2015

Radenínský čtvrtletník - červenec 2015

hlavička-Radenínský čtvrtletník - červenec 2015

SLOUPEK

 

     Konečně jsme se všichni dočkali, přišel čas dovolených, tepla a odpočinku. Děti mají před sebou dva měsíce prázdnin, rodiče dva měsíce starostí co s nimi, jak jim vyplnit volný čas. Když bude příznivé počasí, není asi problém někde u vody trávit dny odpočinkem.

     Ale. Již to možná sami pociťujete, té vody je stále méně a bude jistě ještě hůř. Již i v televizi můžete vidět záběry z několika lokalit v republice, kde je vody minimum a voda je nad zlato.

     Zimní měsíce za poslední dva roky nám sněhovou přikrývkou moc nepřály. Spodní voda prakticky není a díky tomu, že u nás na Radenínsku používáme povrchovou vodu, tak sem tam nějaký deštík nám vodu dodá. Ale jak dlouho. Je nyní na každém, aby svoji spotřebu omezil opravdu na nutnou potřebu. Nový občanský zákoník je postaven již na myšlence, že občané jsou již tak uvědomělí a ohleduplní vůči svému okolí, že i starostovi nařídil, že občanovi nemůže nic nařídit, protože občan ví, že když je něčeho nedostatek, tak se uskromní, aby zbylo i na druhého. Cena vody u nás není vysoká, ale jen díky tomu, že se o ni staráme sami. Tento stav držíme jen s vypětím všech sil a nasazením všech možných prostředků (myslím tím drobné provozovny). Pak přijdou ještě „nechutné“ telefonáty a máme chuť předat pět zdrojů vody firmě, která by veškerou zodpovědnost přebrala, ale s patřičným oceněním.

     Další příklad jak občané umí využívat společné služby je z Terezína. Měnily se nádoby na tříděný odpad. V kontejneru na sklo byly i sklenice na konzervování potravin. Ale zaměstnanci v kontejneru našli i zkažené zelí, párky, kompoty apod. Občan třídí, ale obal je plný zkažených potravin, které někdo jiný musí vzít následně do ruky. V horším případě se mohlo svozové auto vrátit a v Terezíně na návsi by nám vyklopilo znehodnocenou celou dodávku včetně dalšího skla, kterou jsme nezodpovědností zavinili. Nemluvím o ostudě.

     Apeluji na vás všechny, chovejme se vůči sobě ohleduplně, nekřičme do světa „kdo nám pomůže“, jsou jiní, kteří tu pomoc potřebují více. Sáhněme si do svědomí a přiznejme si, zda-li jsme pro věc sami udělali maximum.

 starosta

obecní úřad informuje

Zasedání zastupitelstva

    Pátou schůzi zastupitelstva obce Radenín zahájil a řídil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a obyvatele sloučené obce, zároveň omluvil zastupitele  Flaischhanse.

   V programu 4.schůze dne 24.2.2015 se schvalovala  dvě „břemena“ na žádost f. E.ON (Müller, Hruška), vešla v platnost novela vyhlášky  o sběru a likvidaci komunálního odpadu č. 1/2015, schválilo se výběrové řízení na zhotovitele opravy kulturního domu v Nuzbelech. To ovšem ještě nebylo vyhlášeno pro formální dopracování projektové dokumentace. Schválen byl investiční záměr do roku 2018. Zastupitelé odsouhlasili nákup mechanického smetáku na úklid místních komunikací a na závěr byl schválen i prodej pozemku 1007/10 podle GP č. 261-1080/2014 v k.ú. Radenín.

Starosta na poslední schůzi podal předběžnou zprávu o hospodaření obce v roce 2014, o výsledku inventury k 31.12.2014. Zastupitelé byli seznámeni s výsledky schůzky na téma ČOV Radenín, na základě které nyní probíhá jak zaměření polohopisu a výškopisu trasy budoucí kanalizace a souběžně se berou měsíčně vzorky odpadní vody, kterou vypouštíme z Radenína do vodoteče. Mluvilo se o kupní smlouvě , která měla být podnětem k prodeji domu čp.60 v Radeníně. Stav je takový, že v půlce dubna byla budova zapsána na Katastrálním úřadu na Obec Radenín.

Nakonec byli občané z Bítova upozorněni na přítomnost pracovníků KÚ v jejich osadě, kteří budou provádět kontroly zaměření všech budov-zatím nebyla přítomnost potvrzena.

    Hospodaření obce s rozpočtem je následující. V příjmech do 28.4.2015 na účet obce došla celkově částka 1 913 901,47 Kč což je 23,92% z celkového schváleného rozpočtu. Kromě daňových příjmů se jedná i o výběr peněz za služby za svoz komunálního odpadu a za psy.

Podobně je tomu i ve výdajích, kde bylo utraceno 23,69% z rozpočtu, což je částka 1 895 114,18 Kč.

Jednalo se kromě paušálních plateb za elektřinu, vodu a podobně, i zafinancování konečné výměny vodovodního potrubí v Lažanech, kde jsme opravili i jeden mostek (od silážní jámy na silnici k Chýnovu) a provádí se čištění požární nádrže v Lažanech. Vyměnily se dveře včetně zárubně u prodejny v Terezíně a sami jste si mohli všimnout, že se dalo do provozu mechanické čištění místních komunikací s nově zakoupeným „koštětem“ na UNC 060. Dva zaměstnanci drobné provozovny nám během čtrnácti dnů uklidili to, co jsme během zimy na MK „naházeli“ při zimní údržbě. Ostatní zaměstnanci sázeli stromky v lese, kde se nám nepodařilo vysázet celých 14 000 stromků. Vysázeno bylo pouze 10 000 ks, zbytek se provede na podzim.

    Dne 24.7.2014 obecní úřad podal žádost o přezkoumání hospodaření za rok 2014. Přezkum probíhá ve dvou etapách, první kontrola byla 15.9.2014 jako dílčí přezkoumání a konečné přezkoumání proběhlo 11.3.2015. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014, které proběhlo podle zákona        č. 420/2004 Sb., paragrafu 2 a 3,  nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

   Během roku 2015 byla vydána ekonomickým úsekem obce tři rozpočtová opatření. V rozpočtovém opatření č.1 se jedná o převod finančních prostředků na radar v Nuzbelech, oslavu 8.3. v Nuzbelech, na přípravu ke stavebnímu povolení kulturního domu (nová zaměření, pasporty všech tří budov, projekty apod.), za reportáže Jihočeské televize, nákup čtyřech kontejnerů (1 200lt.) na bioodpad. Rozpočtová změna č.2 – vrácené peníze za přeplatek záloh při těžení podzemní vody, daň z nákupu nemovitosti Radenín čp. 60 a nakonec rozpočtová změna č. 3 daň za obec právnických osob a za nákup komunální techniky (smeták za 150 000,-Kč) a navýšení financí na položku silnice, opravy.

    Od března leží na úřadě žádost manželů Pavla a Evy Černé, majitelé rekreační usedlosti v Bítově čp.13 o odkoupení pozemku před jejich chalupou a to části pozemku č. 664/1 v k.ú. Bítov. Tento pozemek je veden jako místní komunikace (nyní cena 63,20Kč/m2). Prodej jako takový byl odsouhlasen, ale s touto cenou nesouhlasí manželé Černí. Proto celá záležitost byla odsunuta na příští jednání. Podobně se jedná o žádost pana Černého Michala, který koupil v Bítově nemovitost čp.20, kterou přednesl zastupitel Ing. Knotek. Tato žádost zatím nesplňuje náležitosti, takže se přesouvá na 6.jednání zastupitelstva v červnu tohoto roku.

    Po zasedání krajského zastupitelstva na konci dubna již dnes víme, jak obec uspěla v žádosti o dotace. Požádali jsme o dotaci na výměnu oken do prodejny v Radeníně (schváleno 120 000,-Kč), popřípadě o dotaci na dům čp.60 (akceptováno 30 000,-Kč). Nevyšla nám kulturní dotace na červencové setkání důchodců v Terezíně a sportovní dotace na oplocení sportoviště v Kozmicích.

     Naopak se můžeme těšit na podvalník na vysokoobjemové kontejnery za traktor, který půjde z dotace, kterou na komunální techniku získal Mikroregion Táborsko, kde je Radenín zakládajícím členem. Tam je výhoda, že cena se bude dělit na třetiny, takže výsledná bude třetinová. Navíc ještě Mikroregion zažádal o dotaci Ministerstvo životního prostředí na kompostéry pro domovní biologický odpad (snad 90% dotace). Radenín na Mikroregionu požaduje 130 ks těchto nádob pro obyvatele naší sloučené obce.

    Žádost pana Jaroslava Vaníčka o pronájem zemědělských pozemků na bítovsku (jedná se asi o 6ha) zastupitelé odložili z důvodu smluvního vztahu pronájmu těchto pozemků s místním ZD Hroby, který trvá na platné smlouvě do roku 2020.

   Vložený bod jednání zastupitelstva „Klíšťovský rybník“ byl otevřen z důvodů zájmu o tuto nemovitost. Stále jsme se nemohli domluvit o podmínkách, které by měly být v nabídce. Doba však „uzrála“ a v hlavách zastupitelů již uzrála myšlenka, jak by nabídka měla znít. Starosta dostal za úkol tuto smlouvu vypracovat a na příštím zasedání ji předložit k odsouhlasení a čas prázdnin bude určen k přijímání nabídek. Bude brána v potaz žádost i ZD Hroby tento rybník získat do vlastnictví družstva.

 diskuse:

-        Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na stavební úpravy a přístavbu schodiště- Nuzbely čp.4 byla odsouhlasena zveřejnit 30.4.2015 ; lhůta pro podání nabídky 15.5.2015 do 8.30 hodin. Samotné úpravy by měly proběhnout od června do konce září roku 2015

-        Dům čp.60 v Radeníně je v majetku obce Radenín: první myšlenka byla zbourat a vytvořit na místě rozšíření návsi zelenou zatravněnou plochou včetně posezení. Padl na zastupitelstvu návrh o samotném využití budovy pro kulturní a společenské využití především pro děti.

-        Na drobné provozovně je od 4.5.2015 nový zaměstnanec Tomáš Drda-vyučen voda, topení

 

 Mimořádnou šestou schůzi kterou svolal řádně starosta obce zahájil a řídil starosta obce, přivítal přítomné zastupitele a zároveň omluvil  zastupitele Ing.Knotka a sl. Klejnovou

   Toto mimořádné zasedání zastupitelstvo se sešlo hlavně proto, aby odsouhlasilo výsledek veřejné zakázky „Rekonstrukce KD Nuzbely čp.4“. Protože otevírání obálek se účastnila většina zastupitelů, nebylo co vysvětlovat k průběhu celého řízení. Zastupitelé odsouhlasili výsledek soutěže.

   Rozpočtová změna č.4 se týkala vyúčtování faktury geodeta, který nám vytvořil polohopis a výškopis navrhované trasy kanalizační stoky pro stavbu ČOV v Radeníně

Diskuse:

-        zastupitelé byli informováni o rozhodnutí Krajského úřadu k vodovodní síti vodovodu Terezín, který byl uznán jako veřejný (možnost získání dotace)

-        bylo vydáno potvrzení pro ZD Hroby k výstavbě odchovny mladého dobytka v Hrobech vedle bioplynové stanice v souladu s územním plánem

-        byla schválena krajským úřadem  změna v parametru při získání dotace z POV (dvojsklo)

 

 Sedmou schůzi zastupitelstva obce Radenín zahájil a řídil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a obyvatele sloučené obce, zároveň omluvil zastupitelku Klejnovou, která přijde později

   Na 5. zasedání se schválil závěrečný účet a účetní uzávěrka za rok 2014 s rozpočtovou změnu č.3, prodej části pozemku 664/1 v k.ú. Bítov, zatím bez udání prodejní ceny (viz.další zastupitelstvo), byla vybrána firma v poptávkovém řízení, která bude vyměňovat výlohy, okna a dveře v prodejně v Radeníně (Ouředník Krtov). Starostovi zastupitelé uložili zveřejnit výzvu k podání nabídky na opravu kulturního domu v Nuzbelech. Nakonec zastupitelstvo odsouhlasilo nákup zametače na UNC 060, který nám již v letošním roce pomohl uklidit všechny části naší sloučené obce.

  6. zasedání zastupitelstva, které se konalo 26.5.2015, odsouhlasilo výsledek výběrového řízení na rekonstrukci KD v Nuzbelech (Křivánek Josef, Nuzbely). Na tomto zasedání byli zastupitelé seznámeni i s rozhodnutím KÚ-JČ životního prostředí ohledně uznáním vodovodu v Terezíně jako veřejný – základní podmínka získání dotace na rekonstrukci a výměnu materiálu potrubí.

   Rozpočet obce je v polovině roku jak v příjmech, tak i ve výdajích. Příjmy daní od finančního úřadu jsou podle odhadu v průměru na 50%. Výběr poplatku za komunální odpad je u obyvatel plněn na 83% (předpoklad zbytek je především pohledávka od chalupářů, kteří většinou jezdí až na prázdniny), výběr za psa na 74%, což je asi konečná částka. Celkem příjem na plán 8 374 370,-Kč je plněno na 45,78%. Ve výdajích je čerpání ještě menší, pouze na 42,29%, což je jistě ovlivněno i nemocí stavebního pracovníka. Stavební akce se nyní rozběhly, jako například oprava některých místních komunikací

(500 000,-Kč), oprava Nuzbely č.p. 4, výměna výloh, oken a dveří na prodejně v Radeníně. Kulturní akce v Terezíně, v Kozmicích na hřišti, na hřišti v Radeníně. Nastaly již i problémy s pitnou vodou, které se po chudé zimě na sníh a nedostatečných vodních srážkách na jaře jistě projeví. V Radeníně se již dlouhodobě potýkáme s netěsností vodovodního řádu.

 Z jednání 5.zastupitelstva byl schválen prodej části pozemku 664/1 v k.ú. Bítov manželům Černým. Z jednání nevzešlo určení ceny již zaměřeného pozemku. Pozemek je evidován u obce jako ostatní plocha, místní komunikace. S tímto manželé Černých nesouhlasí a žádají obec o změnu užívání na ostatní plocha, jiná plocha. Po delší debatě dal starosta hlasovat. Šest zastupitelů bylo pro, aby se změnilo užívání (podstatně nižší cena), zastupitelé Křivánek, Sedláček byli proti a Kraus se zdrželi hlasování.

Podobný případ může být i u druhé žádosti o odprodej částí pozemků č.38 a 670/1 v k.ú. Bítov pro Ing. Michala a Ing. Věru Černou, kteří kopili chalupu čp.21 v Bítově. Zastupitelé s prodejem souhlasí za cenu ostatní plochy, místní komunikace. Šest zastupitelů bylo pro prodej, tří zastupitelé Křivánek, Sedláček, Kraus se zdrželi hlasování.

  Pátý bod programu se věnoval protipovodňovým opatřením, která je nutno provést, aby se částečně zabránilo lokálním povodním v Nuzbelech a Lažanech, které se během roku několikrát opakují. Této problematiky se ujal pan Flaischhans, který se starostou měl jistá jednání na ZD Hroby u předsedy a agronoma družstva. Z tohoto jednání byl dán příslib vedení družstva v omezeném a možném jiném způsobu sadby obilovin, vytvořením nových ochranných pásem možných provést na dotčených plochách. Co se týče již samotné zasažené části obce, byla dohodnuta opatření, které zabrání k tomu, aby se na silnici voda zastavila a vytvořila lagunu povodňové vody. Tyto zásahy provede drobná provozovna během léta 2015.

  Na sedmé zasedání měl starosta připravit návrh smlouvy, kterou by obec dala k dispozici Klíšťovský rybník do dlouhodobého pronájmu. Na základě nabídky ze strany ZD Hroby předložil starosta zastupitelům návrh, zda-li by tento rybník mohl opět sloužit nejen obci Radenín, ale i zároveň pro potřeby ZD Hroby (požární nádrž), jak se píše v dopise ZD. Představenstvo družstva tento návrh akceptuje s tím, že v zimních měsících by došlo vyčištění náletových křovin kolem rybníka a následně by k samotnému čištění byla k dispozici technika družstva. Zastupitelé souhlasí s tímto návrhem, souhlasí i s financováním celé akce v příštím roce a pověřuje starostu k dalšímu jednání ke zdárnému zahájení a dokončení úpravy Klíšťovského rybníka.

  Obec Radenín je jedna z mála obcí v našem regionu, která ještě nemá svůj znak, neboli symbol, který by reprezentoval obec navenek. Jako poslední v našem okolí má schválený znak obec Budislav, dříve již Chrbonín, Choustník, Turovec, Nová Ves a samozřejmě velká města na která jsme navázána. Starosta na začátku roku vstoupil v jednání s paní Lindou Kůzlovou, která se nejen touto činností zabývá, ale hlavně veškeré návrhy konzultuje přímo s odborníkem, který návrhy předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení. Nešlo však pouze o konzultace s paní Kůzlovou, ale i přímo se jedná i s přáteli z belgického Latouru, kde má celý rod Baillet-Latour své muzeum. Rádi bychom ve znaku měli poslední znak pánů na Radenínsku. Protože se však jedná o napnutou lodní plachtu, nebylo nikoho, kdo by nám tento symbol vysvětlil. Napjatá plachta symbolizuje loď, která pluje plnou rychlostí a mottem rodiny Baillet-Latour je „Neztrácejte čas“, upřesňuje pan Brisy, ředitel musea v belgickém Latouru. Navíc pan profesor Velík z Táborského gymnázia, který s námi  spolupracuje hlavně jako překladatel zjistil, že „v roce 1674 Jean-Baptiste Alexandre de Bailler přijal erb rodiny Boncourt, jejichž poslední linie vymřela. Od té doby rodina Baillet přijala erb za vlastní stejně jako motto: "Neztrácejte čas". Tudíž to je ve zkratce celá anabáze s návrhy a konzultacemi ohledně erbu a zároveň praporu Obce Radenín, který by po schválení v představenstvu obce Radenín, šel v září do Poslanecké sněmovny ke schválení.

erb Baillet Latour                            návrh erbu obce

erb Baillet-Latour                        návrh erbu obce

 diskuse:

-        Starosta seznámil zastupitele s problematikou „opatrovnictví“, kde jako obec jsme ze zákona dostali do péče Michala Kalluše, který byl se svoji sestrou v Dětském domově v Radeníně od roku 2001. V těchto dnech se vyučil a protože je mu necelých dvacet let a je právně omezen v některých svých rozhodnutích, rozhodl soud o opatrovnictví. Dětský domov to nyní být nemůže, takže je tu pouze jedna instituce, která může Michalovi chvíli pomoci v novém domově i životě.

-        Základní škola v Chýnově, turistický kroužek požádal obec o příspěvek na ekologicky zaměřený výlet po krásách českých tak jako v roce 2014 (částka 4 000,-Kč)

-        Starší kontejnery na tříděný odpad z Terezína, které byly nahrazeny novou sadou, budou přesunuty do Lažan, kde nám vznikne plněhodnotné „hnízdo“ na tříděný odpad odvážené firmou Rumpold.

-        Závěrem starosta poděkoval všem přímým účastníkům závodů na dračích lodí, který se uskutečnil 21.6.2015 na Knížecím rybníku, nejen za vzornou reprezentaci, ale především za umístnění (ženy ve své kategorii na prvním místě, muži celkově z 27 účastníků na krásném třetím místě). Všichni obdivují práci hlavního organizátora akce Luboše Sedláčka, že dokázal na nedělní dopoledne a následně na celou neděli sehnat čtyřicet lidí. Velké díky.

-        Další kulturní akcí byl výlet hasičů z Kozmic na Den otevřených dveří do Mladé Boleslavi do prostor výrobního závodu Škoda. Následná exkurze do pivovaru Klášter u Mnichova Hradiště byl pro účastníky pouhou třešinkou na předloženém dortu. Tuto akci perfektně zajistila Lenka Janurová, které patří od všech účastníků velké poděkování.

-        Někteří zastupitelé byli pověřeni odpočtem vodoměrů, který by měl být hotov do 15.7.2015 k dalšímu zpracování.

.Na závěr starosta poděkoval přítomným za účastna jednání a popřál všem krásné letní měsíce na dovolených a mezi svými přáteli.

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

 

 

Zprávy pro občany

 

VÝBĚR POPLATKŮ ZA VODNÉ A STOČNÉ

 

Pondělí 10.8. Radenín    7.30 – 11.00      12.30 – 15.30
tabulka výběrů
Středa   12.8. Nuzbely    8.00 –   9.00
  Terezín  10.00 - 11.00
Čtvrtek  13.8. Kozmice   8.00 –   9.30
  Lažany 10.00 – 10.30
     

Cena vodného a stočného se nemění (15+10+21%DPH). Nyní je potřeba provést odpočty vodoměrů. Toto provádí již tradičně zastupitelé obce, kam se nedostanou, je potřeba stav vodoměru nahlásit urychleně na Obecní úřad, kde se data zpracovávají.

 

Co by vás mohlo zajímat.

skica villa Vallila

     Od 1.6.2015 se Obec Radenín stala opatrovníkem Michala Kalluše, do této doby jedním z dětí dětského domova v Radeníně. Michal v Radeníně žije od roku 2001 společně se svojí sestrou Lucií. V červnu tohoto roku se vyučil kuchařem, a protože je mu skoro dvacet let je zároveň omezen ve svéprávnosti, byl mu podle občanského zákona § 465 přidělen opatrovník. V těchto dnech odchází do „chráněného bydlení“ v Červeném Újezdě, kde je od roku 1996 založeno občanské sdružení Villa Vallila, jenž zde sídlí v krásném prostředí parku, v jehož středu je dnes již zrekonstruovaná dvoupatrová secesní vila. K tomuto zařízení patří i sportoviště, ohrada se zvířaty, další dva byty patřící do areálu zařízení.

     Cílem organizace je poskytování chráněného bydlení a odlehčovací služby, podpora pracovního začlenění klientů, organizování pracovně terapeutických programů, příprava na samostatný život s tím, že se plně zapojí do kulturního života samotné obce. Vedoucí domu, asistenti a technický pracovník mají momentálně v domě devět klientů, kteří se starají jak o farmu, pracují v ergoterapeutické dílně, v obci při veřejně prospěšných pracích, při moštování, zpracování dřeva a při vlastním vzdělávání.  Dům připravuje různé programy pro veřejnost, presentuje svojí činnost na venek a je aktivní při organizování různých brigád za účasti dalších dobrovolníků.

     Občanské sdružení je financováno částečně z rozpočtu státu (MPSV), z dotace kraje (Středočeský kraj a Hlavní město Praha), z nadačních fondů. Nemalou částkou se i na činnosti organizace podílí sponzorské dary od právnických i fyzických osob a na provoz jdou i částky od samotných klientů.

     Historie domu sahá do počátku minulého století, kdy se na venkovních stěnách podepsal rodák z Chýnova František Bílek, jehož plastiky celou vilu zdobí. Do roku 1949 sloužil dům jako venkovské sídlo jedné pražské rodiny, následně byl nějakou dobu neobydlen. Poté se dům stal majetkem jistého zaměstnance finské diplomacie v ČSSR. Od roku 1997 je dům ve vlastnictví občanského sdružení Villa Vallila.

     Posláním celé organizace  je umožnit lidem s postižením, jako je třeba Michal Kalluš, žít plnohodnotný život v přirozených podmínkách lidské společnosti a poskytnout jim podporu při samotném začlenění do běžného prostředí v oblasti pracovní a společenské.

Výlet do Škodovky

fotka auta

     30.května 2015 byl v Mladé Boleslavi Den otevřených dveří v továrně na výrobu osobních aut. Tam byl také směrován zájezd, který pořádali hasiči z Kozmic. Počasí nám přálo a tak bylo pouze na Lence Janurové, jak celou akci zorganizovala. Po skončení akce jsme jí všichni dali velkou jedničku. Prohlídka musea ve Škodovce s průvodcem byl velkým zážitkem pro milovníky osobních aut této značky a to jsme ještě netušili, jaké poklady před námi skrývali v depositu firmy, kde bylo možno spatřit Škodovky, které jsme nikdy na silnicích neviděli.

     Oběd byl předem vybrán v krásném prostředí stylového penzionu u Mnichova Hradiště a odpolední exkurse v pivovaru Klášter splnila představy všech účastníků. Nechyběla ochutnávka a pěkný výklad paní průvodkyně o celé historii a současnosti malého pivovaru byla krásným ukončením jednodenního výletu za poznáním hasičů z Kozmic.

 

INTERNET

logo WIFCOM

Dobrý den, v této lokalitě zajišťuje internet firma WIFCOM ze středních Čech.

Budeme rádi, když nás zkontaktujete přes našeho technika na telefonu 775 569 220, který Vám vysvětlí veškeré podmínky zapojení.

Děkujeme, firma WIFCOM

 

SPORT

pozvánka dračí lodě

 

 

Velikonoční beránek putuje do Rakouska.

foto stolní tenis

    Jak už se stalo pravidelným zvykem, i letos se o neděli velikonoční uskutečnil jeden z největších turnajů ve stolním tenise v rámci Jihočeského kraje, a to turnaj o velikonočního beránka v Terezíně. Účast byla jako již tradičně vysoká, celkově dorazilo dvacet hráčů ze všech koutů jižních Čech, ba dokonce z Rakouska. A díky celkové výhře Josefa Jungvirta, hráče hornorakouského Saxenu, se pro tentokrát velikonoční beránek stěhuje za hranice. Z místních hráčů se nejlépe umístil  Zdeněk Paris z Choustníku, který obsadil celkové  5. místo.

     Den před hlavním turnajem se v Terezíně uskutečnil turnaj dětí a neregistrovaných hráčů, který svým bezchybným výkonem vyhrál Karel Strouhal před Filipem Kratochvílem, oba z Choustníku. Celkově v sobotu dorazilo 12 hráčů, z nichž jádro tvořily děti z kroužku stolního tenisu při ZŠ Choustník.

     Pozitivem obou dvou dnů byl jednoznačně stoupající počet žen a dívek, které sice nedosáhly na stupně vítězů, ale to přeci není až tak důležité…

     Na závěr dovolte, abych poděkoval obcím Radenín a Choustník za podporu, ZŠ Choustník za půjčení stolů, firmě OPEKO za sponzorské dary a Mirku Touskovi, terezínským hasičům a ST Podhradí Choustník za organizaci turnaje.