2014

Radenínský čtvrtletník - červenec 2014

hlavička-Radenínský čtvrtletník - červenec 2014

SLOUPEK

Jak nasměrovat a co vám sdělit v jednom z posledních sloupků tohoto volebního období, kdy končí čnnost posledního zastupitelstva. Pan president vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na datum 10.až11.října 2014. V tu dobu proběhne na mnohých místech v ČR změna na místech v zastupitelstvech. V tyto dny můžete právě vy občané rozhodnout, zda-li se činnost samosprávy u vás v obci z jistých důvodů má změnit, nebo pouze pozměnit a nebo jste se životem ve svých vesnicích  spokojeni. Čekalo se, že se změní volební zákon na volby do obecních zastupitelstev, nestalo se tak. Co se však mění, je postavení obecních úřadů, nový Občanský zákoník změnil zákony o rodině, stavební zákon, obchodní zákon, občanské právo, změny nastaly ale i ve změně forem vlastnictví a jiný je výklad na spoustu možností v sousedských vztazích. Tyto zásadní změny se začínají projevovat i v běžném životě a já bych chtě věřit tomu, že ve vztahu občan-úřad a naopak to bude jen ku prospěchu věci.

Zastupitelstvu končí volební období, které se na životě u nás ve sloučené obci podle mého názoru nijak negativně neprojevilo. Doufám, že názor, že se v jedné vsi udělalo více, v jiné méně, není na Radenínsku namístě. Tok financí byl do jednotlivých osad přiměřený, měl svoje opodstatnění a vždy sloužil pro dobrou věc. Doufám, že i po volbách se v Radeníně zachová systém, který nám mnozí závidí, tj. dále provádět hospodářskou činnost v tom rozsahu, jako doposud, tak jak bylo nastaveno po roce 1990 vedením obce Radenín. Já tvrdím, že je to jakási jistota pro občany celého okolí. Tato cesta se osvědčila a  je jistě správná o čem svědčí nárůst nových obytných domů na území našeho území a tím i samotný  nárůst mladých obyvatel. Na chaloupky se pomalu vrací občané starší, pro které je „hluk velkoměst“ nejen náročnější, ale především stresující.

Doufám, že se setkáme na mnohých akcí, které jsou pořádány během léta u nás na Radenínsku. Začneme poutí v Radeníně 12.7. na taneční zábavě, na pivko si jistě zajdete na Táborskou ligu v hasičském sportu v Kozmicích dne 26.7. Hned v neděli 27.7. nám v Terezíně budou hrát Muzikanti z Jižních Čech. Velký fotbalový turnaj v Kozmicích si nenechá ujít žádný fanda kopané 2.8. Turnaj starosty obce, který pořádá Milan Knotek na zámecké zahradě bude 16.8. a hned poté 23.8. na tom samém místě budou děti mít svoje odpoledne. A prázdniny ukončit svatbou si přeci nenechá ujít nikdo, kdo ještě tuto slavnost neviděl v kostele sv. Markéty v Radeníně v poslední víkend o prázdninách. A to nepíši o spoustě grilovaček jak v soukromí, tak při různých oslavách.

Proto všem přeji krásné léto, načerpání nové energie pro dobu příští a co nejvíce pohody v kruhu rodiny a svých přátel.

Starosta obce

obecní úřad informuje

Zasedání zastupitelstva

 

Schůzi 41. zasedání zastupitelstva obce Radenín zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné a zároveň omluvil nepřítomné. Poté navržení členové ověřující zápis byli odsouhlaseni. K programu nebylo dalších připomínek  ze strany zastupitelů ani občanů, takže schůze mohla pokračovat podle předem odsouhlaseného a daného programu.

Na minulém zasedání zastupitelstva dne 25.3.2014 byl mimo jiného odsouhlasen text Smlouvy o věcném břemeni na pozemky v k.ú. Kozmice, kterých se dotýká vedení VN 400 kV trasy Kočín-Mírovka, jenž zde bude stavět firma ČEPS s.p. Zároveň s touto smlouvou bude podepsán  i Dohoda o jednorázovém vypořádání za omezení činnosti pod tímto vedením. Dále byly na minulém zastupitelstvu odsouhlaseny dva příspěvky a to pro Obec Choustník na  provoz školní jídelny a družiny. Zastupitelé se kladně vyjádřili i k říspěveku na opravu střechy kostela v Radeníně. Co se týče smluv neziskových organizacích, které se starají o život v našich kulturních a  občanských domech starosta zjistil: Podle nového Občanského zákoníku  je nutné zdůraznit,  že nová úprava nájemního práva pojem nebytový prostor opouští. Nový Občanský zákoník obsahuje pouze zvláštní ustanovení o nájmu prostor sloužící k podnikání. Prostor nebo místnost nesloužící k podnikání (ale ani k bydlení, slouží zpravidla nějaké obecně nebo místně, či jinak parciálně prospěšné činnosti, především neziskové (§ 2302 NOZ). Obdobně by obec mohla posoudit i poskytnutí nebytových prostor neziskové organizaci Svazu dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska ohledně hasičáren v Terezíně, Radeníně,  Kozmicích. Ve všech těchto případech  byly prostory dány k dispozici občanům jednotlivých osad (svým způsobem uzavřených společností) k využití na společných setkání, oslav, zábavy a kulturního vyžití. Případné občerstvení si občané zajišťují ve své vlastní režii, aniž by konkrétní osoby, kteří tuto činnost pro své spoluobčany zjišťují, měli z této činnosti prospěch. Občané se starají o úklid těchto prostor, včetně sociálních zařízení, která k těmto společenským prostorám patří.Veškeré drobné opravy si provádí svépomocí (větší opravy a údržbu provádí ve spolupráci s majitelem – Obcí Radenín) a to jako protislužbu pro Obec, za spotřebovanou energii a spotřebovanou pitnou vodu.

Co se týče čerpání rozpočtu k dnešnímu datu 29.4.2014 je situace následující. Na straně příjmů  obec obdržela částku 2 410 015,25Kč, tj. 31% plánovaných celkových příjmů. Výdajová část jde  podobně jako příjmy souběžně – 32% výdajů, což je částka 2 503 692 ,42 Kč. Navýšení rozpočtu  o částku 210 000,-Kč je vlastně částka přepočet daně právnických osob za rok 2013. Jinak se daří vybírat poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a zároveň poplatek ze psů. Další změny v rozpočtu nastanou v případě získání dotací a příspěvků na volby. Drobná provozovna začala po výsadbě stromků v lesích se sečením trávy po osadách a na veřejných prostranstvích.

Dále byl zastupitelům předložen starostou návrh Nájemní smlouvy pro nově zrekonstruovaný  obecní byt ze staré hasičárny v Radeníně. Kolaudační řízení proběhlo 2.května, kdy některé nedostatky byly již na stavební odbor v Chýnově dodány a čeká se pouze na vydání povolení k užívání bytových prostor. Starosta si nechal vypracovat návrh Nájemní smlouvy u notáře s další tiskopisy, které s předáním bytu souvisí. Jedná se o 54,5m2 obytné plochy, kdy v naší obci přísluší sazba na m2 22,87 Kč. Tudíž nájemné činí  1 235,-Kč na měsíc, smlouva bude  uzavřena na dobu neurčitou. Zastupitelé pověřili starostu smlouvu a ostatní doklady dopracovat a po nabytí právní moci, kdy budeme moci byt předa,t bude byt panu Kratinovi oficiálně předán.

 V dalším bodu podle programu byla diskuse o koupi pozemku u bramborárny v Radeníně od Krajského úřadu na zpevněnou odstavnou plochu. Na minulém zastupitelstvu se již v diskusi tento problém projednával, kdy odhadní cena v roce 2013 byla na částku 16 859,-Kč. Tato cena byla zastupiteli přijatelná a odsouhlasená. Po novém roce nám však KÚ-JČ zaslal nový odhad na tuto plochu od stejného odhadce, kde se však cena podstatně změnila na 38 560,-Kč. S touto cenou však zastupitelé nesouhlasí a tím od koupi pozemku odstupují. Zastupitelé odsouhlasili i převod pozemků č. 666 a 670/2 v k.ú. Bítov ( místní komunikace) z majetku České republiky,  příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech  majetkových do majetku obce Radenín.

Diskuse začala zprávou starosty o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 od nadřízeného orgánu, který proběhl na Obecním úřadu dne 23.4.2014. Kontrolou nebyly zjištěny chyby ani nedostatky v hospodaření obce za minulý rok (viz. Úřední deska OÚ).

Z dotací zatím víme, že jsme dostali od kraje 23 000,- na kulturu a 110 000,-kč na dodělání stodoly v Radeníně. Otázkou je, zda-li Mikroregion dostane dotaci na „hnízda“ a kontejnery na odpady, kde jsme měli jako obec požadavek na „hnízdo“ a dva kontejnery do sběrného dvora.

Zároveň starosta poděkoval občanům Radenína, kteří se aktivně účastnili otevření galerie v Plané nad Lužnicí, kde svá díla vystavuje pan Ivan Uhlíř, občan z Radenína.

Krátká zpráva byla podána ohledně přípravy na volby do Parlamentu EU.

 

42. zasedání se konalo 27.5. zahájil a řídil ji tradičně starosta obce, který přivítal všechny přítomné a zároveň omluvil  nepřítomné. Zastupitelé navrhli a odsouhlasili ověřovatele zápisu. K programu nebylo dalších připomínek  ze strany zastupitelů ani občanů, takže schůze mohla pokračovat podle předem odsouhlaseného a daného programu.

Na minulém zasedání, které proběhlo 29.dubna 2014, byla projednána nájemní smlouva a další dokumenty k předání obecního bytu. 2.května 2014 proběhla kolaudace nově vytvořeného bytu  ze staré a nevyužité hasičárny. Starosta byl pověřen k předání bytu a podepsáním nájemní smlouvy s prvním nájemníkem p. Kratinou. Dále zastupitelé přehodnotili cenu pozemku u stodoly, který chtěla obec upravit pro parkování autobusů. Poněvadž znalecké posudky z roku 2013 a roku 2014 se podstatně lišily v ceně, zastupitelstvo od záměru odkupu od KÚ-JČ odstoupilo. V diskusi v krátkosti starosta informoval o provedeném auditu k hospodaření na obci v roce 2013. Tato zpráva se posléze zveřejnila a odsouhlasení je na programu dnešního jednání. Zastupitelé byli  seznámeni se získanými dotacemi, které obec na rok 2014 z programu POV zatím dostala. Jako posledním bodem byla informace o průběhu přípravy na volby do EP.

Hospodaření obce: příjmová část rozpočtu byla navýšena o finance, které přišly na účet mimo schválený rozpočet a to o dotaci na kulturu od KÚ, neinvestiční přijaté transfery, což jsou peníze na volby do Evropského Parlamentu a část peněz od firmy ČEPS za znehodnocení lesní půdy v důsledku nadzemního vedení 400kV na k.ú. Kozmice. V této části příjmů se i započalo s výběrem poplatků za odvoz a likvidaci komunálního odpadu od občanů společně s výběrem poplatku ze psů. Zde se nám zatímdaří výběr do 70%. Naopak v položce pohřebnictví, pronájem hrobových míst, je již vybráno  k dnešnímu dni 49 800,-Kč z plánovaných 53 500,-Kč. Příjmy jsou celkově plněny na  45,51%. Naopak vydání k datu 27.5.2014 jsou čerpány na 40,68% a díky toku financí do rozpočtu mimo plán je na účtu obce 1 379 702,10Kč.Rozpočtová změna č. 7 se týkala výdajů na účtu 6171 činnost  místní správy (náhrady za pracovní neschopnost, příspěvek na penzijní fond.zam., mater.volby, cestovné apod.); ponížení z účtu 2310. Rozpočtová změna č.8 je odvedená DPH z financí od ČEPS a rozpočtová změna č.9 je vlastně rozpočtování částky od ČEPS

Dne 23.4.2014 proběhla na obecním úřadu kontrola hospodaření v roce 2013 auditorem z KÚ-JČ.

Kontrola nezjistila žádné chyby v hospodaření ani v inventuře obce, takže dne 24.4. 2014 byla zpráva o výsledku hospodaření zveřejněna na úřední desce a zároveň i na oficiálních stránkách obce Radenín. Každý mohl nahlédnou do těchto dokumentů na OÚ a zároveň mohl vznést námitky. Na dnešním zasedání zastupitelé odsouhlasili závěrečný účet a zároveň účetní závěrku za rok 2013 bez připomínek.

Dopis od manažera MAS Lužnicko s kterým starosta zastupitele seznámil, byl zaslán na obce po konání valné hromady MAS a týkal se změny statutu samotné MAS. Proto Dodatek smlouvy o založení MAS museli všichni delegovaní zástupci zakládajících obcí podepsat a zároveň ověřit  podpisy. Nově tvořící MAS Lužnicko marně shánělo pro začátek činnosti finance pro vytvoření  strategie, která je základní podmínkou další činnosti skupiny. Částkou 350 000,-Kč tuto činnost podpořil Mikroregion Táborsko, který poskytl MAS Lužnicko bezúročnou půjčku do konce roku 2014. Byl odsouhlasen příspěvek pro ZŠ Chýnov, turistickému kroužku na akci „Po stopách „ valašských zbojníků“. Hlavním úkolem je zapojit děti do projektu s ekologickým tématem. Starosta upozornil na zveřejnění rozborů pitné vody v jednotlivých vodovodech. Zveřejnění se týká úřední desky a webových stránek obce.

Volby do EÚ, které proběhly 23. a 24. května na Radenínsku přinesli pouze 10ti procentní účast (z celkového počtu 415 voličů se dostavilo k volbám pouze 45 voličů). Na závěr diskuse zastupitelé řešili jakým způsobem a na jaké položky rozepsat finance od firmy ČEPS. Návrh je dodělat pergolu na hřišti v Kozmicích, peníze vložit do nákupu pozemků pod stodolou v Radeníně a na hřišti v Kozmicích. Z důvodu neuznané dotace na okna na OÚ provést  výměnu z i těchto peněz, dále je možné nakoupit PVC trubky na výměnu potrubí pitné vody v Terezíně a za zbytek opravit krytinu na střeše prodejny v Radeníně a na KD Nuzbely čp.4.

Při této příležitosti se hovořilo o opravě MK v Radeníně, Terezíně a v Lažanech.

Na závěr starosta poděkoval za účast na dnešním jednání a pozval přítomné na další jednání koncem června 24.6. před prázdninami.

 

43. schůze zastupitelstva mohla začít, protože byla přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.

Přítomní zvolili zapisovatele schůze , nebylo námitek k programu, ani žádné doplnění, schůzi starosta zahájil.

Na minulém zasedání bylo nejdůležitější zhodnotit hospodaření za rok 2013, takže byl odsouhlasen Závěrečný účet roku 2013, schválila se účetní uzávěrka roku 2013, schválila se Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření KÚ-JČ a uzavřeli jsme tímto celoroční hospodaření obce Radenín za rok 2013 bez výhrad. Následně zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek pro ZŠ Chýnov, změnu statutu samotné MAS Lužnicko, kde figurujeme jako zakládající člen, dále jsme se v zastupitelstvu dohodli, jak naložit s financemi od ČEPS Praha a nakonec se hodnotily výsledky voleb do Evropského parlamentu.

Je za námi již polovina roku 2014, takže příjmy a čerpání rozpočtu by mělo být na 50%. Příjmy jsou k datu 24.6. na 55,56%, což je částka 5 044 051,99Kč. Začalo se s výběrem poplatků za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, kde byl plán vybrat od občanů 220 000,-Kč, zatím je tato částka  plněna na 76%. Myslíme si, že zbytek je převážně poplatek od chalupářů, kteří tuto pohledávku  většinou platí během prázdnin. Ubylo nám asi po vsích psů, protože poplatek plánovaný 7 500,-Kč plněn pouze na 76% a většinu poplatků od trvale bydlících obyvatel je vybrán. Odpočty vody budou zpracovány během července, po kontrole vodoměrů a následný výběr financí bude proveden začátkem srpna .

Výdaje rozpočtu 45,67%, což je částka 4 146 220,23Kč, je ovlivněna příjmem od ČEPS Praha, ale i tak nám na účtu v bance zbývá k 24.6. částka 1 893 910,75Kč. Jak můžete posoudit sami jak obec hospodaří podle jednotlivých prováděných nebo již provedených akcí – fasáda stodoly je mimo nátěru dokončena, začaly se opravovat chodníky (Kozmice), je hotová autobusová čekárna do Lažan (chybí pouze její převoz a instalace na místě), seče se tráva nejen po osadách, ale i v lesních porostech v obecních lesích společně s postřikem. Pravidelně se z rozpočtu platí zálohy na odběr elektřiny, zálohy na těžbu podzemní vody a podobně. Rozpočtová změna č.10 se týká vrácení 75  755,-Kč KÚ-JČ za prozatím neuskutečněnou investici ČOV Radenín, zaplacení geometrického plánu pro stavbu a následné územní jednání pro ČOV Radenín, zhotovení autobusové čekárny, lednice do KD Bítov, finanční příspěvek ZŠ Chýnov a na opravy techniky SDHPo úmrtí Václava Janů, Bítov 20se pozůstalí dohodli na prodeji uvolněné chalupy, dalších pozemků a stodoly kolem domu čp. 20. Zjistilo se však, že část stodoly a oplocené zahrady je na pozemku obce Radenín. Žádost o odprodej zastavěných pozemků byla podána na Obecní úřad dne 14.5.2014. O odprodej žádají paní Marie Sezimová, bytem Sezimovo Ústí, Dukelská646/11 a paní Božena Slaníková, bytem Březnice, Pod nádražím 362. V případě kladného stanoviska bude vypracován geometrický plán na vrub žadatelů. Zastupitelé neměli připomínek, aby se nynější stav, který  již několik desetiletí platí a vstoupil do podvědomí občanů, se mohl legalizovat. Prodávané pozemky obec odprodá za 15,-Kč/m2.

Dále zastupitelstvo obce Radenín projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp.č. 1023/3 a pp.č. 1023/4 v k.ú. Radenín, ( dále jen „převáděné nemovité věci“) z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Radenín. Obec Radenín se zavazuje o převedené nemovité věci řádně pečovat a užívat je ve veřejném zájmu jako veřejné prostranství. Obec Radenín se dále zavazuje, že převedené nemovité věci nebudou využívány ke komerčním či jiným účelům ani nebudou pronajímány, to vše  po dobu 10-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V případě, že obec Radenín nebude předmětné převáděné nemovité věci nebo jejich části užívat ve veřejném zájmu, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou převáděné nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.

Obec Radenín jako nabyvatel a povinný se dále zavazuje, že zřídí ve prospěch převodce a oprávněného, ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, na převáděných nemovitých věcech věcné právo spočívající v závazku nabyvatele a povinného, obce Radenín, nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 10 let od právního účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a jejich nabytí do svého vlastnictví. Jedná se zde o pozemky v Terezíně před domem čp.33 (Převrátilovi) a dále zelený pruh mezi domy čp. 32 (Matouškovi) a čp. 2 ( Šolc) směrem do polí k Chrbonínu.

Následně zastupitelstvo obce Radenín projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp.č.202/1, pp.č. 675, pp.č. 677/2, pp.č. 681/1 a pp.č. 681/2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Bítov u Radenína z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Radenín.

V diskusi starosta informoval zastupitele o kulturních aktivitách, které se připravují v období prázdnin. Nutno podotknout a zmínit se o vzorné representaci některých obyvatel našich osad při akci Drčí lodě v rámci festivalu Léto nad Lužnicí. Luboš Sedláček dal dohromady bezva partu, která jako Radejňáci representovala naše území na čtvrtém ročníku těchto závodů. Jako nováček soutěže se umístnil na krásném sedmém místě z 28 účastníků. Jinak 12.7. je v Radeníně tradiční pouť, 26.7. v Kozmicích Táborská liga v požárním sportu, následně 27. 7. v Terezíně proběhne již tradiční setkání důchodců při písničce. 2.srpna v Kozmicích budeme moci vidět turnaj v kopané 16ti mužstev, fotbal bude i v Radeníně a to 16.8. na zámecké zahradě organizovaný Milanem Knotkem, následovat bude na tom samém místě dětský den 23.8.  Jistě si občané z Radenína nenechají ujít i svatbu v kostele sv. Markéty v Radeníně poslední víkend o prázdninách.

Zastupitelé se dohodli, že bezúplatný pronájem rybníka Klíšťovský a hlavně za jakých podmínek bude rybník předám případnému zájemci, projedná až nové zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb letos v říjnu.

Na závěr starosta poděkoval za účast na dnešním jednání, popřál přítomným krásné prázdniny času dovolených a odpočinku v kruhu svých rodin. Pozval přítomné na poslední jednání tohoto zastupitelstva, které se uskuteční 30.září 2014 po kterém již proběhnou nové volby.

 

 

 

Setkání v Terezíně

POZVÁNKA

Obec Radenín srdečně zve na sousedské setkání  s písničkou

v rámci projektu „Kultura Radenín 2014“

27.července 2014

kulturní dům Terezín kam vás doveze a naopak odveze autobus

začátek: ve 14.00hod                konec: jak přemluvíte muzikanty

 

Zprávy pro občany

 

VÝBĚR  POPLATKU  ZA VODNÉ  A  STOČNÉ

 

Pondělí  4.8.  RADENÍN 7.30 – 11.00 h 12.30 – 15.30 h
tabulka
Středa    6.8. NUZBELY 8.00 – 9.00 h  
Středa    6.8. TEREZÍN 10.00 – 11.00 h  
čtvrtek   7.8. KOZMICE 8.00 – 9.30 h  
čtvrtek   7.8. LAŽANY 10.00- 10.30 h  

 

Tak jako v roce 2013 budou v měsíci červenec a srpen provedeny odpočty vodoměrů a následné vyúčtování vodného , popřípadě stočného. Pro informaci poplatky za tuto komoditu se oproti loňskému roku nezměnily, tudíž jsou i v letošním roce:

vodné 15,-Kč/m2

stočné 10,-Kč/m2

DPH      15%

SPORT

fotka osádky Radejňáci

Tvrdá posádka z dračí lodě Radejňáci:

Z leva stojící: Janurová Lenka, Kopecký Jan, Rataj Petr, Jirout Roman, Kantor Tomáš, Fišer  Ondra, Roll Mirek, Komárek Mirek, Krýl Tomáš, Smytka Libor,

Pod Ondrou Fišerem:  Křivánek Tomáš, Boháč Pepa, Sedláčková Petra, Novotný David

Klečící: Žalud Václav, Šimečková Hana, Kubínová Marta, Trpáková Lenka, Sedláček Luboš, Křivánek Martin, Kulveitová Petra

Na fotografii chybí fotící Žák Michal

více obrázků

 

 

foto stolní tenis

Terezín opět patřil stolním tenistům

     Dne 20. 4. 2014 se v Terezíně uskutečnil již pátý ročník turnaje o velikonočního beránka. V 11 hodin dopoledne bylo jasné, že se zúčastní 15 registrovaných hráčů, již tradičně ze všech koutů Jihočeského kraje. Dorazili stolní tenisté ze soutěží z Táborska, Jindřichohradecka i Českobudějovicka. I z toho je patrné, že „terezínský velikonoční beránek“ v současné době patří mezi již velmi známé a oblíbené turnaje, které se na jihu Čech hrají.

     Rozlosování probíhalo systémem jednotlivých skupin a posléze tzv. “pavoukem“, tj. vyřazovacím způsobem. Až do finálového boje se posléze probojoval Albín Kromka ( TJ Olympia Dlouhá Lhota ), kterému se v pětisetovém, nesmírně napínavém utkaní, podařilo udolat Tomáše Kratochvíla z ST Podhradí Choustník, čímž mu vrátil prohru z utkání v okresním přeboru. Na třetím místě pak skončil Antonín Drahota ( ST Hrdějovice). V soutěži čtyřher obsadila první místo dvojice Albín Kromka ( TJ Olympia Dlouhá Lhota) a Václav Bílek ( ST Podhradí Choustník ).

      Celý turnaj se nesl v pohodové přátelské atmosféře, v duchu fair – play a po oficiálním ukončení pokračovala celá řada hráčů v přátelském posezení až do pozdních nočních hodin. Nutno ještě dodat, že den předtím, v sobotu 19. 4. se na tom samém místě uskutečnil turnaj dětí, mládeže a amatérů.

     Na závěr dovolte, abych touto cestou poděkoval všem sponzorům, hráčům, a  zejména prezidentovi turnaje Mirku Touskovi, bez jeho organizační práce by se „bitva o velikonočního beránka „ určitě neuskutečnila.  

Účastníci turnaje