzv. vídeňská měna, představovaná především "šajny", totiž papírovými bankovkami, přesněji směnnými a tzv. anticipačními (později i pokladními) listy, přičemž platil (ve skutečnosti pohyblivý) kurs: 100 zl. k. m. (konvenční měny) se rovná 250 zl. v. m. (vídeňské měny)

Oficiální název habsburské říše od r. 1812 "Císařství státu rakouského".

Páté koaliční tažení v letech 1813-15. Francouzi v severních Čechách u Ústí nad Labem. Vandammův armádní sbor zastavili Rusové 29.8. u Přestanova a poté vojsko s většinou českých vojáků Vandammův armádní sbor porazilo v bitvě 30.8.1813 u Chlumce. Samotnému Napoleonovi ve dnech 17.-18.9.1813 u Varvařova  jsme zatrhli chuť na vpád do českého vnitrozemí. Soustřeďování vojska v Čechách před bitvou národů u Lipska 16.-19.10.1813. Velitelem vítězné armády byl český aristokrat Karel Filip ze Schwarzenbergu,  úspěšný plán vypracoval Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče (narozen v Třebnici na Sedlčansku v r. 1766) a na jeho provedení se podíleli generálové Jeroným hrabě Colloredo-Mansfeld, Ferdinand hrabě z Bubna, Jan Nepomuk hrabě Nostic, Jan z Janovic říšský hrabě z Klenové a jiní čeští vojáci.

1814 vydán obecný občanský zákoník. Vídeňský mírový kongres a vznik Svaté aliance v roce 1815, jako orgán dynastické kolektivní bezpečnosti. Pěstuje se "dobrá nálada" - podivná atmosféra biedermeierovského poklidu, mírné hmotné prosperity a povrchních sice, zato každodenních radovánek. Metternichovský absolutismus. Špiclování se rozmohlo za válek s Francií ale když přišly mírové časy, už nepřestalo. První konzumní společnost u nás.

České obrození. Generace Jungmannovská. Bojovný národní program. Kult jazyka se stal pilířem českého nacionalismu. V důsledku koncepce "jazyk je vše" se  zaměnil či redukoval národ na národnost. Obyvatelstvo se na našem území časem rozštěpilo a rozeštvalo. Etnické a jazykové vlastenectví pak vedlo až k "studené občanské válce".

Tesař vydělával 12 tolarů měsíčně, zedník 13. Pivo stálo 1,5 krejcaru.

1817-1861 práce na "stabilním katastru. Tehdy pořízené katastrální map slouží dodnes. Mapa Radenína z roku 1819-1858 II.vojenské mapování - Františkovo

Od dvacátých let začala poprvé v naší historii výrazně růst potravinová produkce, aniž bylo zapotřebí dále rozšiřovat obdělávanou půdu. V roce 1829 byla zavedena potravinová daň. Tato taxa se platila z každého kousku chleba, brambory.

Jindřich Kolowrat Krakowsky si vzal 4.1.1827 za manželku Katharinu von Kleinberger (1802-1867).

Dcera Jindřiška Kolowrat Krakowsky (1828-1902)

mapy

Kreibichova mapa Táborského kraje z roku 1832

 

V roce 1835 umírá císař František I. a na trůn nastoupil císař Ferdinand Dobrotivý, jako český král Ferdinand V.

Filip František Kolowrat Krakowsky umírá 26.5.1836. Panství dědí jeho syn Jindřich Kolowrat Krakowsky.

kříž  kříž  kříž

Kříž pod kostelem byl zřízen a posvěcen v roce 1841.

 

detail

detail

detail

F. Sviták

Posvětil

Farář

Ro. 1841

Zřjdil

W. Laudjn

mistr

zednický.

 

1842 katastrofální sucho a ceny potravin závratně vzrostly. Roste inflace, nezaměstnanost, bída chudých vrstev.

V Čechách bylo v r. 1843 celkem 932 panství, patřícím pouze 187 šlechtickým rodinám.

V roce 1845 bylo upraveno průčelí zámku pseudorenesančně. V roce 1845 a v dalších letech katastrofální sucha a neúroda.

Jindřiška Kolowrat Krakowsky se 20.10.1846 provdala za hraběte Josepha Johann Baillet de Latour (1815-1891).

Syn Jindřich Baillet de Latour (1847-1901), okresní hejtman v ministerstvu zeměbrany.

dům č.36

Dům čp. 36  - brána selský barok z roku 1829

Revoluce v letech 1848-49. Emancipace občanská a emancipace národní. Svobodu občanovi a svobodu národům. Byla zrušena cenzura, potvrzeno svolání ústředního stavovského sněmu, povoleno vyzbrojování měšťanů i studentstva. Čeština ovládla krámy, hostince a ulici. Nová móda. Karel Havlíček Borovský vede ostrý novinářský boj s Habsburky a rakouskou úřední mocí. František Palacký píše do Frankfurtu, že Češi se přihlásili k Rakousku, zatímco čeští Němci chtějí do Říše. Tragické vyústění - vyhnání Němců po roce 1945.

Generálem Windischgrätzem vyprovokované boje o svatodušních svátcích. Polní maršál Jan Josef Václav hrabě Radecký z Radče zachránil vítězstvím nad Italy impérium Habsburků. Absolutismus se znova prosadil. Jediný zisk revoluce se stal patent o zrušení roboty. V Olomouci 2. prosince 1848 abdikoval Ferdinand V. Legitimní dědic arcivévoda František Karel se nástupnictví zřekl ve prospěch svého syna Františka Josefa I.

Na ulicích, v krámech a hostincích Češi opět mluví radši německy.

Budějovická krajská vláda v letech 1850-55.

V obci byla cihelna, pivovar, škrobárna, ruční výrobna papíru, tkalcovna.

Náhrobky v kostele sv. Markéty dal hrabě Eugen Czernin z Chudenic roku 1853 vyzdvihnout z dlažby a vsaditi ke stěnám chrámu.

Dcera Helena hraběnka Baillet de Latour (1854-1932) dáma řádu Alžběty II třídy, členka řiditelstva Klarova ústavu slepců.

Škola byla zřízena roku 1854 jakožto filiální jednotřídka farní školy ve Hrobech. Budova byla zakoupena od Jakuba Janů č.p. 55, (nynější 41.) za 2400 zl. r. m. První učitel Hynek Vacek

V roce 1855 byla hrobka Zuzany Czerninové z Chudenic otevřena, ale kromě zlatého prstýnku a zbytky křížku a růžence nebylo ničeho nalezeno.

Dekretem o měnové reformě z 19. září 1857 byla existence dvou měn, konvenční a vídeňské, ukončena. Do měny byl poprvé zaveden desetinný systém. Jeden zlatý se napříště rovnal nikoli šedesáti, ale sto krejcarům.

V roce 1858 byla zavedena všeobecná branná povinnost s osmiletou prezenční službou.

Reakce na válečný debakl v Itálii v roce 1859 byla Únorová ústava v roce 1861. Absolutismus v Rakousku definitivně padl, začala éra krotkého parlamentarismu. Říšská rada se skládala z panské sněmovny a sněmovny poslanců. Vznik spolků.

Zámecký vodovod se stavěl asi od roku 1864.

Dne 13.7.1864 přišel v Radeníně do hospody žebrák a byl od jednoho místního rolníka tak hojně kořalkou vyčastován, až prý z hospody vynesen býti musel a v krátké době skonal.

V sobotu 24.12.1864 zmrzl šafář navracející se svým druhem od řízení z Hrob do Radenína před svým domkem. Oba byli dosti podnapilí a poslednější prý chtěl, když přišli k domku šafářovu na okno zaklepat, aby jej (šafáře) do světnice pustili, v čemž ale tento zbraňoval. Domácí se divili, že šafář tak dlouho se nevrací a zrovna k tomu se měli, po něm pátrati. Avšak nemalé bylo jejich uleknutí, když otevřevše dveře, jej co mrtvolu před domkem nalezli.

Válka Němců  proti Němcům. Prajsové v bitvě u Trutnova 27.6.1866 dostali za vyučenou. Ale po bitvě u Hradce Králové 3.7.1866 Prusové obsadili většinu Čech . Mezi Táborem a Jindřichovým Hradcem byla demarkační linie po uzavření příměří 26.7.1866 Dne 16.8.1866 táhli Radenínem první pruští husaři a huláni. V zámku byl umístěn lazaret a štáb.

Čekalo se na přebudování centralistického impéria ve federaci rovnoprávných národů. Češi se ale dočkali hořkého zklamání. Pouze Maďaři se dočkali. 14.11.1867 byl císařským rozhodnutím změněn název monarchie a její státní znak. Západní část říše se oficiálně jmenovala "Království a země na říšské radě zastoupené". V praxi se používalo Rakousko nebo Předlitavsko. Celek se jmenoval Rakousko-uherská říše nebo Rakousko-Uhersko.

Katharina Kolowrat Krakowsky rozená von Kleinberger umírá 11.12.1867. Je pohřbena v rodinné hrobce v Hrobech.

21.12.1867 nová tzv. prosincová ústava. Rok 1867 přinesl zákon o povinné osmileté školní docházce.

O svatojánském svátku 16.5.1868 se do Prahy sjeli poutníci z celých Čech, aby se mohla uskutečnit největší česká národní manifestace tohoto století, slavnost položení základního kamene Národního divadla. Roku 1868 byla zřízena okresní hejtmanství, tj. orgány správy politické, a odděleně okresní soudy.

V roce 1869 byl upraven radenínský zámek do současné podoby.

V r. 1869 nový školský zákon, ve kterém školy byly vyjmuty z poddanosti fary a její správou byla pověřena obec.

Škola a dalších 10 čísel vyhořela 17.10.1869.

Okresní silnice na Krtov a Dlouhou Lhotu byla zřízena až v roce 1870 na dřevěném podloží, přes bažiny před lesem Bažantice.

Pouhý týden po slavnostním otevření vídeňského "Expo", zničil burzu "černý pátek" - 9.5.1873. Svět se poprvé ocitl v hluboké cyklické hospodářské krizi .

Přijetí metrického systému měr v roce 1876.

Nová dvoutřídní škola byla dokončena 31.7.1877 na pozemku velkostatku za 7217 zl. Stavbu prováděl  hrabě Jindřich Kolowrat Krakowsky.

Izraelistická škola s vyučovacím jazykem německým v čp. 66, v níž bylo až na 50 židovských dětí.

Žižkovy slavnosti v Táboře 1877.

III. vojenské mapování - Františko-josefské 1877-1880 (Čechy) , měřítko 1 : 25 00. Pristup je zabezpecen: login: 3vm a heslo: sahure_02

Jindřich Kolowrat Krakowsky umírá 4.3.1878. Je pohřben v rodinné hrobce v Hrobech.

Po jeho smrti dědí Radenín dcera JindřiškaSyn hrabě Alois dědí panství Hroby. Syn hrabě Rudolf dědí panství Oblajovice. Ten po prodeji panství panu Rennerovi z Vídně za 160 000 zlatých žil v Praze.

V roce 1879 se zbudovala rodinná hrobka Baillet de Latour.

Jindřich Baillet de Latour c.k. komoří, rytíř řádu železné koruny III. třídy, c.k. odborný rada v ministerstvu zemské obrany (*1847 +1899) si vzal Helenu, rozenou svobodnou paní Rieger z Riegershofenu (1860-1928). Syn Jindřich Baillet de Latour (*? +1901).

Od roku 1879 řídil zdejší obec starosta Jakub Strnad (čp. 17).

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 1879. Zakladatel řídící učitel František Rabiška.

Na panství od roku 1879 po dvacet let bylo špatně spravováno - podle správce J. Záběhlického v roce 1900.

Asi 1880 byl sešlý obraz sv. Františka z Pauly zrušen a na místo něho dala si postaviti paní patronka Jindřiška Baillet de Latour, dvě dřevěné patronátní lavice a nad ně hraběcí erb a vedle na zdi visel obraz sv. Františka z Pauly.

V roce 1880 byla vydána Stremayerova jazyková nařízení, která po úpravách platila až do r. 1918: Češi mohli nadále s úřady komunikovat ve své mateřštině.

Sbor dobrovolných hasičů v Radeníně vzdal Vysokorodému Pánu, panu Josefu hraběti Baillet de Latour, majiteli panství v Radeníně a Vlčevsi, Vysokorodému Pánu, panu Jindřichovi hraběti Baillet de Latour, c. k. okresnímu komisaři v Táboře, panu Karlu Sládečkovi, sládkovi v Radeníně, za značné přeplatky a vůbec veškerému obecenstvo, jež v plesu dne 22.1.1881 ve prospěch zakoupení potřebného hasičského náčiní pořádanému, vzácnou přízeň svou jim v míře znamenité osvědčilo - srdečný, upřímný dík.

Dne 12.3.1881 hasičskému sboru v Radeníně daroval Císař pán šedesát zlatých.

Od roku 1882 řídil zdejší obec starosta Jan Prokeš (čp. 36).

Stavba železnice Tábor - Obrataň v roce 1883. Barabové kradli v širokém okolí.

Hasiči v Radeníně uspořádali v neděli 12.10.1884 ve prospěch zakoupení hasičského náčiní divadelní představení, při němž provedli dvouaktovou veselohru - Picardova "Ric anebo nic".

Historik August Sedláček zakotvil roku 1875 na téměř celé čtvrtstoletí na reálném gymnáziu v Táboře a roku 1882 vyšel první sešit jeho patnáctisvazkových Hradů. Táborsko vyšlo roku 1885.

23.9.1885 zemřel Jindřich Herzl, vrchní správce panství Radenín.

Od roku 1885 řídil zdejší obec starosta Antonín Říha mistr tesařský (čp. 69).

5.6.1886 kroupy.

Pivovar byl zrušen asi 1886; roční výstav 1 500 hl. Jak vyplývá ze služebního hlášení správy velkostatku, jelikož nemohl konkurovat pivovarům okolním. Od té doby sloužil jen jako sklad piva Chýnovského. Z téhož hlášení se dozvídáme, že v témže roce byl zrušen i neprosperující lihovar v Radeníně.

Od roku 1888 řídil zdejší obec starosta Jan Beránek (čp. 18).

Josef Baillet de Latour majitel velkostatku, c.k. major mimo službu umírá 26.8.1891. Po jeho smrti zůstala majitelkou vdova Jindřiška.

V roce 1892 se ze stříbrného standardu přešlo na standard zlatý. Byla zavedena korunová měna. Z 1 kg ryzího zlata se razilo 3280 korun. Platilo: 1 zlatý = 2 koruny, 1 koruna = 100 haléřů.

Národní tance u Dvou Slunců v Táboře 1892.

V roce 1893 sucho. 24.8.1893 požár stodoly hraběcích sádek Františka Holuba.

Na tříleté období od 1.1.1894 byl jako delegát okresní hospodářské záložny v Táboře zvolen Václav Příplata.

12.5.1894 požár čp. 48 tesaře Josefa Průši.

26.5.1894 byl slavnostně odhalen na židovském hřbitově první český pomník MUDr. Edwardu Benešovi, lékaři v Plané nad Lužnicí, který mu s rodinou společně  postavili přátelé ze "Spolku českých akademiků židů" v Praze.

Od roku 1895 řídil zdejší obec starosta Matěj Janů (čp. 37).

25.1.1896 konal zábavní odbor Dobrovolného spolku hasičů v Radeníně divadelní představení J. K. Tyla "Ptáčníkova dceruška".

Psalo se v regionálním tisku 24.1.1898: Kominík Josef Hora z Radenína (čp.13) vydal k novému roku blahopřání, které zaslal všem svým zákazníkům. Na tom by nebylo nic divného, kdyby blahopřání nebylo dvojjazyčné - německo-české. Také své jméno si pozměnil a tak se na blahopřání objevil podpis: Josef Hora - Berg. Ptáme se, kolik Němců žije v Radeníně, že se jim tak úlisně podbízí?

Jindřiška postoupila v roce 1899 držbu panství Radenín a Vlčeves synovi Jindřichovi hraběti Baillet de Latour.

Velice krátkou měl panství v majetku, neboť dne 16.8.1899 náhle ve Vídni zemřel.

Psalo se v regionálním tisku 29.3.1899: V zámecké konírně v Radeníně začali při mytí koní používat nový přípravek, osvědčený již v cizině. Je jím Kwizdovo restituční fluidum, které koním zpevňuje svaly a celkově je posiluje. Podle dosavadních zkušeností koně skutečně dosahují větší výkonnosti. Většímu rozšíření tohoto fluida zatím brání jeho poměrně vysoká cena - 1 zl. 40 kr. za láhev.

Psalo se v regionálním tisku 14.6.1899: V sobotu, třicet minut po půlnoci vyšlehly v Radeníně plameny z chalupy Jana Kořínka (čp. 64) a za malou chvíli stála v jednom plameni. Manželům Kořínkovým i podnájemníkovi Václavu Vítovi se podařilo stavení včas opustit, když si matka uvědomila, že v domku zůstala dvouletá dcerka. Václav Vít se okamžitě rozhodl. Polil se vodou a statečně se vrhl do plamenů. Po chvíli z hořícího stavení vynesl spící děvčátko. Vít utrpěl četné popáleniny a jeho život je ohrožen. Z Kořínkovy chalupy oheň přeskočil na čtyři blízká stavení, která rovněž vyhořela do základů.

Psalo se v regionálním tisku 6.9.1899: Karel Janeček, hospodářský správce na statku v Radeníně, před týdnem časně ráno odešel z domu a více se nevrátil. Za čtyři dny byla jeho mrtvola nalezena v lese Náklo. Jak bylo zjištěno pitvou, jako znalec přírody se otrávil plody rulíku zlomocného. Nyní vyšly najevo jeho různé pletichy hospodářského rázu.