2014

Radenínský čtvrtletník - prosinec 2014

titulek Radenínský čtvrtletník - prosinec 2014

SLOUPEK

Je opět konec roku, čas hodnocení a předsevzetí v roce 2015. Jistá hodnocení z naší strany proběhla při volbách do zastupitelstev obcí, které se konaly na konci roku. Co se týče toho, co bude v našich podmínkách nového v roce 2015, na tom pracuje nové zastupitelstvo obce při přípravě rozpočtu na rok 2015. Návrh je součástí tohoto čísla Čtvrtletníku a nebo je vyvěšen na úřední desce obce a na internetových stránkách obce.

Jistý problém může nastat v případě novely zákona o odpadech, kde bychom od nového roku, jako obec, měli zajistit odběr biodpadu od občanů. Protože jsme byli informováni o nedokonalosti této novely, budeme občany včas informovat o možnosti likvidace tohoto odpadu z jednotlivých osad postupně. Je to však něco nového, co se občan bude muset naučit, jako tomu bylo v případě tříděného odpadu (plasty, sklo, papír). Zatím obec nakoupila dva velkoobjemové kontejnery, plánuje se koupit zařízení na jejich přepravu a nabízí se i možnost využít naše svozové auto na KO.

Jinak zima začala tak nějak jako v loňském roce. Sněhu letos asi moc již neslibují, takže mohu všem popřát jenom veselé a bohaté vánoce, do nového roku především pevné zdraví a rodinné pohody.

Starosta obce

titulek obecní úřad informuje

Zasedání zastupitelstva

První  pracovní schůzi nového zastupitelstva dne 11.11.2014

zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal.

 

Starosta navázal na ustavující zasedání, kde byli zvoleni předsedové osadních výborů. Došlo na doplnění výboru dalšími členy:

                  Bítov – Mareš Vladimír, Försterová Lenka

                  Terezín – Tousek Miroslav, Šteker Jaroslav

                  Radenín – Kopecký Zdeněk, Petrů Jan ml.

                  Hroby, Nuzbely – Křivánková Jana, Krchová Hana

                  Kozmice – Roll Miroslav st., Fišer Ondra, Janů Zuzana, Kubera Václav

                  Lažany – Rataj Petr ml., Dvořák Josef

Své členy si předsedové navrhli většinou sami, v Hrobech a v Nuzbelech se vycházelo z minulého obsazení osadního výboru, které se osvědčilo a jedná se tudíž o členky aktivní.                                                     

Následně se jednalo o základní listině zastupitelstva, Jednacím řádu, kde došlo většinou ke shodě. Pouze v bodě jak často se bude zastupitelstvo scházet, byl jeden zastupitel pro měsíční schůzky ostatní pro dvouměsíční cyklus. Následným hlasováním 8 – 0 – 1 byl schválen dvouměsíční cyklus  s následným dodatkem – v případě potřeby častěji.

 Protože bývalé zastupitelstvo mělo naplánovaná jednání pouze do voleb bylo nutné přistoupit po schválení Jednaího řádu i k plánu zasedání do konce roku, kdy se tvoří rozpočet na rok 2015 a následně i na celý rok 2015. Dohodnuto a zároveň jednohlasně odsouhlaseno bylo:

  2. zasedání 25.11.2014 – příprava a návrh rozpočtu na rok 2015

  3. zasedání 16.12.2014 – schválení rozpočtu

  4. zasedání 24.2.2015

  5. zasedání 28.4. 2015                            8. zasedání 27.10.2015

  6. zasedání 30.6.2015                             9. zasedání 24.11.2015 – příprava rozpočtu na rok 2016

  7. zasedání 25.8.2015                           10. zasedání 15.12.2015 – schvalování rozpočtu 2016

Dne 15.9.2014 zažádal pan Janů Bohuslav o odprodej pozemku č. 126/1 o výměře 370m2 v k.ú. Bítov. Členové zastupitelstva a předseda osadního výboru z Bítova souhlasí s prodejem, pouze na finanční částce byl prodej pozastaven z důvodu nového vypracování cen pozemků soudním odhadcem panem Ing.Kubiskou. Ceny pozemků se v tomto roce podstatně změnily a staré odhady z roku 2002 již neodpovídají současným cenám.

Následovala  příprava na rozpočet obce na rok 2015. Starosta v krátkosti zastupitelům připomněl jejich přímou účast na sestavování tohoto dokumentu. V této souvislosti seznámil přítomné s vyúčtováním od začátku roku do konce října („finka“) a s rozpočtovou změnou č.15/2014, kterou následně zastupitelé vzali na vědomí. Jednalo se s pohledu účetní o přesuny finančních prostředků na konci roku na akce Lažany kanalizace ( napojení domů č.p. 1 až 3 přes zahradu u Křížů), oprava místní komunikace (opravy po povodních – točna), vrácení půjčky od MAS Lužnicko,  doplatek na hřišti v Kozmicích, vyúčtování „volebních příspěvků“ apod. vše do 100 000,-Kč.

           Diskuse:

-  nová vedoucí prodejny v Kozmicích (od 1.11.2014) zažádala o navýšení příspěvku na dojíždění do prodejny o 500,-Kč, což bylo jednohlasně odsouhlaseno.

-  krátká diskuse mezi zastupiteli proběhla k nedořešenému problému již odsouhlasenému dlouhodobému pronájmu Klíšťovského rybníka – bude s konečnou platností projednáno na některém příštím jednání

-  zatím zamítavé stanovisko je ke Smlouvě s panem Pavelcem z Obrataně, který Obci nabízí odvoz bioodpadu do Obrataně na jeho soukromou kompostárnu. Částka 18,-Kč bez DPH za odvoz kontejnerů do kompostárny se zdá nepřiměřená – bude se jednat o zřízení vlastní plochy na svoz biodpadu včetně celého systému svozu trávy, lupení a domovního odpadu za pomocí natahovacích kontejnerů, popřípadě 1100 litrových popelnic z využitím vlastního svozového auta.

-  dále starosta nabídl zastupitelům různá školení zabývající se problematikou státní správy v obci. Prvé je 19.11. v Českých Budějovicích, kam starosta pojede osobně

- zastupitel pan Vl. Flaischhans upozornil na metodický pokyn vedení elektronické úřední desky našeho úřadu. Protože jsme si vědomi, že naše stránky neodpovídají standartu úředních desek, který je na obcích požadován, je nutno se i v roce 2015 tímto problémem co nejdříve zabývat.

- pan Jan Petrů předložil zastupitelstvu svůj „Návrh volebního programu“, který se týká námětů k realizování investičních akcí v našich osadách na příští období.

- diskuse se vedla i o čekárně umístněné v Lažanech a následný její odvoz – řeší předseda osadního výboru s drobnou provozovnou

- aktuální je i chodník v Radeníně u čp. 86 pana Uhlíře

Dne 25.11.2014 podle plánu se uskutečnilo 2.  zasedání zastupitelstva obce Radenín.

 

Zahájení a program schůze,. který byl včas zveřejněn, řídil starosta. Po přivítání, volbě zapisovatelů ze zasedání a následným schválením programu jednání pokračovalo.

 Na 1. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 11.11.20104 byl schválen Jednací řád zastupitelstva, zároveň i prodej pozemku č. 126/1 v k.ú. v Bítově s výhradou k ceně pozemku. Byla akceptována žádost paní Aleny Černé – prodavačky z prodejny v Kozmicích na zvýšení příspěvku na obchodní činnost v prodejně. Byl vypracován a zároveň odsouhlasen plán zasedání zastupitelstev do konce roku 2014 a v roce 2015. byly doplněny osadní výbory jednotlivých osad naší sloučené obce.

Starosta měl za úkol oslovit několik firem  pro vypracování obecních internetových stránek podle aktuální legislativy. Osloveny byly f. Galileo, ANTEE, s.r.o., W-PARTNER, s.r.o. a jako poslední byl osloven i správce sítě našeho úřadu pan Jůza. V poptávkovém řízení byla vybrána f. W-PARTNER, s.r.o. pana Svitáka z Bechyně. Dále zastupitelé měli již připravené materiály k jednání, zveřejnění zápisů z jednání bylo částečně splněno (mimo Bítov a Terezín). Smlouva na vybudování chodníků v Radeníně kolem domu čp. 86 bude vypracována po místním šetření, které bude v dohledné době svoláno k dané problematice (účastníci místního šetření Odbor dopravy, Policie ČR, SÚS, památkáři, stavební úřad, pan Uhlíř a obec Radenín). Následně ještě starosta zastupitelům předložil nabídku, která se připravovala od letních měsíců. Jedná se o dohodu odprodeje domu v Radeníně čp. 60 vedle obecního úřadu. Majiteli jsou manželé Dvořáčkovi z Kamenice nad Lipou a po telefonickém rozhovoru se starostou vznesli nabídku na odkoupení. Protože účetnictví obce nám dovoluje tuto nabídku akceptovat ještě v tomto roce, zastupitelé jednohlasně souhlasí z vytvořením podmínek pro nákup pozemku č.15 ( 549m2) včetně budov za cenu 300tis.Kč.

 K 25.11.2014 příjmy do rozpočtu jsou plněny na 91,56%, naopak výdaje 82.08% upraveného rozpočtu.. Zůstatek na účtu obce činí 1 481 028,13Kč. V příjmech můžeme ještě čekat příjem z položky 1111 a 1112 daň z příjmů fyzick. osob, z položky 1511 daň z nemovitostí (pravděpodobně z budov ZD Hroby)  a položky 4131 převod z vlastních fondů – od provozovny obce. Ve výdajové části správce rozpočtu dorovnává jednotlivé paragrafy souběžně s postupnými výdaji, které obec ještě ke konci roku má, na stav 100% upraveného rozpočtu. Již se jedná o částky do 100tis.Kč, které jsou součástí rozpočtové změny č.16 a tudíž jsou zastupitelé s nimi obeznámeni a berou je při svém zasedání na vědomí.

Na konci každého roku jsou naplánované inventury majetku obce. Inventární komise byla starostou navržena ve složení: předseda Kopecký Zdeněk, členové Bartáček František, Kratina Vladimír, Burian Ladislav a ještě doplněna o pana Flaischhanse Vladimíra. Toto složení bylo jednohlasně odsouhlaseno.

  Při tvorbě nového rozpočtu na rok 2015 starosta nejdříve zastupitele seznámil s daňovými příjmy, z výběrů poplatků od občanů v roce 2015. Tím byla vytvořena hranice výdajů pro vyrovnaný rozpočet obce v roce 2015 a činí 7 960 000,-Kč, následné zaokrouhlení je rozpočet na rok 2015 v příjmech na výši 8 000 000,-Kč.

Ve výdajové části starosta pokračoval po jednotlivých paragrafech a zastupitelé se k jednotlivým se svými požadavky vyjadřovali. V paragrafu 2212 MK se počítá s opravou MK v Terezíně, Bítově, Kozmicích, Lažanech a v Radeníně. Položka pitná voda obsahuje čištění vodojemů v Kozmicích a v Radeníně, chlorovač v Lažanech včetně solárních panelů u již nainstalovaných chlorovačů. Chybí nám ještě dodělat část vodovodu v Lažanech. Co se týče kanalizace, musí v Radeníně proběhnout na začátku roku 2015 místní šetření ohledně  vybudováním ČOV. Zastupitelé si v položce zájmová činnost zajistili finance z rozpočtu na jednotlivé společenské akce v osadách (viz. Návrh rozpočtu 2015).  V roce 2015 svá kulatá jubilea (70, 75, 80 let a výše) oslaví 46 našich spoluobčanů. Rádi bychom společně s drobnou provozovnou prodloužili veřejná osvětlení v Radeníně, na Sedlečku, v Lažanech a v Bítově.

 Z větších akcí nás čeká oprava schodiště v KD v Nuzbelech čp.4. V případě úspěšného nákupu obytného domu čp.60 v Radeníně bude následovat jeho zbourání.  Nutná je výměna výlohy a oken

u prodejny v Radeníně. V Nuzbelech nakoupit a zprovoznit radar sloužící na zpomalení provozu v osadě. Bylo pamatováno na nákup zeleně, která by měla být vysázena na dětských hřištích v Kozmicích a v Nuzbelech.

Kompletní Návrh rozpočtu na rok 2015 je zveřejněn na úřední desce a zároveň na internetových stránkách obce Radenín.

  Diskuse:

-  protože i v roce obec Radenín požádá o dotaci POV, byl předložen zastupitelům návrh 2. aktualizace tohoto programu, který bude nedílnou součástí podaných žádostí o dotaci. Měl by být schválen na 3. jednání zastupitelstva 16.12.2014

-  . na případnou likvidaci této budovy požádá obec o dotaci z POV v roce 2015.

-  dále zastupitelé odsouhlasili, aby činnost odpovědného redaktora Radenínského čtvrtletníku dále prováděl starosta obce.

- v dalším bodu diskuse starosta předložil zastupitelům dopis od místního ZD Hroby ze dne 19.11.2014 ohledně užívání rybníku Klíšťovský. Tato otázka se bude projednávat na některém příštím zasedání.

- pan Jan Petrů vystoupil v diskusi se svými náměty na další hospodaření obce v letech příštích. Dožaduje se změny územního plánu, dále se dožaduje  aktivního přístupu obce k výstavbě rodinných domků již na zakoupených pozemcích a změny projektu k výstavbě ČOV Radenín. Kritizuje vedení obce ze špatného vedení, co se týče investic pro obec, na špatnou práci v lesích a údržbě lesní cesty na Blaníku a v době , kdy lživě poukazuje na špatný stav pramenišť místních vodovodů, ukončil jeho příspěvek starosta. Přítomný pan Ing. Jan Fišer doporučil dále si sednout k projektu ČOV Radenín s projektantem a osobami zainteresovaných do této stavby a projednat další navrhovaná řešení.

- diskuse proběhla kolem nového zákona o likvidaci bioodpadu. Obec zakoupila dva natahovací kontejnery na odvoz trávy a listí. V roce 2015 požádá o dotaci na podvalník za traktor pro převoz těchto kontejnerů. Ing. Fišer nás nabádá ke zdrženlivosti v této otázce, protože není ještě upřesněna legislativa ke kompostování a hlavně k následné likvidaci kompostů.

 

 

 

 

 

 

SPORT

 

POZVÁNKA

Již se stalo tradicí u nás na Radenínsku, že sportovci ani na konci roku nelenoší.

Během roku se zdařilo několik akcí, takže mezi svátky, kdy bude čas na hodnocení úspěchů, či neúspěchů, se uskuteční  pod záštitou obce Radenín a obce Křeč fotbalový turnaj  v Obratani ve sportovní hale.

Turnaj bude 29.12.2014  zahájen v 9.00hod.

 

Poslední akce tohoto roku bude na zámecké zahradě v Radeníně.

Příprava na novoroční oslavy se bude konat od 13.30hod 31.12.2014.

Doufám, že se zde sejdou jak aktivní hráči všech věkových kategorií tak diváci, kteří je celý rok 2014 svojí účastí podporovali.

 

Organizátoři sportovních akcí na Radenínsku

 

FITNESS BIKERS TEAM NUZBELY V ROCE 2014

obrázek cyklisty

Tým sportovních nadšenců, který má v současnosti již přes 20 členů, se v letošním roce může pyšnit řadou úspěchů, a to zejména v prostředí cyklistických závodů. Mezi oblíbené a člensky nejpočetnější i letos patřil závod v Kamenici nad Lipou, kterého se zúčastnilo 5 cyklistů FBT Nuzbely, dále MTB maraton v Chýnově se 7 týmovými cyklisty. Největšího úspěchu zde dosáhla Maruška Dvořáková, která obsadila v náročném terénu 2. místo v kategorii. Barvy FBT Nuzbely se zapsaly nejenom do dalších MTB závodů, mezi něž patří např. Stražišťská šlapka, Crosscountry Bechyně, Okolo Vlásenice, ale i do závodů Galaxysérie – Pálavský krpál, Zručský maraton či Tour de Brdy. V rámci Galaxysérie obsadila Maruška celkové 7. místo.

Aktivity týmu se ovšem nesoustředí pouze na cyklistiku. Martin Křivánek se již několik let aktivně věnuje kondiční kulturistice (účastnil se závodů Smartlabs Cup v Brně, Golem Classic v Kutné Hoře, Grand Prix Ronnie.cz v Březnici u Příbrami). Své bohaté zkušenosti předává dál v posilovně v Nuzbelích, která je sportovním a společenským zázemím jednak pro všechny členy týmu, jednak je k dispozici i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Posilovna je pravidelně otevřena třikrát v týdnu a se zvyšujícím se zájmem o lekce cvičení byla letos modernizována, vybavena sociálním zázemím a došlo i k rekonstrukci topení.

Kromě sportovního vyžití se vedení FBT Nuzbely stará i o pořádání společenských akcí pro širokou veřejnost, v loňském roce se uskutečnil předvánoční Společenský večer s tombolou a v letošním roce je naplánována v termínu 19. 12. Vánoční diskotéka s bohatým programem. Všichni jsou srdečně zváni.

Do dalšího období má tým také velké plány, kromě tradičních akcí a závodů byly již nyní zahájeny organizační přípravy cyklistického závodu cross-country, který se uskuteční v okolí obcí Kozmice a Nuzbely v létě příštího roku.

vítězové

Za FitnessBikersTeam Nuzbely Petra Kulveitová

 

SDH Kozmice a sezóna 2014

 

V květnu 2014 se konala každoroční okrsková soutěž, tentokrát v Chýnově. Zde obsadilo mužské družstvo 3. místo, ženy se nezúčastnily.

V roce 2014 se družstva SDH Kozmice opět účastnila i soutěží, které byly zařazeny do série Táborské hasičské ligy. Pořádalo se celkem 14 kol, přičemž osmé se uskutečnilo 26. července na fotbalovém hřišti v Kozmicích. Dorazilo 28 mužských a 12 ženských družstev a i letos na dráze padaly rekordy. Soutěž doprovázelo slunečné počasí a přátelská atmosféra. Zvelebený areál fotbalového hřiště si vysloužil obdiv jak závodníků, tak i diváků.

15. srpna 2015 se na fotbalovém hřišti v Kozmicích bude konat již 7. ročník soutěže „O pohár SDH Kozmice“, na který jsou všichni srdečně zváni.

Obě družstva doufají, že následující sezóna bude úspěšnější, nežli ta minulá.

SDH Kozmice  SDH Kozmice

SDH Kozmice