2013

Radenínský čtvrtletník - červenec 2013

titulek Radenínský čtvrtletník - červenec 2013

SLOUPEK

     Nastal čas dovolených, prázdnin, čas odpočinku a krásných chvil poznávání cizích krajin, navazování nových známostí, relaxace a duševního odpočinku. Po půl roce chladna přišel konečně čas tepla, koupání a opalování na sluníčku.

     Stalo se mi, že jsem byl nedávno v sobotu ráno pozván do Bítova, kde se vrátil čas pracovních sobot  a „akcí Z“. V devět hodin ráno na návsi v Bítově bylo dvacet místních občanů společně s chalupáři a radovali se nad dobře vykonanou prací. Od sedmi ráno se všichni, rukou nerozdílnou, dali do sečení, hrabání a nakládání trávy. Následovalo studené pivko a opékané buřty, tak jsem to znal za časů „normalizace“. Měl jsem pocit, že všichni měli radost z dobře vykonané práce.

     Takové příjemné soužití občanů a chalupářů jsem poznal i na Sedlečku, kde si dokáží sednout společně sousedé jak místní, tak i přespolní a hlavně mají si co říci.

     Pozoruji, jak se na Radenínsku rozmáhá chov koní a s ní spojená turistika. Opět se vracíme do let minulých, kdy na vsi vždy byl alespoň pár koní. Dnes je však módní projet se a kouknout se na svět ze hřbetu koně. Je to romantika a jistě relax. Naopak si říkám, jak dlouho se ostatní lidé budou koukat a trpět na znečištěné  místní komunikace od koní. Máme u nás ve vsi vyhlášku na úklid exkrementů  po psech, ale kdo bude uklízet po koních. Doufám, že milovníci těchto krásných a ušlechtilých zvířat přijdou sami na něco, abychom v brzké době tento problém neřešili na zastupitelstvu obce.

     Na závěr mého zamyšlení bych vás všechny pozval na různé veřejné akce, které pro vás připravuje Obec, hasiči, fotbalisti nebo ostatní zájmové spolky. Jde především o to, abychom během tohoto krátkého času, kdy si můžeme dopřát teplého a příjemného počasí, si co nejvíce odpočinuli a připravili se na studený konec roku.

Starosta.

titulek obecní úřad informuje

31. zasedání zastupitelstva obce dne 23.4.2013

Schůzi 31.zasedání zastupitelstva obce Radenín zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné.  Následně omluvil nepřítomné a dal odsouhlasit zapisovatele zápisu z dnešního jednání,

a protože  nebylo připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů, mohla schůze pokračovat podle předem daného programu

Po zahájení jednání starosta zastupitelům připomněl poslední jednání, které proběhlo 26.3.2013. Jednalo se o prodej pozemku panu Rybníčkovi, jako dar Jihočeskému kraji se převedly pozemky v Nuzbelech u čp.4, rozpočtová změna se týkala nákupu užitkového auta pro drobnou provozovnu místo multicary. Zastupitelé se seznámili s výsledky hospodaření za loňský rok a provedenou kontrolou nadřízeného orgánu.

Výsledek hospodaření k 23.4.2013. Na příjmové  části rozpočtu je příjem 2 417 744,83 Kč což je 34,54% z plánu a ve výdajích 2 650 467,88Kč to značí 37,86%. Vzniklý rozdíl je stále výdaj za nákupu užitkového auta. Zimní údržba obec vyšla na 130 000,-Kč, kde však ještě chybí úklid MK po zimě. Již probíhají odběry pitné vody (zatím s nulovou „bakterkou“), některé opravy vodovodů a kanalizačního potrubí. Blíží se i ukončení přestavby hasičárny v Radeníně na malometrážní byt. Naopak se v dubnu obecní úřad zahájil vyrovnání za odvoz komunálního odpadu a vybírá se i poplatek ze psů.

Protože byly vyčerpány hlavní body programu, následovala diskuse:

 - Město Chýnov upozorňuje i naše občany, že se  v květnu nainstaluje na budově pošty v Chýnově peněžní bankomat f. ČSOB, který by měl sloužit celému Chýnovskému okolí a tím si šetřit cesty k bankomatům do Tábora

 - zastupitelé byli seznámeni s příspěvkem pana Jiroudka z Nuzbel ohledně krizového stavu MK u Kubartů. O tomto problému se již dlouhodobě pouze mluví, zastupitelé dali souhlas, že opravutéto komunikace obec zadá jiné soukromé firmě, aby se současný stav napravil v co nejkratším termínu

 - zastupitelé neodsouhlasili příspěvek na ekologicky zaměřenou akci, kterou pořádá ZŠ v Chýnově.

 - zastupitelé byli seznámeni i s porážením lípy malolisté u kostela v Hrobech v době vegetace. Strom byl prohlédnut pracovníkem životního prostředí a dendrologem a výsledek prohlídky: okamžitě porazit dokud na stromě není listí.

 

32.zasedání 28.5.2013

Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné. Nepřítomní zastupitelé se řádně omluvili. Následně se odsouhlasili zapisovatelé jednání a  protože  nebylo připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů, mohla schůze pokračovat podle předem daného programu

Poslední jednání proběhlo 23.4.2013, kde se jednalo o instalaci peněžního automatu na budovu pošty v Chýnově, následně o opravě MK v Nuzbelech u Kubartů, nebyl odsouhlasen příspěvek ZŠ Chýnov.

Drobná provozovna informovala o poražení lípy u kostela v Hrobech

Výsledek hospodaření k 28.5.2013. Na příjmové  části rozpočtu je příjem 3 255 896,97Kč což je 46,51% z plánu a ve výdajích 3 204 173,34 Kč to značí 45,77%.  Rozpočtová změna č.3/2013 se týká finančního operace při opravě chodníku na hřbitově  v Hrobech. Čtyřicet tisíc korun stál projekt na rekonstrukci šaten na hřišti v Kozmicích. Původně měl být součástí podání žádosti o dotaci na samotnou rekonstrukci, která však je stále zablokována pozemkem, který ještě není v majetku obce Radenín.

V následujícím bodu zastupitelé odsouhlasili druhou část darovací smlouvy, kdy obec od KÚ-JČ dostane do majetku pozemek pod chodníkem, který chceme vybudovat v Lažanech před Rooĺovi v rámci zastávky autobusu. Jedná se o část pozemku KN č.668/17 o výměře 107 m2 k.ú. Lažany.

Nejvíce času zabralo poptávkové řízení na výběr firmy na stavbu dětských hřišť v Kozmicích a v Nuzbelech, na která obec dostalo dotaci ve výši 170 000,00Kč od Ministerstva pro místní rozvoj. Bylo osloveno sedm firem, čtyři firmy poslaly nabídky v termínu, jedna po termínu.

Vítězem této soutěže byla firma LUNA Progres ze Zdenic-Nebahov u Prachatic.

V šestém bodu starosta zastupitele seznámil s dopisem z Katastrálního úřadu, ve kterém nás upozorňují o chybě v údajích v katastru nemovitostí. KÚ ruší evidenci parcely zjednodušené evidence, původ pozemkový katastr č. 1347 díl2 o výměře 36 m2, vedené na listu vlastnictví Obec Radenín. Tato parcela je evidovaná jako část parcely KN č. 1347/1, orná půda v k.ú. Hroby

Následně starosta podal informaci o získaných dotačních titulech o které obec na letošní rok zažádala, byly schváleny dotační komisí a stanou se skutečností v tomto roce. Jedná se o výše jmenovanou dotaci na dvě dětská hřiště, dále z programu obnovy venkova dotace na II. etapu opravy stodoly v Radeníně. Přes Mikroregion Táborsko, ve kterém jsme členy, obec získala dotaci na nákup nového traktůrku na sečení trávy, závěsného smetáku na úklid MK a finance na nákup čtyřiceti bříz, které budou vysázeny na pozemcích v našem regionu. Z programu rozvoje kraje-podpory živé kultury Obec dostala 30 000,-Kč na kulturní akce v našich osadách. Pouze v případě žádosti o příspěvek na přístřešek na sběrném dvoře v Radeníně nám firma ASEKOL nevyhověla.

V diskusi místostarosta a vedoucí hospodářské činnosti obce spolu s panem Burianem-lesním hospodářem podali zprávu o hospodaření v obecních lesích v tomto roce. Dále starosta předložil zastupitelům zhotovený znalecký posudek na rybník Klíšťovský, který byl původně na prodej. V konečném rozhodnutí zastupitelstva obce je nejdříve nabídka na dlouhodobý pronájem s podmínkou revitalizace celého prostoru rybníka. Následně starosta seznámil zastupitele s postupem postupné digitalizace zbytku našeho území. V současné době probíhají konzultace Katastrálního úřadu s občany z k.ú. Hroby a Lažany. Dne 1.6. a následně 8.6. proběhnou v našich osadách oslavy Dětského dne v KD v Nuzbelech a v Radeníně na zámecké zahradě.

 33.zasedání 25.6.2013

33.schůzi zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné.  Dal odsouhlasit zapisovatele zápisu z dnešního jednání, a  protože  nebyl připomínek k programu jednání ze strany zastupitelů ani občanů, mohla schůze pokračovat  podle předem daného programu

Tradičně po zahájení jednání starosta zastupitelům připomněl poslední jednání, které proběhlo 28.5.2013 a bylo projednáno hospodaření obce k datu 28.5., byla schválena darovací smlouva pro KÚ-JČ (pozemek v Lažanech), proběhlo poptávkové řízení na dětská hřiště v Kozmicích  a v Nuzbelech, bylo reagováno na dopis KÚ v Táboře - rušení pozemku č. PK pozemku v Hrobech.

Následně  starosta informoval o získání dotací pro Obec Radenín v roce 2013. Místostarosta a vedoucí  hospodářské činnosti společně se správcem lesů podali informaci o provedených pracích  v obecních lesích a nakonec zastupitelstvo odsouhlasilo dlouhodobý pronájem Klíšťovského rybníka v Hrobech.

Hospodaření k 25.6.2013 se vyvíjí v půlce roku 2013 následně. Na příjmové  části rozpočtu je příjem 3 969 665,01Kč, což je 54,81% z rozpočtu na rok 2013 a ve výdajích 3 984 010,13 Kč to značí 55,01%  z rozpočtu na rok 2013. Na účtu v bance obec disponuje částkou 903 655,15Kč. Rozpočtová změna č.5/2013 se týká drobných přesunů financí mezi jednotlivými položkami (hasičárna Radenín).

Do programu byl zařazen bod, kde se projednal prodej části pozemku č.KN 1007/1 v k.ú. Radenín o který zažádali dne 17.5.2013 pan Miroslav a paní Věra Jelínkovi, bytem Tábor, Jesenského 2702,  chalupáři na domě čp. 48 v Radeníně. Jedná se o pozemek mezi domem čp.48 a budovou zámku o který se dlouhodobě starají a slouží jim v případě vyvážení septiku jako příjezdová cesta. Ze strany zastupitelů nebylo námitek a byla navržena prodejní cena 25Kč/m2 po zaměření, které si zajistí žadatel na svoje náklady.

V diskusi se nejdříve zastupitelstvo seznámilo s opravou MK v Hrobech, kterou odsouhlasilo na 31. zasedání jako opravu, kterou neprovede drobná provozovna obce. Protože obec musí postupovat podle zákona i v tomto případě, kdy se jedná o zakázku malého rozsahu dle zákona č. 55/2012 Sb., podle interní směrnice výběr zakázky, „která řeší havarijní situaci, při které hrozí poškození zdraví  nebo ztráta a poškození majetku“ , je v plné kompetenci starosty, popřípadě místostarosty. Na opravu jsme oslovili f. Josef Křivánek z Nuzbel, které předložila Krycí list s rozpočtem nákladů. Jsme si vědomi, že může dojít k omezení provozu do zadní části osady, kde však sídlí převážně chalupáři. Omezení se předpokládá 20dní koncem tohoto měsíce a začátkem července.

Dále starosta seznámil přítomné s místním šetřením ohledně místní vodoteče ze Sedlečka do Hrob,  která patří Lesům ČR. Šetření proběhlo 18.6. ve 13,00dodin se zástupcem Lesů ČR. Další jednání bude následovat v Benešově v sídle firmy.

Samotné povodně ve dnech 1.-2.6 a následně 16.6.2013 proběhly, s ohledem na celonárodní situaci, u nás na Radenínsku v poklidu. Zásah Jednotek dobrovolných hasičů a HZS v Hrobech byl spíše preventivní, ale i tak se ukázalo, kde jsou v takovýchto případech rezervy (akceschopnost naší JSDH a dovybavení JSDH)

Diskuse následně proběhla kolem chodníku u čp. 68 (bývalý pivovar, jenž je budovou památkově chráněnou). K dohodě o dalším pokračování na opravě chodníku nedošlo. Jednání se odročuje.  S tím spojené napojení na místní kanalizaci celého objektu proběhne do poutě (tj. 14.7.2013) místní drobnou provozovnou.

Na závěr starosta seznámil zastupitele s aktivitami během prázdnin, které bude Obecní úřad podporovat, popřípadě organizovat. 14.7. bude v Radeníně pouť, 19.7. v pátek vítání nových občánků v zasedací místnosti, turnaj na hřišti v Kozmicích – organizovaný Janem Petrů  a Lubošem Sedláčků, 27.7. setkání důchodců na sousedském posezení v Terezíně, 17.8. turnaj v kopané v Radeníně na zámecké zahradě. Počítáme i s Táborskou ligou v požárním sportu v Kozmicích.

Na  závěr starosta všem popřál příjemné prázdniny, dovolenou a hlavně teplé letní měsíce.

Příští zasedání je naplánováno až na 24.září 2013

 

 

 

Životní jubilea

 

(Copak se v Radeníně dělo kolem 14.července 2012?) - viz novinky 2012 - 14.7.

Pouťový fotbal v malé kopané RADENÍN 2012

Poutní mše 2012

 

Pozvánka na sousedské posezení v Terezíně

 

     V loňském roce Obecní úřad v Radeníně na přání mnohých starších občanů uspořádal setkání důchodců v kulturním domě v Terezíně, kde nám zahráli k tanci i k poslechu Muzikanti z Jižních Čech pod taktovkou kapelníka Radka Hrušky.

     Pravé sousedské  posezení  má své kouzlo i v tom, že se sejdou lidé, kteří se neviděli i několik let i když bydlí „přes kopec“. Myslíme si, že při malém občerstvení , v pěkném prostředí opraveného kulturního domu, proběhne takto strávený čas velmi příjemně.

     Doprava autobusem na samotnou akci a samozřejmě i naopak domů je zajištěna a upřesněna na základě plakátků a hlášení veřejným rozhlasem. Konečný termín je posunut ze srpna na dřívější datum s ohledem na vytížení programu  kapely.

Letošní setkání je z konečnou platností naplánována na sobotu  27.července 2013 odpoledne.

 

František Voborský

 

     V letošním roce nás oslovil pan Miroslav Keleman z Chrástu u Chrudimě s prosbou o více informací na Františka Voborského. Ať jsem hledal v historii, jak bylo možné, s tímto jménem jsem se nesetkal. Přitom se jednalo o člověka velmi významného.

     Pan František Voborský se narodil 19.12.1906 u nás v Hrobech. Za svého aktivního života se stal výtvarníkem, literátem, novinářem, textařem a skladatelem mnoha známých písní. Zemřel v zapomnění  dne 12.12.1984 v Praze. Pan Keleman je jediným sběratelem všech hudebních věcí, textů písní a samozřejmě všech dostupných materiálů kolem dechové a lidové hudby.

     Takže mě tak trochu vtáhl do hledání materiálů o panu Františku Voborském. Pan Voborský bydlel v Hrobech ve škole s více sourozenci, tudíž je předpoklad, i kdyby on byl svobodný, jeho sourozenci měli určitě děti,  které jsou někde mezi námi a mohly by dát jakoukoliv informaci o životě tohoto našeho občana.

     Výběr z jeho hudebního díla: skladby Já svoje srdíčko nezahodím, Půlnoční růže, valčíková píseň Bez chleba a mnoho dalších. Asi nejznámější je skladba Chaloupky pod horami, kterou si „broukáme“ od mládí, aniž bychom věděli kdo je autorem.

     My starší, dříve narození si jistě pamatujeme comix „Pepina Rejholcová“ nazvaný Cesty k síle a kráse z roku 1933.

     Proto se obracím na všechny, kteří by o této osobě, pro naši oblast tak významnou, měli jakoukoliv informaci, dali vědět  panu Miroslavu Kelemanovi, Chrast u Chrudimě, čtvrť 9.května 45, nebo na Obecní úřad v Radeníně, Radenín 61.

     Za jakoukoliv informaci o panu Františku Voborském předem děkuji.

Starosta obce Radenín

 

Zprávy pro občany

 

VODNÉ  A  STOČNÉ

     Během prázdnin u nás na OÚ probíhá již tradičně výběr poplatku za odebranou pitnou vodu včetně stočného. Na sezónu 2012/7 až 2013/6 byla stanovena cena vodného na 15,-Kč a stočného na 10,-Kč. Situaci nám komplikuje i změna DPH od 1.1.2013. Takže tradičně použijeme metodu z let předešlých: trvale bydlící občany ½ na ½ množství odebrané a vypuštěné vody do vyúčtování. Pro chalupáře 2/3 množství v roce 2012 (jsou v tom prázdniny 2012, kdy jste na chalupách) a 1/3 množství v roce 2013. Je to především komplikované pro pani účetní, ale pro FÚ musíme oddělit platby v roce 2012 a v roce 2013.

Termíny:

22.7.   pondělí Radenín na OÚ   7.30   -   11.00hod   a  12.30   -   14.00hod
výběr za vodné
24.7.   středa Nuzbely   8.00   -     9.00hod
24.7.   středa Terezín   10.00  -   11.00hod
30.7.   úterý Kozmice   8.00   -     9.30hod
30.7.   úterý Lažany 10.00   -   11.00hod

 

SPORT

 

Sportovní  zprávy:

 

 

Výsledky a tabulka jarní části IV.třídy

           
výsledky
 

ročník 2012-2013

           
1. Dynamo Roudná 14 10 3 40:22 31 10
2. Sokol Košice B 14 8 2 39:17 28 7
3. ZD Vlastiboř B 14 8 4 46:24 26 5
4.  Radenín 14 7 5 25:23 23 2
5. 1.FC Jistebnice B 14 6 7 34:48 19 -2
6. Sokol Želeč B 14 5 7 34:36 17 -4
7. SK Červený Kůň Tábor 14 3 11 24:48 9 -12
8. Dražice C 14 2 10 13:37 8 -13

 

Dohrání základní části jaro 2013

Míč  - Radenín                 4 – 3    Petrů J.ml. 3

Radenín – Jistebnice       3 – 0    Noháč 2 , Havelka

Radenín – Stádlec           1 – 1    Hrstka

Červený Kůň – Radenín  1 – 2     Noháč , Petrů J.ml.

 

Nástavbová část o 1 – 8 místo jaro 2013

Radenín – Vlastiboř          0 – 0

Roudná – Radenín             0 – 4     Havelka 2 , Petrů J.ml. , Janů

Radenín – Košice              0 – 0

Želeč – Radenín                1 – 0

Vlastiboř – Radenín          3 – 1    Havelka

Radenín – Roudná            0 – 4

Košice – Radenín             6 – 1   Havelka

Radenín – Želeč               3 – 2   Slezáček , Smitka , Havelka

 

     V tomto letošním ročníku nastoupilo družstvo Radenína jako „farma“ mužstva Čekanic, což mělo za následek, že v případě vítězství na konci hratelného období bylo mužstvo Radenína bez možnosti postupu. To se asi projevilo na jaře, kdy výsledky nebyly takové jako na podzim 2012, kdy Radenín vedl suveréně tabulku IV.třídy.