2015

Radenínský čtvrtletník - prosinec 2015

                                          Hlavička-Radenínský čtvrtletník - prosinec 2015

 

                                                                                                       SLOUPEK

                                                      

Máme pomalu za sebou další rok. Každý z nás má na průběh roku 2015 různé názory, ale z pozice obce to byl rok vody. Myslím si, že tuto pravdu nejlépe potvrdí zaměstnanci drobné provozovny, kteří především ve druhé polovině roku se převážně „točili“ kolem vody. Ať to byl nedostatek vody v Kozmicích, nejprve prasklý vodovodní  řád v Radeníně, posléze havarijní stav vodojemu v Radeníně, tak i naposledy, několik dní,  prázdný vodojem v Hrobech. Tato realita nám zřejmě naznačuje, že pomalu končí životnost některých vodních soustav u nás na Radenínsku a je nutno se v letech příštích  s tímto problémem rychle zabývat. Podle nového vodního zákona musíme obnovit opět smlouvy s obyvateli, právnickými subjekty, provést obnovu veškeré administrativy a hlavně bych chtěl i vás občany připravit na značné zdražení vodného a stočného podle již nařízené legislativy výpočtu vodného a stočného.

Tento samý problém je i v oblasti komunálního odpadu. Nákup velkoobjemových kontejnerů s následným kompostováním bioodpadu  je jeden z mnohých způsobů jak eliminovat nárůst ceny za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Do tohoto problému můžete zasáhnout i vy, samotní občané, když do skutečného KO budete třídit jen to, co tam patří. S tímto vám chceme pomoci i plastovými biokompostéry, které vám zadarmo nabízí mikroregion prostřednictvím obecního úřadu. Zatím jich je dostatek, ale potřebujeme je vyskladnit všechny, aby splňovaly funkci, ke které byly vyrobeny a dodány.

Rok 2015 však pro Radenísko byl i rokem vydařených sportovních a kulturních akcí. Na posledním zastupitelstvu proto zastupitelé museli při sestavování rozpočtu počítat s finanční pomocí na tyto akce, bez které to nejde. V loňském roce byl pro obec vrchol setkání rodáků v Terezíně, v příštím roce to budou oslavy 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Radeníně. V pozadí však nezůstanou již tradiční akce hasičů (Táborská liga) fotbalistů, stolního tenisu a též disciplíny, která jde „Radejňákům“ k duhu – dračí lodě. Z kulturních akcí Sousedská setkání, Masopust, pouť a mnoho menších akcí v kulturním domě v Terezíně a v Nuzbelech. Je dobré i myslet na podporu kultury v sousední obci v Chýnově, kam mnozí najdete cestu za zábavou. I díky naší pomoci se může kapela Muzikanti z Jižních Čech pod vedením kapelníka Radka Hrušky pochlubit oceněním, že jako první Jihočeská kapela byla pozvána Českou televizí k natáčení silvestrovského pořadu, který můžete sledovat hned po půlnoci na Nový rok na ČT 1.

A když jsme u toho konce roku, chtěl bych vám i já popřát do roku příštího hlavně pevné zdraví, mnoho osobní pohody, co nejméně starostí a přání, abychom se jako sousedé co nejvíce setkávali na společných akcí, které pro vás nejen obec, ale všechny neziskové organizace připravili.

Starosta obce Jaroslav Kraus.

 

                                                   Hlavička-Radenínský čtvrtletník - prosinec 2015

8. zasedání zastupitelstva obce

Schůzi osmého zasedání zastupitelstva obce Radenín zahájil a řídil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a obyvatele sloučené obce, zároveň omluvil zastupitelku Klejnovou a Ing. Knotka.

   Na minulém zasedání zastupitelstva obce bylo schváleno rozpočtové opatření č. 6, příspěvek pro ZŠ Chýnov (žáci obci zaslali pozdrav z výletu). Byl odsouhlasen prodej pozemků v Bítově manželům Černým, Bítov čp.13 (změna užívání) a manželům Černým, Bítov 20. Byl schválen i záměr odbahnění a opravy hráze Klíšťovského rybníka ve spolupráci s místní ZD Hroby. Nakonec byla schválena i konečná podoba znaku (erbu). Na vědomí zastupitelstvo vzalo rozpočtovou změnu č. 5, vzalo na vědomí hospodaření obce k 30.6.20105, starosta seznámil zastupitele s opatrovnictvím obce nad Michalem Kallušem a s protipovodňovými opatřeními v Nuzbelech a Lažanech.

 Rozpočet obce je v příjmech na 66,13%, což je částka 5 539 225,18Kč. Daň z příjmu právnických osob za obec je zaplacena 100%, poplatky za komunální odpad na 93,84% a poplatek ze psů na 91,67%. Výdaje z rozpočtu jsou využity na 55,60% částka 5 185 442,30Kč. Výdaje na investice nás teprve čekají: již dodaný podvalník na kontejnery za traktor na dotaci, tak i okna na prodejně v Radeníně, doplatek investice na KD Nuzbely, dotaci máme i na bourání čp.60 v Radeníně, takže tam je jistá spoluúčast. Otázka dnešních dnů je „VODA“, kde nevíme, co se ještě může stát.

Rozpočtová změna č. 9 se týká částky 150 000,-Kč, čímž byla v rozpočtu navýšena částka na investice na úkor jiných položek rozpočtu Jinak další rozpočtové změny jsou přesuny mezi jednotlivými položkami (viz správa finanční komise).

 Na obec byla 30.6.2015 doručena žádost pana Uhlíře z Radenína na odprodej chodníkového pásu

(pozemek č. 1008/1 místní komunikace) u čp.86 v Radeníně. Jedná se zhruba o 55m2. Tento prodej byl řešen již v roce 2013 na 34. zasedání zastupitelstva a v usnesení v bodu 5) kde byl odhlasován neprodej pozemku. Na dnešním zasedání zastupitelé proti prodeji nejsou, tudíž mění bod 5) usnesení ze 34. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 24.9.2013 a nově vyslovují souhlas s prodejem s podmínkou, která bude zakotvena v kupní smlouvě a ta je volný přístup na část pozemku č.18/4 v k.ú. Radenín (stávající chodník), který je souběžný se silnicí kolem domu čp.86.

Pátý bod programu byl věnován Jednotce dobrovolných hasičů při obecním úřadu v Radeníně. Protože nové zastupitelstvo ještě nebylo seznámeno s činnosti a problematikou Jednotky, starosta přítomným vysvětlil potřebu této složky obce, která jako jediná může zasahovat v případech ohrožení.

Členové Jednotky jsou současně i členové SDH Čech, Moravy a Slezka (není podmínkou), pouze mají povinné lékařské prohlídky a základní školení. V našich podmínkách využívají dvou výjezdových vozidel a technika v majetku obce slouží i dobrovolným hasičů při požárním sportu. Co se týče stříkaček máme v autě v Kozmicích „japonce“ a PS12 (domácí mají svoji PS12 speciálně upravenou pro soutěže), v Radeníně ve „Furgonu“ je PS 12, v Terezíně je PS 12, v Lažanech je PS 8 a pouze hasiči v Bítově jsou bez techniky. Jednotka má v této době 24 členů, velitel je Jaroslav Drahota a zástupce Ondra Fišer. Na příštím zastupitelstvu budeme požadovat zprávu velitele o organizačních změnách v Jednotce a v krátkosti pohovořit o výjezdech Jednotky během svého působení.

Vyúčtování elektrické energie za sledované období let 2014 až 2015 bylo podrobně probráno po jednotlivých odměrných místech. Oproti předchozímu období se celkově ušetřilo 16 719,-Kč.

Spotřeby jednotlivých odběrných míst se nepatrně liší od stejného období let 2013/2014. Pouze v KD v Nuzbelech byla spotřeba o 10.000,-Kč vyšší, což vede k následnému zjišťování kde je problém.

Protože v zastupitelstvu máme dva elektrikáře, předal jim starosta seznamy odběrných míst s tím, zajistit optimalizaci stávajících jističů. Jinak vyúčtování el. energie bude zveřejněno tradičně v příštím „Čtvrtletníku“

 diskuse:

 •   Žádost o povolení průjezdu po cestách klem Radenínska podala nezisková organizace

  FitnessBikersTeam se sídlem v Nuzbelech. Dne 19. září pořádají závod horských kol

  se  startem a cílem v Kozmicích. Trasa závodu byla předložena.

 •   Práce v lese musely být na základě rozhodnutí hejtmana přerušeny, protože hrozilo nebezpečí,

  v případě vyžínání suché trávy, požáru.

 •   Starosta se zmínil i o problému, kdy do Kozmic do vodojemu byla navážena voda od firmy

  VaK na popud zaměstnanců ZD Hroby, kdy nebyla v kravíně voda. Je nám jasné, že jí nebylo

  tolik, kolik by bylo třeba (vodárenská firma nestačila kapacitně zajistit dovoz podle potřeby),

  ale ZD Hroby, ústy předsedy odmítá jakýmkoliv způsobem se podílet na proplácení faktur za

  vodu. Překvapuje nás přístup vedení družstva se společně podílet v této pro nás všechny těžké

              době sucha. Zastupitelé souhlasí s rozhodnutím, že v případě nedostatku vody v Kozmicích

              nechat nedostatek vody v zemědělských objektech v kompetenci samotného družstva.

              Zároveň drobná provozovna zajistí vodoměr v Hrobech před areálem družstva, kde bude

              sledována skutečná spotřeba v areálu ZD Hroby.

 •   Paní Taťounová se vyjádřila k tvorbě obecních webových stránek (viz. písemné sdělení)

Na závěr starosta poděkoval organizátorům všech sportovních, či kulturních akcí, které během prázdnin u nás proběhly, za skvělou odvedenou práci ať to byl fotbal 16ti mužstev v Kozmicích, sousedské posezení v Terzíně, při krásných písničkách Muzikantů z Jižních Čech, nebo při Táborské lize v Kozmicích, která se opět bude ucházet o jedno předních míst v seriálu Táborská liga co do organizace akce, pracovníkům drobné provozovny, kteří na většině akcí mají svůj podíl, na fotbalovém turnaji o pohár starosty obce, kde odvedl kus práce Ing, Milan Knotek s hasiči z Radenína, poděkování patří i členům SDH Terezín, kteří s místními občany uspořádaly již páté setkání rodáků Terezína, kde k poslechu a tanci hrála tradičně Vysočinka s hlasovou podporou paní Daniely Magálové z Brna. S klidným svědomím děkuji i hasičům z Radenína za ukončení prázdnin pro děti při posledním prázdninovém víkendu na zámecké zahradě a krásné zážitky všem, kteří společně s hasiči z Kozmic budou 29.8. na celostátní výstavě Země živitelka.

Tím není seznam akcí konečný. V sousedním Chýnově 5.9.2015 vás Město Chýnov zve na mezinárodní festival dechových hudeb, na tradiční akci Armáda se představuje 16.9.2015 a též již tradiční závody do vrchu motocyklů na den 26.9.2015.

Nezapomeňme však i na naši IV.třídu ve  fotbale, která začíná o tomto víkendu na hřišti v Kozmicích

 

9. zasedání zastupitelstva obce

 

Schůzi 9. zasedání ze dne 27.10.2015 zahájil a řídil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a obyvatele sloučené obce.

 Při kontrole usnesení z minulého zastupitelstva bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9, bylo zrušeno rozhodnutí 34.zasedání zastupitelstva ze dne 24.9.2013 ohledně chodníku v Radeníně  čp.86

a zároveň bylo přijato nové rozhodnutí o prodeji části MK panu Uhlířovi. Nakonec byly schváleny průjezdy po cestách v majetku obce při pořádání cyklistického závodu v Kozmicích dne 19.9.2015

Na vědomí zastupitelstvo vzalo rozpočtovou změnu č. 7 a 8, vzalo na vědomí hospodaření obce k 25.8.20105; informace byla dána o vyúčtování elektrické energie za minulé období a zastupitelé si vyslechli vyjádření paní Taťounové k tvorbě nových webových stránek obce.

 Rozpočet obce je v příjmech na 80,76% což je částka 6 969 592,93Kč. Výběr poplatků za odvoz a likvidaci komunálního odpadu je k dnešnímu dni plněn na 95,53%, což značí ještě od neplatičů vybrat 10 000,-Kč. Poplatek ze psů nejde odhadnout přesně, protože se počet psů během roku mění – 91,67%.

Za pitnou vodu je vybráno 253.420,-Kč, což je 75%. Platby chybí od ZD Hroby a některých občanů, kteří jsou se svou platbou i po několika upozorněních (složenky) ve skluzu.

Výdaje z rozpočtu jsou využity na 74,37% částka 7 253 310,24Kč. Za dva velkoobjemové kontejnery, podvalník a biokompostéry obec mikroregionu poskytne půjčku kolem 190 tisíc korun,  asi 60 000,-Kč nás bude stát oprava vodojemu v Radeníně, kde byla zjištěna netěsnost (denně odtékalo 20m3 vody).

Rádi bychom dodělali základní opravy MK v Radeníně a v Kozmicích (není volná kapacita u zhotovitele), musíme se předzásobit s posypovým materiálem a nesmíme zapomenout na režii záloh na vodu, elektřinu. Na běžném účtu v bance je k 27.10.2015  2 126 869,77Kč.

Rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12 se týká příjmu 92 tisíc z hospodářské činnosti drobné provozovny, dorovnání akce Rodáci Terezín, nákupu laviček a stolu před úřad v Radeníně. Doplatila se okna a výlohy na prodejně v Radeníně – dotace, poměrně velká finanční částka se platila za velké vzorky z vodovodů Radenín, Hroby a Kozmice.

 V tomto bodě starosta předložil zastupitelům Darovací smlouvu, Smlouvu o výpůjčce a Smlouvu o poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Radenín. Tyto materiály jsou vlastně právně ošetřené zapůjčené  dva velkoobjemové kontejnery, podvalník a kompostéry mezi obcí a mikroregionem Táborsko jenž jsou prakticky stále v majetku mikroregionu a budou nám převedeny po uplynutí doby udržitelnosti grantu z Programu obnovy venkova od Jihočeského kraje.

 Pátý bod programu byl věnován samotnému kompostování jak bioodpadu při úklidu obce , tak i kompostování bioodpadu z domácností. Obec v těchto dnech bezúplatně předává zájemcům z řad občanů biokompostéry na likvidaci kuchyňského a domácího bioodpadu. Celá akce je zaměřena na snížení zátěže na směsný komunální odpad, kam by domácí bioodpad prakticky nepatřil. Kompostéry jenž se obyvatelům dostávají do užívání jsou rakouské výroby zhotovené z recyklovaného odpadu v ceně 4 200,-kč. Již tato vysoká cena naznačuje, jaký důraz se klade na činnost kompostování ze strany Ministerstva životního prostředí, který celou tuto akci dotuje z 90%. Na skladě v Radeníně máme 130 ks těchto nádob, které jsou určeny pro místní obyvatele, kteří mají zájem se účastnit akce na snížení množství separovaného odpadu. Postupně bychom se měli naučit nedávat do popelnic trávu, listí, větve a přebytky jídla z domácností. Náklady na odvoz a likvidaci komunálního odpadu se každým rokem navyšují a jistě není v zájmu obyvatel, aby obec navyšovala tuto částku i vůči nám všem obyvatelům.

Pitná voda se i u nás na Radenínsku stala v letních měsících častým tématem diskusí. Již na červnovém zastupitelstvu jsme na toto téma hovořili. Je pravdou, že vodovody v Lažanech, Terezíně a v Hrobech i přes suché léto dávaly pro občany dostatečné množství pitné vody. Naopak problémy jsme měli v Radeníně a v Kozmicích. O Radeníně  jsem se již zmínil v ekonomické části. Je fakt, že přítok 45m3 za 24 hodin do vodojemu by nám měl při ukázněnosti obyvatel bohatě stačit, když vezmeme, že denně v průměru spotřebujeme 25-30m3. V létě je tato spotřeba vyšší hlavně díky větší spotřebě pitné vody pro dobytek v kravíně. Závada byla díky obětavosti pracovníků drobné provozovny zjištěna a během týdne, kdy byl vodojem odstaven, byl následně řádně vyčištěn a spáry, kterými nám voda z vodojemu unikala byly opraveny. Velké plus je však i skutečnost, že oprava samotného vodojemu se nedotkla obyvatel obce, protože voda do řádu byla svedena obtokem vodojemu.

Jiný problém máme v Kozmicích, kde letní přítok do vodojemu je nedostačující spotřebě. Stávající prameniště u sv. Anny nedává záruky, že v letních měsících bude vody dostatek. Proto bychom rádi oslovili hydrologa, který by našel v okolí Kozmic další zdroje pitné vody, které by stávající zdroje posílil.

Mrzí nás přístup k tomuto problému od vedení ZD Hroby, které se odkazuje na smlouvu, která byla při převodu celého vodovodu z majetku ZD na Obec podepsána. Tato smlouva byla podepsána před deseti lety a od té doby místní ZD za spotřebu v areálu ZD v Kozmicích nezaplatilo ani korunu. Není to tak složité propočítat podle kusů dobytka a denní spotřeby, kolik nás jako občany již tento převod stál peněz a kolik družstvo ušetřilo při prodeji mléka, když nemusí platit za vodu spotřebovanou dobytkem a při další manipulaci při čištění technologie v kravíně. A protože představenstvo družstva tento problém asi vůbec neřeší (nejsme přizváni k jejich jednání), je na zváženou, jak dále postupovat při stále se rozšiřujícím areálu a stavu kusů dobytka na středisku Kozmice.

  diskuse:

 • Byl projednán a schválen dodatek interní směrnice zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 55/2012 Sb. § 12, odst.6 tj. zakázek s očekávanou cenou nově 2 miliony Kč bez DPH na dodávky a služby, nebo 6 milionů Kč bez DPH na stavební práce.
 • Starosta podal informaci o předání stavebních úprav v Nuzbelech čp.4
 • Byly projednány žádosti SDH Radenín o finanční příspěvek na oslavy 140. výročí založení sboru a žádost pana Vlasty Rybníčka na finanční sponzorský dar na akci Radenín Fest 2016, který se bude konat 23.4.2016 v KD Terezín
 • Byl schválen prodej již nepoužívané Multicary za 25 000,-Kč panu Jaroslavu Vojtovi  z Čekanic
 • Na inventurách se v letošním roce bude podílet složení inv. Komise jako v roce 2014: Kopecký, Kratina, Bartáček, Burian, Flaischhans
 • Byla podána informace o stavbě rybochovného recilkulačního zařízení v Hrobech u BPS od firmy TILAPIA s.r.o., Tržní nám. Tábor
 • Projednáno byla změna stanoviště tříděného odpadu v Kozmicích včetně velkoobjemového kontejneru na bioodpad
 • Potvrzená žádost o znak obce z Parlamentu ČR – Mgr. Jandák
 • Byl odhlasován nákup vybavení (regálů a pultu) v prodejně v Kozmicích za 10 000,-Kč

Na závěr starosta poděkoval všem organizátorům a nadšencům akce Blanické okruhy, závod horských kol, který se konal 19.9.2015 a proběhl ke spokojenosti nejen účastníků, ale i diváků.

Schůzi 9. zasedání ze dne 27.10.2015 zahájil a řídil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a obyvatele sloučené obce.

 Při kontrole usnesení z minulého zastupitelstva bylo schváleno rozpočtové opatření č. 9, bylo zrušeno rozhodnutí 34.zasedání zastupitelstva ze dne 24.9.2013 ohledně chodníku v Radeníně  čp.86

a zároveň bylo přijato nové rozhodnutí o prodeji části MK panu Uhlířovi. Nakonec byly schváleny průjezdy po cestách v majetku obce při pořádání cyklistického závodu v Kozmicích dne 19.9.2015

Na vědomí zastupitelstvo vzalo rozpočtovou změnu č. 7 a 8, vzalo na vědomí hospodaření obce k 25.8.20105; informace byla dána o vyúčtování elektrické energie za minulé období a zastupitelé si vyslechli vyjádření paní Taťounové k tvorbě nových webových stránek obce.

 Rozpočet obce je v příjmech na 80,76% což je částka 6 969 592,93Kč. Výběr poplatků za odvoz a likvidaci komunálního odpadu je k dnešnímu dni plněn na 95,53%, což značí ještě od neplatičů vybrat 10 000,-Kč. Poplatek ze psů nejde odhadnout přesně, protože se počet psů během roku mění – 91,67%.

Za pitnou vodu je vybráno 253.420,-Kč, což je 75%. Platby chybí od ZD Hroby a některých občanů, kteří jsou se svou platbou i po několika upozorněních (složenky) ve skluzu.

Výdaje z rozpočtu jsou využity na 74,37% částka 7 253 310,24Kč. Za dva velkoobjemové kontejnery, podvalník a biokompostéry obec mikroregionu poskytne půjčku kolem 190 tisíc korun,  asi 60 000,-Kč nás bude stát oprava vodojemu v Radeníně, kde byla zjištěna netěsnost (denně odtékalo 20m3 vody).

Rádi bychom dodělali základní opravy MK v Radeníně a v Kozmicích (není volná kapacita u zhotovitele), musíme se předzásobit s posypovým materiálem a nesmíme zapomenout na režii záloh na vodu, elektřinu. Na běžném účtu v bance je k 27.10.2015  2 126 869,77Kč.

Rozpočtová opatření č. 10, 11 a 12 se týká příjmu 92 tisíc z hospodářské činnosti drobné provozovny, dorovnání akce Rodáci Terezín, nákupu laviček a stolu před úřad v Radeníně. Doplatila se okna a výlohy na prodejně v Radeníně – dotace, poměrně velká finanční částka se platila za velké vzorky z vodovodů Radenín, Hroby a Kozmice.

 V tomto bodě starosta předložil zastupitelům Darovací smlouvu, Smlouvu o výpůjčce a Smlouvu o poskytnutí investičního a neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Radenín. Tyto materiály jsou vlastně právně ošetřené zapůjčené  dva velkoobjemové kontejnery, podvalník a kompostéry mezi obcí a mikroregionem Táborsko jenž jsou prakticky stále v majetku mikroregionu a budou nám převedeny po uplynutí doby udržitelnosti grantu z Programu obnovy venkova od Jihočeského kraje.

 Pátý bod programu byl věnován samotnému kompostování jak bioodpadu při úklidu obce , tak i kompostování bioodpadu z domácností. Obec v těchto dnech bezúplatně předává zájemcům z řad občanů biokompostéry na likvidaci kuchyňského a domácího bioodpadu. Celá akce je zaměřena na snížení zátěže na směsný komunální odpad, kam by domácí bioodpad prakticky nepatřil. Kompostéry jenž se obyvatelům dostávají do užívání jsou rakouské výroby zhotovené z recyklovaného odpadu v ceně 4 200,-kč. Již tato vysoká cena naznačuje, jaký důraz se klade na činnost kompostování ze strany Ministerstva životního prostředí, který celou tuto akci dotuje z 90%. Na skladě v Radeníně máme 130 ks těchto nádob, které jsou určeny pro místní obyvatele, kteří mají zájem se účastnit akce na snížení množství separovaného odpadu. Postupně bychom se měli naučit nedávat do popelnic trávu, listí, větve a přebytky jídla z domácností. Náklady na odvoz a likvidaci komunálního odpadu se každým rokem navyšují a jistě není v zájmu obyvatel, aby obec navyšovala tuto částku i vůči nám všem obyvatelům.

Pitná voda se i u nás na Radenínsku stala v letních měsících častým tématem diskusí. Již na červnovém zastupitelstvu jsme na toto téma hovořili. Je pravdou, že vodovody v Lažanech, Terezíně a v Hrobech i přes suché léto dávaly pro občany dostatečné množství pitné vody. Naopak problémy jsme měli v Radeníně a v Kozmicích. O Radeníně  jsem se již zmínil v ekonomické části. Je fakt, že přítok 45m3 za 24 hodin do vodojemu by nám měl při ukázněnosti obyvatel bohatě stačit, když vezmeme, že denně v průměru spotřebujeme 25-30m3. V létě je tato spotřeba vyšší hlavně díky větší spotřebě pitné vody pro dobytek v kravíně. Závada byla díky obětavosti pracovníků drobné provozovny zjištěna a během týdne, kdy byl vodojem odstaven, byl následně řádně vyčištěn a spáry, kterými nám voda z vodojemu unikala byly opraveny. Velké plus je však i skutečnost, že oprava samotného vodojemu se nedotkla obyvatel obce, protože voda do řádu byla svedena obtokem vodojemu.

Jiný problém máme v Kozmicích, kde letní přítok do vodojemu je nedostačující spotřebě. Stávající prameniště u sv. Anny nedává záruky, že v letních měsících bude vody dostatek. Proto bychom rádi oslovili hydrologa, který by našel v okolí Kozmic další zdroje pitné vody, které by stávající zdroje posílil.

Mrzí nás přístup k tomuto problému od vedení ZD Hroby, které se odkazuje na smlouvu, která byla při převodu celého vodovodu z majetku ZD na Obec podepsána. Tato smlouva byla podepsána před deseti lety a od té doby místní ZD za spotřebu v areálu ZD v Kozmicích nezaplatilo ani korunu. Není to tak složité propočítat podle kusů dobytka a denní spotřeby, kolik nás jako občany již tento převod stál peněz a kolik družstvo ušetřilo při prodeji mléka, když nemusí platit za vodu spotřebovanou dobytkem a při další manipulaci při čištění technologie v kravíně. A protože představenstvo družstva tento problém asi vůbec neřeší (nejsme přizváni k jejich jednání), je na zváženou, jak dále postupovat při stále se rozšiřujícím areálu a stavu kusů dobytka na středisku Kozmice.

  diskuse:

 • Byl projednán a schválen dodatek interní směrnice zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 55/2012 Sb. § 12, odst.6 tj. zakázek s očekávanou cenou nově 2 miliony Kč bez DPH na dodávky a služby, nebo 6 milionů Kč bez DPH na stavební práce.
 • Starosta podal informaci o předání stavebních úprav v Nuzbelech čp.4
 • Byly projednány žádosti SDH Radenín o finanční příspěvek na oslavy 140. výročí založení sboru a žádost pana Vlasty Rybníčka na finanční sponzorský dar na akci Radenín Fest 2016, který se bude konat 23.4.2016 v KD Terezín
 • Byl schválen prodej již nepoužívané Multicary za 25 000,-Kč panu Jaroslavu Vojtovi  z Čekanic
 • Na inventurách se v letošním roce bude podílet složení inv. Komise jako v roce 2014: Kopecký, Kratina, Bartáček, Burian, Flaischhans
 • Byla podána informace o stavbě rybochovného recilkulačního zařízení v Hrobech u BPS od firmy TILAPIA s.r.o., Tržní nám. Tábor
 • Projednáno byla změna stanoviště tříděného odpadu v Kozmicích včetně velkoobjemového kontejneru na bioodpad
 • Potvrzená žádost o znak obce z Parlamentu ČR – Mgr. Jandák
 • Byl odhlasován nákup vybavení (regálů a pultu) v prodejně v Kozmicích za 10 000,-Kč

Na závěr starosta poděkoval všem organizátorům a nadšencům akce Blanické okruhy, závod horských kol, který se konal 19.9.2015 a proběhl ke spokojenosti nejen účastníků, ale i diváků.

 

           Návrh rozpočtu  Obce Radenín pro rok 2016  
rozpočet-návrh
                      PŘÍJMY    
paragraf položka název odvětví      
  1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti         1 416 000
  1112 daň z příjmu fyzických osob ze samost. výděleč.  činnosti 62 000
  1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 129 000
  1121 daň z příjmů právnických osob     1 297 000
  1122 daň z příjmů právnických osob za obec   60 000
  1211 daň z přidané hodnoty     2 772 000
  1361 správní poplatky       3 000
  1337 poplatky za komunální odpad     220 000
  1341 poplatky ze psů       7 000
  1351 odvod z loterií       23 000
  1511 daň z nemovitostí       1 061 000
                                       celkem třída 1   7 050 000
2310 2111 pitná voda       340 000
2321 2111 odvádění odpadních vod     140 000
3612 2132 bytové hospodářství - nájem z bytů   36 000
3632 2111 hrobová místa - pohřebnictví     2 000
3639 2119 ostatní příjmy z vl.činnosti - věcná břemena   2 000
3639 2131 pronájem pozemků       40 000
3725 2324 odpady - tříděné   od EKO-KOMu   50 000
6171 2111 příjmy z vlastní činnosti     10 000
6171 2112 příjmy z prodaného zboží     2 000
6171 2132 pronájem nemovitostí - pošta     11 500
6171 2322 pojistné náhrady       20 000
6171 2324 přijaté nekapit.přísp. a náhrady   22 500
6310 2141 finanční operace - úroky     1 000
                                       celkem třída 2   677 000
               
3639 3111 komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemků 20 000
                                      celkem třída 3   20 000
               
  4112 účelová dotace-výkon státní správy         93 000
6330 4131 převod. z vlastních fondů-hosp.činnost - les   500 000
               
                                       celkem třída 4   593 000
           Návrh rozpočtu  Obce Radenín pro rok 2016  
                       příjmová část     
paragraf položka název odvětví      
  1111 daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti         1 416 000
  1112 daň z příjmu fyzických osob ze samost. výděleč.  činnosti 62 000
  1113 daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 129 000
  1121 daň z příjmů právnických osob     1 297 000
  1122 daň z příjmů právnických osob za obec   60 000
  1211 daň z přidané hodnoty     2 772 000
  1361 správní poplatky       3 000
  1337 poplatky za komunální odpad     220 000
  1341 poplatky ze psů       7 000
  1351 odvod z loterií       23 000
  1511 daň z nemovitostí       1 061 000
                                       celkem třída 1   7 050 000
2310 2111 pitná voda       340 000
2321 2111 odvádění odpadních vod     140 000
3612 2132 bytové hospodářství - nájem z bytů   36 000
3632 2111 hrobová místa - pohřebnictví     2 000
3639 2119 ostatní příjmy z vl.činnosti - věcná břemena   2 000
3639 2131 pronájem pozemků       40 000
3725 2324 odpady - tříděné   od EKO-KOMu   50 000
6171 2111 příjmy z vlastní činnosti     10 000
6171 2112 příjmy z prodaného zboží     2 000
6171 2132 pronájem nemovitostí - pošta     11 500
6171 2322 pojistné náhrady       20 000
6171 2324 přijaté nekapit.přísp. a náhrady   22 500
6310 2141 finanční operace - úroky     1 000
                                       celkem třída 2   677 000
               
3639 3111 komunální služby a územní rozvoj - prodej pozemků 20 000
                                      celkem třída 3   20 000
               
  4112 účelová dotace-výkon státní správy         93 000
6330 4131 převod. z vlastních fondů-hosp.činnost - les   500 000
               
                                       celkem třída 4   593 000

                                                                                             

    Návrh rozpočtu Obce  Radenín pro rok 2016
výdaje
                 
           VÝDAJE      
                 
                 
    paragraf        
                 
    2212 místní komunikace   700 000    
    2310 pitná voda   840 000    
    2321 kanalizace   500 000    
    2419 rozhlasy   20 000    
    3111 školka     12 000    
    3113 základní škola   5 000    
    3319 ost.záležitosti kultury 20 000    
    3326 kale, památky   20 000    
    3349 místní noviny   25 000    
    3392 zájmová činnost   370 000    
    3399 SPOZ     30 000    
    3412 hřiště     65 000    
    3419 tělovýchovná činnost 92 000    
    3421 využití vol.času dětí   15 000    
    3612 bytové hospodářství 50 000    
    3631 veřejné osvětlení   250 000    
    3632 pohřebnictví   50 000    
    3639 komun.služby, rozvoj 448 000    
    3722 sběr a svoz KO   400 000    
    3725 bioodpad   0    
    3723 tříděný odpad   50 000    
    3739 daň z podzemní vody 75 000    
    3745 veřejná zeleň   350 000    
    5311 veřejný pořádek   3 000    
    5512 požární ochrana   100 000    
    6112 zastupitelstvo   1 130 000    
    6171 místní správa   2 160 000    
    6310 služby peněžních ústavů 10 000    
    6320 pojištění majetku   50 000    
    6399 ostat. fin operace   500 000    
               

 

 

                              BIOKOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

Mikroregion Táborsko získal díky dotaci od Ministerstva životního prostředí  500 kusů kompostérů pro kompostování bioodpadu v domácnostech. Součástí zakázky je i doprava kompostérů do obcí Drhovice, Turovec, Radenín, Nasavrky, Vlčeves a Chýnov.

Kompostér je vyroben z recyklovaného plastu, odolného UV záření a poškození. Nádoba kónického tvaru nemá dno z důvodu volného styku s půdou a přístupu mikroorganismů, červů a žížal. Je opatřena víkem umožňující regulaci přístupu vzduchu, horními dvířky umožňující pohodlné plnění, spodními a bočními dvířky pro vyjímání kompostu zespodu a ze všech stran a otvory po celém obvodu sloužící k provzdušňování. Objem nádoby je 1.050 l. Z důvodu dlouhé životnosti kompostéru je minimální tloušťka stěny 8 mm.

  Obec Radenín již má na skladě 130 ks těchto nádob, které nyní budou zdarma předány zájemcům s pobytem na Radenínsku. Podmínkou je podepsat předávací protokol, což je závazná smlouva, mezi Obcí Radenín a občanem k užívání podle návodu po dobu udržitelnosti projektu MŽP. S obsahem smlouvy se předem můžete seznámit na webových stránkách obce Radenín, na vývěsních deskách po osadách, a nebo přímo na Obecním úřadu v Radeníně.

 

 Zájemci o kompostér se mohou hlásit na tel.č. 381 298 036 paní Jiroutová 381 298 057 paní Sedláčková a nebo na mobil starosty 725 031 476. Výdej kompostérů ve stodole v Radeníně bude zahájen 20.10.2015 a předpokládané ukončení 15.12.2015. Kompostér bude předán ve složeném stavu.

 

         

ÚSPĚŠNÝ ROK 2015 S FITNESS BIKERS TEAM NUZBELY

Rok 2015 jsme oslavili a odstartovali novoročním výšlapem do okolí. Další akci, kterou jsme uspořádali, byl víkendový lyžařský pobyt na Šumavě. Na chuť si přišli všichni lyžaři jak na sjezdovce, tak v bílé stopě. Letos jsme se zúčastnili závodů horských kol zařazených do MTB jihočeského poháru, který odstartoval v květnu v Tálíně, odkud se přesunul do Prachatic, Kardašovi Řečice, Chýnova, Vlásenice, Jistebnice a Soběslavi.

Další aktivita našeho týmu byla červnová akce „ Dračí lodě“ v Zárybničné Lhotě, kdy „Nesmělé fitnessbikerky“ měly na startu svojí premiéru. Na letošním 5. ročníku odstartovalo 27 posádek, kde se na 3. místě umístili „ Radejňáci “ a nejlepším ženským družstvem byly naše „Nesmělé fitnessbikerky“.

V půlce září jsme uspořádali cyklistický závod horských kol Blanické okruhy. Na start tohoto těžkého závodu se postavilo 68 závodníků. V průběhu tohoto závodu bylo pro diváky a závodníky na fotbalovém hřišti Kozmicích připraveno bohaté občerstvení. Po slavnostním vyhlášení výsledků pokračovala večerní zábava až do ranních hodin.

Letošní úspěšný rok ukončíme 18.12.2015 „ Rockovou párty “  v KD Nuzbely, kam vás tímto srdečně zveme. Fitness BikersTeam.

V. ROČNÍK LETNÍHO POHÁRU V MALÉ KOPANÉ

V sobotu 1. 8. 2015 se uskutečnil další a to již 5. ročník letního poháru v malé kopané na hřišti v Kozmicích. Turnaje se zúčastnilo 15 týmů, přihlášený Lejčkov  nepřijel. Z konečného triumfu se radovali fotbalisté Naše auto + Mašus, kteří ve finále porazili DP Radenín a zároveň se oba stali překvapením turnaje. Finalisté posledních dvou  ročníků Naděje Tábor skončili na čtvrtém místě a Petrastav Radenín na šestém místě.

                                             Organizátoři turnaje a moderátor Jan Petrů st. chtějí poděkovat hráčům, fotografce Daně Příplatové, celé obsluze v občerstvení, kapelám Assort Plastic (Krtov) a La migra (Pacov) za večerní zábavu a všem ostatním, kteří se na turnaji podíleli, hlavně sponzorům.

HLAVNÍ SPONZOŘI: Obec Radenín, DP Radenín, Petrastav Radenín

SPONZOŘI:                Dedra, Sonepar Tábor, autodoprava Brož, autodoprava Švára, ZD Hroby, ZOD Choustník, truhlářství Ouředník Krtov, Golden Snack, Intersnack, Hora Chýnov, ZD Nová Ves, ZD Slapy, ZD Dolní Hořice, malířství Janura

POŘADATELÉ:          Petrů Jan, Sedláček Luboš a Petrů Pavel

Budeme rádi, když se 6. 8. 2016 opět sejdeme na dalším ročníku turnaje.

 Sedláček Luboš, Petrů Jan