Obecně závazné vyhlášky

Veřejný pořádek

Obec  RADENÍN

Obecně závazná vyhláška  o ochraně životního prostředí č. 1/1991

Obecní zastupitelstvo v Radeníně se v zájmu zlepšení životního prostředí usneslo vydat dne 17.12.1991 v souladu s § 16 a 36, odst.1, písm. h zákona č. 367/1990 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                                    §  1

 V zájmu zachování čistoty a dobrého vzhledu obce se zakazuje volné pobíhání psů a drobného hospodářského zvířectva (zejména slepic, kachen, hus, krůt a ovcí) na veřejném prostranství a kdekoliv jinde mimo pozemek jejich majitele.

                                                                   §  2

 Každý majitel hospodářského zvířectva je povinen zabezpečit zvířata tak, aby nedocházelo k jejich úniku mimo pozemek majitele a následně způsobení škody, popřípadě k ohrožení zdraví ostatních obyvatel.

                                                                   §  3

 Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují místa, která slouží k veřejnému užívání ( zejména náves, chodníky, veřejné komunikace a veřejná zelená prostranství).

                                                                   §  4

 V zájmu ochrany životního prostředí jsou všichni občané povinni udržovat čistotu a pořádek, zdržet se činností, kterou by znečišťovali terén, půdu, vodu nebo ovzduší, zejména v souvislosti s prováděním údržby motorových vozidel.

                                                                   §  5

 Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se posuzuje jako přestupek podle ustanovení § 46, zákona č. 200/1990 Sb., nepůjde-li o čin přísněji trestný.

                                                                   §  6

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1992

 

 kulaté razítko                                                                           podpis starosty:

                                                                                                Jan Petrů