1950 až 2000

Historie obce Radenín v druhé polovině 20. století

05.01.2009

Od 1.1.1950 byl zaveden občanský sňatek, církevní dovolen. Sezdáváním dvojic je pověřen předseda MNV Strnad.

Kancelář je v čp. 2. Matrikářem jmenován Josef Martinů.

Zemědělci nedostali lístky na maso. Můžou si zabít několik vepřů.

26.1. Hromadné podepisování dodávkových smluv na MNV.

V únoru a březnu sčítání lidu tzv. národní sčítání.

V červnu stát zabírá zámek.Změny v MNV. Od 1.6.1950 byl předsedou František Cílek.

Radenín  Radenín

Foto z kostelní věže

Radenín

týž pohled  v roce 2005

 

Někteří jsou už přesyceni přidělenou půdou o níž sváděli hádky i křik, tuto vrací. Obec dostala z jara zpět obecní pachty polí i pole několika přídělců. Je to několik hektarů. Nikdo pole nechce. Obec zasela. Nevalně vyrostlo všechno. Podle toho i zisk.

Propaganda.

30.9. otevřeno Na veselce kino. Zařízení je státu a správu - provoz vede MNV. Promítání řídí a film ošetřuje Tomáš Šesták. První film "Trampoty oficiála Třísky".

V roce 1951 je cukr přidělován třídně. Podle stáří a druhu práce.

Ostatní pole příslušné komise a rady přidělily několika zemědělcům a nařízeno jim obdělávat je.

V aleji u židovského hřbitova vysázeno 50 ks ovocných stromků, u hajného "V překážkách" 100 ks stromků.

Z nařízení strany a vlády vede se zostřený třídní boj. Účtuje se s kulaky, nepřáteli lidově-demokratického zřízení. Plán a heslo dne "Veškeré zrno přímo s polí hospodářskému družstvu". Drobní a střední rolníci mlátí ve dne, kulak v noci a v neděli. Je to kvůli úspoře elektrického proudu. Žně se vedou ve znamení soutěže.

28.10. polární záře.

V Radeníně je 342 osob, v Terezíně 143 osob.

Od 1.1.1952 úřadují obecní tajemníci. Pro zásobování jsou zavedeny podrobné měsíční přihlášky na lístky, kde musí být řádně potvrzeny všechny okolnosti opravňující žadatele k podání přihlášky, podle které MNV vydává lístky. Majitel 50 arů zemědělské půdy je samozásobitel ve všech druzích potravin, mimo cukr. Lístky na cukr a potraviny i šatenku nedostanou vesničtí boháči - nad 15 ha půdy a podnikatelé zaměstnávající pracovní síly. Vydány jsou tři druhy lístků: 1) pro zaměstnance, 2) penzisty a důchodce národního pojištění a 3) základní lístky.

Ústřední NV hlavního města Prahy začíná s úpravami místností v zámku. Náklady 300 000 Kčs.

Stáje velkostatku zabralo hospodářské družstvo a upravuje je pro velkovýkrmnu skotu. Od března ustájeno 70 kusů hovězího dobytka.

Radenín

Pohled na náves směrem k zámku. Kampelička a pastouška dnes již zbourány. Rok 1952.

 

Strana a vláda nařídila dodávky splnit do 23.8., podmítku strnišť do 30.8., dodat brambory do 10.10. Budovatelský závazek jako dar 19. sjezdu VKS (b).

V prosinci slintavka a kulhavka. Úhyn.

Krach komunistického hospodářství byl vyjádřen měnovou reformou k 1.3.1953. Vláda ČSR dala do oběhu nové peníze. Peněžní reforma. Do 300 Kčs starých se peníze měnily v poměru 5=1. Nad 300 Kčs v poměru 50=1. Zrušení potravinových lístků.

Týden po smrti Stalina 14.3.1953 umírá Klement Gottwald.19.3. v sále Na veselce vyslechnutí rozhlasu. Hrobové ticho a stesk. Tryznu zahájil předseda Akčního výboru soudruh Krčil. Řídící učitel Václav Kubů pověděl jeho životopis. Mrtvý uctěn 5´ ticha. Po 15´ se střídaly čestné stráže.

Prezidentem se stává 21.3.1953 Antonín Zápotocký

20.4. očkování proti TBC.

Oslava 1.5. a 9.5.1953.

Od 1.6. nové státní maloobchodní ceny potravin a průmyslového zboží.

V roce 1953 byla v zámku zřízena škola v přírodě ÚNV hl. m. Prahy a později dětský domov ONV Praha 6. V parku u zámku vykáceny zanedbané keře, stromy, upravena zahrada, zřízeno hřiště, upraven rybník pod silnicí v Sádkách jako koupaliště. Náklady 250 000 Kčs.

Kronikář Bohumil Švec končí s vedením kroniky. Určení lidé kroniku nevedli a až později byla zpětně doplněna panem Langem.

V roce 1953 převzetí čp. 2 do správy MNV, převzetí čp. 61 od HD do správy MNV, položení 100 m kanalizace u hřbitova. Oprava školy čp. 47, přístavek a oprava střechy po požáru v podkroví.

8.9. ve škole uspořádána večerní veřejná oslava - uctění 10. výročí úmrtí Julia Fučíka.

7.11. oslava 36 výročí VŘSR.

23.12. besídka s Dědou Mrázem spojená s rozdílením dárků.

Volby do MNV dne 16.5.1954. Předsedou se stal Stanislav Dudák.

Od roku 1955 se stavěl nový zámecký vodovod.

V Sovětském svazu XX. sjezd  KSSS - bolševiků. "Odhalení Stalinova Kultu".

JZD Svornost bylo založeno po mnohých bojích až 6.4.1957. Prvním předsedou JZD se stal Josef Průša z čp. 83. Rozorání mezí v Radeníně ke dni 15.4.

Výměnky byly zrušeny. Zabezpečení přebírá stát. Národní pojištění členů JZD od 17.4.1957.

Volby 19.5.1957.

Antonín Zápotocký umírá 14.11.1957. Tryzna v sále Na veselce.

Prezidentem byl zvolen Antonín Novotný 19.11.1957

Předsedou JZD se stal od 1.8,1958 František Janů č.p. 30.

Františka Kolowrat Krakovská Liebsteinská (* 22.9.1941) se vdala 17.12.1959 v Brně za Ernsta Krause (* 28.8.1938 v Brně).

V květnu 1960 se z Tábora do Hrob přestěhovala. V srpnu 1961 byla zrušena.

Vojenská nemocnice.

V roce 1960 adaptace v akci Z budovy čp. 2 pro účely úřadovny MNV a obřadní síň v I. patře. Náklady 167 000 Kčs.

Práce na návesním vodovodu a kanalizaci pod hřbitovem.

masopust v roce 1960

Masopust 1960. Vpravo je vidět výstavba kanalizace.

Od roku 1960 se stal předsedou MNV pan Maťha

1960 krajské zřízení - Jihočeský kraj

1.10.1960 sloučení JZD s Terezínem a Bítovem

V roce 1963 zrušena obřadní síň.

Oprava východní brány v roce 1965. Po roce bez kina se opět provozuje nové kino v zámecké jízdárně. V bývalém hostinci u Makovců se otevřela klubovna. Hostinec Na veselce se rekonstruoval. Postavilo se 800 m vozovky - spojky do Bítova.

V Radeníně žilo v obci 308 osob a v Terezíně 155 osob.

Roku 1966 byla v zámku zřízena zvláštní škola internátní pro děti s vadným duševním vývojem.

Františka Kolowrat Krakovská Liebsteinská (* 22.9.1941) se rozvedla s Ernstem Krause.

Johanna Baillet de Latour rozená hraběnka Wratislavova z Mitrovic umírá 29.8.1967 v Radeníně.

Prezidentem se stal v roce 1968 Ludvík Svoboda

21. srpna k nám vtrhla vojska spojenců Varšavské smlouvy. Konec pokusu ureformovat komunistický režim.

René Baillet de Latour umírá 25.11.1970. Linie vymřela po meči.

Mladší dcera Ernestine Helene Baillet de Latour emigrovala do Rakouska.

Egon Kolowrat Krakowský Liebštejnský - hrabě umírá 26.6.1971 v Praze.

Františka Kolowrat Krakovská Liebsteinská (* 22.9.1941) se vdala 2.2.1973 v Brně za Mirka Ziegla (* 10.4.1943 v Brně).

V roce 1973 oprava krytiny kostela a kaple sv. Barbory, oprava kaplí sv. Jana a sv Anny.

Meliorace bažiny před lesem Bažantice v letech 1974-75.

V květnu 1975 se stal preidentem Gustáv Husák.

Budování vodojemu od roku 1975 na výšině nad obcí - v honu zv. farské. Do provozu až v roce 1979.

V roce 1978 v Radeníně bylo 226 osob. Mladí odcházejí.

Demolicí stodůlky u čp. 55 odhalena východní brána přilehlého zámeckého objektu, zazděná při úpravách zámku 1860-1870.

Demolice prampouchu jižní brány čp. 5 (starý pivovar)

bývalý pivovar  bývalý pivovar  bývalý pivovar

 září 1980                        rok 2000                        rok 2007

 

 

Byl to dodatečný přístavek k renesanční budově se sgrafity v roce 1866, uvolnění památkového chráněného objektu - štítu. Přípravné práce pro obnovu. Opravy: 1981 střecha a krovy, 1982 vnitřní úpravy, 1983 práce.

V "Akci Z" rekonstrukce místního rozhlasu.

Volby 5.-6-6.1981.

Kronikář Jan Lang začíná s vedením kroniky v roce 1981, kterou i zpětně doplnil do roku 1953.

26. dubna 1986 se nad Radenínem přehnal radioaktivní mrak. Poté se narodilo krátkodobě méně chlapců. To jen vybuchla sovětským komunistům atomová elektrárna Černobyl (ukrajinský Čornobyl).

Sametová revoluce v listopadu 1989. Prezidentem se stává Václav Havel. Komunistům bylo umožněno moc politickou přetransformovat na moc ekonomickou. Privatizace znamenala největší přesuny majetku po Bílé hoře.

Od dubna 1993 vychází Radenínský měsíčník (později čtvrletník).

Zámek byl vrácen dědičkám: Ernestině Heleně Baillet de Latour a Františce Zieglové. 

Půda byla restituentům vrácena ale podíly nebyly dosud vyrovnány, i když dědici museli zaplatit za vše dědickou daň. Dočkají se oprávnění dědici konečného vyrovnání?

Jaroslav Drahota, dlouholetý ředitel ZŠI,  zemřel 7.1.1995.

Volby do obecního zastupitelstva v roce 1998.

Starostou se stal Jan Petrů.

zastupitelstvo obce

Příjmení

Jméno

Titul

Volební strana

Počet
hlasů

Petrů Jan   814 Nezávislí kandidáti

162

Jůza Jan   801 Nezávislí kandidáti

152

Markvart Vladimír   812 Nezávislí kandidáti

136

Dvořák Josef   805 Nezávislí kandidáti

134

Fišerová Anna   806 Nezávislí kandidáti

117

Bartáček František   809 Nezávislí kandidáti

102

Dvořák Milan   802 Nezávislí kandidáti

101

Aujezdecký Jan   811 Nezávislí kandidáti

95

Dvořáková Miloslava   804 Nezávislí kandidáti

92

 

Americký brouk

plakát-Americký brouk

plakát-Americký brouk

plakát Americký brouk

plakát Americký brouk

plakát Americký brouk

plakát Americký brouk

plakát Americký brouk