2013

Radenínský čtvrtletník - leden 2013

titulek Radenínský čtvrtletník - leden 2013

SLOUPEK

 

  Před námi je rok 2013, rok kdy nás hned v lednu čeká první přímá volba presidenta. Myslím si, že na Radenínsku bude málo těch, kdo by nevyužil této možnosti si opravdu demokraticky „zavolit“ a dát hlas svému kandidátovi.

 Nikdo ze zvolených kandidátů nezmění život na malých obcích a v osadách naší země. Ve většině případů každá obec má k dnešnímu dni schválený rozpočet.  S ním si musí v dnešní velmi složité době vystačit. Jestli se nám povede získat nějakou dotaci, bude to bonus pro nás všechny. Z médií jste v obraze, jak je to s penězi z EU. Kdo na tyto částky má šanci dosáhnou je nám, kteří se v tomto světě pohybujeme, jasné. Jsme rádi za dotace krajské z POV (Program obnovy venkova), popřípadě od MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Obec Radenín požádala o dotaci na opravu stodoly v Radeníně (II.etepa) přímo v programu POV. Též v tomto programu zažádáme o dotaci na kulturní akci „Sousedská setkání“ o kterou jsme zažádali i v loňském roce. Z programu MMR zažádáme o dvě dětská hřiště, jedno do Kozmic, druhé do Nuzbel (již po kolikáté). Přes Mikroregion Táborsko máme v letošním roce zažádáno o traktůrek na sečení trávy (původní je již sedm let starý) a asi o čtyřicet stromků, které bychom vysázeli kolem místních komunikací. Dále potřebujeme v některých částech osad prodloužit veřejná osvětlení, popřípadě sehnat peníze na opravy vodovodů, kanalizací.

V neposlední řadě se stále častěji mluví o špatném stavu celého zázemí na zdejším hřišti v Kozmicích. Problém však je v nevykoupených pozemcích pod hřištěm a stávajícím zázemím, které je v naprosto nevyhovujícím stavu (střecha, elektroinstalace, zlegalizování stávající stavby a podobně). Myslím si, že činnost hasičů a sportovců na tomto sportovním zařízení si zaslouží větší zájem o jeho obnovu. Takže bychom i zde uvítali jakoukoliv finanční pomoc při rekonstrukci šaten a samotného hřiště.

Nakonec bych se zmínil o naší účasti v MAS Táborsko (Místní akční skupina). Tato vznikla i za naší účasti v roce 2012 zde na Táborsku. Je to další možnost získání finančních prostředků a zde především pro neziskové organizace (TJ, Fitnes Bikers Team, různá zájmová sdružení jako jsou např. včelaři, holubáři, ochránci zvířat a přírody a podobně), kam půjdou finance především z krajů. V samotném vedení a výborech jsou zastoupeni i naší občané včetně samotné obce, kteří by se měli podílet na činnosti této skupiny a aktivní prací zajistit finanční prostředky do našeho regionu.

K této práci všem přeji pevné zdraví, štěstí a občanům Radenínska pohodu a šťasné žití v našich osadách.

Starosta.

titulek obecní úřad informuje

7.zasedání 18.12.2012.

 

   Poslední schůzi zastupitelstva v roce 2012 zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné zastupitele obce a občany Radenínska. Následně omluvil nepřítomné, dal odsouhlasit zapisovatele zápisu z jednání a program 27. zasedání zastupitelstva obce. Protože nebylo připomínek bylo pokračováno v jednání

V následném bodě  starosta četl usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 27.11.2012, kde byly projednány prodeje pozemků v Radeníně a v Kozmicích, následně se odsouhlasily vyhlášky obce č. 2/2012 a 3/2012, diskuse se vedla k návrhu rozpočtu na rok 2013. V neposlední řadě došlo i k nápravným opatřením v samostatné působnosti obce, tak jak je nařídilo oddělení dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. Vše, tj. obě vyhlášky, návrh rozpočtu na rok 2013 a nakonec i nápravná opatření, byla řádně zveřejněna na úřední desce a na webových stránkách obce.

Plnění rozpočtu nebylo na tomto jednání v programu z důvodu konce roku, kdy se bude hodnotit již stav k 31.12.

Při konečném schvalování rozpočtu na rok 2013 byla drobná diskuse pouze na téma provedení některých plánovaných investičních akcí, takže drobné změny provedl pouze správce rozpočtu, kde se  zvýšila částka na nákup pozemků (hřiště Kozmice).

V pátém bodu programu starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem na léta 2013 až 2016 pro investiční akce a větší opravy, na které budou hrazeny částečně z rozpočtu obce a z  finančních prostředků  dotačních titulů o které obec zažádá.

V diskusi měl starosta pouze jeden bod a to požádal zastupitelstvo o souhlas s prodejem Klíšťovského rybníka. Jedná se o získání financí na nákup pozemků jak na hřiště tak i na další pozemky, které obec využívá a nejsou řádně zaevidované v majetku obce (některé pozemky pod MK, pozemky pod rybníkem v Zapetrovech a též ještě polovina pozemků pod stodolou v Radeníně a podobně).

Protože v diskusi dále nikdo nevystoupil, popřál starosta všem přítomným veselé vánoce a do nového roku hodně štěstí a pevné zdraví.

 

Plán zasedání zastupitelstev v roce 2013

Harmonogram zasedání zastupitelstva si zastupitelé po krátké diskusi a na základě zkušeností z letošního roku zadali následovně:

28.zasedání v lednu 29.1.

29. zasedání v únoru 26.2.

30. zasedání v březnu 26.3.

31. zasedání v dubnu 23.4.

32. zasedání v květnu 28.5.

33.zasedání v červnu 25.6.

34. zasedání v v září 24.9.

35. zasedání v říjnu 29.10.

36. zasedání v listopadu 26.11.

37. zasedání v prosinci 17.12.

      V dubnu vycházel poslední úterý v měsíci na 30.4. což bylo uznáno jako nevhodné, naopak zasedání o prázdninách byla zrušena úplně pro malou účast členů zastupitelstva z důvodu dovolených. Naopak v prosincový termín byl opět posunut na 17.12. ,kdy bude s konečnou platností odsouhlasen rozpočet na rok 2014.

 

 

 

II. Sousedské posezení v Terezíně

 

 

 

 

 

 Z důvodu málo zpráv v této části čtvrtletníku si vám dovoluji dopředu oznámit, že 24.srpna.2013 se uskuteční druhé posezení důchodců v kulturním domě v Terezíně při pěkné hudbě. O dobrou náladu se opět postarají Jihočeští muzikanti v čele s kapelníkem Radkem Hruškou. Pouze doufám, že příležitost jak se opět setkat, popovídat si s přáteli, zazpívat si a prožít pěkné odpoledne na konci prázdnin využije větší počet občanů než tomu bylo v roce 2012.

 

SPORT

 

Stolní tenis o vánocích

 

Velkou tradicí se v Radeníně stal turnaj ve stolním tenise vždy odpoledne 26. prosince.

Tak tomu bylo i letos. Organizace se tradičně chopil pan Kačena, který zajistil sál na Veselce, zajistil spolu s Obcí Radenín poháry a drobné dárky pro každého účastníka turnaje. Tradičně dobré pivko s občerstvením bylo doplňkem k samotnému turnaji. Letos se sešla „mezinárodní“ konkurence dvaceti účastníků, kteří celé odpoledne potili trička na dvou stolech ve dvou skupinách. I když konečné výsledky předních borců nepřekvapily, mnozí se s formou v Radeníně nepotkali.

Výsledky:   1.místo Tousek (Terezín)                                  11.místo Formánková (Tábor)

                   2.místo Roll Mirek st. (Kozmice)                     12.místo Broum (Chrbonín)

                   3.místo Kačena (Radenín)                                 13.místo Hedera (Tábor)

                   4.místo Dvořáček (Kamenice nad Lipou)          14.místo Chladová (Chrbonín)

                   5.místo Petrů Jan (Radenín)                              15.místo Drahota J. (Radenín)

                   6.místo Charvát (Terezín)                                 16.místo Krch Aleš (Chrbonín)

                  7.místo Cesnak (Slovensko-Radenín)                17.místo Komárek Josef (Radenín)

                  8.místo Roll Mirek ml. (Kozmice)                    18.místo Tourek Jirka (Praha)

                  9.místo Roll Láďa (Lažany)                               19.místo Schmidt (Radenín)

               10.místo Dvořák David (Chrbonín)                      20.místo Boháč (Radenín)

 

Ale i tak všem patří velké poděkování, že tradice ctí. Vždyť fotbal a stolní tenis jsou na Radenínsku nejvíce oblíbené sporty. Fotbalové hřiště v Kozmicích, malé fotbalové hřiště v Radeníně, jsou využívány jak v létě, tak i v zimě. Co potom stolní tenis. Stoly na tenis můžete najít v kulturním domě v Terezíně, v Radeníně na Veselce a v kulturním domě v Nuzbelech. Ale vím i o stolech postavených v garážích občanů a majitelů usedlostí na Radenínsku. Proto věřím, že v roce 2013 se tradice v těchto sportech budou ctít i nadále.

starosta

 

VÁNOČNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

hrající sponzoři

týmové foto  týmové foto  týmové foto

Petrastav                     Kozmice                         Radenín

 

Výsledky:

VÁNOČNÍ TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

 

Dne 28. 12. 2012 se v tělocvičně v Obratani uskutečnil již 6. ročník vánočního turnaje v sálové kopané. Turnaje hraného systémem „každý s každým“ se zúčastnilo 7 týmů. Vítězem se stalo mužstvo Křeč 1. Hráče přivítal krátkým proslovem starosta obce Křeč pan Čamra a zároveň všem popřál do nového roku hodně zdraví.

Fotbalový

Radenín

Lejčkov

Kozmice

Křeč 1

Petrastav

Tábor

Křeč 2

výsledky

Radenín

T

0 : 0

2 : 5

0 : 3

1 : 2

2 : 2

2 : 3

Lejčkov

0 : 0

U

1 : 0

0 : 1

1 : 3

0 : 0

1 : 3

Kozmice

5 : 2

0 : 1

R

2 : 2

2 : 1

5 : 2

3 : 2

Křeč 1

3 : 0

1 : 0

2 : 2

N

2 : 1

3 : 2

1 : 0

Petrastav

2 : 1

3 : 1

1 : 2

1 : 2

A

3 : 1

4 : 0

Tábor

2 : 2

0 : 0

2 : 5

2 : 3

1 : 3

J

1 : 1

Křeč 2

3 : 2

3 : 1

2 : 3

0 : 1

0 : 4

1 : 1

2012

 

           KONEČNÁ TABULKA TURNAJE

 

Tým                                     skóre                    body

1.Křeč 1                               12:5                       16

2.Kozmice                            17:10                     13

3.Petrastav                           14:7                       12

4.Křeč 2                               9:12                        7

5.Lejčkov                              3:7                         5

6.Tábor                                8:14                        3

7.Radenín                             7:15                        2

 

rozhodčí:             Dvořáček Pavel, Plášil Jan st. 

                                                                              

Závěrem chceme poděkovat všem zúčastněným hráčům, Monice, Hance a Ivě v občerstvení, ale hlavně obcím Křeč a Radenín za pomoc při organizaci turnaje. Budeme rádi, když se na dalším  ročníku turnaje opět sejdeme.

 

SPONZOŘI:                       obec KŘEČ, obec RADENÍN

POŘADATELÉ:                Dvořáček Pavel, Sedláček Luboš

 

06. 01. 2013  Sedláček Luboš                       

obrázky zde

 

  Silvestrovský fotbálek 31. prosince 2012

silvestrovský fotbal

SILVESTROVSKÝ FOTBAL

 

V pondělí 31. 12. 2012 se již po druhé, na hřišti v zámecké zahradě v Radeníně, odehrál „silvestrovský fotbálek“.

Utkání se hrálo 2 x 35 minut, opět po skončení televizního derby Sparta x Slavia.

Sestava:

Radenín  A (Sparta)             1 : 12                    Radenín B (Slavia)

Uhlíř Ivan                                                          Lexa Jaroslav

Petrů Pavel                                                        Janů Ladislav

Petrů Jan st.                                                       Sedláček Luboš

Jirout Roman                                                     Fišer Ondřej

Rybníček Vlasta                                                Jelínek Miroslav

Drahota Jaroslav                                                Kvasnička Zbyněk

Knotek Milan                                                    Holakovský

Branky: Petrů Pavel 1 - Janů  6, Kvasnička 3, Jelínek 2, Holakovský 1.

Po skončení zápasu proběhl přípitek a vzájemná gratulace. Nešlo až tak o výsledek, ale o příjemně strávené odpoledne. Chtěli bychom tímto poděkovat hráčům, divákům, Jardovi Drahotovi za výbornou česnečku a všem, kteří se na této akci podíleli.

 

03. 01. 2013  Sedláček Luboš

obrázky zde