1900 až 1949

Historie obce Radenín v první polovině 20. století

 

30.01.2008

V presbytáři radenínského kostela zavěšen byl za sklem hřeb, podobný sv. hřebům a dotýkaný na sv. kříži v Římě. Darovala jej paní Helena hr. Baillet de Latour na památku úmrtí jejího jediného syna Jindřicha Baillet de Latour (+1901). Je uložen v hrobce rodiny Kolowrat Krakowsky v Hrobech.

Vítání J. V. císaře Františka Josefa nádraží Táborském v roce 1901.

Jindřiška Baillet de Latour rozená Kolowrat Krakowsky umírá v roce 1902. Synovec Henriety (Jindřišky) René Josef Heinrich Maria hrabě de Baillet de Latour (1878-1970) se v roce 1902 ujímá panství.

Krajinská výstava v Táboře v roce 1902. Stavba elektrické dráhy z Tábora do Bechyně 1902.

Historie obce Radenín v první polovině 20. století-pošta v č.p.5  Historie obce Radenín v první polovině 20. století-pošta v č.p. 69

pošta v čp.5                         pošta v čp.69

Poštovní a telegrafní úřad zřízen v únoru roku 1903. První úřadovna byla v budově čp. 5. Později se přesunula do čp. 69. V nůši z Chýnova donášel psaní i balíky Alois Prošek, potom koníkem Antonín Krátký (sestra byla úřednicí), po něm 17 roků František Holub z čp. 87.

Četnická stanice byla zřízena téhož roku a sice v domě čp. 61.

Úmrtím hraběte Rudolfa 25.6.1903 vymírá hrobská větev Kolowrat Krakowských. Je pohřben v rodinné hrobce v Hrobech.

Kroupy zničily úrodu v roce 1903.

1903 - 1904 - školní děti sbíraly chrousty a ponravy. Za 1 litr chroustů vyplácena odměna 6 haléřů, za litr ponrav 12 haléřů.

V roce 1904 sucho.

Vítání J. V. císaře Františka Josefa nádraží Táborském v roce 1907.

Od roku 1908 řídil zdejší obec starosta Jan Beránek (čp. 18)

V roce 1908 oprava oltáře kostela v Radeníně financována hraběnkou Baillet de Latour

Počet obyvatel v roce 1910 byl 701 duše, (510 v Radeníně, 191 v Tereziáně), z toho 566 katolíků a 35 židů. V Radeníně bylo 83 čísel popisných a v Tereziáně 31.

Na Sněmu království Českého (1908-1911) byl 6. dubna 1911 zvolen poslancem pan René hrabě Baillet de Latour, velkostatkář v Radeníně                         

Helena hraběnka Baillet de Latour (*1854 +1932) obdarovávala každoročně chudé školní děti šatstvem, mlsky, pečivem a hračkami.

René Baillet de Latour si 20.4.1910 v Děčíně vzal Johannu hraběnku Wratislavovu z Mitrowicz. (1886-1967).

Sjezd českých hostinských v Táboře 9.8. 1910.

Starší dcera Eugenie Maria Ernestina Baillet de Latour (1911-1941).

V roce 1911 sucho.

1912 založena Agrární organizace po válce obnovena jako Republikánská.

Císařské manévry na Táborsku. Lidé viděli na obloze první aeroplány.

Spořitelní a záložní spolek dle vzoru F.V.Reiffeisena byla založen v naší obci pro Radenín a Terezián (Kampelička). Úřadovati se počalo 1.dubna  1914.

Mladší dcera Ernestine Helene Baillet de Latour (1914).

15. ledna 1914 v šest hodin večer vypukl v naší obci požár ve stodolách hraběcí rodiny Latourovy, který zničil stodoly tyto. K ohni dostavili se hasičové místní a hrobští.

Tak nám Srbové zabili následníka trůnu v Sarajevu.

26.7.1914 mobilizace. Mnoho mužů narukovalo. Za několik týdnů rukovala druhá výzva. Rekvírováno: potahy, koně a voli. Rekvírující jsou: rolník z Bítova a z Turovce. Zdražování a podplácení.

Soupisy zásob: 1.3. a 25.5.1915. Rekvizice u rolníků: na obilí, dobytek a brambory válečným zásobovacími komisaři.

V březnu 1916 soupis bramborů a cukru. Mlelo se na lístky. V obci byla určena zásobovací (aprovizační) komise, která zprostředkovávala odběr mouky na lístky od okresní zásobovací komise v Táboře a konzumenty. 14.7. poslalo c.k. hejtmanství do Radenína 16 vystěhovalců, jsou izraelského ritu, z Bukoviny. Bydleli v dolejší vesnici  Františka Holuba. 16.8. zrekvírováno a odvedeno 6 kusů dobytka za minimální cenu. V říjnu řídící učitel Josef Liška prohlížel v domácnostech kovy. Zrekvíroval jich 100 kg a odeslal vojenskému eráru. Odvedeno 11 kusů dobytka, mnoho obilí a řepy. Bída vyhnala mnoho lidí z větších měst na venkov pro trochu brambor, mouky či chleba, protože příděly mouky 1750 gr či chleba 1750 gr nestačily. 21. listopadu 1916 umírá František Josef I. Císař Karel I.

2. července 1917 císař Karel I. vydal amnestii pro občanské politické provinilce. Pro vojenské osoby vydal 10.8.1917.

Lazarety. 

V roce 1917 sucho. Drahota. Keťaství. Válka prospěla rolníkům, mlynářům, řezníkům, všem obchodníkům, vojenským dodavatelům a všem těm, co neslo štampilku vojenský neb zásobovací. Zvon Karel byl 25.10.1917 zrekvírován. Na věži rozbit a po kusech spuštěn dolů. Válečné půjčky - obec 750 korun. Nejvíce půjčovali židé.

Jedné podzimní neděle 1917 přijel na dovolenou z fronty polní kurát František Perneger v uniformě c.k. hejtmana. Velezrádným kázáním o Bohu, válce a šlechtě za přítomnosti c.k. četnického strážmistra a hraběcí rodiny, šokoval všechny radenínské občany. Dlouho se mluvilo o tomto kázání.

V roce 1918 zle řádila mezi lidmi zákeřná nemoc "španělská chřipka". Zemřeli čtyři členové rodiny Pohanovy.

Čeští nacionalisti založili Československou republiku 28. října 1918. Z pošty slečna Fischlová jako první oznámila zprávu o ukončení války a státním převratu.

Manifestace v Táboře 17.11.1918.

Ve státě bylo nejvíce Čechů, potom Němců, Slováků a Maďarů. Neměli jsme se jmenovat Českoněmecko? Legie rozehnaly nově vytvořené německé oblasti v Sudetech a vyhnaly Maďary ze Slovenska. Ruské legie bojovaly s bolševiky. Prezidentem se stal Tomáš Garigue Masaryk.

Příjezd Karla Kramáře a Václava Jaroslava Klofáče s Paříže do Tábora, 1918.

Příjezd T. G. Masaryka do Tábora 21.12.1918.

Po válce se v obci nevyskytlo obrazoborectví. Oddělení naší měny od rakouské kolkováním. Na kolky sráženo 20%, které si ponechal stát. Byla vypsána dávka z přírůstku hodnoty nemovitostí. Úřady odhadovaly paušálně. Podklad byl z roku 1914 a rozdíl k 1.3.1919. Dávka byla veliká. Valuta - papír - znehodnocena a proto nemovitosti a životní potřeby stouply v ceně.

Od roku 1919 řídil zdejší obec starosta Matěj Strnad, zámečník  (čp. 22).

Přísaha Sokola 1919. Příjezd legionářů 1919-1920. Nehoda aeroplánu na Táborsku v roce 1919.

Edvard Beneš při návratu z Paříže 24.9.1919. Ministr Kramář v Táboře 27.9.1919 při návratu z Paříže.

Místní osvětová komise od roku 1920, která pořádá hlavně příležitostné oslavy, divadla a podobné podniky, mající zvyšovat kulturní úroveň občanstva.

500 let založení Tábora a návštěva prezidenta Masaryka 1920.

Počet obyvatel podle sčítání ze dne 15. února 1921 v Radeníně 465, v Tereziáně 184. V Radeníně bylo 86 čísel popisných a jeden neobydlený, v Tereziáně 31.

Výstava holubů 1922.

Domovina od roku 1923. Předseda Václav Janů čp. 68, jednatel František Loudín čp. 27.

Rohanova svatba, Choustník.

14. června 1924 slavnostně odhalen pomník padlým vojínům z Radenína a Terezína

Komunistická organizace od roku 1924.

V roce 1925 mokro. Život v nedalekém Turovci 1925.

Starosta Matěj Strnad umřel 20. října 1926. Starostuje náměstek František Loudín (čp. 27). Od roku 1926 řídil zdejší obec starosta Jan Beránek (čp. 18).

Helena hraběnka Baillet de Latour roz. svobodná paní Rieger z Riegershofenu zemřela v roce 1928.

V roce 1928 sucho. Založen dramatický spolek "Marx". Zakladatel řídící učitel Jankovský a Oskar Lederer. Pořízeno druhé jeviště pro mladé.

Radenín má ve 114 domech (jeden neobydlen) 164 rodin o 649 obyvatelích. Rozloha obce je 922,24 km2, z čehož jest 371,01 ha rolí, 136,26 ha luk, 6,99 ha zahrad, 2756 ha pastvin, 351,31 ha lesů, 8,47 ha cest a vod a 20,64 ha neplodné půdy; v obci je 21 koní, 411 kusů hovězího dobytka, 5 ovec, 84 koz, 91 vepřů, 18 úlů včel. Téměř každý dům má nebo měl svůj přídomek, tak se říkalo nebo doposud říká v čís. 7 u Pudilů, 9. u Zajíčků, 11. na Překážce, 13. u Ouředníků, 17. u Růžků, 23. u Blíženců, 24. u Bohatů, 27. u Pospíchalů, 31. u Zedníků, 33. u Vítků, 34. u Zvěřinů, 36. u Šimečků, 37. u Pýchů, 38. u Průchů, 39. u Přibylů, 40. u Holoubků, 42. u Škeřilů, 44. u Beranů, 46. u Krajclů, 48. u Petříčků, 51. u Hrnčířů, 53. u Žahourků, 56. u Cyrilů, 60. u Pekárníků, 64. u Kofníků, 69. u Marečků, 73. a 74. na Fajglovně. Část vsi nad pivovarem slove "Na Valečkách", pod zámkem se říká "Na Pavláčce", v dolní části obce "Na Ostrově". R. Cikhart (Kraj kalicha VI, 1929)

Kroupy zničily úrodu v roce 1929. Průmyslová a vojenská výstava v Táboře 1929. V zimě napadlo 60 cm sněhu. Mrazy až - 40° C.

Od 1.1.1930 je pošta umístěna v domě čp. 61 společně s telefonním úřadem. Počasí suché, potom vlhké, hraboši ničili úrodu.

Sčítání lidu z roku 1930. V Radeníně 437, v Terezíně 173. Z toho dle náboženství: 587 římských katolíků, 8 bez vyznání, 2 českobratrského, 4 československého a 9 židovského. Státní příslušnost: 606 československá a 4 rakouská. Slavnostní illuminační osvětlení v Táboře před 7.3. 1930, presidentské oslavy.

Od roku 1931 řídil zdejší obec starosta František Loudín (čp. 27).

Oprava cest. Stavba silnice do Chrbonína.

Helena hraběnka Baillet de Latour umírá v roce 1932. Dáma řádu Alžběty II třídy, členka řiditelstva Klarova ústavu slepců.

Zbrojnici vystavěli v roce 1932.  V ní se nacházela i obecní knihovna.

Prezidentem se stal Edvard Beneš.

Velká hospodářská krize. Mnoho lidí bez práce, žebráci ve vsi. Ceny dobytka šly dolů, zřízena obilní společnost tzv. obilní monopol, zemědělci dostali knížky - výkazy.

Procházka na hrad Choustník, - 1934

6.3.1934 vyhořelo čp. 69 Václava Příplaty - stodola, chlév a kolna.

Komtesa Eugenie Maria Ernestina Baillet de Latour, členka řádu sv. Františka kolportuje časopis "Neděli", rozdává zdarma i jiné náboženské brožury, círk. schválené modlitby, zpěvníky i růžence. Doma cvičí s děvčaty kostelní zpěvy na chóru chrámovém.

Někteří hospodáři místo dřívějších žentourů odkázaných na pohonnou sílu tažných zvířat, pořídili si dokonalejší mlátící garnitury, poháněné benzinovými motory, petrolejový je v osadě čp. 1 od 1935. Řezačky na píci s výfukem, neb odhozem řezanky. Domkáři koupili jen motory.

Židovská obec a synagoga byly zrušeny prodáním synagogy roku 1935 Václavu Příplatovi, který polovinu budovy zboural a dolejší polovinu přestavěl na obytný domek, nynější čp. 88.

19.5.1935 volby. Starosta Jan Novák. V roce 1935 sucho.

 

V roce 1936 mokro. Sociálně demokratická organizace od roku 1936. Předseda V. Janů čp. 68.

Sčítání lidu z roku 1937. Celkem 635 osob.  Asi rok do 30.9.1938 přivážel poštu z Tábora autobus.

14. září 1937 umírá TGM. Smuteční tryzna. Učitelka pí. Nová-Martinů měla proslov. Vatra na Homoli.

Panachyda za T. G. Masaryka v Táboře.

25. ledna 1938 polární záře viděna z Radenína.

Oslavy 20. výročí národní samostatnosti. 6. března 1938 projev československého hasičstva. V hostinci Na veselce měl starosta Loudín projev. Vatra na Homoli.

21. května 1938 mobilizace. Narukovali Antonín Náhlík, Emil Hříbal, Ludvík Leksa, Karel Vorel.

12. června volby do obecního zastupitelstva. Druhá volba 11. prosince. Starosta Jan Novák.

Asi od 20. do 30. září 1938 se v Radeníně zdržovala četa na válečných počtech klatovských dragounů.

Mobilizace 24. září 1938. Narukovali i další, např. pan Václav Tenkl s koňským povozem k 5. dělostřeleckému pluku do Jindřichova Hradce jako selská vozba. Za čtyři týdny se vrátili. Ze života záložáků.

V říjnu v Radeníně parkovala baterie a velitelství pluku č. 81 s velitelem plk. Adamcem.

Mnichov. Prezident Beneš odešel do exilu.

14. října 1938 požár čp. 39 Ludvíka Lexy a čp. 40 Václava Janury. Zachraňovali i vojáci 81. pluku.

V říjnu 1938 v obci slintavka a kulhavka. Velký úhyn - 9 krav, 19 telat, 3 kozy, 3 prasata, 27 selat.

30. listopadu 1938 se prezidentem stal Emil Hácha.

Většina obyvatelstva obce se živí zemědělstvím, pak různými řemesly a jako námezdní dělníci, kteří dojíždí za výdělkem do různých průmyslových středisek. V obci jsou 3 kováři, 2 koláři, 2 krejčí, 3 hostinští, truhlář, bednář, a pekař. Vesměs veškeré chudší obyvatelstvo jak mužského tak ženského pohlaví jest vyučeno různým řemeslům jako: zámečníky, zahradníky, truhláři, zedníky, krejčími, švadlenkami, starší mužové pak i obuvníky. (PodleJana Strnada 31. 1. 1939.)

Slováci nás opustili a vytvořili si Slovenskou republiku. Němci vtrhli do zemí českých a vytvořili protektorát. Od 16. března 1939 se jezdí na silnici vpravo. Předělávali se brzdy u vozů na pravou stranu. 29. března projela autem německá vojenská hlídka. Odevzdávají se zbraně. Dvojjazyčné označení. Židé musí nosit hvězdu.

Okupace v Táboře. Cvičení kuratoria Tábor.

Ze Slovenska (z Košic) museli utéci František Žid, železniční zřízenec. Přišel i František Jaroš, domek a majetek zanechal v Ústí nad Labem a vdova Růžena Janová.

Kupuje se do zásoby. 24. dubna 1939 nábor do Národního souručenství. Vedoucím byl Josef Leksa.

V roce 1939 se hraběcí rodina přesídlila z Hrob do Radenína. Na zámku se dlouho nebydlelo.

2. světová válka začala z 19. na 20. srpna 1939. Sovětský blitzkrieg na japonskou armádu v Mandžusku. Tehdy dal Stalin Hitlerovi zelenou k přepadení Polska. Sověti zahájili dvouletou skrytou mobilizaci pro útok na Evropu, který měl začít v červenci 1941.

Němci přepadli Polsko 1. září 1939, Slováci 5. září a Sověti 18. září.

Zatemnění - nebezpečí leteckých útoků.

1939 - Ani jeden prapor s hákovým křížem nebyl v obci. Ty prapory jsme teprv po nařízení objednali a potom vyvěšovali jen na přímý rozkaz. Posloucháme, ježto naším heslem bylo: nereptat, neodmlouvat, jen volně a zhluboka dýchat. 1945 - Škoda, že jsme těch praporů nekoupili více. Chlapci z nich mají trenýrky, děvčata sukénky a bluzky.

Okresní osvětová rada v únoru 1940 dala pamětní knihu sebrat a schovat. Na podzim 1947 byla vrácena. V zimě 1948-49 zapisuji do knihy. (Bohumil Švec)

Od června 1940 zavedeny hlídky: dvojice patroluje kolem vesnice. Četníci z Tábora kontrolují.

Eugenie Maria Ernestina Baillet de Latour se v Radeníně provdala 16.7.1940 za Egona hraběte Kolowrat Krakowský Liebštejnský (1889-1971).

Každý měsíc v Táboře pracovní konference, kde se pouští hrůza na členy zásobovacích komisí.

10. září 1940 byl vysvěcen nový zvon a zavěšen na věž kostela. Pořídili jej společně hraběcí rodina de Latour a dp Perneger Josef, děkan a vikář v Hrobech.

Od 1. října 1940 potravinové lístky.

V listopadu vzniká nová funkce - obecní tajemník. První byl František Peroutka.

22. června 1941 Hitler zaútočil na SSSR. Rudá armáda připravující k útoku na Evropu se stala sama obětí blitzkriegu. Rudá armáda pod vedením Žukova zažila nejstrašnější porážku v dějinách vojenství.

Staví se kryty. Kontrola sýpek. Revize na mléko, slepice, obilí, ... Příliš se nehledalo a tudíž nenašlo.

Eugenie Marie Ernestina hraběnka Kolowrat Krakovská Liebsteinská, rozená Baillet de Latour, porodila dceru Františku Kolowrat Krakovská Liebsteinská (* 22.9.1941) ale matka brzy na to 15.10.1941 zemřela. Pohřbena byla do rodinné hrobky.

Obecní představenstvo dalo souhlas 22.12.1941 s nákupem nové požární stříkačky.

V dubnu 1942 se přistěhoval z nově budovaného vojenského prostoru u Neveklova Josef Pešek s rodinou.

V dubnu 1942 byl odebrán 420 kg zvon Václav a umíráček. Zbyl zvon z roku 1610. Umíráček byl vrácen v roce 1946. Z osady Terezín také museli zvonek dodat na obecní úřad. Avšak starosta obce zapomněl jej zapsat a hlásit v soupisu zvonů. Úřady o něm nevěděli. Napravovat omyl dodatečně nebylo radno. Schoval zvonek do roští na zahrádce. Tam přečkal válku. Terezínští si ho přinesli r. 1945.

Atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha 27.5.1942.

Úřady práce odvádí mladé lidi do Říše.

Od října 1942 vozí poštu z Chýnova Ferdinand Srnka z Hrob.

Za starosty Jana Nováka se uskutečnila  elektrifikace Radenína. Bouřlivé schůzování. Transformátory se začaly stavět 10.7.1942. Na jaře 1943 práce pokračovaly. Rozsvíceno bylo v září 1943. Hrabě Latoure byl 90 % poplatník. V roce 1945 byly peníze vráceny těm, kteří se této vlny zúčastnili . Byla to výhodná investice, protože vyrovnání bylo už v nových penězích.

15. března 1943 zavírání podniků pro válku bezvýznamných. Registrace osob za účelem splnění pracovní povinnosti. Každý má mít pracovní knížku "Kennkarte". Jezdily vlakové kontroly. Na četnickou stanici chodí anonymní udání. Jsou vytvořena CPO civilní protiletecká obrana pro hájení budov.

Pro neshody v obecním zastupitelstvu okresní úřad rozhodl o utvoření ne správní komise, nýbrž vládního komisaře. Stal se jím Jan Novák - starosta. Četnická stanice - vrchní strážmistr Josef Špaček. Obecní zastupitelstvo rozpuštěno 24.2.1944.

Taneční zábavy zakázány. 25.2.1944 přijela menší divadelní společnost. Ředitelka Marie Gruberová. 25.4. odjela.

15.3. "oslava" protektorátu v dolní hospodě. Řídící učitelka Marie Nová měla přednášku.

6.6.1944 invaze v Normandii.

V letních měsících 1944 vídáme mohutné svazy - stovky amerických bombardérů. Stíhačky létají kolem a hlídkují. Někdy shazují staniolové proužky.

V červenci 1944 spadly pouze dvě přídavné nádrže z amerických letounů. Stará Kovandová v Bažantnici žala trávu a k smrti se vylekala hřmotu a hukotu stroje těsně nad stromy letícího a rány při dopadu na zem. Myslela, že letec shodil bombu. Druhá nádrž spadla v Oboře.

Věnce a kytice jsou zakázány vázat.

V prosinci 1944 na zákopové práce 3 ročníky zemědělských mladíků. Jan Volf ze Záhostic, kde v tu dobu sloužil. Václav Janů, Václav Hora. Kopali zákopy mezi Vídní a Bratislavou. Obec je musela vybavit lopatami. Jaroslav Kačena se vrátil dřív, utekl. Ostatní přišli na jaře, když začínaly polní práce.

Je nedostatek všeho. Vyměňuje se zboží. Kvete černý trh. Bohatnou šmelináři a řezníci.

2. února poslední kontrola. Německý četník a civil N. Hampl. Vše odbývá se u Makovců. "Co dáš?" Vyštěkne. Podívá se do obilní knížky. Diktuje ještě dodati co ho právě napadlo. "A podepsat!"

V únoru 1945 nějaký zbrklec z Krtova hlásil na četnické stanici, že potkal dva partyzány. Ve vsi prý prosili o jídlo. Šli prý k Hatím. Od 23 hodin všichni muži do 60 let museli obsadit les Hatě. Mráz a sníh. Zkřehlí zimou při úsvitu procházíme lesem. Partyzáni dávno byli v bezpečí.

V březnu 1945 přijel větší počet Němců - vystěhovalců, ponejvíce žen a dětí. Bydlí ve škole, po hospodách. Je tu SSman, bývalý vedoucí tábora, jedna ruka je protéza.

V dubnu 1945 bylo táborské nádraží zasaženo americkými letouny "kotláři".

Fronta se blíží. Lidé zakopávají cennosti, potraviny schovávají, peřiny, šatstvo do sklepů a připravují si tam obydlí, kdyby tudy šla válka. Tu a tam někdo si staví kryt v zemi, v polích.

Do 15. dubna bylo zaseto i zasázeny brambory. Lidé se bojí, aby Němci poslední zbytek obilí nesebrali.

Posloucháme rádio. V Praze je povstání, boje s Němci. Pomáhají Vlasovci. Američané v Plzni.

6. května rozhlas nabádá odzbrojit všechny Němce. Odpoledne bez násilí nám vydali 3 pistole a delší kuchyňský nůž. Němce jsme zavřeli a hlídali. Jeden nám však utekl. Kolem 18. hodiny H. J. z H. přijel od Krtova na motorce do Terezína a že dostal vlastenecký záchvat, všechny alarmoval odzbrojovat Wehrmacht do Chýnova. Tomu kdo nepůjde, nebo bude odmlouvat, hrozil národním soudem, oprátkou i zastřelením. Téměř všichni muži šli s klacky jako honci na zajíce. Zbraně neměli. Z Radenína se přidalo několik mladíků s 1 - 2 brokovnicemi a ne mnoho náboji. H. v Záhosticích zdrhnul. Sešel se s jedním "prý partyzánem" a řekl, že půjdou na radnici s Němci vyjednávat. Snad někdo rozumný poslal výpravu domů. Po 2. hodině v noci přišli naši prokřehlí a mokří. Pršelo.

7. května snad partyzán to nebyl, jen vyděšený a udýchaný člověk přiběhnul s revolverem v každé ruce a vzbouřil obec. "Jede sem Gestapo. SSmani jedou sem auty. Vojáci s tankama. Je jich plno." Vyrážel ze sebe. Jsou už v Dlouhé Lhotě. Vyvolal hrůzu a zmatek. Z Radenína několik rodin úprkem se stěhuje do Chrbonína. Muži pokáceli stromy přes silnici. Po delší době uznali bláhovost té námahy a nakonec zůstali doma. jedno auto s Němci jelo z Dlouhé Lhoty na Skopytce.

8. května odpoledne z Havlíčkova Brodu přes Chýnov utíkal nositel dubových listů a brilianty k Rytířskému kříži stíhací pilot s 352 sestřely Erich Hartmann. Zajali ho u Písku.

Z rozhlasu se dozvídáme o kapitulaci. 9. května v kostele mše.

10. května projel vesnicí první sovětský voják. Asi za dvě hodiny přicházely z Choustníku hloučky o 3-4 mužích do osady. Vítáni. Dostávají jídlo a pití.

Od 10. května do 14. května utvořen Místní národní výbor MNV. Předsedou od 14.5. se stal kovář Stanislav Dudák.

17. května mobilizační vyhlášky 12 ročníků. Šlo 9 mužů.

Majitel zámku René hrabě de Latour stěhuje zařízení z bytů, obrazy, skříně do špýcharu. Do sklepů v zámku dal zazdít rodinné cennosti, starožitnosti. Bydlí na konci budov čp. 5 pod pivovarem u zahradníka.

26. května byli dva četníci odvoláni aby nastoupili službu v pohraničí u Žlutic.

Do Radenína přijel četař Liška s 10 muži s páskou NRG (národní revoluční garda) na rukávě.

29. května byl v zámku zřízen tábor repatriantů ruské národnosti - žen a dětí bylo až 152.

22. června vyhlášeny mzdy zemědělských dělníků.

Moc se čtou noviny. Nejvíce stoupenců mají lidovci, po ní socialisti. Strana národně socialistická má největší počet čtenářů. Lid čte, že KSČ chce vyvlastnit velkostatky. U Makovců bydlí soudružka úřednice sekretariátu KSČ. Schůzuje se. Mluví se o rozdělení dvora. 28. května v Terezíně Karel Prachař zakládá KSČ. V Radeníně zvolen předsedou Václav Cílek, pekař a vedoucí konzumu. Dlouho jím nebyl. Odřekl. Po něm František Bláha. Strana lidová měla předsedu Stanislava Dudáka, kováře. Předsedou strany národně socialistické byl Václav Zadák, poštmistr. Předsedou strany sociálně demokratické byl Jan Knotek, hostinský.

V červenci 1945 dochází k reorganizaci MNV podle paritního zastoupení. V červnu přicházejí řečníci stran NF (národní fronty) a ucházejí se o přízeň lidu.

Sjezd vězňů č. 4.

18. července zjištěna krádež - ze sklepa zámku zmizelo mnoho cenných věcí a zboží. Škoda za 500 000 Kčs.

26. července nová krádež objevena.

1. září děti z osady začaly chodit do nově zařízené měšťanské školy v Choustníku.

Repatrianty ženy a děti vystřídali muži. Později odešli.

8. října v zámku a ve vesnici ubytována jednotka dělostřelců Rudé armády v počtu 750 mužů. Došlo ke značné devastaci interiéru - např. do lustrů bylo stříleno. Doktor Saša Hanza z Akťubinska byl ubytován u Tenklů. Hospodářské družstvo dodává pro ně 187 q brambor. Truhlář František Skala dělá pro ně 200 kusů ručních vojenských kufříků. Jednotka odjíždí 30. listopadu do Vídně.

1. listopadu 1945 každý člověk dostal 500 Kčs, zemědělcům přidali 500 Kčs. Od 2. listopadu se kupuje za nové peníze. Staré peníze jsou vázány - z těch se vyplácelo v případech nemoci na léčení, na věna, pro novorozeňata, omezené a finančním úřadem povolené množství peněz. Každý vyplňuje přihlášku - přiznání k dávce z majetku. Všechno jmění před válkou a po válce. Každý si musel vypočítat svoje jmění podle tabulek.

Pilně se schůzuje, mluví, rokuje. Šenkýři se předhánějí v pořádání zábav.

Volby v květnu 1946. KSČ zvolilo 200 voličů, lidovce 78, socialisty 48, socdemáky 16.

Vyhnalo se na 3 000 000 Němců a zestátnilo (ukradlo) se co se dalo. Největší etnická čistka ve 20. století. Vyhánění Němců v Radeníně se nekonalo, protože tu žádní nebyli. V roce 1946 se hodně lidí z Radenína vystěhovalo do vysídleného pohraničí. Někteří zanechali budovy pro Pozemkový fond. O těchto pozemcích a budovách rozhodovali spolu s osídlovací komisí. V Terezíně zůstala pustá chalupa "Štěpánova" č.p. 12. O ní "sváděl klání" A.K. (Kovanda?) se zástupci obce, jež z ní chtěl míti kůlnu, oni kulturní dům. Kulturní dům nakonec vystavěn v roce 1956.

Dvouletka. Systém povinné dodávky byl zrušen a nahrazen systémem smluvním s právem na odbyt. Zemědělci mají úrazové pojištění. Hospodářství jsou rozdělena do třech velikostních skupin a podle nich odstupňovány ceny hospodářských výrobků. Kdo měl větší hospodářství, dostával méně za obilí a za dobytek. Povoleny domácí porážky. Je málo koní a dobytka (v roce 1946 celkem 29 koní, 1947 - 34 koní, 1948 - 32 koní, 1951 - 28 koní)

 Od 1.1.1947 velitelství SNB přesídlilo do čp. 2.

Od 17.2.1947 předseda MNV je Václav Převrátil.

O banderovcích je moc řečí. Nikdo je nepotkal ani neviděl. Přes 50 členů SNB bydlí v hostinci Na veselce a čeká na ně na Blaníku, hledá je v lesích v Tuhoníně a sv. Anny.

Katastrofální sucho. Déšť přišel až 4. listopadu

Společný vodovod z "gbelky" na pozemku V. Náhlíka stavělo 6 hospodářů (K. Kopecký č.p. 26, K. Martinů č.p. 25, R. Jůza č.p. 24, Fr. Loudín č.p. 27, J. Novotný č.p. 28 a Matěj Hrůša č.p. 23). Hlavník 220 m dlouhý platili společně stejným dílem - stál 18 tisíc Kčs, tj. roury a montáž. Přípojky dělal každý na svůj účet. Celý vodovod stál 55 tisíc Kčs. Vykopání a zasypávku dělali společně. Začali 23. září. Voda tekla 1. října.

V lednu 1948 došla úřední zpráva o záboru velkostatku. Uchazeči o pozemky podávají přihlášky o příděl půdy. Do komunistického puče mělo panství 1600 hektarů a po parcelaci do roku 1953 50 hektarů.

6.2.1948 přijelo Vesnické divadlo, hrají Na veselce.

Časté schůze a volby do různých výborů a komisí. Komise pro osídlování. Komise revizní pro pozemkovou reformu. Osvětová rada. Komise mléčná. Vyživovací komise. Akční výbor.

Debatuje se o 6 zákonech Ďurišových a nosí k podpisování v obci.

20.-21.2.1948 sjezd rolnických komisí a závodních rad. Delegáti: Jan Knotek, František Frait, Václav Pachta, František Janů. 28.-29.2.1948 František Janů, Stanislav Vaněk, Josef Noháč, Marie Michálková, František Bláha, Josef Bašta, Jan Stejskal, Josef Maťha, František Petráš, František Jůza, František Míka.

Prezident Beneš začal národní a socialistickou revoluci, v únoru 1948 pohřbil demokracii. Kolektivizace.

10.3.1948 zemřel Jan Masaryk.

3.4. OOR-okresní osvětová komise promítá na pozvání MOR v Radeníně film. 10.4. správa státních kin vysílá putovní kino.

15.4. odvody branců.

19.4. zahájil jízdu z Tábora, do Choustníku kolem Bažantnice autobus Čs. státních drah.

1. máj 1948 v Táboře.

15.5. začal jezdit státní poštovní autobus z Tábora přes Radenín až do Kamenice nad Lipou.

30.5. volby do Národního shromáždění. Předseda volební komise Jan Stejskal. Platných hlasů 282. Nesměli volit Jan Knotek, Jan Tenkl starší - vyřazeni z veřejného a politického života.

Brzy po žních sbíralo se pod heslem "První snop republice" na kulturní potřeby vesnice. Každý odevzdal 10 kg žita a košík brambor. Sbírka vynesla 2600 Kčs.

V červenci a srpnu inženýři rozměřují na zabraném velkostatku půdu. Ihned po sklizni obilí odevzdána půda přídělcům do užívání.

Prezidentem se v červnu 1948 stal Klement Gottwald.

3.9.1948 v Sezimově Ústí zemřel Edvard Beneš. Pohřeb Edvarda Beneše.

17.10. veřejná schůze na které řídící učitelka Marie Martinů mluvila na thema: Sověty a Mnichov.

Od 1.11.1948 je předsedou MNV Jan Strnad. Václav Převrátil byl odvolán a dostal pokutu.

21.12. oslavy 70. narozenin J. V. Stalina v sále u Makovců. Učitelka promluvila o životě a práci oslavence. Děti přednášely básně.

K vánocům dostali lidé na lístky kolekci cukrovinek. Kapři jsou bez lístků.

Od 1.1.1949 se zavádí povinné pojištění důchodové zemědělců. Pojistné odstupňováno podle výměry půdy.

27.2. oslavy únorových událostí. Schůzi zahájil předseda Akčního výboru František Černý. Mluvila soudružka řídící učitelka Marie Martinů - Nová o významu revoluce, cestě k socialismu, ...

28.2. u Makovců se podpisují smlouvy o výrobě a dodávce obilí, brambor, mléka, masa, sena a slámy. Smlouvy vypracoval úředník hospodářského družstva spolu s členy MNV. Rozpisy výrobních zemědělských plánů a rozpisy kontingentů zemědělských výrobků na jednotlivé zemědělce se dějí podle třídního a sociálního rozvrstvení vesnice. Co je to třídní rozpis? Prostě malým málo a velkým hodně.

hrob

Komunisté terorizují společnost, lidé prchají přes kopečky na západ. Někdo ale bojoval za lidově-demokratické zřízení a doplatil na to, jako pohraničník Josef Pekař. Pohřeb měl 16.3. v Radeníně.

31.3. odvod branců.

15.5. začal jezdit státní poštovní autobus z Tábora přes Radenín až do Kamenice.

Konsumní prodejna v čp. 48 zrušena a sloučena s Držkou, v čp. 61, nyní pod jménem "Jednota". Vedoucí Václav Cílek.

1949 krajské zřízení - Budějovický kraj.

12.12. zrušena stanice SNB, která se odstěhovala do Chýnova.

Přiděluje se 16 q uhlí a 2 m prost. dřeva na otop a k pečení chleba. Domácí porážky vepřů jsou povoleny.

Peníze za dodané hospodářské výrobky a dobytek vyplácí Kampelička a vydává je podle toho jak došly. Za 3 až 5 týdnů i déle. Zemědělec platí hotově.