2016

Radenínský čtvrtletník - prosinec 2016

titulek Radenínský čtvrtletník - prosinec 2016

                                                           SLOUPEK

 

Doba ve které žijeme, je dobou vzrůstající nejistoty, doba vyznačující se lavinou vzájemně si odporujících či dokonce překroucených informací. Lidé jsou si stále méně jistí čemu a komu věřit. Uprchlická vlna, informace o ní a předsudky s ní spojené jsou příkladem stejně významným a navíc velmi aktuálním. Pro mnohé z nás však méně podstatné, ale jak rychle se vše může změnit si nikdo nedokáže představit. Potíž je v tom, že naše bytostnou potřebou je alespoň  nějakou míru jistoty a záruk, že naše nejbližší okolí a náš život bude i nadále v pořádku.

Doba vánoc a přelom roku je tak trochu doba na přemýšlení, hodnocení a zároveň i doba na plány do nejbližší budoucnosti. Když se tak dívám na naši malou Elišku, je mi tak trochu smutno nad tím, jakou budoucnost jsme ji připravili. Bude muset posbírat síly, aby dokázala žít v permanentní nejistotě a akceptovat potřebu nejistoty a začít znovu myslet sama za sebe.

   Pro mne byl docela úsměvný článek nejmladšího starosty v republice, kterému je 25 let a je nadšený z práce, kterou vykonává. V době, kdy do naší práce zasahují stále se měnící zákony, vyhlášky, nařízení, výběrová řízení, rozhodnutí a další faktory, kdy názor obyčejného občana již není názorem politika, natož názorem „selského rozumu“, nedokáži pochopit, jak někoho toto může osobně naplňovat. Setkal jsem se i mezi svými zastupiteli s názorem, že požádat o dotaci není problém popsat dva papíry A4. Dnes příprava dotace zabere stoh papíru, kilometry naježděné kvůli získání všech povolení (úředník je dnes největší překážkou), návštěva kamarádů, známých a na konci jsou nejistě vynaložené nemalé finance na podání žádosti, která je, jak nám rádi výběrové komise píší, složkou nenárokovou.

Na druhou stranu, když obec o dotaci na akci nezažádá, může se najít „chytrák“, který starostu napadne, proč se investuje bez možnosti získání dotace.

  V roce 2017 u nás na Radenínsku jsou podané žádosti na opravu hasičárny v Nuzbelech, na opravu vodovodu v Terezíně (již podáno 2x), na získání zdroje pitné vody v Kozmicích (2 žádosti), opravu místní komunikace v Radeníně, na nákup techniky ohledně kompostování bioodpadu, na kulturní a sportovní akce, které proběhnou u nás na Radenínsku. Budeme rádi, když se podaří a zadaří alespoň z polovičky našeho snažení, protože další práce  je financovaná z rozpočtu obce.

  Ale i tak Vám všem přeji klidné prožití roku 2017, mnoho rodinné pohody, úspěchy v zaměstnání a to vše podmíněno pevným zdravím, abychom ty vojenské vrtulníky potřebovali co nejméně. Starosta obce.

titulek obecní úřad informuje

Z jednání obecního zastupitelstva

Na začátku 16. jednání starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany našich osad, omluvil 

    nepřítomné zastupitele a následně nechal zvolit ověřovatele zápisu.

    V usnesení z 15. jednání zastupitelstva bylo schváleno rozšíření bezdrátového veřejného

     rozhlasu v Radeníně. Byly schváleny finanční prostředky na nákup osobního automobilu na

     obecní úřad a nakonec i finanční prostředky na společné akce s Městem Chýnov, které proběhly

     během měsíce září.

     Bylo vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 8. a 9., hospodaření s rozpočtem k 30.8.2016,

     informace byly podány kolem konání voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu ČR;

     začátkem září skončily objížďky  Nuzbely - Hroby a v Dlouhé Lhotě, mluvilo se o výměně potrubí

     na vodovodu v Radeníně, zastupitelé vzali na vědomí dopis náměstkyně ministra vnitra ohledně

     zveřejňování osobních údajů obyvatel a zabývali jsme se i dopisem paní Věnceslavy Pilátové

ohledně autorských práv a webových stránek obce.

      Z Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (finka) je patrné, že k 25.10.2016 je v příjmech na účtu

     obce již 74,96% všech finančních prostředků, které máme v tomto roce dostat (částka 7 240 974,15

     Kč). Daňové příjmy jsou většinou na účtu, pouze daň z nemovitostí a daň z příjmů fyzických osob

     má doplatek kolem dvou milionů korun. Poplatky za svoz KO je již plněny na 99,14%, poplatek ze

     psů na 91,852%, pitná voda je vybrána na 96,16%.

     Naopak ve výdajích jsme zatím na 68,28%, ale většinou větší platby přijdou ke konci roku (výměna

     potrubí u pitné vody v Radeníně, doplatky za stavební práce na KD Nuzbely čp.4, přijde zimní

     údržba včetně posypu a podobně).

     Rozpočtová opatření č. 11 a 12. se týkaly drobných převodů částek z jedné položky na položku,

     odkud finanční prostředky nebudou čerpány. Na rozpočtovém opatření č. 12 se operuje i s výdaji na

     volby, které proběhly a dále to byly částky na zájmovou činnost (Táborská liga, příspěvky na akce

     v Chýnově a  podobně), veřejná zeleň před Obecním úřadem (zatravnění, obrubníky). Rozpočtová

      změna č. 13 se týkala převodu peněz na technické zhodnocení voda Radenín 200 000,-Kč a

      technické zhodnocení KD Nuzbely čp.4 částka 300 000,-Kč. Na běžném účtu  bylo k datu 25.10.

      celkem  3 006 509,62Kč.

      Zastupitelstvo obce Radenín v souladu s § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební

      zákon) schvaluje žádost o pořizování změny č.1 územního plánu Radenín úřadem územního

      plánování, odborem rozvoje MěÚ Tábor a pro spolupráci při pořizování změny územního plánu

      určuje starostu obce.

      Postup prací na knize Radenínsko se již podle harmonogramu dostalo do fáze podepsání smlouvy

      s autorem a zhotovitelem. Cenová nabídka byla zatím podána na vydání 1 000 ks, což

      pravděpodobně nebude v našem případě akceptovatelné. Starosta dostal za úkol zjistit po okolních

      obcí a městech, kde byla tato již vydána, jaký počet  výtisků by byl ideální pro naši obec. Celkové

      náklady by pravděpodobně vyšly na částku těsně pod dvěstětisíc korun (500ks).

      U této příležitosti žádám všechny občany, kteří by měli jakékoliv podklady ( staré, dobové

      fotografie usedlostí třeba i s majiteli (pro tuto publikaci, aby se obrátili na starostu obce, který by

      případné zapůjčení domluvil).

      V tomto bodu jsme hovořili o potřebách co se týče investic a možností jak tyto investice zvýhodnit

      případnou dotací buď z programu POV, MŽP, Ministerstva vnitra a podobně. Dnes již máme

      jistotu v 50% dotaci od Generálního ředitelství SDH na rekonstrukci hasičárny v Nuzbelech, kde

     je ještě možnost dotovat část zbylé částky od KÚ-JČ. Byli jsme upozorněni, že se od 24.10.2016 do

     30.12.2016 podávají žádosti do programu POV, který rádi využíváme na zateplování budov

     (střechy, okna). Jistě podáme žádost o dotaci na výše zmíněnou knihu, na kulturní akci „sousedská

     posezení“, možné je i na sakrární památky (hrobka, kapličky v Hrobech); podána již byla žádost

     na dotaci do lesa, hodila by se i od životního prostředí dotace na zeleň a místní komunikace.

     Drobná provozovna by ráda již vyměnila stávající UNC 060 za modernější stroj, a protože máme

     krásné velkooběmové kontejnery na bioodpad, hodil by se k tomuto zařízení zahradní traktor, který

     vysýpá přímo do kontejneru anebo vysavač, jímž bychom sbírali lupení, buď přímo do auta na

     komunální odpad, popřípadě do velkoobjemového kontejneru.

    V neposlední řadě starosta nevzdává „boj“ o dotaci na vodovod v Terezíně. Zastupitelé si na příští

    schůzi (29.11.2016) připraví potřeby z jednotlivých osad.

 

     Na žádost pana JŠ z Radenína  zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku č. 336  ( 1529m2) v k.ú.

     Radenín za cenu dle znaleckého posudku 10.-Kč/m2. Jedná se o ostatní plochu, jinou plochu,

     kterou využívá pouze žadatel k možnosti se dostat na své pozemky.

     diskuse:

 • Byla před koncem roku navržena inventární komise ve složení Kopecký Zdeněk, Fleischhans Vladimír, Bartáček František, Burian Ladislav
 • Byla odsouhlasena smlouva o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene – souhlas s umístněním distribučního zařízení „Radenín.Terezín: přípojka NN k NN Wiesner“
 • Byla podána informace místostarosty o postupu prací na výměně vodovodního potrubí k vodojemu v Radeníně
 • Zastupitelé odsouhlasili dostatečné množství finančních prostředků na dofinancování zbylé částky k dotaci „ Stavební úpravy, přístavba požární zbrojnice Hroby“ od Generálního ředitelství dobrovolných hasičů.
 • Z důvodu nákupu nového osobního automobilu pro potřeby Obecního úřadu, bude ojetý vůz Škoda Fabia (stáří 15 let, najeto 305 000 km) dán k dispozici drobné provozovně (technická prohlídka do roku 2018)
 • Přítomní byli starostou obce seznámeni s přechodnou úpravou provozu na  silnicích č.III/1366, III/1364, III/1365, III/4093 z Radenína do Chrbonína a částečně na Choustník. Uzavírka potrvá od 17.11. do 30.11.2016
 • Na začátku 17. jednání zastupitelstva starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany našich

  osad a následně nechal zvolit ověřovatele zápisu.

  Na předešlém jednání zastupitelstva bylo schváleno rozhodnutí, že první změnu územního plánu pro

  obec Radenín provede Městský úřad v Táboře a obec bude ve spolupráci zastupovat starosta.

  Schváleno bylo rozpočtové opatření č. 13, byl schválen prodej pozemku č. 336 v k.ú. Radenín.

  Zastupitelé doporučilo dofinancovat dotaci od GŘ SDH na opravu hasičárny v Nuzbelech

  z rozpočtu obce, kde je dostatek finančních prostředků na tuto akci. Bylo odsouhlaseno i věcné

  břemeno, které obec má na pozemku v Terezíně od firmy E.ON – kabel k RD pana Wiesnera.

  Tradičně v tuto dobu byla zvolena inventární komise, která potvrdí majetek jak fyzický tak

  ekonomický obce. Dále zastupitelé vzali na vědomí rozpočtová opatření č. 11 a 12., hospodaření

  obce k 25.10.2016, zprávu starosty o práci na knize Radenínsko; hovořilo se i o opravě silnice na

  Chrbonín a dále do Choustníka; nakonec bylo rozhodnuto, že osobní auto Škoda Fabia bude

  k dispozici drobné provozovně.

  Hospodaření obce k 25.11.2016 se vyvíjí příznivě. Na příjmech na plán 9 629 100,- Kč je

  skutečnost 8 550 961,72Kč což je 88,23% z celkových plánovaných celkových příjmů po navýšení

  peněz z dotací. Naopak ve výdajích na plán po změnách 10 192 100,-Kč je skutečně vyčerpáno

  7 494 261,63Kč, což je 73,53%. Výdaje se ještě do konce roku podstatně zvýší po odečtení

  zaplacení vysavače na listí, zaplacení bagru na vodě v Radeníně apod.

  Na běžném účtu je částka 3 418 359,64Kč.

   Zastupitelstvo obce Radenín vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.14, kde se jednalo o převody

  položek a  odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 15, kde se musí vyplatit částky za vysavač a výkopové práce na vodě v Radeníně. Vysavač zakoupila obec bez výběrového řízení z důvodu již vysoutěžené ceny stejného typu vysavače na mikroregionu Táborsko pro město Chýnov a obec Nová Ves.

  Hlavním bodem sedmnáctého zasedání byla příprava rozpočtu na příští rok. Již na minulém

  zastupitelstvu jsme hovořili o investicích, na které bychom rádi dostali příspěvek z některých

  operačních programů. Samozřejmě nikdy není dotace 100%, ale pohybujeme se za spoluúčast

  od 50% do 20%, což jsou finance, které musíme mít na doplatek z rozpočtu. Takže při tvorbě rozpočtu na rok jsme museli vyjít hlavně z daňových příjmů, které obec dostane. Následně se od příjmů odečtou „paušály“, které jsou pravidelné každý rok, odhadnout částku, kterou budeme doplácet na každou dotaci, nezapomenout nesmíme i na akce, na které nejsou dotace, myslet se musí na sportovní a kulturní vyžití občanů, nějakou tu zeleň a podobně.

  Jisté je, že již máme přiznanou dotaci na opravu hasičárny v Nuzbelech u KD, kde je hodnota díla

  plánovaná 1 600 000,-Kč. Dotace od GŘ SDH je 50%, Krajský úřad slíbil příspěvek 15% zbytek,

  tak asi 650 000,-Kč, bude doplatek na vrub obce.

  Jako reálná se jeví i dotace ze Státního fondu životního prostředí, kde je 82% příspěvek státu, naše spoluúčast pravděpodobně 310 000,-Kč. Stále bojuji o dotaci na vodovod v Terezíně, kde je projekt na částku 2 100 000,-Kč, ale krajský úřad přispívá 60-50%. Polovičku uhradíme z rozpočtu. Další voda nás bude stát voda v Kozmicích (geologické projekty, samotné vrty, napojení). I zde je možné čerpat

  dotace na tyto služby. Zatím se mluví, že dotace od „životního prostředí“ jsou kolem 80%, takže

  i zde zkoušíme štěstí. Od Ministerstva pro místní rozvoj je možné čerpat dotaci na opravy asfaltových cest a místních komunikací (asi 50%), takže připravujeme do konce roku projekt na opravu MK na Židovně v Radeníně, popřípadě opravu příjezdových cest v Lažanech za váhou a u Dvořáků kde ještě není plně zpevněný povrch. Opravit by se měla i cesta do Zapetrov v Kozmicích.

  Každým rokem bychom měli dát zelenou i přírodě, takže i zde je možné z některých programů

  žádat na dotaci pro osázení plochy u OÚ, na dětském hřišti v Kozmicích a je tu i návrh Lucie

  Dvořákové přesázet švestkovou alej okolo MK do Terezína. Z programu obnovy venkova je

  zažádáno na výměnu oken na drobné provozovně, popřípadě v zasedačce OÚ a na výměnu střechy

  u prodejny v Radeníně, kde máme ještě eternit. Nemalé peníze stojí změna územního plánu, vydání knihy Radenínsko.

  Když to vše sečteme, tak částka, kterou máme na příští rok z rozpočtu (9 000 000,-Kč) a to co

  jsme si našetřili, by těžko stačilo na všechno, co bychom rádi udělali. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na webových stránkách obce, na úřední desce a každý zastupitel dostal návrh k dispozici.  Závěrečné projednání a schválení je plánováno na 18. jednání zastupitelstva, které se bude konat výjimečně až 15.12.2016, tj. ve čtvrtek na OÚ.

  Občané mají dle zákona právo podávat k návrhu rozpočtu připomínky, a to buď písemně

  na   adresu Obecní úřad Radenín, 391 20 Radenín č.61 nebo na e-mailovou adresu

  obecradenin@volny.cz do 15.12.2016 do 12.00 h. Své připomínky mohou podat také přímo

  na jednání zastupitelstva obce dne 15.12.2016.

 • Byl schválen plán zasedání zastupitelstev v roce 2017
 • Zastupitelé schválili i drobné odměny občanům, kteří pracují pro obec ve svém volném čase
 • Starosta předal seznam jubilantů , kteří se v roce 2017 dožívají život. jubilea
 • Byla odsouhlasena smlouva, kterou nám mikroregion předává do majetku dva kusy měřiče rychlostí, které jsou umístěny v Radeníně a nyní skončila doba udržitelnosti dotace (5let)
 • Byla přepracována Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tj. mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
 • Aktuálních změn se dostalo i Místnímu programu obnovy venkova na období 2017-2021
 • Zastupitelé odsouhlasili i Dodatek č.4 ke Směrnici o oběhu účetních dokladů

 

                  Rozpočet obce Radenín na rok 2017
PŘÍJMY        9.000.000 Kč
paragraf položka název odvětví       Kč
1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 495 000
1112 daň z příjmu fyzických osob ze samost. výděleč.  činnosti 505 000
1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 129 000
1121 daň z příjmů právnických osob 1 346 000
1122 daň z příjmů právnických osob za obec 60 000
1211 daň z přidané hodnoty 2 861 000
1361 správní poplatky 3 000
1337 poplatky za komunální odpad 220 000
1341 poplatky ze psů 8 000
1351 odvod z loterií 22 000
1511 daň z nemovitostí 1 061 000
                                       celkem třída 1   7 710 000
2310 2111 pitná voda 340 000
2321 2111 odvádění odpadních vod 140 000
3612 2132 bytové hospodářství - nájem z bytů 36 000
3632 2111 hrobová místa - pohřebnictví 2 000
3639 2119 ostatní příjmy z vl.činnosti - věcná břemena 2 000
3639 2131 pronájem pozemků 40 000
3725 2324 odpady - tříděné   od EKO-KOMu 50 000
6171 2111 příjmy z vlastní činnosti 10 000
6171 2112 příjmy z prodaného zboží 2 000
6171 2132 pronájem nemovitostí - pošta 11 500
6171 2322 pojistné náhrady 20 000
6171 2324 přijaté nekapit.přísp. a náhrady 22 500
6310 2141 finanční operace - úroky 1 000
                                       celkem třída 2   677 000
3639 3111 komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemků 20 000
                                      celkem třída 3   20 000
4112 účelová dotace-výkon státní správy 93 000
6330 4131 převod. z vlastních fondů-hosp.činnost - les 500 000
 celkem třída 1 7 710 000
celkem třída 2 677 000
celkem třída 3 20 000
celkem třída 4   593 000


 

                FITNESS BIKERS TEAM NUZBELY V ROCE 2016

FBT je spolkem více než 20 sportovních nadšenců, kteří se setkávají nejen na kolech a v posilovně v Nuzbelích, ale zároveň pořádají a účastní se řady rozmanitých akcí, ať už je to tradiční novoroční pěší výšlap na Blaník, Běh milénia v Chýnově, závody Dračích lodí na Knížecím rybníku či řada cyklistických závodů. Mezi nejoblíbenější cyklistické závody s účastí týmových členů patří MTB maraton v Chýnově, Stražišťská šlapka, Vožický maraton, Jistebnický MTB maraton a další ze seriálu závodů  Jihočeského MTB poháru.

Zázemí týmu tvoří posilovna v Nuzbelích, která je i nadále modernizována pro účely sportovních a společenských aktivit všech zájemců. Letošní novinkou je vybudování sauny určené k relaxaci a uvolnění namožených svalů po náročných lekcích cvičení. Sauna bude veřejnosti přístupná od nového roku.

Vrcholem letošní sezony byla příprava již 2. ročníku „našeho“ závodu Blanické okruhy, který dle nárůstu počtu účastníků a pozitivních ohlasů potvrdil, že si získal pevné místo mezi množstvím závodů horských kol v tomto kraji. Letošní ročník se konal 10. 9. 2016 za účasti více než 80 cyklistů, kteří si mohli opět zvolit z 3 tras dle náročnosti (amater, hobby, profi). Za klubové barvy jelo 8 závodníků. Akce se konala za slunečného počasí, které zajistilo příjemnou kulisu nejenom během závodu, ale zaručilo i hojnou účast na večerní párty s kapelou To dáme. Již dnes se těšíme na další ročník!

A protože vedení týmu nezapomíná ani na společenské akce pro širokou veřejnost, všichni jste srdečně zváni na předvánoční rockovou párty do Nuzbel, která se uskuteční 17. 12. 2016. Následovat bude Silvestrovská cyklovyjížďka a na Nový rok opět hurá na Blaník.

Fitness Bikers Team Nuzbely

                                                        PLÁN AKCÍ V ROCE 2017

14.1. - běh milénia Chýnov

           Apex.Bike Velikonoční vyjížďka do Dobronic

20.5. – Kardašova Řečice

3.6. -  Apex-Bike MTB maraton města Chýnov JČMTB

10.6. – Tálín JČMTB

24.6. – Kamenice Inter Bike cup 2017

Červen – dračí lodě Knížecí rybník

16.7. – Písek JČMTB

5.8. –  Vožický maraton JČMTB

19.8. – Jistebnice JČMTB

Srpen – MTB maraton Landštejn

16.9. – G.Benedikt soběslavský MTB maraton JČMTB

9.9. – Blaniclé okruhy 2017 – Kozmice

10.12. – Grand Prix RONNIE.CZ 2017

Prosinec – párty Nuzbely

24.12. – Apex-Bike Štědrodenní vyjížďka

26.12. – Štěpánská vyjížďka cykloklub Chýnov

29.12.- výroční schůze  FitnessBikersTeam

31.12. – Silvestrovská vyjížďka FitnessBikersTeam

1.1.2018 – Novoroční výšlap na Blaník - Radenín

 

 

                                                                                                                     


Radenínský čtvrtletník - září 2016

titulek Radenínský čtvrtletník - září 2016

                                                              SLOUPEK

Těší mě zájem občanů, kteří se již netrpělivě těší na vydání Radenínského čtvrtletníku. Nyní jde o to, co je v našem čtvrtletníku nejvíc zajímá. Říkám si: snad jsou to zprávy ze zasedání zastupitelstva (to by mohli chodit na zasedání a vyslechnout si i více, než se vejde do zápisu), jsou to snad články z kultury, nebo ze sportu? To asi není to pravé, protože tyto zprávy jsou psány většinou se zpožděním. Tak to asi bude rubrika, kde se obyvatelé dozvědí o svých sousedech zda-li mají kulatá výročí, nebo kdo se narodil, přistěhoval. Pak se vedou diskuse, že jména jim nic neříkají, nebo kde bydlí v které části naší sloučené obce. Ale s tím je konec. Jak jste si mohli přečíst toto téma se projednávalo na posledním zastupitelstvu. Od 1.7.2016 došlo k novele zákona o obcích, kde nám opět „nadřízení“ říkají, jak to máme dělat (kdepak je bývalá samospráva obce?). Zákon zlegalizoval „vítání nových občánků“, (dříve se to nesmělo pořádat), ale hned nám zakázali zveřejňovat kulatá jubilea našich občanů, protože se jedná o ochranu osobních údajů. Podle dopisu náměstkyně ministra vnitra Mgr. Jany Vildumetzové musí k takovému zveřejnění dát souhlas každý občan. Bereme na vědomí.

Protože se jedná u nás na Radenínsku již o dlouhodobou záležitost, zkusíme to opačně. Dnes tuto změnu všichni občané berou na vědomí, počkáme do vydání příštího čtvrtletníku všech těch, kteří si nepřejí zveřejňovat svá data ve společenské kronice v našem „plátku“. Následně bych pokračoval tak jak tomu bylo po mnohá desetiletí a všichni byli spokojeni.     

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se během prázdnin starali o kulturu a sportovní vyžití našich občanů a chalupářů o prázdninách. Nebylo toho málo.

 Začalo to již 16. června na rybníku v Zárybničné Lhotě při závodech dračích lodí, kde jsme opět patřili k favoritům (viz článek ve čtvrtletníku). Ten kdo dokáže v neděli dostat od plotny více jak dvacet žen, zaslouží i můj obdiv. 2.července jsme se opět bavili při muzice, tentokrát to nebyla tradiční dechovka, ale cimbálu se nám zachtělo. Podle odezvy od účastníků se i tato změna líbila. A pak již to šlo v režii hasičů: fotbálky v Radeníně  a v Kozmicích, pouťová zábava, opět perfektně připravená Táborská liga hasiči z Kozmic, v srpnu již začala opět     IV. třída v kopané na hřišti v Kozmicích   a myslím si, že cyklistické závody, které proběhnou nyní v září v okolí Kozmic, nebudou poslední akcí. Nutno podotknout, že akce na hřišti v Kozmicích vždy končí večerní a noční zábavou ve sportovním areálu. Dalších akcí menšího rozsahu bylo v kulturním domě v Nuzbelech a občanském domě v Kozmicích. Smutno o víkendech jistě nebylo ani v Bítově.

To je jen výčet akcí během prázdnin, ale již několik jich bylo před prázdninami a věřím, že ani konec roku nebude jiný. Září patří Chýnovským: Neckyáda, Armáda se představuje, mezinárodní koncert dechových hudeb před školou, závody do vrchu a mnoho dalších akcí na místním fotbalovém hřišti nezůstanou bez povšimnutím mnohým nám z Radenínska.

V neposlední řadě patří dík starosty všem občanům (bylo jich více jak 220), kteří se jeden čtvrteční podvečer účastnili záchranné akce při hledání dítěte v Terezíně. Jistě poděkování vám všem je i od rodičů a příbuzných slečny, která jistě na tyto, pro ni stresující, okamžiky nezapomene

 Ještě jednou moc děkuji a věřte, že i v tomto životně kritickém okamžiku jsem byl hrdý na občany, občany všech okolních vsí, kde již více jak patnáct let pracuji na obecním úřadu.      Starosta obce.

titulek obecní úřad informuje

Ze zasedání zastupitelstva obce

Na začátku 14. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 28.6.2016, starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany našich osad

  Kontrola usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce: schváleno bylo podání žádosti o dotaci od Generálního ředitelství hasičského sboru na dopravní auto a opravu hasičárny v Nuzbelech v roce 2017; přišly finance na dotaci z POV, tudíž byla odsouhlasena rozpočtová změna č.4; odsouhlasen byl prodej pozemku č. 836/21 v Radeníně za cenu 10,-Kč/m2 a prodej a směna pozemků 1108/2 v k.ú. Kozmice  též za 10,-Kč/m2. Byl odsouhlasen plán lesní výroby na rok 2016; mluvilo se a byla odsouhlasena Smlouva o dílo na vrt v Kozmicích pro f. VaK projekt České Budějovice. Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční zabezpečení výměny krytiny na kulturním domě v Nuzbelech podle zpracovaného projektu; souhlas byl i s aktualizací dlouhodobého plánu investic do roku 2019. Následně bylo bez připomínek i odsouhlasen příspěvek pro ZŠ Chýnov 4 000,-Kč na ekologickou akci a konečně byla odsouhlasena žádost a smlouva s fotbalovým oddílem TJ Radenín-Kozmice. Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup dvou „hnízd“ na tříděný odpad za peníze, které dostáváme od EKO-KOMu za tříděný odpad.

Naopak zastupitelé neodsouhlasili prodej pozemku č. 1102/1 v k.ú. Kozmice, neodsouhlasil se ani prodej pozemku č. 1024 a část pozemku 1023/3 v Terezíně a též zastupitelstvem neprošel prodej pozemku č. 688 v Bítově. Zastupitelé se negativně postavili i k pojištění rizik od firmy D.A.S.

Starosta byl pověřen k zajištění průjezdnosti lesní cesty přes Kamence do Kozmic, připravit návrh vyhlášky k zakázání podomního prodeje v našich osadách.

 Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2015, které proběhlo 2.5.2016 na obecním úřadu podle zákona  č. 420/2004 Sb., paragrafu 2 a 3:  nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Na základě Výkazu plnění rozpočtu k 28.6.2016 jsou upravené příjmy plněny na 45,79% což je částka 4 048 904,41 Kč. Zde je splněna položka za výběr za psa na 100% a výběr poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu na 82%. Menší je čerpání rozpočtu, což se jistě v následných měsících změní. Vyčerpáno je zatím pouze 3 251 775,72Kč což je 36,78% z plánovaných výdajů za šest měsíců.

Na účtu obce je momentálně částka 3 251 775,72 Kč.

 Na vědomí zastupitelé vzali rozpočtová opatření č. 5 a 6 které se týkaly oprav na hřišti v Kozmicích, uvolnění financí na občerstvení kulturní akce v Terezíně (sousedské posezení a předání vlajky obce), náklady na bioodpad a veřejnou zeleň, zhotovení dvou nástěnek (Bítov, Lažany), publikace pro výuku dětí a podobně. Peníze byly převedeny z položky neuskutečněného nákupu DA pro hasiče. Rozpočtové opatření č. 7 se týká částky dvěstě tisíc korun na opravu střechy v Nuzbelech a toto opatření bylo jednohlasně schváleno.

 Jak bylo již na začátku roku 2016 schváleno, obec Radenín zažádá o první změnu územního plánu, který byl schválen 22.5.2009. Potřeby obce a zájem obyvatel je velký a tak bylo vyhlášeno připomínkové řízení od obyvatel do konce května 2016. Na dnešním zastupitelstvu se probíralo připomínkování k jednotlivým žádostem:

 1. Žádost pana JW o možnost převodu ostatní komunikace č. 1023/3 na ostatní plochu nelze učinit nejpozději do roku 2024 a ostatní komunikace č. 1024 musí zůstat jako přístupová cesta na pozemky směrem k Chrbonínu. Proto jeho žádost byla zamítnuta.
 2. Žádost pana JJ, Kozmice převod pozemku č. 43/2 v k.ú. Kozmice z trvalého porostu na stavební pozemek byla schválena.
 3. Žádost pana JJ Kozmice  převod pozemku č. 112 ostatní plocha, jiná plocha na zahradu byl odsouhlasen.
 4. Žádosti pana VJ, Radenín  převést pozemek č. 645/3 trvalý travní porost na stavební pozemek a pozemek č. 1055 jiná plocha, ostatní plocha též na stavební pozemek zastupitelstvo vyhovělo a souhlasí se změnou užívání.   
 5. Žádost pana JL o převod užívání pozemku č. 79/2 v k.ú. Radenín se schvaluje pouze částečně a to pouze ze spodní částí pozemku (po zaměření) pod ochranným pásmem plynovodu.

Jedná se o pozemek orná půda na pozemek pro možnost výstavby RD.

 1. Žádost pana MD, Nuzbely  o převod pozemků na změnu užívání výstavbu RD parcel v k.ú. Hroby č. 1387, 1386/1, 1345/2, 1345/17 vše orná půda, dále pozemku č. 1385/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 1385/1 trvalý travní porost byla odsouhlasena. 
 2. Žádost pana JM, Tábor o doplnění územního plánu v katastru Radenín byla zamítnuta z důvodu předložení pouze ilustračního obrázku bez vysvětlení dalšího rozšiřování stavebních parcel, když už i na stávajících parcelách není možné stavět bez přístupové cesty na stavební parcely.
 3. Žádost  VJ, Radenín  k převodu užívání pozemků č.639 ostatní plocha, 645/2, 645/1, trvalý travní porost, 630/1 a 631 orná půda vše v k.ú Radenín na stavební pozemek bylo odsouhlaseno.   
 4. Žádost Z a P S z Bítova na převod pozemku č. 120/2 trvalý travní porost na stavební byl odsouhlasen vzhledem ke skutečnosti, že na pozemku v těchto dnech zkolaudovali RD a samozřejmě bude následovat další stavební činnost k zajištění zázemí k RD.
 5. Žádost pana K T  z Tábora, který má v Radeníně chalupu a přilehlé pozemky č. 41/1 a 37/1 vedené jako zahrada, dále pozemky č. 33/4, 33/5, 33/1 trvalý travní porost převést na změnu užívání pozemky stavební byly ze strany zastupitelů odsouhlaseny k provedení změny.
 6. Další byla obsáhlá žádost pana Ing. J H,  Tábor k převodu pozemků na stavební k bydlení. Jedná se o pozemky v k.ú. Radenín a to č. 95/3 a 94/2 -  s touto žádostí zastupitelé nesouhlasí, nesouhlasí ani z převodem na stavební pozemek 97/3. Naopak nebylo námitek a byla odsouhlasena žádost převodu na stavební pozemek č. 99/1 v k.ú. Radenín. V k.ú. Hroby zastupitelé odsouhlasili 1349/23 trvalý travní porost na změnu užívání možnost zemědělské výroby-výroba a skladování. Absolutní souhlas byl i s převodem v užívání na části pozemku č.1183 zeleň a 131 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Hroby na stavební parcely. Dále byl dán souhlas se změnou v užívání u pozemků v k.ú. Hroby a to č. 1261, 1262, 1263/1, 1263/2, 1269 a 1271 na pozemky s možností využití jako vodní plochy a vodohospodářské a obdobně i část pozemku č. 1415/1 v k.ú. Hroby. Dále byl dán souhlas s užíváním na pozemky občanského vybavení – smíšené obytné pro výstavbu ryboturistiky a jsou to č. 1246/2, 1247 a st.p. č. 53 a 54 v k.ú. Hroby. Souhlas zastupitelstva dostala i změn užívání pozemků 1304/1 a 1304/15 v k.ú. Hroby

 

 Dalším bodem programu byla potřeba obce ustanovit nově k Jednotce dobrovolných hasičů v Radeníně ještě Jednotku SDH v Kozmicích a v Hrobech. Z důvodu rozsáhlého území naší sloučené obce a následné čerpání dotací starosta doporučil zastupitelům vytvořit dvě nové Jednotky SDH. Protože stávající Jednotka SDH čítá kolem 24 členů, není potřeba navyšovat počet členů, ale pouze rozložit členskou základnu na tři části. Zastupitelé tuto možnost schválili a doporučilo starostovi nové Jednotky SDH přihlásit zřizovací listinou. Dále starosta požádal členy zastupitelstva o souhlas s vyřazením hasického auta AVIA Furfon z evidence HZS. Důvodem je špatný technický stav, který neodpovídá účelu, pro který toto vozidlo je určené.

 Následně proběhlo poptávkové řízení na výběr firmy, která by provedla výměnu podlahy na obecním úřadu. Do výběru byly zařazeny tři přihlášené firmy:

     1/ Kanadské sruby tábor s.r.o. se sídlem v Řípci

     2/ MNintex s.r.o., Tábor, Husovo nám. 591

     3/ Kadlec okna dveře s.r.o., Purkyňova 2986, Tábor

Z nabídek byla jednohlasně vybrána firma již pro obec známá a zároveň z nabídek nejlacinější a to Kadlec okna dveře s.r.o., která již svoji práci na různých místech našich osad prováděla.

 Zastupitelé byli seznámeni se žádostí o odprodej pozemku v k.ú. Hroby a jedná se o st.p. č. 84/3, jenž má 14m2 a jedná se o plochu zastavěná ploch a nádvoří a tvoří část podlahy v soukromé stodole.

Pozemek se prodá za cenu 140 Kč/m2 panu RK z Nuzbel.

V  diskusi:

 •  Volby do Senátu ČR a do Krajského úřadu proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016
 • Starosta předložil zastupitelům návrh vyhlášky, kterou by se zakázal podomní prodej v osadách obce a Veřejnoprávní smlouvu na úseku výkonu speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
 • Zastupitelé nesouhlasí se zaplacením faktury za vrt v Zapetrovech na posílení pitné vody v Kozmicích – starosta osloví právníka k posouzení smlouvy o dílo a technických zpráv k této akci
 • Byla podána informace kolem objížďkových tras v Kozmicích a kolem Dlouhé Lhoty, kde nám na tři měsíce veřejná doprava neobsluhuje osady – náhradní doprava je provizorně zajištěna z rozpočtu obce
 • Co se týče akce výměna potrubí pitné vody v Terezíně je situace na „mrtvém“ bodě, na dopis hejtmanovi ještě nepřišla odpověď
 • Starosta pouze oznámil zastupitelům skutečnost, že se podařilo udržet Sbor dobrovolných hasičů v Terezíně
 • Na akci Sousedské posezení, která proběhne 2.7.2016 v KD v Terezíně, bude občanům předána vlajka a znak obce.
 • Starosta poděkoval za dobrou representaci obce účastníkům závodů „Dračích lodí“, která se uskutečnila 19.6.2016 na knížecím rybníku v Zárybničné Lhotě
 • Pan Jaroslav Drahota upozornil na nutnost výměny přítokového potrubí do vodojemu v Radeníně, který se poslední dobou ucpává, což má za následek nedostatek vody ve vodojemu
 •                                                                                                                                                                      

          

   30.srpna po prázdninách se sešli zastupitelé podle plánu k 15. jednání. Na začátku jednání starosta

   přivítal všechny přítomné zastupitele a občany našich osad, následně  nechal zvolit ověřovatele

   zápisu.

  Poslední schůze zastupitelstva schválila po vykonaném auditu nadřízeného orgánu závěrečný účet

   za rok 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015 (Rozvaha, Výkaz ZZ a příloha), Zprávu o výsledku

   přezkoumání hospodaření KÚ-JČ kraje, Zprávu o přijetí k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

 a uzavírá celoroční hospodaření obce Radenín za rok 2015 bez výhrad. Následně se zastupitelé  věnovali předloženým žádostem od občanů, kteří vznesli požadavky na změnu užívání jejich pozemků, které by rádi zapracovali do nového územního plánu. K 28.6.2016 byly z jedné Jednotky SDH vytvořeny Jednotky SDH v Radeníně, Nuzbelech, Kozmicích z důvodu získání dotací na techniku a opravu budov pro hasiče. Proběhlo poptávkové řízení na opravu podlah v kancelářích na Obecním úřadu. Byl zároveň odsouhlasen prodej pozemku panu RK za cenu 140,-Kč/m2, který byl nedopatřením pod budovou stodoly v majetku žadatele. Schválené bylo rozpočtové opatření

č.7. Nakonec byla schválena smlouva s firmou E.ON na překop MK v Radeníně – věcné břemeno.  

  Zastupitelé neschválili některé změny užívání pozemků pro nový územní plán a nechválili proplacení

  faktury za zmařenou investici při hledání pitné vody v Kozmicích.

  Na vědomí se vzaly další dvě rozpočtové změny č. 5 a 6, hospodaření s rozpočtem k datu 28.6.2016,

  hovořilo se o objížďkových trasách při uzavírkách na silnici z Dlouhé Lhoty do Turovce a při

  kompletní rekonstrukci vozovky v kopci ke kostelu v Hrobech. Seznámeni byli přítomní i s dopisem

  od hejtmana kraje k otázce vodovodu v Terezíně; organizace dobrovolných hasičů v Terezíně byla

  nakonec ustanovena (díky ochotě členů sdružení pracovat ve výboru sboru). Nakonec starosta podal

  informaci z předání obecní vlajky a znaku občanům v kulturním domě v Terezíně při příležitosti akce

  sousedské posezení.

   Hospodaření s rozpočtem k datu 30.8.2016 je následující. V příjmech je plněno na 66,36%, což je

  v penězích rozpočtu po změnách (získání dotací) 5 964 117,12Kč, naopak výdaje jsou čerpány na

  53,83% v penězích 4 838 070,43Kč

   V příjmech by měli občané splnit svoji povinnost a urychleně uhradit pohledávky za pitnou vodu,

   odvádění a čištění odpadních vod, kde je vybráno pouze 60% finančních prostředků. Dopracovat

   se musí i rozdělané prodeje pozemků, které byly od začátku roku schváleny.

   Naopak ve výdajích se očekává ve zbývajících měsících vyúčtování veškerých dotací. Požární

   ochrana vyčerpala svůj rozpočet podle předpokladů v rozpočtu na rok 2016, nečerpá se částka na

   hřiště, kdy se plánoval výkup pozemků od majitelů (spekuluje se o ceně), jinak se na hřiště kopily

   dvě bezpečnostní branky včetně sítí, dodělalo se zábradlí. Nová je položka „Bio“, což je odvoz

   bioodpadu od občanů a tím se zmenší množství odvezeného komunálního odpadu a s tím menší

   poplatky v Želči na skládce, což byl účel takto třídit bioodpad. Ten se doposud ukládá v Radeníně

   na obecní skládce, která by měla sloužit jako kompost na přihnojování zemědělských pozemků.

   V těchto dnech se zatravní pozemek, který vznikl po odstranění domu č. 60, bude se kolaudovat   

   v Nuzbelech kulturní dům, který doznal mnoha změn.

   Rozpočtová opatření č. 8. a 9. řeší drobné úpravy při hospodaření v mezích rozpočtu, které

   zastupitelé odsouhlasili a vzali na vědomí. Následně starosta požádal zastupitele o rozpočtové

   opatření č. 10., které se týká pro uvolnění částky 400 000,-Kč nákupu nového služebního auta pro

   obec. Dosavadní vozidlo Škoda Fabia, která byla pořízena před osmi roky bezúplatně od

   Ministerstva vnitra má najeto více jak třistatisíc kilometrů, jeho stáří je 15 let a jeho technický stav

   se v poslední době stále více zhoršuje.

   Tento bod byl opět zařazen na program zastupitelstva obce z důvodu žádosti pana Müllera, který

   se pokusil přesvědčit zastupitele o reálnosti svého návrhu rozšíření svých zemědělských ploch na

   stavební do nového územního plánu. V projektu pana Müllera jsou však zahrnuty i plochy, které

   nejsou stále v jeho vlastnictví a opětovně se projekt opírá o komunikaci, která je navržena

   v ochranném pásmu studny, což je nepřípustné. Na dotaz, zda-li budou zprovozněny studny, které

   zásobovaly vodou určitou část Radenína, nedokázal pan Müller odpovědět. Zamítavý názor

   zastupitelů na rozšíření stavebních parcel nad Radenínem zůstává.

   Následovala podle programu informace pro představitele obce o stavu pitné vody na Radenínsku.

   Celkově můžeme říci, že letošní léto bylo co do srážek mnohem vydatnější než v loňském roce a

     proto se nestalo, že bychom museli omezovat nějak výrazně spotřebu. V Radeníně nás však zlobí

     skutečnost častého ucpání přítoku do vodojemu, což je pravděpodobně způsobeno nečistotou

    (písku) v potrubí. Nutno co nejdříve tuto závadu odstranit odkalením v nejnižších místech po trase

     vodovodu. V Kozmicích, až na jednu výjimku, byl přítok do vodojemu dostačující. Obec se však

     nepřestává  zaobírat myšlenkou posílení zdrojů v této lokalitě. Stálé návštěvy osob, které mají co

     dočinění s posílením vodního zdroje, však zatím žádnou změnu nepřinesly. Další vodovodní řády

     v Terezíně, Hrobech a v Lažanech nejeví žádnou změnu, zdroje jsou vydatné a plně slouží ke

     spokojenosti. Pouze nás stále trápí neochota na krajském úřadu nám přiznat dotaci na výměnu

     potrubí v oblasti Terezína.

    Co se týče čistoty vody, nedošlo k žádnému skokovému navýšení sledovaných komodit ani

     bakteriální čistotě vody v našich pěti vodovodech.

     O prázdninách byl doručen na obec dopis náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné

     správy, který se přímo dotýká doposud zavedené praxe u nás na úřadě. Jde nejprve o zlegalizování

     akcí typu vítání občánků a podobně. Doposud nám při kontrolách bylo vytknuta nelegitimnost

     těchto akcí, ale od 1.července tohoto roku nabývá účinnost novela zákona o obcích

     č. 106/2016 Sb. Ta kromě jiného zavádí zcela nové ustanovení § 36a, podle něhož může obec

     ocenit významné životní události svých občanů. Do budoucna již proto nebude nutný souhlas

     „oceňovaných osob“  s takovou aktivitou obce. Na druhou stranu je ustanovení § 36a pojímáno jen

     jako oprávnění obce a nikoli jako její povinnost.

     Dále způsob ocenění významné životní události občana bude závislý na povaze významné životní

     události. Pojem „ocenění“ významné životní události občana zahrnuje pouze ocenění ve vztahu

     k tomu občanovi; není možné bez souhlasu občana zveřejnit např. v tisku, v místním rozhlase,

     na internetu, údaje týkající se jeho osoby. Takové zpřístupnění údajů by bylo v rozporu s principem

     ochrany osobních údajů, neboť osobní údaje lze využít ke splnění účelu vždy jen v takové míře,

     která je nezbytná a která do práva na ochranu osobních údajů zasahuje co nejméně.

     Pokud by tedy obec například chtěla gratulaci k výročí narozenin uveřejnit v místních

     novinách, byl by k tomu nutný souhlas občana, jehož se gratulace týká.

    diskuse:

 • Volby do Senátu ČR a do Krajského úřadu proběhnou ve dnech 7. a 8. října 2016; volební komise bude v jediném volebním obvodu u nás na Radenínsku sedmičlenná, dvě politické strany si doposud delegovaly své členy, ostatní doplní starosta; je zvolen zapisovatel
 • Starosta doporučil zastupitelům rozšířit bezdrátový rozhlas o dvě „hnízda“ v Radeníně
 • Zastupitelé se zabývali dopisem paní Věnceslavy Pilátové, která se k vysvětlení obsahu osobně účastnila zastupitelstva.
 • K 1.9.2016 byla částečně (průjezd staveništěm) otevřena uzavírka silnice z Nuzbel ke kostelu v Hrobech, čímž se opět obnovilo autobusové spojení a tím skončila náhradní doprava z Hrob na rozcestí sv. Anna, kterou zajišťovala obec.
 • Vyúčtování elektrické energie za období 2015/7 a 2016/6 bylo ovlivněno celonočním provozem veřejného osvětlení, což značí nárůst o 36 393,-Kč, ale naopak docela slušných úspor obec docílila v objektech, kde se vyměnila okna (OÚ, prodejna Radenín, předpoklad je i v příštím období v občanském domě v Kozmicích) 23 428,-Kč. Zde se jeví zateplování jako správná cesta k úspoře elektrické energie.
 • Na závěr starosta pozval přítomné  na akce „Setkání s armádou“ v Chýnově, již tradiční akce pořádaná mimo jiných i městem Chýnov, na cyklistickou akci v Kozmicích, II. ročník Blanických okruhů pořádanou 10.9.2016 v okolí Kozmic, na mezinárodní koncert dechových hudeb v Chýnově též 10.9. a na oblíbené ukončení motoristické sezóny v Chýnově „ strmý kopec“ u koupaliště.
 •  

                

Prázdniny plné zážitků

 

„ Mohlo to být poklidné léto v jižních Čechách, kdyby se jednoho večera neobjevili nečekaní hosté, kteří převrátí chod tábora naprosto naruby.

 Oskare – probuďte se! Jak to máme opravit? Oskare!"

"Nedá se nic dělat, ten nám moc neporadí...musíme to prostě zkusit sami."

Nikdo neví, co se bude dít další den....

Nejhorší na té nejistotě je to, že nikdo neví ani, kde se to bude dít...

Pojďte pomoci opravit časostroj a vrátit vše do správných kolejí! “

           Tak začínal jeden z dětských táborů, kterého se zúčastnily děti z Dětského domova Radenín.  Díky Nadačnímu fondu Albert, který podpořil náš projekt „ Prázdniny plné zážitků“  16 dětí strávilo část letních prázdnin na táborech.

Opravovat Časostroj se jim dařilo na letním táboře Bílá Skála u Číměře, který pořádala společnost Vrchal, s.r.o..

„ Cestu časem“ děti absolvovaly na dětském táboře v Dírné, Spolek Karvánek, Soběslav  kdy na základě nalezeného deníku Vratislava z Mitrovic putovaly od středověku  do současnosti.

Program obou táborů byl postaven na originálních hrách (pohybové, bojové, logické, strategické apod.), i na tradičních táborových činnostech - stezka odvahy, koupání, indiánská sauna, celodenní výlet, opékání buřtů, rozcvičky.

Cílem projektu „ Prázdniny plné zážitků“ bylo zpříjemnit dětem letní prázdniny, které mají velmi malou nebo žádnou šanci o prázdninách opustit dětský domov bez zaměstnanců DD. Děti  navázaly nové kamarádské vztahy, byly v jiném prostředí, s jinými dospělými. Je to pro ně celoživotní zážitek.

            Děkujeme Nadačnímu fondu Albert za finanční podporu a pracovníků zmíněným táborů za krásné zážitky zprostředkované našim dětem.

                                                                                       Mgr. Pavla Šimková, statutární zástupkyně DD,ZŠ a ŠJ Radenín 1

 

          

DRAČÍ LODĚ 2016

V neděli 19. 06. 2016 se na „Knížecím rybníku“ uskutečnil již 6. ročník závodů „Dračích lodí“ na 200 metrů. Na startu bylo 24 posádek, včetně dvou našich. Závod měl oproti předešlým ročníkům změněná pravidla. Časy prvních dvou rozjížděk se sčítali a pak se jelo o celkové umístění. V kategorii žen skončily na druhém místě krásné „Nesmělé fitness-bikerky Nuzbely“ za „Dračicemi“ ze Slap . Naše druhá loď „Radejňáci“ skončila na pěkném čtvrtém místě a zároveň vstoupila do historie těchto závodů. Pro pořadatele jsme stále velkým překvapením.

                          Konečná tabulka

1.Draci VS Tábor 2.TJ Lužnice 3.Bílé Tornádo
výsledky
4. Radejňáci 5.Draci za Slap 6. Olympijské naděje
7. Vinárna Nika Měšice 8.Envi-pur 9.Čelkovická potápka
10. Poupata 11. SDH Záryb. Lhota 12. Policie ČR
13.Pátá britská notorická 14.Mimoni 15. Wellbloudova pomsta
16. Arizonská obroda 17. CK Chýnov 18. Turovecký titanik
19. Grand team 20. Gausovy křivky 21. Modrobílá síla
22. Dračice ze Slap 23. Nesmělé fitnessbikerky Nuzbely 24. Sokol Tábor-diskvalifikace

 

                                                                                                                                                 

Posádky tímto děkují starostovi Obce Radenín za podporu a divákům, kteří přijeli naše týmy povzbudit. Všichni se těšíme na další ročník. L.Sedláček.

VI. ROČNÍK LETNÍHO POHÁRU V MALÉ KOPANÉ

V sobotu 6. 8. 2016 se na hřišti v Kozmicích uskutečnil 6. ročník letního poháru v malé kopané. Letošní účast byla slabší, celkově dorazilo sedm týmů. Turnaj byl odehrán systémem „každý s každým“. Z konečného triumfu se radovali zaslouženě fotbalisté Bufala Tábor. Lonští finalisté Naše Auto+Mašus skončili druzí a DP Radenín na místě třetím. Po slavnostním vyhlášení výsledků pokračovala večerní zábava.

                                          KONEČNÁ TABULKA TURNAJE

1. Bufalo Tábor 7 5 2 0 16 2 17
výsledky
2. Naše Auto + Mašus 7 5 1 1 18 4 16
3. DP Radenín 7 4 1 2 7 5 13
4. Petrastav 7 3 3 1 16 4 12
5. Naděje 7 3 0 4 9 11 9
6. Omladina 7 2 1 4 8 14 7
7. Olympia Měšice 7 2 0 5 7 21 6

nejlepší střelec              Homola Ladislav (Bufalo Tábor) ,     nejlepší brankář   Slanec Martin ((Bufalo Tábor),                                                        nejlepší hráč      Hruška Jan (Naše Auto+Mašus)  ,      sympaťák      Okrouhlická Nikola (DP Radenín)                                                       

Organizátoři turnaje děkují hráčům, celé obsluze v občerstvení, kapelám Náhodný Výběr (Soběslav), Kocovina (Hlavatce) a Skum Squad (Tábor) za večerní zábavu a všem ostatním, kteří se na turnaji podíleli, hlavně sponzorům.

HLAVNÍ SPONZOŘI:       Obec Radenín, DP Radenín, Petrastav Radenín

SPONZOŘI:                         Dedra, Sonepar Tábor, autodoprava Reisner Krtov, ZD Hroby, ZOD Choustník, truhlářství Ouředník Krtov, Golden Snack, Intersnack, Aladeron, ZD Nová Ves, ZD Slapy, ZD Dolní Hořice, Domita Tábor, Opeko Choustník

POŘADATELÉ:                  Petrů Jan, Sedláček Luboš a Petrů Pavel

Budeme rádi, když se 5. 8. 2017 opět sejdeme na dalším ročníku turnaje.    2016  Sedláček Luboš, Petrů Jan   

                  

 

 

POUŤOVÝ FOTBAL

V sobotu 16. 07. 2016 se na hřišti v zámecké zahradě v Radeníně uskutečnil tradiční pouťový fotbálek v malé kopané. Z fotbalových nadšenců „hlavně dětí“ byly na místě sestaveny tři týmy Milana Knotka, Míry Jelínka a „dívčí“ Jardy Lexy. Tým J. Lexy tvořily dívky, které zároveň trénuje.

Tým M. Knotka: Knotek, Vaníček J., Lexa D., Lexa J., Pánek a holky

Tým M. Jelínka: Jelínek, Sedláček, Kopecký, Janů L., Laškaj, Černý, Sedláček Daniel a David, Vaníček Daniel a Jarda ml.

Tým J. Lexa: holky

Výsledky:

Tým „ M. Knotka“ - Tým „ M. Jelínka“   2 : 0

Branky: Vaníček J., Knotek M.

Tým „ M. Jelínka“   - Tým „ J. Lexa“     0 : 1

Branky: vlastní Cesnak ml.

Tým „ M. Knotka“ – Tým „ J. Lexa“     3 : 1

Branky: 2 Vaníček J., Janů L. - Sabina

                                               Rozhodčí: Kraus Jaroslav

 Hráči by chtěli poděkovat starostovi obce Radenín, ředitelce DD Radenín a Drobné provozovně za podporu při organizaci.      Sedláček Luboš                        

 

 

 

 

                                                                                     

 

                                                                                                                         

                            

 

                                                                   

                                                             

 

                                                                             

                                                            

 

 

 

                                                                                 


Radenínský čtvrtletník - květen 2016

hlavička-Radenínský čtvrtletník - květen 2016

 

                                                   SLOUPEK

Konečně přišlo jaro i k nám na Radenínsko, zima nás moc nepotěšila. To co jsme na místní komunikace nasypali, je již uklizeno a zase tu je práce se sečením. Připomínám, že ještě pár kompostérů pro ukládání bioodpadu, což je tráva, listí a zbytky z kuchyní, je ještě k dostání na Obecním úřadu.

Obec se musí vyrovnat se skutečností, na jaké dotační tituly v letošním roce dosáhla, viz zápis zastupitelstva. Naprosto nejsme spokojeni s rozhodnutím Krajského úřadu nepřidělením dotace na opravu vodovodu v Terezíně, na které podáme odvolání.

Objížďka na silnici z Chýnova do Černovic v Hrobech ke kostelu bude minimálně tři měsíce pro veškerý provoz. Již nyní projednáváme možnosti, jak pro místní provoz zajistit spojení s osadou Kozmice. Společně s místním ZD Hroby se svolením Lesů ČR bychom rádi opravili cestu přes Kamence.

Do konce tohoto měsíce přijímáme žádosti na změny v územním plánu, které bychom rádi v červnu na zastupitelstvu schvalovali. Následovat bude poté celý cyklus „vyjadřovaček“ k novému územnímu plánu.

Na hřišti v Kozmicích usilují místní fotbalisté o postup do vyšší soutěže v kopané. Potřebují k tomu i vaše povzbuzení.

Pozvat bych vás chtěl na oslavy 140. výročí založení hasičů v Radeníně, které proběhnou 28.5.2016 na louce pod kravínem v Radeníně. Při té příležitosti proběhne i okrskové kolo v požárním sportu, takže bude celá sobota ve znamení hasičů a večer samozřejmě nebude chybět kulturní zábava v místě konání.

Následně v neděli 19.června 2016 přijeďte ke Knížecímu rybníku do Zárybničné Lhoty, kde dvě lodě z Radenínska budou obhajovat krásná umístnění v závodech dračích lodí z minulého roku.

Druhého července na začátku prázdnin proběhne v kulturním domě v Terezíně tradiční Sousedské posezení při pivečku a příjemné hudbě, a to jiné než jsme byli zvyklí.

Na všech těchto akcích se s vámi rád uvidím.

                                                                                   Starosta obce

 

hlavička-obecní úřad informuje

                                                Ze zasedání zastupitelsta obce

       Na začátku 12. jednání zastupitelstva podal starosta informaci o jeho dnešní návštěvě v poslanecké

    sněmovně v Praze, kde převzal od předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka  certifikát na  

    užívání obecního znaku a praporu.

       Při kontrole usnesení z 11. zasedání starosta připomněl schválení rozpočtu na rok 2016 ve výši

    8 340 000,-Kč; schválení první změny územního plánu pro sloučenou obec Radenín a schválení

    dodatku k vyhlášce č.1/2012 o místním poplatku (osvobození od poplatku pro občany dlouhodobě

    umístněných v sociálních zařízení). Dále byla na jedenáctém zasedání schválena smlouva s panem

    Pacltem na prodej pozemků, kde obec má prameniště a vodojem pro osadu v Terezíně. Pozemek je

    nyní již v majetku obce a intenzivně se na něm pracuje, co se týče vyčištění a odstranění náletových

   dřevin. Členové zastupitelstva byli seznámeni s dotacemi, na které byly podány ke konci roku 

   žádosti a dotační tituly s uzávěrkou koncem února 2016. Byla na jednání odsouhlasena třetí

   aktualizace POV Obce Radenín do roku 2018 a zároveň prošla zastupitelstvem i možnost

   jednotlivým neziskovým organizacím při změně statutu nahlásit místo sídla organizace v budovách

   obce s číslem popisným. Samozřejmostí bylo na konci roku provést dorovnání příjmů a výdajů

   v rozpočtu obce rozpočtovým opatřením tentokrát č. 13 a 14.

   Úkoly kterými byl starosta pověřen byly splněny co se týče zveřejnění rozpočtu obce, občané jsou

   na deskách v obcích informováni o změně územního plánu (následně i ve čtvrtletníku obce), pracuje

   se na projektu ČOV Radenín, byla podána žádost o dotaci na naši největší investici v roce 2016 –

   výměna potrubí na pitnou vodu v Terezíně a v neposlední řadě byla úspěšně dokončen  i díky notářce

   Mgr. Dany Růžičkové nákup pozemků v prameništi terezínského vodovodu.

   Úkol pro místostarostu s energetickými štítky některých veřejných budov u nás na Radenínsku je ve

   fázi již čekání vydání certifikátů.

       Oficiální ukončení účetního roku bude až po auditu (2.5.20106) nadřízeným orgánem, ale i tak

    starosta zastupitele seznámil s předběžnými výsledky roku 2015. V příjmové části na plán

    8 958 187,-Kč  obec převážně z daní dostala 8 841 733,44Kč což je o 116 453,56Kč méně. Ale i tak

    jsme se v roce s rozpočtem vyrovnali s úsporou 234 789,78Kč. Ve výdajové části jsme skončili na

    částce 8 606 943,66Kč. Na účtu v bance nám ke konci roku zůstalo 2 361 699,55Kč. I tato částka je

    příslibem, že s finančně náročným rokem 2016 se zhostíme se ctí.

         Inventury k 31.12.2015 se týkaly veškerého dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku.

    V roce 2015 jsme neodepsali žádný majetek kromě některých prodaných pozemků. Naopak jsme si

    některé věci pořídili jako smeták na úklid MK, osobní automobil pro místostarostu na provozovně

    a několik dalších prostředků převážně na drobnou provozovnu. Celá inventarizace bude hlavním

    cílem krajské kontroly v měsíci květnu.

       Citace z místního šetření:“ Záměrem obce je zabezpečení nového vodovodního zdroje pro

   vodovod  v místní části Kozmice. V současné době jsou Kozmice zásobovány pitnou vodou  

   z několika mělkých studní, jejichž voda natéká gravitačně do vodojemu. Voda se po desinfekci

   rozvádí do obecního vodovodu, z něhož je napájen i kravín místního ZD. Místním šetřením bylo

   zjištěno, že v lokalitě Za Petrovým se na parcele 890/2 nachází vhodné místo pro provedení

   průzkumného vrtu. Je možné očekávat vydatnost 0,5l/s, která by pokryla potřebu. V případě zastižení

   podzemní vody lze očekávat, že tuto vodu bude nutné upravovat za účelem odstraňování železa

   a manganu. Dále je možné zvýšený výskyt radonu….“.

   V půlce února obec uzavřela s firmou VAK projekt s.r.o. z Českých Budějovic smlouvu o dílo. Tato

    firma se přímo touto činností zabývá a ve smlouvě se zavázala ke geodetickému zaměření pro

    projekt, vyřídí projektovou dokumentaci, zajistí územní rozhodnutí, které je potřebné k žádosti

    o dotaci, dále zajistí i stavební povolení a konečně i projektovou dokumentaci pro provádění

    stavby, soupis prací a dodávek, rozpočet. Smlouva obsahuje termíny, jednotlivé ceny za provedení

    těchto jednotlivých činností. Předpokládaná investice s úpravnou vody by vyšla na částku

    1 370 000,-Kč bez DPH, v případě kdyby nebyla potřeba úpravna vody bychom posílení vodního

    zdroje pořídili za částku 500 000,-Kč bez DPH.

       Co se týče dotací starosta pouze shrnul veškeré žádosti, které již byly podány pouze doplnil,

   že obec  sice podala na Ministerstvu vnitra žádost o příspěvek na dopravní auto pro hasiče, ale

   v těchto dnech po schválení v zastupitelstvu ze stejného titulu možno podat i žádost na opravu

   hasičáren. Za podpory právnické osoby, která má zájem, tak jako obec, o opravu bývalé hasičárny

     a přístavku na  dřevo v Nuzbelech čp.4, podáme žádost i na tuto akci, pro kterou jsou již připraveny

     stavební  plánky, do konce února 2016. Podmínkou v žádosti bylo vytvořit výjezdovou jednotku

     dobrovolných hasičů přímo v Nuzbelech. Tuto jednotku budou tvořit členové z Lažan a z Hrob,

     kteří již byli členy zásahové jednotky v Kozmicích.

       Po konzultaci na Městském úřadu v Táboře ohledně změny územního plánu obecní úřad dává do

    podvědomí všem občanům tu skutečnost, že ke změně tohoto důležitého dokumentu se mohou

    vyjádřit do konce května 2016 s písemnými žádostmi a připomínkami. Žluté letáky již jsou

    rozmístěny po jednotlivých osadách, jisté informace již dostali občané ve čtvrtletníku a další relace

    budou následovat. Obec tak činí, protože potřebuje v územním plánu změnit místo ČOV a trasu

    kanalizace, následně i výše popsanou akci v Kozmicích na posílení místního vodovodu.

  diskuse:

 • Starosta nechal opětovně v zastupitelstvu projednat žádost o prodej část pozemku v Nuzbelech,

diskuse proběhla i o žádosti prodeje některých pozemků v Kozmicích (bude zveřejněno na úřední desce) a v nakonec prodeji částí pozemků v Terezíně (též bude zveřejněno), kde je zájem mladých manželů stavět rodinný domek.

 • Zastupitelé vzali na vědomí smlouvy neziskových organizací v našich obcích, kteří zažádali o příspěvek na činnost od obce – FitnessBikersteam z Nuzbel, 5M Fuchs Racing Team z Radenína. Chybí nám pouze kvalifikovaná žádost od tělovýchovné organizace Radenín-Kozmice
 • Na žádost týmu Toulava, o.p.s (obecně prospěšná společnost) o příspěvek zastupitelé odsouhlasili částku 3 000,-Kč s tím, že TOULAVA bude na svých stránkách a při svých akcích propagovat již schválený znak naší obce.
 • Doplněno bylo i schválení sídla neziskové organizace SDH Bítov v Radeníně 61
 • V důsledku potřeby nového správce našich vodovodů a kanalizací, kdy původní správce z důvodu již pokročilého věku a odchodu do důchodu ze svého zaměstnání u f. VaK, starosta předběžně dohodl spolupráci s firmou Radouňská  vodohospodářská společnost, a.s. Jindřichův Hradec. Ze zákona musí obec mít k provozování těchto služeb pověřenou osobu nejméně se středoškolským vzděláním a hlavně s několikaletou praxí v oboru. Tato firma bude pro obec zabezpečovat hlavně základní povinná hlášení na Inspekci životního prostředí, Životního prostředí, Povodí Vltavy a Statistického úřadu ČR.
 • Na začátku 13. zasedání zastupitelstva starosta přivítal všechny přítomné zastupitele a občany našich osad

    Minulé dvanácté zasedání schválilo smlouvu s firmou VAK projekt s.r.o. České Budějovice, která zajišťuje posílení vodovodní sítě v Kozmicích jak administrativně i prakticky včetně kontrolního vrtu. Dále byla schválena smlouva o spolupráci obce s Radouňskou vodohospodářskou společností v Jindřichově Hradci; byl odsouhlasen příspěvek 3 000,-Kč pro Toulavou o.p.s.; SDH Bítov bude mít sídlo Radenín 61; v důsledku opravy hasičárny v Nuzbelech byla potřeba vytvořit zásahové jednotky pro získání dotace. Nebyl schválen prodej pozemku č. 1437/1 v k.ú. Hroby. Naopak schváleny byly smlouvy s neziskovými organizacemi FitnessBikersTeam Nuzbely a 5M Fuchs Racing Team Radenín na příspěvek z rozpočtu obce. Díky přítomnosti Ing. Fišera byla podána podrobná informace kolem druhé etapy revitalizace Hrobského potoka pod Kozmicemi.

   V pondělí 2.5.2016 proběhne u nás na úřadě druhá část auditu nadřízeného orgánu, takže výsledky hospodaření budou zastupitelé odsouhlasovat na červnovém zasedání. Za první čtyři měsíce na plán 8 340 000,-Kč v příjmech je plněno na 26,99% což je částka 2 250 851,08Kč. V daňových příjmech jsme neodhadli příjmy od fyzických osob ze SVČ, kde jsme počítaly s příjmem 62 000,-Kč na účtu od Finančního úřadu je již částka 227 673,37Kč. Od dubna obyvatelé platí poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Ne však všichni trvale bydlící již tak učinili, od chalupářů počítáme platby během prázdnin a dovolených (zatím na 61,65%). Podobně je to i za poplatek ze psů.

  Ve výdajích je čerpáno na 21,81%, což jsou většinou paušální poplatky, drobné opravy u vod či kanalizace; samozřejmě se zde jeví i zimní údržba MK a některé stavební práce na hřišti v Kozmicích. Na běžném účtu se nám oproti začátku roku navýšila  částka na 2 793 752,97Kč.

  Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtovou změnu č. 2 a 3. Rozpočtová změna č.4 se týká již přiznaných a přidělených dotací na opravu podlahy na úřadu a výměny oken v občanském domě v Kozmicích. Tato rozpočtové opatření se promítne i do rozpočtu a tudíž muselo být odsouhlaseno.

  Žádost pana Petra Dvořáka, Bítov 25 na odprodej pozemku p.č. 688 v k.ú. Bítov byla zamítnuta.

   Při místním šetření bylo zjištěno, že se jedná o MK v majetku obce, která slouží k manipulaci dřeva z přilehlých obecních lesů. Dále bylo zjištěno, že Lesy ČR vybudovaly zpevněnou komunikaci až na hranici obecní cesty a dál, zhruba 250m, bude mít zájem obec též opravit v roce 2017, abychom se napojili na nově vybudovanou cestu Lesů ČR a napojili se na MK směřující do osady Bítov. Též vyjádření stavebního úřadu v Chýnově k prodeji bylo zamítavé z důvodu napojení pozemku č. 688 na MK v lese na Doubravě.

  Další žádost od pana Jakuba Wiesnera, bytem Praha 2 Vinohrady, Budečská 1228/36, který koupil pozemky p.č.260 a 261 v k.ú. Radenín (v Terezíně) byla zastupiteli zamítnuta na doporučení stavebního úřadu z důvodu obslužných komunikací na přilehlé pozemky. Zastupitelé zdůvodnili své zamítavé stanovisko i velikostí odkoupeného pozemku a možností umístnit RD na tomto pozemku do jiného místa.

  Žádost pana Jana Kopeckého, bytem Radenín 114, na odkoupení části pozemku p.č. 836/21 v k.ú. Radenín byla schválena. Jedná o značně zamokřený pozemek za stodolou rodinného domku čp. 26, kde bydlí jeho babička. O tento pozemek se rodina dlouhodobě stará a využívá pro svoji osobní potřebu. Po zaměření které jde za kupujícím, bude pozemek prodán za 10,-Kč/m2.

  Poslední dvě žádosti jsou od pana Ludvíka Šálka, bytem Planá nad Lužnicí, Za rybníkem 791, který zastupitelstvo žádá o odprodej části pozemku č.p. 1108/2 v k.ú. Kozmice. Tato skutečnost jej nutí zjištění chybného zaměření z let, kdy se chata jeho rodičů stavěla geodetickou firmou. Po novém zaměření se zjistilo, že část zastavěné plochy je na pozemku obce. Zastupitelstvo rozhodlo, že po zaměření podle skutečností na místě samém je možné směnit částí pozemků č. 1109/3 pana Šálka a části obecního pozemku 1108/2 s tím, že pozemek pana Šálka nepůjde až do lesní cesty č.p.1452 v majetku obce.

  Další žádost pana Šálka se týká pozemku 1102/1 se zamítá. Je však nutno pozemek zaměřit a ujasnit hranice, které jsou z mapy nejasné. Je potřeba postupovat podle současných skutečností a v případě zastavění pozemku č. 1102/1 ze strany pana Šálka přistoupit k vyrovnání.

   

  5/ Plán lesní výroby na rok 2016 přednesl pan Burian, lesní hospodář obecních lesů. Jedná se o zalesnění 0,76ha plus vylepšení dalších 0,98ha. K tomuto se zakoupí  8 600 sazenic smrku a 150 ks sazenic modřínu. Postaví se 550bm oplocení, následně 7,12ha bude ochráněno nátěrem, 8,27ha je nutno stále mechanicky vyžínat a ochránit 0,46ha proti hmyzu. Prořezávky se provedou na 4,34ha, probírky na 4,63ha. Pořídí se osm nových lapačů na kůrovce. Těžba dřeva v roce 2016 nahodilá 80m3, těžba úmyslná 450m3.

   Dne 26.4.2016 starosta svolal na obecní úřad místní šetření ohledně plánované tříměsíční uzávěrky silnice v Hrobech ke kostelu (kostky). Zástupci obce, Lesů ČR, Gerima ZD Hroby a stavební firmy Petrastav řešili problém jak najít možné řešení průjezdu z Hrob, Radenína do Kozmic. Konkrétně se jednalo o cestu z Radenína kolem židovského hřbitova do Kamenců a následně  do Kozmic. Cesta lesem patří Lesům ČR, které však v této lokalitě nemají žádný les, naopak Gerimo má zde mnoho hektarů lesa, ale patří jim pouze cesta ze Sedlečka do Kamenců. Cesta z Radenína k lesu (k odbočce k vysílači) patří obci. Tak jak se dalo předpokládat veškeré náklady na zprůjezdnění tohoto spojení Radenína, Hrob a Kozmic padnou do nákladů obce a ZD Hroby. Od Lesů ČR jsme dostali příslib na možné veškeré úpravy na jejich cestě přes les. Další jednání ohledně této stavby jsou nyní na dohodě místních firem.

  Následně 27.4.23016 ve středu měla do Zapetrov přijet vrtná souprava, která měla provést průzkumný vrt, od kterého by se odvíjelo další pokračování k posílení vodovodu v Kozmicích. Pro údajnou poruchu se tato činnost odkládá. Zastupitelé odsouhlasili pouze Obchodně technickou nabídku firmy VAK projekt s.r.o. na hydrogeologické služby včetně zjištění kvality vody a hlavně množství vody. diskuse:

 •  zastupitelé odsouhlasili Rozpočtový výhled investičních akcí do roku 2019
 • proběhlo poptávkové řízení na výběr firmy na výměnu oken na občanském domě v Kozmicích. Výběr byl ze tří firem, které předložili nabídky na okna a vchodové dveře:
 • 1/ Proton okna s.r.o. Protivín  - 165 158,-Kč

  2/ TSH plast Malšice – 161 798,-Kč

  3/ Kadlec okna dveře s.r.o Tábor – 155 666,-Kč

  Protože firmu pana Kadlece jsme již několikrát oslovili a na jejich práci byla jenom slova chvály, snad i proto byla z jeho strany sleva tak velká, že jeho nabídka byla nejlevnější.

  Budeme rádi i v letošním roce čerpat krajské dotace přes firmu Kadlec okna dveře s.r.o. jak na okna tak i následně při opravě podlahy na obecním úřadu.

 •  starosta přítomné seznámil z dopisem od belgických přátel z města Latour, kteří projevili opět radost ze skutečnosti, že obec již má znak a prapor. Navíc se zajímají o veškeré změny, které nastali od jejich poslední návštěvy v Radeníně.
 • byla potvrzena ZŠ Chýnov, turistickému kroužku, dotace na jejich ekologickou akci, tentokrát v okolí Nýrska v Hojsově Stráži.
 • zastupitelé odmítli pojištění právní ochrany obce od firmy D.A.S.
 • do konce měsíce dubna 2016 musí být podaná žádost na dotaci na DA pro SDH a zároveň i dotaci na opravu hasičské zbrojnice v Nuzbelech, která v roce 2016 nevyšla a je možnost žádat opět na rok 2017
 • schválena byla i neinvestiční dotace pro TJ Radenín-Kozmice, s kterou se počítalo v rozpočtu obce na rok 2016. Chyběly pouze některé doklady k žádosti a potvrzení IČ.
 • na žádost pana Mirka Touska z Terezína starosta zjistí možnosti jak omezit podomní obchod v našich osadách včetně všech administrativních náležitostí – projedná se na červnovém zasedání.
 • vystoupení pana Miloslava Broučka z Radenína se týkalo odvozu komunálního odpadu a s tím spojené třídění vybraných komodit. Pravdou je, že ukládání komunálního odpadu se v nejbližší době minimálně čtyřikrát podraží a tím by následovalo i samotné zvýšení poplatku od obyvatel.
 •                                                      

 •  

      Fotbalová IV. třída mužů  
  tabulka výsledků
               
  konečná tabulka po podzimu:      
               
  pořadí Tým     zápasů skóre body
  1. Radenín - Kozmice   15.  62 : 27 35
  2. Stádlec     15.  35 : 18 35
  3. Větrovy C   15.  45 : 35 28
  4. Míč Tábor     15.  42 : 35 26
  5. Sviny     15.  34 : 29 25
  6. Košice B     15.  35 : 29 25
  7. Tučapy B     15.  46 : 35 23
  8. Planá nad Lužnicí B   15.  45 : 19 22
  9. Jistebnice B   15.  39 : 45 22
  10. Olymp Tábor   15.  33 : 46 22
  11. Březnice B   15.  31 : 29 21
  12. Radětice     15.  25 : 31 18
  13. Roudná     15.  28 : 45 13
  14. Vlastiboř B   15.  26 : 34 13
  15. Myslkovice   15.  16 : 43 11
  16. Mažice     15.  9 : 53 4
               
               
  Konečná tabulka po "podzimní" části je pro příznivce našeho fotbalu velmi příjemná. Ovšem
  není ještě dobojováno. Nyní se rozdělí tabulka na dvě části, kdy prvních osm mužstev budou 
  hrát o první místo mezi s sebou klasicky a dalších osm mužstev o umístnění.
   Do nové tabulky o celkové vítězství se započítávají pouze výsledky od mužstev  
   s kterými jsme hráli na podzim a umístnila se na 1 až 8 místě.  

               

  Velikonoční turnaj ve stolním tenise v Terezíně

  Jako již každoročně se v Terezíně o Velikonocích odehrál turnaj ve stolním tenise, jehož hlavní cenou je velikonoční beránek ve všech možných podobách.

  V sobotu se odehrál turnaj amatérů, kde se na 1. místě se umístil Ladislav Charvát (Terezín) před Adamem Horňáčkem (Choustník) a Terezou Chladovou (Chrbonín).

  V neděli pak v souboji registrovaných hráčů zvítězil loňský vítěz Josef Jungvirt ml. (Saxen – Rakousko) před Josefem Jungvistem st. (Strakonice) a Tomášem Hložkem (Soběslav). 

  Dovolte, abych touto cestou poděkoval též všem sponzorům a pořadatelům, kteří se této akce aktivně zúčastnili. Miroslav Tousek.

 •  

 •                                                                                                          REKLAMA

 • Firma Zbyněk Jaroš

  Prodejna květin a dárkového zboží v Chýnově Gabrielovo nám. 45

  Nabízíme: řezané, hrnkové a umělé květiny, květinové dekorace, smuteční vazbu, svatební vazbu, aranžování, stuhy, proutěné zboží, blahopřání, keramiky, zahradní substráty, rašeliny, hnojiva, postřiky, truhlíky, misky, obaly na květiny, vonné a dekorační svíčky, hřbitovní svíčky, vonné oleje, sadba ( březen - duben), balkonové a pokojové květiny, kvalitní belgické a holandské čokoládové výrobky

  Dále nabízíme zhotovení květinové výzdoby na zakázku pro svatby, rauty či různé oslavy.

  Doručení květin lze domluvit na tel. čísle: 739 805 232 (Marcela Jarošová)

   

 •  

   

        

Radenínský čtvrtletník - leden 2016

 

 

 

 

                            titulek-Radenínský čtvrtletník - leden 2016

                                                             SLOUPEK

Jak to tak na začátku roku vypadá, bude rok 2016 rokem ekologie a šetření na poli energií.

Obec na občany bude apelovat, aby do komunálního odpadu občané nedávali biologický odpad, který patří do kompostu (kompostéry má ještě obec na skladě), životní prostředí máme možnost šetřit pomocí „kotlíkové dotace“, která byla plošně po celé republice vyhlášena. Když občan v těchto mrazivých dnech prochází našimi vesničkami tak komíny na chaloupkách prozrazují, jak se jednotliví občané zajímají o zdravé prostředí pro nás spoluobčany. Nyní je velká šance na základě těchto dotací dostat na výměnu kvalitního kotle až 80% dotaci z fondu životního prostředí. Každý si však dokáže i spočítat kolik ušetří, když topí ve starém kotli s účinností 40-50% a naopak nové kotle účinnost mají již až 90% . Těch 20% financí, které nám připadnou do výměny vložit, každý ušetří během krátké doby na vytápění a při ohřevu teplé vody v letních měsících.

Dne 15.1.2016 byl většinou konečný termín na podání žádostí na dotace, co se týče obce. Již z minulých informací je vám známo, že by v tomto roce měla být u nás největší investiční akce výměna potrubí na vodovodu v Terezíně, následně i výměna oken na občanském domě v Kozmicích  by z dotace POV měla pro občany vylepšit život v našich osadách. Z dotace na kulturní akce by měla být částečně hrazeno „Sousedské posezení“ v kulturním domě v Terezíně, kdy předběžný a zřejmě jistý je termín 3.7.2016 což je neděle.

Otázkou je ještě snaha obce vyřešit dotaci na nové hasičské auto pro jednotku dobrovolných hasičů do Radenína. Dotace ještě nebyla vyhlášena a i podmínky se stále mění.

Jinak upozorňuji všechny občany na skutečnost, že se v letošním roce bude dělat změna územního plánu. Hlavním důvodem je projekt na ČOV v Radeníně, nicméně na tom nic nemění, že je zde prostor i pro vás občany. Veškeré změny, které byste chtěli zapracovat do nového územního plánu je nutno nahlásit písemně na Obecním úřadě, a to do konce května, aby byl čas vaši žádost projednat na zastupitelstvu a následně zapracovat do územního plánu. Územní plán se mění jako celek, to znamená pro všechny osady a území našeho obvodu.

Na začátku roku jsme v Kozmicích provedli ve spolupráci s hydrologem šetření na posílení vodovodního řádu. Následovat bude nabídka, od které se dále bude odvíjet další jednání.

Rádi bychom i v Radeníně postupně dále likvidovali dům čp.60, odvezli materiál do lesních cest a následně postavit nový plot k sousednímu stavení a provést další parkové úpravy podle jednoduchého projektu, který ještě není vypracován.   Jaroslav Kraus, starosta obce

 

                                                              hlavička obecní úřad informuje

  Schůzi 10. zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a obyvatele sloučené obce.

  Ve druhém bodu programu požádal starosta zastupitele o zrušení bodu 3 ze zasedání 7. jednání zastupitelstva dne 30.6.2015, kde byl odsouhlasen prodej pozemků manželům Michalovi a Věře Černých. Chyba nastala již při zveřejnění prodeje, kam se nedostala i část pozemku 669/7 (21m2), která následně vyplynula z pořízeného GP. Následně cena pozemků 669/7 a 670/5 ostatní plocha, ostatní komunikace je za 63,-Kč a pozemek č. 38/3 ostatní plocha za 10,-Kč. Takto opravené usnesení zastupitelé odsouhlasili.

  Třetí bod byl hlavním bodem jednání, kde se jednalo o rozpočet obce na rok 2016. V příjmech se vycházelo z odhadů daňových příjmů na příští rok, kde nám pomáhají renomované firmy, zabývající se tímto daňovým příjmem do rozpočtů jednotlivých obcí. Když k tomu přidáme naše příjmy za KO, pitnou vodu , odpadní vodu, poplatky ze psů a podobně, kde jsme do příštího roku nezměnili sazby, vyšel nám příjem do rozpočtu roku 2016 v částce 8 340 000,-Kč. Protože v Radeníně počítáme, jako v letech minulých, s vyrovnaným rozpočtem bylo na správci rozpočtu a následně na samotných zastupitelích, aby ve výdajích nešli nad tuto částku.  Do návrhu rozpočtu se nejvyšší částkou započítal

paragraf č. 2212 oprava místních komunikací, kde jsou i chodníky; paragraf 2310 a 2321 což je pitná voda a kanalizace. V případě úspěchu při získání dotace na výměnu potrubí v Terezíně nám tato částka stejně nebude stačit, protože projekt je vyčíslen na dva a půl milionu korun a dotace je 50%. Protože zastupitelé rozhodli o celonočním svícení veřejného osvětlení, bylo potřeba mírně navýšit i částku na VO, doplatek za svoz komunálního odpadu obyvatelům obec dotuje částkou 400 000,-Kč. Poměrně vysoká je i částka na nákup pozemků (hřiště) a paragraf 6171 místní správa zůstává na stejné výši jako v roce 2015.

Zastupitelé se vyjádřili konkrétně k finančním příspěvkům na sportovní a kulturní akce během roku.  Diskuse:

 • Starosta podal informaci ze školení o zákoně o vodovodech a kanalizacích. Zákon nám nařizuje přepracovat veškerou administraci kolem pitné vody a kanalizace co se týče provozních řádů, majetkové evidence, vodohospodářské dokumentace a hlavně uzavřít smlouvy o dodávce vody a odběru splaškové vody s jednotlivými odběrateli (obyvateli, ale i s právnickými subjekty). Protože zákon dnes již řeší i cenu pitné vody, požádal starosta přímo pracovníka Ministerstva zemědělství, který nám tuto problematiku přednášel, o výpočet konkrétně u nás na Radenínsku.

Na závěr starosta připomněl všem zastupitelům tu skutečnost, že rozpočet na rok 2016 je do 15.12.2015 pouze jako návrh, takže případné změny jsou ještě možné do rozpočtu zapracovat.

Starosta dostal za úkol od zastupitelů zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2016 na úřední desce, na webstránkách obce a ve Čtvrtletníku, který je po 10. zasedání zastupitelstva zpracován a dán do tisku.

 

11. zasedání zastupitelstva

   Poslední schůzi zastupitelstva obce v tomto roce schůzi zahájil a řídil starosta obce, který přivítal přítomné.

 Při kontrole usnesení z 9. zasedání starosta připomněl schválení rozpočtové změny č. 12, darovací smlouvu od mikroregionu Táborsko na poskytnutí  investičního a neinvestičního příspěvku na dva vysokoobjemové kontejnery včetně podvalníku a 130 kusů biokompostérů. Byla schválena změna interní směrnice  zadávání veřejných zakázek; byl odsouhlasen nákup vybavení do prodejny v Kozmicích a prodej multicary. Dále se hovořilo o samotném kompostování domácího odpadu po domácnostech, které by mělo snížit množství komunálního odpadu, samozřejmě tématem byla i pitná voda, dále stavební úpravy na čp.4 v Nuzbelech, byla předána informace o plánované stavbě o rybochovném recylkulačním zařízení firmy TILAPIA s.r.o. v Hrobech a nakonec zpráva o schválení obecního znaku v Senátu ČR.

Usnesení z desátého jednání zastupitelstva obce nejdříve zrušilo ze sedmého jednání část bodu 3 a naopak tento bod nahradit novým textem (prodej pozemku manželům Černým), následně zastupitelstvo schválilo celonoční svícení veřejného osvětlení ve všech osadách naší sloučené obce. Hlavním tématem desátého zasedání byl návrh rozpočtu na rok 2016.

 rozpočtové opatření č. 13,14 řeší dorovnání jednotlivých položek do konečného stavu rozpočtu na 100% skutečných předpokladů čerpání rozpočtu.

   Na základě přípisu náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy bylo zastupitelstvo nuceno dopracovat vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem dodatkem k vyhlášce v čl. 6. Osvobození a úlevy pro děti umístněné do dětských domovů, do dalších zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu. Dále se nařízení osvobození od poplatku vztahuje i na  osoby se zdravotním postižením umístněné  v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem nebo chráněným bydlením.

  Pátým bodem v programu zastupitelstva byl prodej části pozemku č.1018 v k.ú. Radenín o který požádala 29.6.2015 paní Petra Sedláčková, Radenín 63. Prodej 77m2 ostatní plochy, ostatní komunikace byl schválen za prodejní cenu 63,20 Kč/m2

 V roce 2016 zastupitelé budou zasedat na pravidelných jednání podle Jednacího řádu, který má v roce 2016 tuto podobu:

12. zasedání 23. 2.2016

                                               13. zasedání 26. 4.2016

14. zasedání 28. 6.2016

            15. zasedání 30. 8.2016                             

16. zasedání 25.10.2016                          

17. zasedání 29.11.2016                      

18. zasedání 13.12.2016

 

Když nebude předem určeno jinak, zasedání zastupitelstva se konají vždy na obecním úřadu v Radeníně od 19.00hod. Mimořádná zasedání se svolávají podle zákona č.128/2000 Sb.,

zákon o obcích.

  Nakonec plánovaného programu zastupitelé schválili návrh rozpočtu na rok 2016 s jedinou změnou na návrh starosty obce, kdy z položky 2310 bude přesunuta částka 100 000,-Kč na položku 5512 požární ochrana. Rozpočet bude vyrovnaný ve výši 8 340 000,-Kč jak v příjmech, tak ve výdajích. Je však předpoklad, že tyto částky nejsou konečné a budou se měnit podle dotací, o které obec v roce 20016 požádala.

 Diskuse:

 • Z důvodu žádosti na dotaci z Programu obnovy venkova od KÚ Jihočeského kraje bylo nutné provést třetí aktualizaci Programu obnovy venkova Obce Radenín a to z důvodu nově zařazené akce výměna oken v Občanském domě v Kozmicích.
 • odměny občanům sloučené obce dle předloženého seznamu
 • v příštím roce 2016 je předpoklad vytvoření stavebního projektu na výstavbu ČOV Radenín, který se podle původního záměru mění. Tím pádem je Obec nucena provést nejprve změnu Územního plánu obce Radenín.
 • Dotace o které obec na rok 2016 zažádá a nebo již zažádala:

            1/ z POV výměna oken na Občanském domě v Kozmicích (předpoklad 180 000,-Kč)

                a zároveň výměny podlahy v kanceláři starosty ( do 200 000,-Kč)

            2/ výměna potrubí na celém potrubí vodovodu v Terezíně včetně tlakové stanice,

                předpokládaná cena podle projektu 2 500 000,-Kč

           3/ Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - nákup

               nového požárního automobilu pro Jednotku SDH v Radeníně (předpoklad do 200 000,-Kč)

           4/ z kulturního fondu KÚ-JČ zažádáme na akce Sousedská posezení a další koncert 40tis.Kč

 • zastupitelstvo akceptovalo dohodu na prodej pozemků v ochranném pásmu vodovodu v Terezíně s majitelem panem Pacltem z Chrbonína. Smlouvy o pronájmu a následným prodejem budou realizovány přes paní notářku Mgr. Danu Růžičkovou.
 • podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií je každý samosprávný celek povinen podle typu a podle užívání budovy provést posudek budov podle PENB (energetické štítky); u nás připadá provést měření na sedmi budovách – tento proces uskutečníme  v roce 2016

(jedná se v Radeníně čp.4, 61, 69, 127, v Terezíně čp. 45, v Nuzbelech čp.4, v Kozmicích čp.5)

 • nakonec zastupitelstvo odsouhlasilo, aby si neziskové sdružení FitnessBikersTeam nahlásilo jako své sídlo Nuzbely čp.4 , Sdružení dobrovolných hasičů v Kozmicích uvádělo jako své sídlo občanský dům v Kozmicích čp.9 a fotbalový klub Radenín-Kozmice sídlo Radenín čp.61

Na závěr ještě starosta, i když do konce roku zbývá čtrnáct dní, pozval občany na tři sportovní akce

a to turnaj ve stolním tenise, který bude v hostinci Na Veselce v Radeníně dne 26.12.od 13.00hod. Následně 28.12. od 9.00hod fotbalisti z Radenínska odjedou již na tradiční turnaj do Obrataně. Závěr roku si již nedovedeme představit bez Silvestrovského fotbálku a to již 5. ročníku v malé kopané na hřišti v zámecké zahradě od 13.30 hod.

Nakonec schůze zastupitelstva obce Radenín poděkoval starosta všem zastupitelům za jejich kladný přístup k plnění jejich povinností vůči občanům, popřál jim hlavně pevné zdraví, mnoho osobní a rodinné spokojenosti v roce 2016.

           Rozpočet  Obce Radenín pro rok 2016  
rozpočet
                       příjmová část     
paragraf položka název odvětví      
  1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti         1 416 000
  1112 daň z příjmu fyzických osob ze samost. výděleč.  činnosti 62 000
  1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 129 000
  1121 daň z příjmů právnických osob     1 297 000
  1122 daň z příjmů právnických osob za obec   60 000
  1211 daň z přidané hodnoty     2 772 000
  1361 správní poplatky       3 000
  1337 poplatky za komunální odpad     220 000
  1341 poplatky ze psů       7 000
  1351 odvod z loterií       23 000
  1511 daň z nemovitostí       1 061 000
                                       celkem třída 1   7 050 000
2310 2111 pitná voda       340 000
2321 2111 odvádění odpadních vod     140 000
3612 2132 bytové hospodářství - nájem z bytů   36 000
3632 2111 hrobová místa - pohřebnictví     2 000
3639 2119 ostatní příjmy z vl.činnosti - věcná břemena   2 000
3639 2131 pronájem pozemků       40 000
3725 2324 odpady - tříděné   od EKO-KOMu   50 000
6171 2111 příjmy z vlastní činnosti     10 000
6171 2112 příjmy z prodaného zboží     2 000
6171 2132 pronájem nemovitostí - pošta     11 500
6171 2322 pojistné náhrady       20 000
6171 2324 přijaté nekapit.přísp. a náhrady   22 500
6310 2141 finanční operace - úroky     1 000
                                       celkem třída 2   677 000
               
3639 3111 komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemků 20 000
                                      celkem třída 3   20 000
               
  4112 účelová dotace-výkon státní správy         93 000
6330 4131 převod. z vlastních fondů-hosp.činnost - les   500 000
               
                                       celkem třída 4   593 000
               
               
    celkem třída 1   7 050 000    
    celkem třída 2   677 000    
    celkem třída 3   20 000    
    celkem třída 4   593 000    
          8 340 000    

 

 

           
rozpočet výdaje
           
         VÝDAJE  
           
           
  paragraf     odvod rozpočtové skladby
           
  2212 místní komunikace   700 000
  2310 pitná voda   640 000
  2321 kanalizace   500 000
  2419 rozhlasy   20 000
  3111 školka     12 000
  3113 základní škola   5 000
  3319 ost.záležitosti kultury 20 000
  3326 kale, památky   20 000
  3349 místní noviny   25 000
  3392 zájmová činnost   370 000
  3399 SPOZ     30 000
  3412 hřiště     65 000
  3419 tělovýchovná činnost 92 000
  3421 využití vol.času dětí   15 000
  3612 bytové hospodářství 50 000
  3631 veřejné osvětlení   250 000
  3632 pohřebnictví   50 000
  3639 komun.služby, rozvoj 448 000
  3722 sběr a svoz KO   400 000
  3725 bioodpad   0
  3723 tříděný odpad   50 000
  3739 daň z podzemní vody 75 000
  3745 veřejná zeleň   350 000
  5311 veřejný pořádek   3 000
  5512 požární ochrana   300 000
  6112 zastupitelstvo   1 130 000
  6171 místní správa   2 160 000
  6310 služby peněžních ústavů 10 000
  6320 pojištění majetku   50 000
  6399 ostat. fin operace   500 000
           
    celkem výdaje   8 340 000
           

                                                 

        

VÁNOČNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Dne 28. 12. 2015 se uskutečnil 9. ročník “vánočního turnaje“ v sálové kopané v Obratani za účasti sedmi týmů. Turnaj tradičně zahájili starostové obcí Křeč pan Čamra a Radenín pan Kraus. Vítězem se s plným počtem bodů stalo zaslouženě mužstvo Kozmic. Starosta pan Čamra a pan Petrů st. předali hráčům ceny a slavnostně turnaj zakončili.

Fotbalový

Dopijem a pudem

Radenín

Lejčkov

Kozmice

Petrastav

Origimál

Dorost Chýnov

výsledky

Dopijem a pudem

T

1 : 0

1 : 0

1 : 4

0 : 0

4 : 2

3 : 1

Radenín

0 : 1

U

2 : 0

2 : 5

0 : 3

1 : 0

2 : 1

Lejčkov

0 : 1

0 : 2

R

0 : 5

1 : 5

1 : 4

2 : 1

Kozmice

4 : 1

5 : 2

5 : 0

N

3 : 0

2 : 0

6 : 0

Petrastav

0 : 0

3 : 0

5 : 1

0 : 3

A

5 : 1

4 : 0

Originál

2 : 4

0 : 1

4 : 1

0 : 2

1 : 5

J

3 : 1

Dorost Chýnov

1 : 3

1 : 2

1 : 2

0 : 6

0 : 4

1 : 3

2015

       

     

Konečná tabulka turnaje

 

1. Kozmice                           25:3               18

2. Petrastav                         17:5               13

3. Dopijem a pudem          10:7               13

4. Radenín                            7:10               9

5. Originál                             10:14            6

6. Lejčkov                              4:18               3

7. Dorost Chýnov                4:20               0

                                                                                                                                                                                      

rozhodčí:         Jakub Pachta, Pavel Dvořáček                                                                    

Děkujeme sponzorům - obec Křeč a Radenín, Petrastav Radenín, Dedra, Originál Tábor (Milan Knotek) za pomoc při organizaci turnaje. Zároveň děkujeme  všem hráčům za účast a děvčatům v občerstvení. Těšíme se na další  ročník  turnaje.

 

POŘADATELÉ:                   Dvořáček Pavel, Sedláček Luboš

                                                                                                                                            Sedláček Luboš                            

 

           Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise

 

V Radeníně v hospodě Na Veselce proběhl 26.prosince 2015 vánoční turnaj ve stolním tenise. Zúčastnilo se celkem 14. závodníků:

 1. Tousek                   8. Švejcarová
 2. Valenta st.              9. Roll ml.
 3. Roll st.                  10. Valenta ml.
 4. Czesnak                11. Drahota J.
 5. Kačena                  12. Laškaj
 6. Fišer O.                 13. Valenta Zd.
 7. Dvořáček               14. Slípek

 

Bojovalo se do posledních chvil s plným nasazením a touhou zvítězit. Turnaj proběhl ve sportovním duchu a byl ukončen vyhlášením vítězů a rozdáním hodnotných cen. Závodníci se umístili tak jak je uvedeno.

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Nakonec jsme ještě poseděli u tataráčku. Jaroslav Kačena.

 

                                      SILVESTROVSKÝ FOTBAL

Poslední den v roce se již pátým rokem odehrál na hřišti v zámecké zahradě v Radeníně „silvestrovský fotbálek“. Utkání se hrálo 2 x 30 minut. Bilance po utkání 3-0-2.

Sestava:

Radenín  A (Sparta)              4 : 3                      Radenín B (Slavia)

Roll Láďa                                                                  Lexa Jaroslav             

Petrů Jan st.                                                              Sedláček Luboš                                 

Petrů Jan ml.                                                             Janů Ladislav

Petrů Pavel                                                                Smitka Libor

Knotek Milan                                                            Kopecký Jan

Drahota Jaroslav                                                       Fišer Ondra

Kubera Pavel                                                           Vaníček Jaroslav

Černý Zdeněk                                                          Vaníček Daniel

Podlaha Jaroslav                                                      Štrincl Filip

                                                                                 Lexa Lukáš

                                                                                 Jirout Roman

 

Branky: Petrů Jan ml. 3, Černý 1 -  Vaníček J., Fišer, Kopecký

Rozhodčí: Kraus Jaroslav

Po skončení zápasu a společném přípitku se u Petrýse tradičně podávala výborná česnečka Jardy Drahoty. Hráči děkují divákům, Ivanu Uhlířovi za foto a starostovi obce Radenín.           Sedláček Luboš