2013

Radenínský čtvrtletník - říjen 2013

titulek Radenínský čtvrtletník - říjen 2013

SLOUPEK

    Rok 2013 je v poslední čtvrtině a můžeme již po krásném létě trochu bilancovat, jak vše proběhlo o letošních prázdninách. Bylo toho dost jak po pracovní stránce, tak i po stránce kulturní nebo i sportovní. Protože se již ustálily některé tradice, můžeme je hodnotit z pohledu toho, kdo je aktivně navštěvuje, či se jich přímo účastní, nebo z pohledu těch, kteří si o nich pouze přečte ve čtvrtletníku. Je pravdou, že se o přípravu stará u nás na Radenínsku pouze malá část občanů a proto bych na tomto místě chtěl organizátorům tímto  velmi poděkovat.

Sportovní akce jsou doménou především Jana Petrů (prostředního) s Lubošem Sedláčků, Milana Knotka a pracovníků drobné provozovny. Hasičské akce v Kozmicích dokáží vzorně připravit místní hasiči, kulturní vložky na turnaji v Radeníně ženy z Radenína, pod vedením Hanky Šimečkové. Na setkání důchodců v Terezíně mají svůj podíl manželé Noháčovi a to vše nám svým fotoaparátem přibližuje paní Taťounová, která zachytí každý detail z těchto  akcí. Nemohu zapomenout na turnaje ve stolním tenise v Radeníně pod taktovkou pana Kačeny, nebo podobný turnaj v Terezíně o velikonocích, na jehož uskutečnění má největší podíl Mirek Tousek.

 Všem těmto našim občanům, kteří obětují pro zábavu nás ostatních svůj volný čas, patří velké díky.

Naopak co nás v létě postihlo, bylo vloupání do stodoly v Radeníně, kde škoda na naftě a na odcizeném materiálu nebyla zanedbatelná. Po této události obec zakoupila několik kusů fotopastí. Byly umístněny jak ve zmíněné stodole, tak na drobné provozovně, ale především v obecních lesích, kde je podezření na krádeže kulatiny. Tyto poznatky z fotopastí jsou pravidelně vyhodnocovány a případná nezákonná činnost na obecním majetku bude řešena s Policií ČR.

Musím zde  připomenout i volby do Poslanecké sněmovny, které se uskuteční v České republice na konci října tohoto roku. U nás tradičně máme jedno místo, kde můžete svůj hlas vložit do volební urny a to v zasedací místnosti Obecního úřadu, kam vás všechny občany starší 18ti let zvu. Můj názor je ten, kdo se voleb neúčastní, nemá poté do politiky státu co „ke……“ .

Starosta obce

titulek obecní úřad informuje

34. schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné.  Následně omluvil  nepřítomné. Požádal zastupitelstvo o souhlas k doplnění programu o bod vyúčtování el. energie za minulé období. Tento bod byl jednohlasně přidán do programu. Byli odsouhlaseni zapisovatelé zápisu z dnešního jednání, a  protože  nebylo dalších připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů, mohla schůze pokračovat podle předem daného programu

Po zahájení jednání starosta zastupitelům připomněl poslední schůzi, která proběhla

25.6.2013. Kromě výsledku hospodaření a čerpání rozpočtu obce zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku po zaměření manželům Miroslavovi a Věře Jelínkové. K tomuto bodu došel nesouhlasný postoj k prodeji od sousedů paní Jaroslavy a Miroslava Svatka, kteří mají strach, že budou mít

v případě oplocení prodaného pozemku znepřístupněn vchod ke spodní části nemovitosti. Zde přítomnou paní Svatkovou starosta ubezpečil, že při zaměření prodávaného pozemku bude přítomen jako starosta a z obecního pozemku bude zachován vstup na její spodní část nemovitosti.

Projednala se oprava MK v Hrobech, část u Kubartů, kde f. Křivánek postaví opěrnou zeď.

Starosta seznámil s povodňovou situací, která nás v červnu tohoto roku potkala. Následně nedošlo k dohodě kolem chodníku v Radeníně u čp. 86 a věc se bude řešit na dnešním zastupitelstvu. Nabídka k dlouhodobému pronájmu Klíšťovského rybníka nebyla ještě vyvěšena na úřední desku

z důvodu právě probíhající digitalizace na k.ú. obce-mohlo by dojít k záměně jak čísel pozemků, tak i výměrám. Starosta dále čeká na příští zasedání představenstva ZD Hroby, kde by rád tlumočil názory občanů vůči ZD ohledně užívání MK.

Výsledek hospodaření k 24.9.2013. Na příjmové části upraveného rozpočtu (peníze z dotací)  je  příjem 6 185 340,76Kč, což je 85,41% z rozpočtu na rok 2013 a ve výdajích 6 328 109,06Kč  to značí, že jsme již utratili 79,54% z rozpočtu. Na účtu v bance obec disponuje částkou 775 231,97Kč. Rozpočtové změny č.6 až 14/2013 se týkaly v příjmu financí na dotační tituly a ve výdajích šlo o profinancování opravy MK v Bítově 345 500,-Kč, opravy opěrné zdi MK v Hrobech, financování dětských hřišť v Nuzbelech a v Kozmicíc, nákupu malotraktoru na sečení trávy, nákupu 40ks bříz k výsadbě na pozemcích obce, na dokončovacích pracích na hasičárně v Radeníně, výměny potrubí pitné vody v Kozmicích.

 Ve čtvrtém bodu programu starosta seznámil přítomné s vyúčtováním elektrické energie za

uplynulé období. Oproti minulému období je celkové navýšení z částky 371 326,-Kč na částku

391 117,-Kč. Navýšení je prakticky navýšení DPH. Rozpis na jednotlivá odběrná místa je k seznámení na jiném místě čtvrtletníku. Zde starosta dostal za úkol zrušit odběrné místo Hroby-altán.

Při krátké diskusi na téma chodník v Radeníně u čp.86 došlo k dohodě, že pozemek pod chodníkem

obec neprodá panu Uhlířovi, ale opravu chodníku zainventuje (pokud možno přes dotaci) a samotnou práci dodá pan Uhlíř za úplatu.

Diskuse byla zahájena zprávou místostarosty ohledně  dokončení  prací na hasičárně v Radeníně

                  - starosta informoval o probíhající digitalizaci k.ú. Lažany, Hroby, Kozmice, Radenín

                  - starosta podal zprávu z provedené finanční kontroly nadřízeným orgánem

                  - byla zhodnocena akce dětská hřiště Nuzbely a Kozmice

                  - byla vzata připomínka pana Jiroudka ohledně MK v Hrobech

                  - volby do Parlamentu ČR – příprava v kompetenci starosty

                  - zakoupení fotopastí na drobnou provozovnu a jejich umístnění do obecního lesa

                  - kulturní a sportovní akce pořádané a sponzorované Obcí Radenín během prázdnin

1/ vítání občánků v Radeníně

2/ pouťový fotbálek v Radeníně

3/ fotbalový turnaj v Kozmicích

4/ táborská liga v požárním sportu v Kozmicích

5/ fotbalový turnaj starosty obce v Radeníně

6/ příspěvek akce armáda se představuje v Chýnově

7/ koncert dechových hudeb v Chýnově

8/ koncert pro záchranáře na letišti v Praze v Letňanech

9/ sousedské posezení v KD v Terezíně 5.10.2013

   

Na  závěr starosta všem poděkoval za účast na dnešním jednání a pozval na další schůzi zastupitelstva, která se uskuteční přesně za měsíc 24.10.2013

 

 

 

 

Zprávy pro občany

 

Jak  zacházet  s bankovkami

Každý den je máme v ruce, aby nám sloužily pro naše potřeby. Nikoho ale jistě nenapadne, že i s těmito „papírky“ musí člověk zacházet obezřetně. Pro každého je jasné, že by měl penězi šetřit, protože jak se říká: “ na ně se těžko vydělává“.

V souvislosti s novým zákonem o oběhu bankovek a mincí (zákon č. 136/2011 Sb.) bych vás rád upozornil na změny, které se týkají při příjmu poškozených tuzemských bankovek  a mincí. To, že někdo má bankovky doma „ve strožoku, nebo zavařené v plechovkách“ psát nechci, protože je to věc každého, který by měl občas zkontrolovat, zda-li jsou tyto bankovky ještě platné (od 1.února 2007 skončila platnost bankovek  vzoru 1993 v nominálních hodnotách  50,- 100,- 200,- a 500,- Kč)

S platností od 1.července 2011 se nestandardně poškozené bankovky a mince odebírají bez náhrady a zasílají se přímo do České národní banky. O tomto odebrání bez náhrady vám pracovník pobočky vystaví pouze protokol o zadržení. Mezi nestandardně poškozené tuzemské bankovky patří bankovky, jejichž obrazec je nečitelný, deformovaný nebo proděravělý, bankovky ohořelé nebo zetlelé, bankovky nesmí být popsané, pomalované, přetištěné, potištěné, obarvené, odbarvené (po vyprání), poškozené biologickým nebo jiným materiálem. V neposlední řadě bankovky poškozené nástražným zařízením na ochranu  proti krádeži a tuzemské bankovky skládající se z více jak 2 částí.

Na obecním úřadě jsme proto pořídili přístroj s UV lampou, který dokáže identifikovat falešné peníze bez vodoznaků a ochranných prvků, které jsou lidskému oku neviditelné.

A nejen peníze mají ochranné prvky, ale veškeré doklady jako jsou občanské průkazy, pasy, kolky, poštovní známky, různé vstupenky, jízdenky na MHD a podobně. Vše co se dá zfalšovat má dnes ochranné znaky a ty je možné na našem přístroji zkontrolovat.

Na závěr proto doporučuji každému, aby byl obezřetný při nákupu, kde dochází k výměně  bankovek. Máte právo odmítnout  nějak  poškozenou nebo vám podezřelou bankovku.

 

SPORT

 

Sportovní  zprávy:

 

III. ROČNÍK LETNÍHO POHÁRU V MALÉ KOPANÉ

obrázky

V sobotu 3.8.2013 se odehrál v tropických letních teplotách III. ročník letního poháru v malé kopané na hřišti v Kozmicích. Turnaje se opět zúčastnilo 16 týmů. Vítězem letošního ročníku se stalo mužstvo Naděje Tábor, které ve finále porazilo domácí Petrastav Radenín.

               KONEČNÁ TABULKA TURNAJE 

            1/  Naděje Tábor                                           9/ Kulohryz

            2/ Petrastav Radenín                                   10/ Křeč

            3/ Naše Auto-Mašus                                   11/ Coustnický syčáci

            4/ Makov-Hůrka                                          12/ Maso Planá

            5/ Zpocený veverky                                     13/ Debakl Praha

            6/ Červený Kůň                                           14/ Kozmice

            7/  Assort Plastic                                         15/ Radenín

            8/  DP Radenín                                            16/ Lejčkov  

          

            nejlepší střelec                       Roll Miroslav (Kozmice)                                        

            nejlepší brankář                     Sedloň Zbyněk (Petrastav Radenín)                                                 nejlepší hráč                          Včelák Petr (Naděje Tábor)                                                              sympatický tým                     Lejčkov                                                                                            

Velký dík patří hráčům za sportovní výkony, celé obsluze v občerstvení, paní Marcele Petrů za pěkné dorty, paní Anně Taťounové, kapelám Kocovina, Qýchodu, AssortPlastic za večerní zábavu a všem ostatním, kteří se na turnaji podíleli, zejména sponzorům.

SPONZOŘI:              Obec Radenín, DP Radenín, Petrastav Radenín, Euronics, Sonepar Tábor, Dedra, ZD Slapy, ZD Dolní Hořice, ZD Hroby, ZOD Choustník, HASS Hroby, prodej a chov ryb Josef Vaněk, HES Chýnov, Jaroslav Fišer Chýnov, truhlářství Ouředník Krtov, autodoprava Škrleta Krtov, GoldenSnack a Intersnack

POŘADATELÉ:     Petrů Jan, SedláčekLuboš a Petrů Pavel

Budeme rádi, když se na dalším ročníku turnaje opět sejdeme.

25. 08. 2013 Sedláček Luboš

 

POUŤOVÝ FOTBAL

 obrázky

V sobotu 13.07.2013 se uskutečnil na hřišti v zámecké zahradě v Radeníně tradiční pouťový fotbálek v malé kopané. Střetli se zde „chalupáři“ proti „domácím“. Utkání se hrálo 3 x 20 minut.

Hráči by chtěli touto cestou poděkovat starostovi obce Radenín a drobné provozovně za podporu při organizaci.

Konečný výsledek:   „domácí“          2 :1           „chalupáři“

Branky:                     Drahota Jaroslav 2                     Knotek Milan 1

 

16. 07. 2013 Sedláček Luboš

 

5.ročník fotbalového turnaje o cenu starosty obce

 obrázky

Výsledky:

DP - Kučerovky 0: 3

Radenín - Debakl 1: 0

FC Nepřišli "B" - DP 0: 1

Radenín  - Kučerovky 4: 0

FC Nepřišli "B" - Debakl 0: 0

DP - Radenín 1: 0

Debakl - Kučerovky 2: 0

FC Nepřišli "B" - Radenín 0: 0

DP - Debakl 0: 2

FC Nepřišli "B" - Kučerovky 1: 0

 

Pořadí:

1.  Radenín                    7b  5: 1

2.  Debakl                      7b  4: 1

3.  DP                            6b  2: 5

4. FC Nepřišli "B"        5b  1: 1

5. Kučerovky                3b  3: 7

 

(o 1.místě Radenína rozhodl lepší vzájemný zápas)

 

Nejlepší brankář: Martin Valent (Debakl)

Nejlepší hráč: Mirek Jelínek (Radenín)

Nejlepší střelci: Havelka (Radenín) a Lukáš Koblása (Debakl) - oba dali 3

góly

 

Sympaťáci turnaje: Pionýrský oddíl "Radenínští svišti"

 

Tolik strohý výčet fakt a nyní krátký komentář k akci:

Myslím, že se „turnájek“ po sportovní i společenské stránce (i zásluhou Pionýrskému oddílu "Radenínští svišti", díky nimž si mnozí z těch dříve narozených mohli zavzpomínat na svá mladá léta, a ti později narození viděli autentický pionýrský slib) vydařil, a i počasí nám přálo. Chtěl bych velice poděkovat všem, kteří dorazili a vyzdvihnout podíl těch, bez nichž by se tato akce uspořádat ani nedala (nebudu jmenovat, neboť bych určitě na někoho zapomněl, a to bych nerad...) - no, a dovolím si vyjádřit naději, že se všichni ve zdraví sejdeme už za rok na stejném místě už při 6. ročníku tohoto turnaje.

 

Už teď se na vás těším/e

Milan  Knotek