2014

Radenínský čtvrtletník - říjen 2014

titulek Radenínský čtvrtletník - říjen 2014

SLOUPEK

Uplynulo další volební období jednoho zastupitelstva, proběhly komunální volby, výsledky jsou již známé a je před námi další čtyřleté období práce. Nechtěl bych se vracet k tomu co bylo během čtyř let uděláno, co mělo být uděláno jinak, nebo co se ještě nestihlo. Když jsem hodnotil své první volební období, byl jsem kritizován mnohými, že se chlubím, druzí mě napadali, že nic se neudělalo a jenom „ležím„ na Obecním úřadu. Zkusili to s námi poté v zastupitelstvu a doufám, že alespoň za ty čtyři roky poznali, že práce v zastupitelstvu pro sloučenou obec není vůbec jednoduchá, jak si původně představovali.

Ale stejně mi nedá, abych občanům na Radenínsku připoměl jaké to má výhody zde žít.

Na prvém místě je jistě krásné a zdravé prostředí, ve kterém jsou naše osady položeny, na úpatí Českomoravské vrchoviny.

 Na dalším místě je zázemí, které bylo na Radenínsku zastupiteli od devadesátých let minulého století zde budováno. Přítomnost Drobné provozovny si jistě mnozí již ani neuvědomují, ale její přítomnost je pro nás mnohé již nenahraditelná. Bereme ji jako samozřejmost, kterou nám jiné obce tiše závidí. Na jednu stranu je dnes samozřejmostí se domluvit na určité práci, či zapůjčení techniky a tato provozovna pomůže. Na druhou stranu je to možnost pro některé najít uplatnění i práci „doma „ v Radeníně.

Obec i díky DP dnes účtuje za odvoz a likvidaci komunálního odpadu jen polovinu toho, co nás stojí samotná likvidace KO u firmy Rumpold. Cena vody je jedna nejnižší v ORP Tábor jen díky tomu, že našich pět zdrojů a samotných vodovodů si obec spravuje ve své režii. Myslím si, že jsme jedni z mála, kde domovní daň nebyla ještě nikdy zvyšována a jsme stále na I.stupni odvádění daně. Za zmínku jistě stojí i to, že se stále daří udržet v obci poštu a prodejny potravin. Občanské domy a kulturní domy slouží ke spokojenosti většiny občanů.

Co se týče kulturního nebo sportovního je pouze na samotných občanech jak se presentovat.

V tomto směru většina práce leží na lidech zapojených v osadách jako hasiči, nebo se angažují ve sportu. V Kozmicích, Terezíně preferují požární sport, v Radeníně zase kopaná, v Terezíně již má tradici i stolní tenis, v Nuzbelech využívají kapacitu kulturního domu na různé hudební produkce, pozitivní je i činnost Fitness Bikers Teamu v Nuzbelech jak v posilovně, tak na akcích kolem volnočasové cyklistiky.

Nemusíme se stydět za svůj přístup v meziobecní spolupráci při organizaci akcí mimo obec.

Tradičně se na nás obrací při této příležitosti sousedé z Chýnova (mezinárodní koncert dechových hudeb, Armáda se představuje apod.), z Křeče (zimní turnaj v Obratani). Dokážeme přispět i Základním školám v Chýnově a v Choustníku, či jiným neziskovým organizacím. Aktivně jsme zapojeni v Mikroregionu Táborsko, který nám pomáhá k menším dotacím, ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor. U starosty na stole leží smlouva se soukromým zemědělcem z Obrataně na zpracování biologického odpadu.

Není toho málo, proč je krásné žít na Radenínsku. Věřím, že i nové zastupitelstvo, které značně omladilo, bude i nadále držet tento trend, cestu za spokojeným životem občanů na venkově v našich osadách v Terezíně, Bítově, Lažanech, Hrobech, Nuzbelech, Kozmicích a v Radeníně.

 

Starosta obce

titulek obecní úřad informuje

Zasedání zastupitelstva

Jednání 44. schůze zastupitelstva řídil starosta obce, který schůzku svolal, vzhledemk tomu, že se pozapomnělo na minulých jednání dohodnout počet členů nově tvořenéhozastupitelstva, které bude voleno 10. až 11. října tohoto roku. Jednotný názor všech přítomných je na počtu 9 (devět) členů a to z  důvodů možnosti navrhnout kandidáty ze všech osad naší sloučené obce. I počet členů potvrdila historie; tento počet je pro Obec Radenín ideální.

 

Rozpočtová změna č. 11/2014 se týká příspěvku na SMOOT, materiál na chodníky, vyúčtování

dotace a obecního příspěvku na III.etapu opravy  stodoly v Radeníně, opravu střechy smuteční síně

v Hrobech (peníze se nám vrátí přes pojišťovnu), nákupu obouvačky na pneu na drobnou

provozovnu. Poskytnutí finančního příspěvku na Mezinárodní koncert dechovek v Chýnově

 

Na závěr starosta poděkoval za účast na dnešním jednání, popřál přítomným krásné prázdniny

času dovolených a odpočinku v kruhu svých rodin. Pozval přítomné na poslední jednání tohoto

zastupitelstva, které se uskuteční 30.září 2014 po kterém již proběhnou nové volby.

 

 Jednání 45. schůze zastupitelstva řídil starosta obce, který na posledním jednání stávajícího

 zastupitelstva všechny přivítal. Vyzval přítomné ke konzumaci malého občerstvení, které bylo

 na poslední schůzku připraveno.

 Kontrola zápisu z předposledního 44. jednání kde byl odsouhlasen počet zastupitelů v novém

 volebním období a rozpočtová změna č. 11/2014 proběhla v krátkosti.

 Hospodaření s rozpočtem na rok 2014 je následující:

      Příjmy do rozpočtu za ¾ roku:  7 459 748,14Kč což je 79,38%

      Výdaje do rozpočtu za ¾ roku: 6 392 370,56Kč což je 63,94%

Schválený rozpočet na rok 2014 byl původně 7 500 000,-Kč, ale příjmy od firmy ČEPS a.s, dotace

a volby nám rozpočet během roku navýšily až na částku 9 398 051,-Kč a díky tomu můžeme i více

investovat. Výběr poplatků za komunální odpad jsou k dnešnímu dni plněny na 95,28%, poplatek ze psů na 95%, kde se počty plátců poplatku mění během roku, tak jako se mění počet psů v našich

osadách. Na DPH čekáme ještě do rozpočtu s částkou asi 330 000,-Kč, podobná částka přijde i

z hospodářské činnosti obce. Další příjmy očekáváme s různých daní a též Zemědělské družstvo

nemá zaplaceno za spotřebovanou vodu.

Ve výdajích je zaplacena stodola v Radeníně, hřiště v Kozmicích, nové chodníky a další paušály za

vytěženou vodu, spotřebovanou elektřinu. Předzásobit se musíme i posypovým materiálem na

zimu, splatit opravu mostu v Nuzbelech a rádi bychom prodloužily veřejné osvětlení v Radeníně

od Lexů k Sádeckému rybníku. Finance jsou i na plánovanou opravu MK v Kozmicích, kde nás

brzdí přeplněná kapacita práce prováděcí firmy.

K 30.9.2014 stav běžného účtu v bance je 2 063 456,57Kč.

 

Rozpočtová změna č.12 se týká ponížení financí na opravy vodovodů a materiálu u odpadů.

Naopak se finance povýšily na chodníky, na kulturní akce a jihočeskou televizi, která natočila

během prázdnin z Radenínska několik krátkých zpráv. Dodělala se pergola na hřišti v Kozmicích.

V rozpočtové změně č. 13 byla nejvyšší změna na opravu střechy smuteční síně na hřbitově

v Hrobech, kdy jsme museli opravu zaplatit , ale později přišly peníze od pojišťovny.

Rozpočtová změna č. 14 je pouze převod peněz na akci oprava mostu v Nuzbelech.

 

Prodej pozemku v Kozmicích odsouhlasili zastupitelé panu Jiřímu Maškovi, bytem Praha 8, Na

Šutce 16/409. Pan Mašek zažádal o prodej pozemku č. 12/2 v k.ú. Kozmice. Jde o stavební

pozemek o velikosti 55 m2, který je přímo u jeho usedlosti čp. 30. Následně žádost se týkala ještě

části pozemku č. 1452/2 v k.ú. Kozmice, který je mnoho let již oplocený a užívaný majiteli domu

čp.30. Odsouhlasen byl prodej za 35,-Kč/m2 a veškeré náklady na zaměření a vypracování GP jde

na náklady žadatele.

Druhá žádost byla od pana Josefa Jagoše, bytem České Budějovice, U Trojice 2661/1e a paní

Kateřiny Mikešové, bytem České Budějovice, Otavská 1064/10. Žadatelé koupili dům čp.20

v Radeníně v dobré víře, že i oplocené pozemky patří k nemovitosti. Zastupitelé souhlasí, aby výše

jmenovaní si nechali vypracovat GP na oplocené pozemky a ty následně prodat ze 50,-Kč/m2.

 

Na začátku diskuse starosta seznámil zastupitele se situací před volbami do nového  obecního

zastupitelstva, kdy na Radenínsku jdou dvě seskupení nezávislých kandidátů. Volební komise je

sestavena, je zvolen její předseda a následně i zapisovatel. O vybavení volební místnosti a veškeré

agendy kolem voleb je pověřen starosta obce.

Dále zastupitelé odsouhlasili  nákup pozemku na hřišti v Kozmicích, kde o urychlený prodej

zažádala paní Šimáková Jaroslava z Českých Budějovic. Cena  15,-Kč/m2 byla zastupiteli

odsouhlasena, jedná se o díl o velikosti 1 285m2.

Rovněž ještě „staré“ zastupitelstvo souhlasilo s nákupem pozemků pod polovinou stodoly

v Radeníně, které patři paní Mgr.Mikešové Ivaně, bytem Tábor, Filipovská 75/4 a paní Bc. Šiškové

Evě, bytem Tábor-Měšice, U Měšické tvrze 313.Cena za pozemky č. 18/6, 70/9, 1060, 1061 a 1066

v k.ú. Radenín byla nabídnuta za cenu dle Znaleckého posudku č. 4520-70/2014, vytvořený panem

Ing. Zdeňkem Kubískou, bytem Sezimovo Ústí, K Hájence 1200 a to 131 440,-Kč.

Závěrem diskuse bylo zastupitelstvo informováno o problému prodejny v Kozmicích, kde

prodavačka končí ze zdravotních problémů se svojí činností. Bylo doporučeno občanům Kozmic

a blízkého okolí o možnou náhradu paní Prokopovou v prodejně U Fišerů nahradi.

Na závěr starosta poděkoval za účast na dnešním posledním jednání, popřál přítomným pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů a na závěr  poděkoval zastupitelům za čtyřletou práci v nejvyšším orgánu obce.

 

Letní aktivity na Radenínsku

 

Jak bylo již předesláno ve sloupku v minulém čísle čtvrtletníku, bylo pro občany na prázdniny přichystáno několik akcí, které bych chtě trochu okomentovat.

Po vydařené akci dračí lodě o které jsem psal v minulém čísle následoval tradiční předpouťový fotbálek na zámeckém hřišti v Radeníně. Za krásného počasí nás překvapila návštěvnost. Taková ještě nebyla na mistrovských zápasech na hřišti v Kozmicích. Kolem hřiště se tísnilo mnoho diváků, kteří oceňovali nasazení hráčů v zápase ve kterém „o nic nešlo“. Nešlo o výsledek, sešli se domácí, chalupáři, kamarádi a přátelé, kteří se těší, že se tu něco dělo.

Poděkování proto patří všem, i těm co si na „zámecké“ dali pivko nebo limo, klobásu nebo utopence. Akce se jistě líbila a na příští se opět těšíme.

O víkendu 26.července kdo nebyl na hřišti v Kozmicích přišel o hodně. Já osobně obdivuji, jak dobrovolní hasiči z Kozmic za přispění svých rodinných příslušníků a spoustou kamarádů dokáží profesionálně zvládnout takovou masu lidí, techniky a celé zázemí akce. Již při příchodu na hřiště se mi nechtělo věřit, že jsem v Kozmicích na hřišti. Celé zázemí plné stanů, přístřešků, vozidel a nakonec i hasičů; vše fungovalo soutěž měla spád, výsledky byly pro někoho zklamáním, pro druhé povzbuzením. Tam prostě nebyl ani čas si zajít na klobásu, či cmundu nebo plátek upečeného masa. V tento den vyšlo snad vše včetně počasí. Nebylo nikoho, komu se v tento den v Kozmicích nelíbilo. Kozmičtí za tuto akci zaslouží uznání a poděkování.

V neděli 27.července naopak v Terezíně v kulturním domě vyhrávala dechovka. Kapela Muzikanti z Jižních Čech s kapelníkem Radkem Hruškou a hostem kapely Jožkou Šmukařem nás bavila celé odpoledne. Proběhla mnohá setkání nejen místních, ale i milovníků dechovky z jiných osad v okolí Radenína. Na tuto akci jsme čerpali Jihočeskou dotaci.

Fotbal ve velkém  2.srpna. v Kozmicích je komentován na jiném místě čtvrtletníku a pouze nutno dodat: bylo to SUPER. Díky

Propršela nám akce 16.8. opět na zámecké zahradě – VI. turnaj starosty obce. Ale i tak se tu sešli staří známí z Prahy (Kučerovky, Debakl), mužstva z Radenína a Originál z Tábora:

Konečná tabulka: 1/ Radenín 9 bodů

                             2/ Debakl   8 bodů

                             3/ Drobná provozovna 7 bodů

                             4/ Originál 2 body

                             5/ Kučerovky 1 bod

Nejlepší střelec: Petrů J. ml. Radenín

Nejlepší brankař: Vidman J. Debakl

Nejlepší hráč:Kučera T. Kučerovky

Sympaťák turnaje: folklórní kroužek radenínských žen a dívek, posílený o jednoho mladíka-děkujeme za připomenutí starých dobrých zvyků a obyčejů.

Obrovský dík všem, kteří přišli, ba dokonce přiložili ruku k dílu.

Ředitelem turnaje jsem byl sice já, Milan Knotek, ale sám bych nezmohl nic.

Knotek Milan

O týden později 23. srpna se vytáhli opět hasiči z Radenína, který uspořádal dětský den opět pod stanem na zámecké zahradě. Celé odpoledne ozvučil Radek Hruška dětskými písničkami a některé děti se dostaly do vysílání regionální televize, která tuto akci mimo jiného  natáčela.

Poslední, ne již veřejnou akcí, jsme v Radeníně ukončili prázdniny a to krásnou svatbou v radenínském kostelíčku, kde se 30.srpna vdávala Alžběta Kosíková (dnes již Loskot).

starosta

fotografie - fotogalerie obce 1

 

 

 

Zprávy pro občany

 

Volby do obecního zastupitelstva

 

Ve dnech 10.10. až 11.10.2014 proběhly i na Radenínsku volby do obecního zastupitelstva.

Ve volebních seznamech bylo evidováno 414 voličů; voleb se aktivně účastnilo 230 voličů.

 

výsledky voleb

Předpokládaný termín ustavující schůze zastupitelstva je 30. 10. 2014

 
SPORT
 

IV.ročník letního poháru v malé kopané

 

V sobotu 2.8.2014 se uskutečnil IV.ročník letního poháru v malé kopané na hřišti v Kozmicích. Turnaje se opět účastnilo 16 týmů. Vítězem turnaje se podruhé za sebou stalo mužstvo Naděje Tábor, které ve finále porazilo domácí Petrastav Radenín.

Konečná tabulka turnaje

1.    1. Naděje Tábor                                  9. Bufalo

2.    2. Petrastav Radenín                         10. Kozmice

3.    3. Pobřeží kocoviny                          11. Dopijem a pudem

4.    4. Dobronice                                     12. Debakl Praha

5.    5. Drobná provozovna Radenín        13. Radenín

6.    6. Červený kůň                                  14. Maso Planá

7.    7. HC Tábor                                      15. Assort Plastic

8.    9. Naše auto+Mašut                           16. Křeč

 

Nejlepší střelec:         Roll Miroslav  (Kozmice)

Nejlepší brankář:       Průša Jiří (Pobřeží kocoviny)

Nejlepší hráč:            Havelka Tomáš (Petrastav Radenín)

Sympaťák:                 Filipová Hanka (Debakl Praha)

Organizátoři turnaje a moderátor Jan Petrů st. Chtějí poděkovat hráčům, fotografce daně Příplatové, celé obsluze občerstvení, kapelám Balamuta Pacov, Assort Plastic Krtov a Silver colt z Choustníka za večerní zábavu a všem ostatním, kteří se na turnaji podíleli, zejména sponzorům:

Hlavní sponzoři: Obec Radenín, DP Radenín, Petrastav Radenín

Další sponzoři:

SAJ Tábor, Dedra, Sonepar Tábor, Obec Choustník, ZD Hroby, ZOD Choustník, HASS Hroby, prodej a chov ryb Josef Vaněk, Hes Chýnov, Jaroslav Fišer Chýnov, truhlářství Ouředník Krtov, Golden Snack, Intersnack, pekárna Lapáček Choustník, Hora Chýnov, ZD Nová Ves, ZOD Slapy, ZD Dolní Hořice, pekárna Tábor-Kundrát, malířství Janura

Pořadatelé: Petrů Jan, Sedláček Luboš a Petrů Pavel

Budeme jenom rádi, když se na dalším ročníku turnaje opět sejdeme.

Sedláček Luboš, Petrů Jan