2014

Radenínský čtvrtletník - leden 2014

titulek Radenínský čtvrtletník - leden 2014

 

 

Rozpočet Radenín 2014 příjmy

výdaje

35. zasedání zastupitelstva 25.10.2013

zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné.

Byli odsouhlaseni zapisovatelé zápisu z dnešního jednání, a  protože  nebylo dalších připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů, mohla schůze pokračovat podle předem daného programu

Po zahájení jednání starosta zastupitelům připomněl poslední jednání, které proběhlo 24.9.2013. Projednávala se i připomínka manželů Miroslava a Jaroslavy Svatkové k prodeji pozemku jejich sousedů manželů Miroslava a Věry Jelínkové. Po zaměření dotčených pozemků firmou Geodetické práce Dvořáček z Tábora, se starosta s pracovníkem stavebního úřadu v Chýnově  účastnil u pana Dvořáčka schůzky nad geometrickým plánem. Zde bylo zjištěno, že Svatkovi kolem své budovy v Radeníně postavili a stále staví hospodářské budovy zásadně bez povolení či ohlášení. Nynější stav je takový, že tyto budovy včetně oplocení jsou na pozemcích Obce Radenín a některé i na pozemku Jelínků a KÚ-JČ. Tím vlastně si zablokovali přístup do těchto neoprávněně postavených budov. Bylo na schůzce rozhodnuto, že nynější stav je nutno řešit ve spolupráci se stavebním úřadem v Chýnově na podkladě místního šetření a vytvořeného GP. V důsledku tohoto zjištění nestojí nic proti, aby se prodej obecního pozemku uskutečnil ve prospěch manželů M.a Věry Jelínkové podle původního rozhodnutí zastupitelstva.

Odběrné místo altán Hroby bylo u f. Bohemia Energy zrušeno. Volby v Radeníně proběhly bez problému. Starosta s místostarostou reagovali na dopis pana Jiroudka a zjistili na místě v Hrobech, že připomínka se zatékáním vody je oprávněná. Pokud bude vhodné počasí, drobná provozovna sjedná opravu ještě v tomto roce, popřípadě hned v jarních měsících roku 2014.

Výměna kanalizace a části vodovodního potrubí v Lažanech byla započata 28.10.2014 a bude ještě v tomto roce dokončena.

Výsledek hospodaření k 29.10.2013. Na příjmové části upraveného rozpočtu je  příjem 7 014 147,83Kč, což je 94,72% z rozpočtu na rok 2013 a ve výdajích 7 316 413,65Kč to značí, že jsme již utratili 89,02% z rozpočtu.

Na účtu v bance obec disponuje částkou 617 834,70Kč. Rozpočtové změny č.18 a 19/2013 se týkaly převedení finančních prostředků z položek, kde není ještě vyčerpáno na položky kde již nejsou peníze: přišli peníze na volby, které jsou obratem vyčerpány, rozpočtovou změnou se řešily akce jako posezení v Terezíně, ještě opravy a rekonstrukce hasičárny v Radeníně, oprava vodovodu v Kozmicích a nyní se rozpočtovou změnou financuje už i sečení hřiště v Kozmicích. Aby se předešlo těmto rozpočtovým změnám, je třeba příští rozpočet „napasovat“ na jednotlivé položky co nejpřesněji. V praxi však konce roku jsou vždy ve stavu, kdy na účtu obec peníze má, ale aby je mohla použít, musí dojít vždy na rozpočtovou změnu.

Konec roku se blíží, tím jsou spojeny i roční inventury. Z důvodu velkých změn v číslech pozemků, ve výměrách a v cenách pozemků, starosta požádal zastupitelstvo o vytvoření inventární komise o měsíc dříve, protože bude složité provést nové soupisy pozemků již digitalizovaných map.

Posledním bodem říjnového zastupitelstva byla diskuse. Starosta předložil zastupitelům dopis Krajského úřadu v záležitosti realizace protidrogové politiky na území Jihočeského kraje. Podobný dopis o finanční příspěvek byl na zasedání předložen od Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory se sídlem v Táboře. K oběma dopisům se zastupitelé stavěli odmítavě.

Dne 25.až 26. října i na Radenínsku proběhly volby do parlamentu ČR. Z 415 voličů se voleb do PČR účastnilo 221 stálých voličů a 7 voličů s voličským průkazem. Sedm hlasů bylo neplatných tudíž volební účast byla 54%. OVK byla složena mimo zapisovatelky z členů, které delegovaly politické strany nebo hnutí. Výsledky byly následující. Nejvíce hlasů získala ČSSD 48, následovaly KSČM 43, TOP 09 27 jako ANO 2011, KDU-ČSL 17, Úsvit přímé demokracie 15, Strana svobodných občanů 14, ODS 10, Strana práv občanů 9, Česká pirátská strana 5, Hlavu vzhůru 3, Politická hnutí ZMĚNA  2 a nakonec Strana zelených 1 hlas.

Dále starosta a místostarosta informovali přítomné o probíhajících akcích. Na dotaci se dokončuje II.etapa opravy stodoly v Radeníně. V Lažanech byla zahájena plánovaná výměna části vodovodu a kanalizace a do konce měsíce bude s přispěním dotace z POV vysázeno 40ks bříz v katastru obce.

Na závěr starosta zastupitelům připomněl příští zasedání (26.11.2013) na kterém se bude hlavně projednávat rozpočet na rok 2014. Jako pomůcku dostali zastupitelé tiskopis s návrhem případných investičních akcí v příštím roce, který je možno doplnit po jednotlivých osadách.

 

26.listopadu 2013

proběhla jedna z těch důležitějších schůzi místního zastupitelstva, které jako je tomu v Radeníně obvyklé zahájil a řídil starosta obce. Předkládal se zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2014, kteří by měli základ rozpočtu dotvořit a následně na další schůzi odsouhlasit.

Byli odsouhlaseni zapisovatelé zápisu z dnešního jednání, a  protože  nebylo dalších připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů, mohla schůze pokračovat podle předem daného programu

Po zahájení jednání starosta zastupitelům připomněl poslední jednání, kde mimo jiného bylo  zapotřebí odsouhlasit inventární komisi. Starosta doplnil pouze informaci o dříve odsouhlaseném prodeji obecního pozemku Jelínkům a následným dopisem od manželů Svatků. Věc se má tak,  že starosta dopisem doporučil stavebnímu úřadu v Chýnově místní šetření k objasnění současné situace.

Výsledek hospodaření k 26.11.2013. Na příjmové části upraveného rozpočtu  je  příjem 7 960 735,79Kč, což je 100,71% z rozpočtu na rok 2013 a ve výdajích 8 173 825,26Kč  a to značí, že jsme již utratili 92,82% z upraveného rozpočtu.

Následné rozpočtové změny č. 21 až 24/2013 se týkají akce kanalizace a voda Lažany, nákupu kalového čerpadla (budou finance vráceny přes dotaci hasičů), oprava vrat v Bítově na hasičárně, vydláždění „hnízda“ pod nádoby pro tříděný odpad v Bítově vydláždění posezení  před hasičárnou. Z hospodářské činnosti obce částka 500 000,-Kč byla převedena do rozpočtu obce. Tato částka kryla akci v Lažanech. Jinak se dá říci, že odhady příjmů byly v rozpočtu roku 2013 odhadnuty správně.

Na účtu obce je k dnešnímu dni 717 250,-Kč. Jsou to peníze, s kterými musíme vydržet do konce roku a pokrýt veškeré výdaje, které ještě následně budou (zimní údržba, zednické práce, které provádí drobná provozovna na opravách vody, na hasičárně v Radeníně, nebo na šatnách na hřišti v Kozmicích).

Zastupitelé dostali od starosty materiály a žádost pana Josefa Holuba, bytem Tábor, Čsl.armády 2629 o odprodej obecního pozemku č. 371 v k.ú. Radenín, který sousedí s jeho pozemky v Radeníně u čísla popisného 75. Jde o pozemek, který je neudržovaný, plný náletových dřevin mimo obec.

Zastupitelé po krátké diskusi nakonec nedoporučili prodej s ohledem jak na dřevní hmotu, tak na nepotřebu se tohoto pozemku vzdát.

Následně starosta zastupitele seznámil se znaleckým posudkem č. 35-71/2013 o ceně nemovitosti – pozemkové parcely č. 1052/2 v k.ú. Radenín, který si nechal vypracovat Krajský úřad na žádost obce Radenín. Jedná se o část pozemku u stodoly v Radeníně, kde má obec záměr zpevnění plochy pro parkující autobusy f. Comett Plus s.r.o., končící na autobusových linkách obsluhující naše území. Cena 16 850,-Kč odhadnuté plochy 686 m2 (24,50Kč/m) je přiměřená a zastupitelé souhlasí s nabídkou.

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 se odvíjí od příjmové části, která nám napoví, s jakými prostředky můžeme pracovat ve výdajové části rozpočtu. Správce rozpočtu připravil příjmovou část a ve výdajích zařadil do paušálních položek (škola, školka, energie, KO, VO apod.) částky, které jsou během let v podstatě neměnné. Zastupitelé již na předešlém zastupitelstvu dostali k dispozici jakýsi návrh investičních akcí na rok 2014 ( podle Místního programu obnovy venkova, který má obec vypracovaný a zároveň na 36. zasedání aktualizovaný o zateplení OÚ) a nákupu DHM. Rozhodli, že by se měla dodělat stodola v Radeníně –fasáda, na kterou  je nutno zažádat o dotaci (III.etapa) z POV. Když budeme mít pozemek na parkoviště pro autobusy, nutno vybudovat zpevněnou plochu včetně MK k východní bráně, což je naopak pozemek ÚPZSVVM,  od kterého je příslib bezúplatného převodu na obec. Dlužíme opravu mostu v Hrobech přes potok u Krchů, který je v havarijním stavu. Starosta požádal zastupitele o souhlas k zateplení budovy OÚ (okna, půda), čímž by se ušetřily náklady na spotřebu elektřiny na obci. Zájem je i o opravu šaten na hřišti v Kozmicích, kde je nutná nová elektroinstalace, potřeba řešit sociální zařízení a provozní prostory, které již stávajícímu provozu na sportovní ploše a zázemí neodpovídají podmínkám, která jsou v této době při sportovních akcích v tomto areálu.V roce 2013 byl od zastupitelů příslib na opravu chodníku u čp. 86 v Radeníně, ale i s opravou chodníků v Kozmicích a v Radeníně je stále počítáno v položce MK. Z „malých“ investic bychom rádi zpomalili dopravu v Hrobech za pomocí radarů, na výjezdu u Nováků v Radeníně  potřebujeme osadit dvě zrcadla z bezpečnostních důvodů, dodělat zastávku u Rollů v Lažanech  přístřeškem. Na trase vodovodního řádu v Lažanech instalovat dávkování chloru a doplnit nádoby na tříděný odpad v Lažanech a v Terezíně, které nám ještě chybí. Plánovány jsou nové natahovací velkoobjemové kontejnery do sběrného dvora na DP (dotace z POV přes Mikroregion). Stále je v plánu vykoupit pozemky v Kozmicích na hřišti a pozemek na jedné polovině pod stodolou v Radeníně. V neposlední řadě je i povinnost požádat o dotaci na kulturní akce pro důchodce a další v našem KD v Terezíně.

Úplně mimo nestojí velká investiční akce v Terezíně, kde celý vodovodní  řád je v azbestových trubkách. V těchto dnech čekáme, zda-li bude vyhlášena mimořádná výzva na opravy a údržby  vodovodních sítí.V případě, že ano, přihlásíme se do projektu, který si necháme vypracovat  a následně budeme postupovat podle zákona při výběru firmy, s kterou bychom dále spolupracovali na výměně a připojení jednotlivých čp.

Nyní je pouze na nás všech, abychom návrh rozpočtu dotvořili do konečné podoby a následně dne 17.12.2013 v zastupitelstvu odsouhlasili.

V diskusi starosta informoval o situaci kolem pošt, na kterou nás upozornil dopis KÚ-JČ. Ať se snažíme jak to jen jde, existence zachování naší pošty se stává pomalu nemožné. Poslanci odhlasovali snížení pošt v ČR z počtu 3 880 na počet 2 100. Nesplňujeme ani podmínky otevření pobočky, což je počet obyvatel, základní škola a stavební úřad.

V posledním bodu diskuse zastupitelé doporučili některým občanům Radenínska malou finanční  odměnu za práci pro obec a za bezplatnou práci při organizování sportovních a kulturních akcí v našich osadách.

 

Poslední schůzi zastupitelstva v tomto kalendářním roce

zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné a zároveň omluvil nepřítomného pana Komárka. Byli odsouhlaseni zapisovatelé zápisu z dnešního jednání, a  protože  nebylo dalších připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů, mohla schůze pokračovat podle předem daného programu

Po zahájení jednání starosta zastupitelům připomněl poslední jednání, které se konalo 26.11.2013

Zástupci dobrovolných hasičů z Kozmic přišli požádat zastupitele při tvorbě rozpočtu o finanční příspěvek na opravu jejich soutěžní stříkačky, s kterou soutěží v rámci Táborské ligy. Tento stroj již nesplňuje parametry, které jsou při soutěži na stříkačku kladeny (co se týče výkonu). Po krátké diskusi byl požadavek jednomyslně odsouhlasen.

Následně  vyrovnaný rozpočet ve výši 7,5 milionu  korun byl odsouhlasen.

Byl vyhlášen grant na opravy vodovodů (i když byl částečně ponížen). Obec požádala f. Heron Tábor s.r.o. se sídlem Řepeč-Kášovice 5, zastoupenou panem Vladimírem Hruškou na základě Mandátní smlouvy č.13/2013 se do soutěže přihlásit, včetně vyřízení projektové dokumentace a sepsání žádosti o zařazení do soutěže.

V následném bodu zastupitelé odsouhlasily Darovací smlouvu, která byla předložena Mikroregionem Táborsko. Mikroregion Táborsko, kde je Obec Radenín členem, obci daruje traktůrek na sečení trávy a 40ks bříz včetně vysázení. Jsou vysázeny od židovského hřbitova k vysílači v Radeníně.

Na závěr starosta poděkoval za účast na dnešním jednání a pozval přítomné na další jednání zastupitelstva, které se uskuteční 28.1.2014

 

 

 

 

Zprávy pro občany

Informace pro poplatníky daně z nemovitostí od roku 2014

Upozorňujeme, že na území obce Radenín došlo k obnově katastrálního operátu na celém katastrálním území Kozmice, Lažany, Radenín a na části v Hrobech (mimo grafický příděl)

Od roku 2014 se v těchto k.ú. stává poplatníkem daně vlastník pozemku evidovaného v parcele katastru. U pronajatých nebo propachtovaných pozemků, které zůstaly evidovány ve zjednodušené evidenci, je poplatníkem daně nájemce. Pokud však pozemky, evidované ve zjednodušené evidenci, a nejsou pronajaty, je poplatníkem daně vlastník pozemku.

Daňové přiznání je nutné podat Územnímu pracovišti v Táboře nejpozději do 31. ledna 2014

Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků, pro budovy obytných domů, ostatní budovy tvořící příslušenství k budovám obytných domů, byty, ostatní samostatné nebytové prostory je stanoven na Radenínsku1,0.

Přiznání k dani z nemovitých věcí lze zpracovat, případně podat s využitím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz

Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000,-Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 2. června 2014.

 

Měření  termokamerou

Vážení spoluobčané, zastupitelé v novém rozpočtu odsouhlasili i zateplení budovy Obecního úřadu, což znamená výměnu stávajících oken a především zateplení stropních (půdních) prostor. Firma MACHSTAV z Dobronína u Jihlavy nejprve na půdě budovy úřadu provedla měření úniku tepla a následně doporučila místa zateplení. Tato společnost nabízí v součinnosti s obecním úřadem pro občany Radenínska měření objektů pomocí termokamery se zaměřením na stropní konstrukce. Měření termokamerou Vám pomůže nalézt nejvíce problematická místa, kterými Vám stropem uniká drahé teplo.

Každý, kdo si chce nechat bezplatně posoudit svůj strop, si může tuto službu objednat přímo u společnosti MACHSTAV, s.r.o. na telefonním čísle: 601 568 700  pan Hůzl Jiří, nebo se můžete zaregistrovat na obecním úřadu v Radeníně u pana starosty. Měření se uskuteční za příznivých klimatických podmínek (listopad až březen) a po telefonní dohodě s technikem ze společnosti MACHSTAV s.r.o.

 

Zápis žáků do 1. tříd

     Ředitelství Základní školy Chýnov, okres Tábor, oznamuje, že zápis žáků do 1. Ročníku Základní školy Chýnov, okres Tábor, pro školní rok 2014-2015 se koná v pátek 17. ledna 2014 v budově ZŠ od 13.30 do 16.30hodin.

Zápis je povinný pro všechny děti, které k 31. 8. 2014 dovrší 6let věku.

Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a své občanské průkazy.

Den otevřených dveří se koná týž den od 7.40 – 12.15 hodin.

inzerát Podzimek podlahy

 

SPORT a

Zpráva o činnosti SDH Kozmice

 

SILVESTROVSKÝ FOTBAL

silvestrovský fotbal

Radenín  A (Sparta)

 

silvestrovský fotbal

Radenín B (Slavia) 

obrázky zde

hodnocení zde

 

VÁNOČNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

sálová kopaná

obrázky zde

hodnocení zde