2015

Radenínský čtvrtletník - březen 2015

hlavička-Radenínský čtvrtletník - březen 2015

SLOUPEK

Tentokrát bych chtěl v krátkosti připomenout jen ty tři měsíce v roce 2015, kdy se občané našich osad společně bavili. Zima byla krátká, přijatelná a tak zbylo v životě občanů i dost času na zábavu a společenské vyžití. Samotný Silvestr probíhá u nás na Radenínsku již mnoho let bez ohňostroje, pouze v kruhu známých a přátel. Mnozí se těší i na plesovou sezónu, která u nás v kulturním domě v Terezíně začala již první týden v lednu a následovala na konci měsíce, kdy jak myslivci, tak i hasiči z Chrbonína využívají pohostinství v KD. Tento kulturní stánek zažije v roce několik akcí jako je turnaj ve stolním tenise, koncert „hlasité“ hudby, setkání rodáků a ještě před tím již tradiční setkání důchodců.

Uskutečnil se jako tradičně masopust v Kozmicích (viz fotografie uvnitř listu) a týden potom masopust v Radeníně, který jste mohli vidět i na Jihočeské televizi. Protože počasí přálo, tak se obě sdružení hasičů vytáhla. Spousta masek, hudby, zábavy, ke které patří i ta troška „ohnivé vody“ obě osady rozveselila. Bude opět na co vzpomínat. Poděkování od občanů zaslouží jak hasiči z Kozmic, tak i z Radenína.

Velké poděkování patří i organizátorům oslavy 8. března k Mezinárodnímu dni žen, jenž se konala v kulturním domě v Nuzbelech. Krásné nedělní odpoledne pochválil každý, který se této akce účastnil.

Na závěr bych rád pozval příznivce kopané na mistrovská utkání, která se od dubna na zdejším hřišti budou odehrávat. Nově zrekonstruované zázemí zdejšího sportoviště někdy dokáže nahradit i případné neúspěchy našich barev při utkání IV. Třídy.

Starosta obce

hlavička-obecní úřad informuje

Zasedání zastupitelstva

 

Třetí schůzi zastupitelstva u nás v Radeníně (16.12.2014) zahájil a řídil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a obyvatele sloučené obce, zároveň omluvil zastupitelku Klejnovou, která je krátce na mateřské dovolené

Následovalo připomenutí posledního zasedání 25.11.2014, kdy se tvořil rozpočet na rok 2015, byl dán souhlas s odprodejem domu v Radeníně čp.60 (na budově je věcné břemeno, které, než se začne jednat o prodeji, musí majitelé na Katastrálním úřadu zrušit), firma W-Partner z Bechyně bude na počátku roku pracovat na internetových stránkách obce. Byla zvolena inventární komise a odpovědným redaktorem Radenínského čtvrtletníku se na další volební období dostal důvěru starosta obce. Zastupitelé byli vyzváni o případné doplnění druhé aktualizace Programu obnovy venkova pro naši obec. Začátkem měsíce byla vykryta pohledávka od Mikroregionu Táborsko na dodání 3 kusů plechových kontejnerů na tříděný odpad a dvou kusů velkoobjemových kontejnerů 3,5tuny na možný odvoz bioodpadu a dalších materiálů. Jedná se o prostředky z dotace  POV pro Mikroregion, takže zastupitelé odsouhlasili Smlouvu o příspěvku obce, Smlouvu o zápůjčce a předávací protokol. Obec bude tato investice stát 13 499,15Kč zbytek ceny doplatí KÚ a následně Mikroregion Táborsko. Na konci roku 2020 budou tyto nádoby bezúplatně převedeny do majetku obce.

Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtovou změnu č.17/2014 – dorovnání položek do 100%

V zastupitelstvu byla projednána žádost obce Nová Ves u Chýnova o příspěvek 12 000,-Kč na provoz školky, kam i v letošním roce dojíždí děti z Kozmic, Lažan, Radenína a Hrob - prošla zastupitelstvem bez námitek.

Při schvalování rozpočtu na rok 2015 nebylo ze strany zastupitelů, ani ze strany občanů žádných námitek. Pouze částka na příspěvek MŠ v Nové Vsi se ve výdajích na položce „školy“ mírně navýší.

Rozpočet na rok 2015 bude tudíž již tradičně vyrovnaný ve výši na obou stranách 8 milionů Kč.

Čeká nás z větších akcí: opravy MK ve většině osad na Radenínsku, prodloužení VO v Radeníně a jednotlivá  nová světla po osadách, nákup a zároveň demolice domu v Radeníně čp.60, kompletní rekonstrukce schodiště v KD Nuzbely. Z kulturních akcí „Rodáci Terezín“, Táborská liga v požárním sportu v Kozmicích, samozřejmě setkání důchodců. Tradičně se uskuteční turnaje ve stolním tenise a fotbalu během celého roku 2015 na které jste všichni srdečně zváni.

  Diskuse:

-  zastupitelé schválili druhou aktualizaci Programu obnovy venkova, která bude doložena k žádosti o dotaci z programu obnovy venkova v roce 2015, kde obec bude žádat o příspěvek na nosič kontejnerů a na výměnu oken na prodejně v Radeníně.

- dále zastupitelé odsouhlasili nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatný převod pozemků na k.ú. v Radeníně pod Housovským rybníkem a za Holubem směrem k Terezínu.

- dále zastupitelé odsouhlasili  odměny některým občanům, kteří ve svém volném čase odvádí práci pro zvelebení, zkrášlení a zajišťují zábavu v našich osadách.

- starosta podal zprávu o schůzce na téma ČOV Radenín. Odborného zajištění schůzky se ujal Ing. Jan Fišer a schůzka proběhne začátkem roku 2015 v zasedací místnosti OÚ.

-  starosta informoval o dodatku č. 1 k odepisování dlouhodobého majetku dle ČÚS (Český účetní standart) 708 na základě požadavku účetní obce (změny doby odepisování).

- těžko se rodící vznik MAS Lužnicko, o.p.s. zaslalo dodatek Partnerské dohody, kde nově musí vzniknout pro vnitřní práci nový orgán skupiny MAS ORG. Ze strany obce Radenín, jako zakládajícímu členu, nebylo námitek

- starosta informoval přítomné o dni konání akce „Rodáci Terezín“ 15.8.2015; je již objednána kapela Vysočinka. Na tento datum je plánovaná i akce v požárním sportu „Táborská liga“ v Kozmicích.

- zastupitelé obdrželi rozpis svozu komunálního odpadu během svátků na radenínsku.

- zastupitel Flaischhans vznesl dotaz na starostu ohledně pronájmu obecních pozemků, který bude vyřízen na příštím zasedání v únoru 2015.

-  starosta pozval občany dne 26.12.2014 po obědě na vánoční turnaj ve stolním tenise do restaurace

 na Veselce v Radeníně; 29.12.2014 od 9,00 hod na turnaj v sálové kopané pořádaný společně

 s OÚ Radenín a Křeč v Obratani a na závěr roku již tradičně 31.12.2014 od 13,00hod na silvestrovský fotbálek na zámecké zahradě v Radeníně.

Na závěr starosta všem popřál pevné zdraví a rodinnou pohodu během vánočních svátků a do nového roku mnoho úspěchů

 

První zastupitelstvo v roce 24. února 2015 zahájil a řídil starosta obce, který přivítal přítomné zastupitele a obyvatele sloučené obce, zároveň omluvil zastupitelku Klejnovou, která je krátce na mateřské dovolené

V případě kontroly zápisu z posledního jednání (16.12.2015) bylo nutno dopracovat část z prvého usnesení, kde zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku panu Janů z Bítova. Jednalo se o pozemek č.126/1 v k.ú. Bítov, ale čekalo se na ohodnocení pozemků od soudního znalce podle nových podmínek. Znalecký posudek pod číslem 4462-12/2015 byl vytvořen Ing. Zdeňkem Kubískou 9.2.2015. Prodejní cena pozemku č. 126/1 v k.ú. Bítov byla zastupiteli odsouhlasena 10,-Kč/m2.

Následně starosta zastupitelům připomněl usnesení z minulého jednání. Pozastavil se pouze u bodu   co bylo uloženo starostovi – připravit podklady pronájmů obecních pozemků. Zastupitelům byly předloženy tři smlouvy. ZD Hroby hospodaří na pozemcích obce na výměře 19,19ha. V roce 2014 vyplatilo obci 1 500,-Kč za 1 ha půdy. Smlouva byla uzavřena 30.6.2006 a domníváme se, že by měla být přepracována vzhledem k samotné digitalizaci a změně platby daně z nemovitostí. Co se týče smluv s fyzickými osobami , s panem Bohoušem Janů a s panem Janáčem byly obě smlouvy sepsány 1.1.2011 s platností na 5 let a platbou 300,-Kč/ha obhospodařené půdy. Předpoklad je, že smlouva s panem Janáčem bude zrušena a smlouva s panem Janů upravena.

Ve třetím bodu programu jen v krátkosti starosta pohovořil o hospodaření v roce 2014. Závěrečný audit nadřízeného orgánu je plánovaný na začátek března, takže přesná čísla budou zveřejněna po kontrole, ale dá se říci, že vyrovnaný rozpočet obce byl dodržen, v pokladně bylo ke konci roku více jak dva miliony korun. Navýšil se nepatrně majetek a to hlavně na účtu 031 – pozemky (bezúplatný převod pozemků od ČR) a na účtu 028 drobný dlouhodobý majetek (kontejnery na odpady a pod.)

Inventury k 31.12.2014 byly provedeny se změnou v odpisovém plánu. Za rok 2014 nebylo zaznamenáno žádné vyřazení majetku, pouze drobné nákupy na drobné provozovně a potřebného zařízení pro jednotku dobrovolných hasičů nám zvedly částky na účtech 028.

Od loňského roku na úřadě leží smlouvy o věcném břemeni od firmy E.ON. Jedná se o prodloužení NN vedení na parcelu k panu Müllerovi v Radeníně kolem domu čp.66 (Ámon), kde část po pozemku obce jde nad úrovní pozemku a následně po louce je již kabel v zemi a druhý případ je v Kozmicích, kde se bude stavět „stojánek na elektřinu“ pro pana Martina Hrušku, kde prodloužení od Fučíků půjde pod chodníkem v majetku obce Radenín. Zastupitelé obě smlouvy na věcná břemena pro obec odsouhlasili.

V dalším bodu programu starosta předložil k odsouhlasení přepracovanou Obecně závaznou vyhlášku obce Radenín č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území sloučené obce Radenín (osady: Terezín, Radenín, Bítov, Nuzbely, Hroby, Lažany, Kozmice). Jak jistě všichni vědí, mění se od 1.1. 2015 pravidla v této oblasti, takže i na Radenínsku se budeme muset opět všichni učit jak nakládat s odpady. Již nás k tomu nutí vysoké ceny na skládkách, kam se komunální odpad vyváží a tyto ceny postupně budou značně stoupat i v příštích letech. Proto, aby obec nemusela zvyšovat poplatky za likvidaci KO, bude nás to nutit množství KO snižovat. Od letošního roku by v popelnicích neměl být biologický odpad (tráva, lupení, odpady z kuchyní apod.), ale ani již nyní tříděný odpad jako je papír, plasty a sklo. O této problematice je psáno na jiném místě Čtvrtletníku.

Odkup domu čp. 60 v Radeníně je již ve fázi podpisů a ověřování podpisů, včetně podání vkladu na katastr. Zdržení nastalo s výmazem věcného břemene, které na domě bylo.

Dále zastupitelé pověřili starostu, aby zveřejnil poptávkové řízení na rekonstrukci schodiště v KD v Nuzbelech. Jsou připravené Krycí listy (cena) a půdorys části objektu se schodištěm, který by se měl změnit. Zveřejnění bude na úřední desce obce, ve vývěsní skříni na domě čp.4 v Nuzbelech a na oficiálních webových stránkách obce. Termín zveřejnění zastupitelé doporučili do konce března 2015, kdy budou následovat další úkony poptávkového řízení.

 Dne 19.2.2015 proběhlo v zasedací síni obecního úřadu jednání ohledně problematiky výstavby ČOV v Radeníně. Jednání svolal starosta a účastnili se ho Ing. Jan Fišer, Ing. Jahelka, projektant pan Mráz, Jan Petrů a zastupitelé obce Kopecký, Flaischhans, Sedláček. Výsledkem celého jednání je úkol pro starostu: po tři měsíce odebírat vzorky odpadní vody (to pro zjištění způsobu čištění) a zajistit geodeta na zjištění polohopisu a výškopisu parcel pro možnou druhou variantu vedení kanalizační stoky. Po získání potřebných materiálů se uskuteční další schůzka k dalšímu projednání.

diskuse:

-        od 15.2.2015 probíhají na k.ú. Bítov revize údajů KN od pracovníků Katastrálního úřadu

-        byl zastupiteli schválen Rozpočtový výhled do roku 2018

-        byl odsouhlasen nákup mechanického smetáku na úklid místních komunikací. Smeták by měl být součástí čelního nakladače UNC 060 s podmínkou přímého kropení

-        zastupitelé odsouhlasili nákup rychlostního radaru od firmy Chábera ze Strakonic, jehož dva radary obec již využívá v Radeníně. Tento radar bude umístněn na sloupu veřejného osvětlení při vjezdu do osady Nuzbely.

-        na závěr zastupitelé odsouhlasili i prodej části pozemku 1007/1 v k.ú. Radenín dle

GP č. 261-1080/2014 (pozemek 1007/10 což je 24m2) za cenu dle znaleckého posudku 63,20Kč/m2. O část pozemku požádali manželé Svatkovi z Tábora.

Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a ještě jednou připomněl zastupitelům účast na mimořádném zasedání k poptávkovému řízení na rekonstrukci KD v Nuzbelech 31.3.2015.

 

 

 

 

foto masopust

Masopust v Radeníně a Bítově

Masopust v Kozmicích

 

Zprávy pro občany

 

VÝBĚR POPLATKŮ ZA ODPADY A PSA ZA ROK 2015

 

Pondělí 13.4. Radenín  7.30 – 11.00      12.30 – 15.30
tabulka
Středa 15.4. Nuzbely  8.00 –   9.00
  Terezín  9.30 – 10.30
  Kozmice 13.00 – 14.00
Čtvrtek 16.4. Lažany 10.00 – 10.30
  Bítov 13.00 – 13.30
 

 

Biologicky rozložitelný odpad

 

Biologicky rozložitelný odpad obecně nazývaný jako bioodpad je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír. Jedná se o odpad, jehož respirační aktivita po čtyřech dnech je nad 10 mg O2/g sušiny a dynamický respirační index je nad 1 000 O2/kg spal. látek/h. Po proběhnutí biologického rozkladu se odpad mění ve stabilizovaný odpad. To je přesné znění podle wikipedie.

 

Biologicky rozložitelný komunální odpad

 

Velmi důležitou částí biologicky rozložitelných odpadů jsou biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO), které dle Plánu odpadového hospodářství ČR tvoří tyto druhy:

 

Druhy odpadů podle Katalogu odpadů tvořící BRKO

druhy odpadů

Katalogové číslo

Název druhu

Podíl biologicky rozložitelné složky (% hmotnostní)

20 01 01

Papír a/nebo lepenka

100

20 01 07

Dřevo

100

20 01 08

Organický kompostovatelný odpad

100

20 01 10

Oděv

75

20 01 11

Textilní materiál

75

20 02 01

Kompostovatelný odpad z údržby zeleně

100

20 03 01

Směsný komunální odpad

40

20 03 02

Odpad z tržišť

75

 

Co je to bioodpad   Podíl BRKO v komunálním odpadu v roce 1995 byl stanoven v „Situační zprávě o biologicky rozložitelných odpadech v ČR na 41 % hmotnosti. Do skupiny odpadů použité pro stanovení podílu BRKO byly v členění komunálních odpadů podle Katalogu odpadů platném v roce 1995 zařazeny: domovní a jemu podobný odpad z obcí, objemný a jemu podobný odpad z obcí, uliční smetky a odpad ze zeleně. Ve skupině komunální odpad nebyly sledovány odděleně sbírané využitelné složky z komunálních a jim podobných odpadů. Z hlediska BRKO se jedná zejména o sběrový papír a lepenku. Z toho tedy plyne, že obsah bioodpadů ve směsném, přesněji ve zbytkovém komunálním odpadu je ještě vyšší. Lokálně může dosahovat až 60 % hmotnostních.

Skládkování biologicky rozložitelných komunálních odpadů je omezováno, tato povinnost vyplývá ze směrnice Rady č. 1999/31/ES ze dne 26.dubna 1999 o skládkách odpadů, která byla implementována do Plánu odpadového hospodářství ČR (Nařízení vlády č. 197/2003 Sb.)

Problémy skládkování bioodpadu

  • způsobuje nestabilitu skládky (propadáním po rozkladu org. látek, nebo hromaděním plynu – nebezpečí vzdouvání terénu nebo výbuchu vznikajících plynů)

  • přispívá ke skleníkovému efektu produkcí metanu

  • zvyšuje množství skládkového odpadu a snižuje tak životnost skládky jako celku

Vyhláška o odpadech

 

SPORT

foto míč

SILVESTROVSKÝ FOTBAL a VÁNOČNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

 

obrázky

foto míč