2013

Radenínský čtvrtletník - duben 2013

titulek Radenínský čtvrtletník - duben 2013

SLOUPEK

Chybí nám sluníčko. Tuto stížnost bychom měli poslat třeba na Ministerstvo počasí, ale stejně by nám nikdo nepomohl. Není snad jedince, kterému by zima už „nelezla krkem“. Topí se sedmý měsíc a pořád je předpověď stejná: zima, sníh. Možná však toto nepříjemné počasí vyhnalo o velikonocích větší množství koledníků. Menší účast byla na výstavce „jara“ v Radeníně  (to však v tu dobu ven nikdo ani psa nevyhnal). Naopak  v Terezíně v KD měl turnaj o Velikonočního beránka slušnou účast.

Na konci minulého roku proběhlo několik menších oslav při narození nových občánků na Radenínsku a aby tomu nebylo málo, letos v dubnu můžeme pokračovat. Vždyť malou Amálku u Kačenů a Bromů řádně oslavili už o tomto víkendu a další jsou na cestě u Vaníčků, Šimečků a Novotných.

Pravdou je, že v této době každý přemýšlí již o zimě příští, takže si zajišťuje topení na příští topnou sezónu. Čistí se lesy, poráží se nebezpečné stromy, vyřezávají křoviny. Nyní obec nabízí kontrolu komínových cest, tak jak vám nařizuje zákon. Na nic se nesmí zapomenout. Jenom to „zelený“ co se doma krčí na stolech a  pultech je třeba dostat do skleníků a zahrádek. Když jdu kolem včelínů, tak i tam chtějí již se  prolétnout a přinést první potravu.

Prostě je to jedna velká otrava a pouze ti malí narození caparti nám snad to jaro nějak zkrášlí.

A až budeme nad posečenou trávou vzdychat, kdy tomu bude konec, vzpomeňte si na letošní zimu.

Starosta.

titulek obecní úřad informuje

28. zasedání zastupitelstva obce dne 29.1.2012

Schůzi 28. zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné na prvním zasedání v roce 2013. Následně omluvil nepřítomné a dal odsouhlasit zapisovatele zápisu z jednání. Nebylo připomínek k programu jednání.

Po zahájení jednání starosta zastupitelům připomněl poslední loňské jednání, které proběhlo  již 18.12.2012. Hlavním bodem programu byl schválen rozpočet na rok 2013, plán zasedání zastupitelstva v roce 2013, rozpočtový výhled na roky 2013 až 2016. Dále na minulém jednání  dostal starosta souhlas od zastupitelů projednat prodej Klíšťovského rybníka se soudním znalcem  o výši ceny. Schůzka ještě neproběhla z důvodu nepříznivého počasí.

V dalším bodě byli zastupitelé seznámeni s předběžným výsledkem hospodaření za rok 2012.

Konečná čísla budeme znát po uzavírce na konci ledna. Jinak podle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu jsme v příjmech odhadli tok financí do rozpočtu v roce 2012 převážně z daňových příjmů správně. Příjmy jsou splněny na 97,87% což je 6 508 615,27 Kč z plánovaných 6 650 000,-Kč. Výdaje se kryjí s příjmy, což dokazuje, že se snažíme mít rozpočet vyrovnaný nejen v plánovaném rozpočtu, tak i v konečném vyúčtování. Výdaje jsou plněny na 96,85%, částka     6 44 698,72 Kč. Stav pokladny (stav účtu v bance) k 31.12. byl 916 807,77 Kč.

Omluven byl na dnešním zastupitelstvu lesní správce pan Burian, kterému k dnešnímu dni je přesně 60 let, takže má doma rodinnou oslavu. Podklady do zastupitelstva co se týče Plánu lesní výroby OSL na rok 2013 předal vedoucímu hospodářské činnosti panu Kopeckému, který nás s problematikou prací v obecních lesích seznámil: zalesňovat se v jarních měsících v obecních lesích bude 0,9ha a vylepšovat stávající porosty na ploše 0,6ha s množstvím 8 900ks smrku a 800ks buku. Co se týče ochrany lesních kultur proti zvěři 6,05ha, ožínání 8,1ha; ochrana proti hmyzu 0,6ha. Prořezávky nás čekají na 4,05ha, probírky do 40 na 4,5ha z čeho bude  asi 110m3, nad 40 se prořeže na 3,9ha s výtěžností 100m3 hmoty. Proti kůrovci se budeme bránit 4ks nových lapáků a 10ks lapačů. Vytěžit bychom chtěli minimálně 50m3 z těžby nahodilé a 800m3 z těžby úmyslné, tak jak nám to umožňuje nový Plán lesní výroby, podle kterého postupuje činnost v obecních lesích od loňského roku.

K této činnosti měl připomínku starosta obce a ta se týkala nekvalitní ochrany kultur (mladých stromků) při ožínání. Jedná se především včasného vysečení pasek a následné chemické ochrany v letních měsících, kdy je potřeba posečenou trávu okamžitě postříkat a tím bychom si měli ušetřit práci na jaře příštího roku, kdy by stávající paseky neměli tolik obrůstat travou. Po krátké diskusi bylo rozhodnuto, že na květnovém zasedání zastupitelstva by jsme se měli touto problematikou podrobněji zaobírat.

Diskusi otevřel předseda osadního výboru z Bítova pan Bartáček na téma neplatičů poplatků v Bítově. Jedná se o rodinu pana Vejsady Bítov čp. 14, kteří dlouhodobě mají problémy s placením poplatků za komunální odpad a ze psů vůči obci. Proběhla živá diskuse, probíraly se možnosti vyvážet, nevyvážet, podání exekučního příkazu. Nakonec bylo doporučeno starostovi, aby vykonal další návštěvu v Bítově čp.14 a domluvil, popřípadě pohrozil, zmíněné rodině a domluvil se na reálném řešení.

Dále starosta seznámil přítomné s průběhem prezidentských voleb u nás na Radenínsku.

Zastupitelé se odmítli podílet příspěvkem na ochraně volně žijících zvířat, od kterých přišla žádost. Jednalo se o Stanici pro zraněné volně žijící živočichy v Hrachově u Sedlčan.

O souhlasné stanovisko požádal starosta přítomné zastupitele v začlenění území obce Radenín do území MAS Lužnicko a následný souhlas s přípravou integrované strategie v činnosti MAS Lužnicko.

Dále starosta přítomným oznámil i kladné stanovisko k novým OZV obce č. 2 a 3/2012  od Ministerstva vnitra, kde tyto vyhlášky prošly kontrolou a nebylo shledáno na jejich obsahu závad.

Jako poslední byla probrána otázka zimní údržby. Díky začlenění nového traktoru do činnosti této údržby nedochází k problémům v prohrnutí sněhu. Na místní komunikace bylo již vysypáno více jak 50tun posypu a proto nyní stojíme před problémem, jakým způsobem budeme po zimě schopni toto množství z MK naopak uklidit. Obec se pokusí na tuto činnost pořídit zametací stroj, který by se dal připojit na stávající čelní nakladač UNC 060 a s tímto znečištěné komunikace uklidit.

 

29. zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2013

 

Další schůze zastupitelstva se konala 26.února a jednalo se o 29. Zasedání. Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné.  Následně omluvil  nepřítomné a dal odsouhlasit zapisovatele zápisu z jednání. Nebylo připomínek k programu jednání.

Po zahájení jednání starosta zastupitelům připomněl poslední jednání, které proběhlo

29.1.2013. Jednalo se hlavně o plánu lesní výroby na rok 2013. O průběhu prezidentských voleb na Radenínsku a zároveň byli zastupitelé seznámeni s vyjádřením Ministerstva vnitra  k našim OZV č.1 až3/2012. Starosta byl vyzván k návštěvě rodin v Bítově čp.14 (Vejsadovi a Petržílkovi), kde by se opět řešil problém s nepořádkem v okolí jejich RDa vyrovnáním nedoplatku za odvoz KO. Na posledním zastupitelstvu se samozřejmě probírala otázka zimní údržby.

 V dalším bodě byli zastupitelé seznámeni s  výsledkem hospodaření k 26.2.2013. V únoru byl konečně uzavřen hospodářský rok 2012 a mohlo se konečně účtovat v roce 2013. Podle výkazu Plnění rozpočtu k 26.2.2013 jsme v příjmech dostali do rozpočtu částku  656 855.37Kč oproti výdaji za dva měsíce 922 165,73,-Kč. Z větších částek ve výdajích se jednalo o  60 342,-Kč za zimní údržbu MK,  kde je účtována práce pracovníků na mechanizac DP a zároveň i nákup posypového materiálu. Částka 51 360,-Kč se vydala jako záloha za čerpání  pitné vody, 19 200,-Kč je za práci při prohrnování chodníků a zastávek autobusů. Do rekonstrukce  hasičárny v Radeníně jsme investovali zatím 129 916,-Kč. Zastupitelé vzali na vědomí i rozpočtovou změnu č. 1/2013, která se týká státní dotace na volby prezidenta republiky.

 Ve čtvrtém bodu podle programu zastupitelé odsouhlasili prodeje obecních pozemků:

 Žádost pana Bohuslava Janů, bytem Bítov čp. 21, ze dne 25.1.2013 o odprodej části pozemku č. KN 129/1 v k.ú. Bítov. Prodej byl odsouhlasen ve výši 15,-Kč/m2 podle GP který si pan Janů nechá zpracovat.

Žádost paní Marie Kozákové, bytem Nuzbely čp. 14, která jménem svého syna Miroslava Markvarta, majitele RD v Nuzbelech, který je dlouhodobě mimo republiku, žádá o odprodej části  pozemku č. KN 1482/2 v k.ú. Hroby. Jedná se o17m2, pozemek, který již předešlí majitelé užívali (je na něm postavena garáž) s vědomím, že pozemek patří k RD čp.14. Po zaměření GP č. 106-56/2012 byl  skutečný stav upřesněn. Prodej byl odsouhlasen za cenu 20,-Kč/m2  a smlouva bude sepsána na pana Miroslava Markvarta, který smlouvu s Obcí následně při své návštěvě v Nuzbelech  podepíše.

Starosta seznámil přítomné z průběhem inventur obecního majetku za rok 2012. Za rok 2012 nedošlo k žádnému odpisu majetku (pouze na účtu č. 031 – prodeje pozemků). Do majetku  se naopak zapsal veškerý materiál, který byl během r.2012 pořízen.

 

Diskusi otevřela paní Taťounová, která nejdříve poděkovala občanům Radenínska za úspěšnou  akci  při darování ošacení a materiální pomoci, která proběhla na začátku roku. Následně  informovala o připravované výstavce na velikonoce, která se uskuteční 16.a17. března v zasedací  místnosti OÚ a následně 1.4. v místním kostele.

V diskusi pokračoval starosta obce. Požádal zastupitelstvo o souhlas k přímému převodu výnosů daní nebo podílu na nich dle zákona č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celků přímo na účet 2927301 o KB v Táboře. Tím bychom legálně obešli převod financí na účet u ČNB, který si obec ze zákona musela vytvořit.

Dále byla na zasedání probrána nabídka, s kterou přišel starosta obce. Jedná se o náhradu užitkového auta Multicar, který se pro naši potřebu stále ,co se týče režie, prodražuje. Časté opravy  a samotné vysoké náklady na provoz bychom měli vyřešit obdobným vozidlem. Nabídka je od firmy I-tec Czech, spol. s.r.o Ostrava – Vítkovice. Jedná se o vozidlo zn. Piaggio Maxxi Tipper, které v této době nakupují technické služby Sezimovo Ústí a též v Táboře myslí na nákup těchto vozidel za již výše zmíněné Multicary. Starosta zajistí další nabídky do poptávkového řízení, kde  by se měly nabídky zvážit a vybrat tu nejzajímavější pro naše potřeby.

Dále se na zastupitelstvu hovořilo o problému na hřišti v Kozmicích, kde je zájem obce o vykoupení pozemků do majetku obce. Problém nastává i s budovou šaten a soc.zařízení, která je zde od roku 1974 k dispozici pro veškeré vyžití na hřišti. Problém nastal nyní, kdy se uvažuje o rekonstrukci stávajících šaten, když pozemky pod stávající budovou nejsou v majetku obce. Samotná budova byla v roce 1974 územně povolena, ale nenašli se doklady o kolaudaci, o převodu do majetku obce a podobně. Nyní je potřeba stávající budovu přes stavební úřad alespoň zlegalizovat (popřípadě přidělit čp.).

Byla na zastupitelstvu podána zpráva o stavu přestavby staré hasičárny v Radeníně na malometrážní byt. Stavba je připravena na zhotovení betonové podlahy a následné obkladové práce v koupelně. Budova je v prostoru půdy zaizolována a sádrokartonem připravena na další možné využití půdních prostor.

Protože se pravděpodobně nezdařila oprava požární nádrže v Kozmicích, zajistí starosta projekt opravy stávající nádrže, s kterým bychom mohli jít do některého grantového projektu.

Do plánu čištění MK na Radenínsku je zapotřebí i zapojit čištění MK v Kozmicích v Zapetrovech, kde okolní voda ničí stávající komunikaci – nutno vybudovat odtokovou strouhu podél komunikace.

 

30. zasedání zastupitelstva obce dne 26. 3. 2013

 

Třicátou schůzi zastupitelstva obce, která se konala 26.března, zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné.  Následně omluvil nepřítomné a dal odsouhlasit zapisovatele zápisu z dnešního jednání a protože  nebylo připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů mohla schůze pokračovat podle předem daného programu

Po zahájení jednání starosta zastupitelům připomněl poslední jednání, které proběhlo  26.2.2013. Připomínka byla ke strojovému úklidu MK, které bylo zatím provedeno ve všech částech obce mimo Radenína. Zastupitelé z Kozmic připomínkovali kvalitu, ale ta se nedá na nerovných komunikacích dosáhnout 100%. I tak množství, které bylo smeteno, bylo podle starosty  úspěšné v porovnání s tím za jakou dobu by byl úklid proveden zaměstnanci obce, za jakou cenu a v neposlední řadě musíme brát i v úvahu, že tito pracovníci vykonali jinou práci v obecních lesích, kde potřebujeme vyčistit paseky po těžbě k jarní výsadbě stromků

 V dalším bodě byli zastupitelé seznámeni s  výsledkem hospodaření k 26.3.2013. Na příjmové části rozpočtu je příjem 1 822 391,52 Kč což je 26% z plánu a ve výdajích 2 179 357,13Kč což je 31.13%. Rozdíl je zapříčiněn nákupem užitkového automobilu po poptávkovém řízení, které na úřadě proběhlo 13.3.2013. Vybíralo se ze sedmi nabídek těchto vozidel. Jednoznačně bylo vybráno vozidlo Ford, třístranný sklápěč, který by do budoucnosti měl plně nahradit  Multikáru, která svým vysokým nákladem na provoz je pro potřeby provozovny nepotřebná a plánuje se prodej z majetku obce.

Tohoto nákupu se týká i rozpočtová změna č.2/2013, protože částka 296 000,-Kč nebyla  v rozpočtu plánovaná. Jinak na hasičárně v Radeníně probíhají práce rekonstrukce podle plánu. Objekt je celý zateplen.  Provádí se obklady v kuchyni a pokládá se dlažba v koupelně. K dispozici pro celkovou kolaudaci  je vypracován i energetický štítek, který je podle zákona od letošního roku potřebný u všech nových staveb.

Ve čtvrtém bodu podle programu zastupitelé odsouhlasili prodeje obecních pozemků:

Žádost pana Vlastimila Rybníčka, ze dne 5.3.2013 o odprodej části pozemku č. KN 1008/1 v k.ú. Radenín a části pozemku č.1036/1 v k.ú. Radenín. Prodej byl odsouhlasen ve výši 15,-Kč/m2 podle GP č. 22101/2013, který si pan Rybníček nechal zpracovat. Jednalo se zde o nápravu skutečností, které se na místě nacházejí (oplocení RD), kdy na pozemcích hospodařil  předešlý majitel

Dále zastupitelům byl předložen návrh darovací smlouvy včetně GP č.107-94/2012 od Jihočeského kraje. Tímto se realizuje myšlenka, kdy obec Radenín potřebuje od Jihočeského kraje pozemek před čp.29 v Lažanech na vybudování zastávky autobusu. Dojde tedy na bezúplatný převod pozemků a následná směnná smlouva zlegalizuje tuto výměnu. Jihočeský kraj od obce  dostane pozemek pod silnicí před čp.4 v Nuzbelech. Proto dnes na zasedání zastupitelstva potřebuje tento „obchod“ souhlas zastupitelstva k darování části pozemku podle GP č.107-94/201 st.č.105 (88) a části pozemku č. PK 1375/1 (5m2)

Na úřední desce OÚ a na webových stránkách obce mohl každý nahlédnout do hospodaření obce  v roce 2012. Naše hospodaření zkontroloval i následný audit Krajského úřadu, který v hospodaření obce neshledal žádných závad. Z výkazu zisku a ztráty můžeme zjistit, že obecní úřad v hlavní činnosti byl ve ztrátě částkou 122 264,38Kč, což bylo zapříčiněno prvním rokem, kdy se z majetku obce začaly odepisovat odpisy. Naopak drobná provozovna vytvořila zisk ve výši 246 386,32Kč.

 V tomto bodě předložil starosta nabídku na opravu MK v Bítově, která je plánovaná v rozpočtu obce. Jde o nabídku firmy VIALIT Soběslav, která jako jediná tuto opravu nástřikem v našem regionu provádí. Postup výběru bude stejný jako v loňském roce, kdy jsme opravili cestu ke hřbitovu v Hrobech.

V diskusi starosta zastupitelům předložil Rozhodnutí Krajského úřadu ze dne 20.3.2013, které se týkalo odvolání  Občanského sdružení „Naše Radenínsko“ k výstavbě BPS v Hrobech. Podle ust.§90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí Městského úřadu Chýnov, stavebního úřadu č.j. MECH-1152/2012-Sú/Do/12 ze dne 1.12.2012 se potvrzuje. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se podle §91 odst.1 správního řádu nelze dále odvolat.

Dále starosta potřeboval souhlas zastupitelů k jednání s paní Helenou Hruškovou, bytem Praha 8 Libeň, ul. Ryzlinková 2227/2a, poloviční majitelkou usedlosti Kozmice čp.45 (Hamr) a druhou polovičku usedlosti vlastní Obec Radenín. Všichni známe situaci, která je na bývalém mlýnu a zájem obce vlastnit něco co není je bezpředmětná. Starosta navrhl, aby polovička nemovitosti byla nabídnuta paní Hruškové, zvláště s ohledem na fakt, že pozemek zde obce není.

 - místním šetřením požární nádrže v Kozmicích bylo zjištěno, že loňská oprava nádrže se nepovedla a nádrž v jednom místě stále protéká. Bylo dohodnuto, že drobná provozovna v místě, kde z nádrže vytéká voda  zhotoví kanál a voda z tohoto kanálku bude svedena do místní kanalizace po dobu než proběhne celková oprava. Při této příležitosti provozovna opraví kanál před domem  čp. 56.

- připomínka z řady občanů je směrována k ZD Hroby, které nám do dnešního dne neodpovědělo nadotaz ohledně úklidu a přetěžování MK a aktuálně k f. Aladeron, která by měla splnit slib přenést sídlo firmy z Tábora do Hrob čp.12 a dotaz jakým způsobem budeme spolupracovat na údržbě a opravách místních komunikací,  po kterých se bude v případě navážení materiálu na BPS kukuřice vozit.

 

 

 

Zprávy pro občany

 

Výběr poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu

výběr poplatků
v roce 2013
Radenín 22.4.2013 7.15-11.00 12.30-14.00 na obecním úřadu
Kozmice 23.4.2013 8.00 - 9.30 knihovna
Lažany 23.4.2013 10.00-11.00 občanský dům
Bítov 23.4.2013 13.00 - 14.00 občanský dům
Nuzbely 24.4.2013 8.00 - 9.00 prodejna
Terezín 24.4.2013 10.00 - 11.00 kulturní dům
Připomínám, že poplatek za trvale bydlícího občana je 400,-Kč,
za rekreační chalupu je též 400,-Kč
V tomto termínu se bude vybírat i poplatek za psa a činí za jednoho 50,-Kč a za dalšího 75,-Kč
 

 

KOMINÍCI NA RADENÍNSKU

 

     V letošním roce zima stále nechce odejít, ale i tak pomalu končí její nadvláda. Topná sezóna byla jedna z nejdelších za poslední léta a proto je nutné myslet nejen na zimu příští, kdy se opět doplní zásoby paliva, ale každý správný hospodář musí provést po zimě údržbu kotlů a především komínů. Jistě si pamatujete na skutečnost, že platí zákon o těchto službách, z něhož pro nás plyne především povinnost provést jednou za rok revizi celého systému spalování. V  letech minulých jsme pro obyvatele tuto službu zajišťovali přes pana Havla, loni v roce 2012 panem kominíkem z Chýnova, panem Kotrbou. V letošním roce opět se nabízí kominík bydlící v Chýnově (Bc.Bohumil Kotrba) , diplomovaný specialista v oboru pozemní stavby. Jak jste již mnozí poznal, provádí kontrolu spalinové cesty spotřebičů do 50kW na tuhá paliva s čištěním komínů. Frézou provádí uvolnění ucpaných spalinových cest a čistění zadehtovaných průduchů. Bydliště pana Kotrby je v Chýnově, Tyršova ev.č.57, tel.: 725 557 986, 777 878 336 nebo, e-mail:  b.kotrba@atlas.cz.

     Obec plánuje hromadnou akci provést od 15.dubna a to podle seznamů, které budou k dispozici v prodejnách našich osad, kde bude možno si kominíka objednat. Počítá se i kominické služby provádět především pro majitele rekreačních budov o sobotě a neděli, tj. 20 a 21.dubna. Možná je i osobní nebo telefonické objednávka na Obecním úřadu na čísle 381 298 036, popřípadě u starosty na mobil 725 031 476.

 

Sbírka použitého ošacení z 21. a 22. ledna 2013

 

     se uskutečnila ve spolupráci s obecním úřadem Radenín a vedením dětského domova v prostorách DD za plného provozu. To umožnilo nejen nashromáždit bezmála tunu použitého ošacení pro potřebné, ale i účast dětí DD na této akci. Pro děti byla tato zkušenost jednou z možností jak se seznámit s činností charitativních organizací, které pomáhají jiným.

 Organizátoři sbírky děkují:

 - všem dárcům, kteří do sbírky přispěli

 - vedení DD za možnost uspořádat sbírku v prostorách DD

- zaměstnancům diakonie Broumov, kteří termín i svoz ochotně přizpůsobili našim podmínkám

- dětem i zaměstnancům DD za pomoc při manipulaci s nákladem

 Vzhledem k velkému zájmu o sbírku jsme ochotni domluvit další termín sbírky dle potřeby a zájmu občanů.

 

Organizátorky sbírky. 

 

SPORT

 

Sportovní  zprávy:

 

     Chtěl bych v krátkosti připomenout, že v brzké době se rozjede i další část okresních soutěží a přeborů v kopané. Vše záleží na počasí. V níže uvedené tabulce můžete si připomenout pěkné zážitky na hřišti jak v Kozmicích, tak i na hřištích soupeřů. Že se daří netřeba připomínat, méně se nám daří při rekonstrukci šaten, popřípadě samotného areálu. „Zakopaný pes“ je v samotném majetku pozemků, kde je problém ve vlastnictví jednotlivých pozemků, které léta slouží ke sportu a kultuře nás všech. Ale dnes je doba jiná, může se stát, že uprostřed soutěží z důvodu části nevykoupeného pozemku veškeré snažení bude předčasně ukončeno.

     Zatím však je vše v klidu, samotná soutěž v kopané je dobře rozjetá. Věřím, že i hasiči svými výkony přesvědčí, že vynaložené snažení má nějaký smysl a na hřišti v Táborské lize se mezi dalšími družstvy neztratí.

     Proto bych vás všechny opět pozval na hřiště do Kozmic na pěkný fotbal, zajímavou soutěž v hasičském sportu a na setkání se sousedy u dobrého pivka.

 

 

 
tabulka
 
     

  Tým

Web

 

Z

 

V

 

R

 

P

 

Skóre

 

B

 

+/-

 
 
 

1.

 

  Radenín

   

10

 

9

 

0

 

1

 

42:8

 

27

 

12

 
 
 

2.

 

  1.FC Jistebnice B

web >

 

9

 

7

 

2

 

0

 

31:9

 

23

 

8

 
 
 

3.

 

  SK Červený Kůň Tábor

web >

 

10

 

6

 

1

 

3

 

37:15

 

19

 

7

 
 
 

4.

 

  Dražice C

web >

 

11

 

4

 

2

 

5

 

25:26

 

14

 

-1

 
 
 

5.

 

  FC Oldřichov

   

9

 

3

 

3

 

3

 

15:24

 

12

 

-6

 
 
 

6.

 

  FC Míč

   

10

 

3

 

1

 

6

 

23:28

 

10

 

-2

 
 
 

7.

 

  Sokol Nadějkov

web >

 

10

 

3

 

1

 

6

 

18:35

 

10

 

-5

 
 
 

8.

 

  Sokol Stádlec

web >

 

11

 

0

 

0

 

11

 

10:56

 

0

 

-18