Obecně závazné vyhlášky

Hlášení adresy pro doručování

HLÁŠENÍ ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ

 

Dne 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 7/2009 Sb,. kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Jedním z dotčených zákonů je i zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.

Touto novelou zákona o evidenci obyvatel se rozšiřuje taxativně stanovený výpočet údajů  vedených v informačním systému evidence obyvatel jak ke státním občanům České republiky, tak i k cizincům, kterým byl na území České republiky povolen pobyt nebo udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany – nově může být  ke každému obyvateli evidována adresa pro doručování písemností podle zvláštního právního předpisu, údaje o její změně či zrušení.

Údaje o adrese pro doručování jsou evidovány pouze v případě, zažádá-li o jejich zavedení sám obyvatel na ohlašovně (obecním úřadu)v místě trvalého pobytu (§10b zákona č. 133/2000 Sb.). Novela zákona o evidenci obyvatel také stanoví, že údaj o adrese pro doručování bude jako zdrojové místo předávat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  ( v našem případě Měst.úřadu v Táboře -evidenci obyvatel) příslušná ohlašovna,  což je obecní úřad v místě trvalého pobytu občana.

Pro zabezpečení jednotného postupu při evidování adresy pro doručování  jsou vytvořeny tiskopisy: HLÁŠENÍ ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ  jež jsou již k dispozici na obecním úřadu a nebo na webových stránkách obce Radenín v rubrice „formuláře OÚ“.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
doruc.adresa09.xls 43 Kb