2012

Radenínský čtvrtletník - říjen 2012

titulek Radenínský čtvrtletník - říjen 2012

SLOUPEK

 

Na úvod čtvrtletníku v měsíci října bych vás všechny rád pozval především k volbám. Většina z vás si řekne, že krajské volby pro nás nic neznamenají, z kandidátních listin skoro nikoho neznáme. Souhlasím. Pro mne jako pro starostu však je situace jiná. Protože se pohybuji již deset let,  mezi úředníky na okrese, mezi OSVČ na Táborsku a též s lidmi které jsem potkal před nástupem na úřad mnohé znám. Někteří jsou na kandidátkách a tak nemohu říci, že jsou mi všichni cizí. Beru to tak, že kandidáti z Táborska, kteří se dostanou do krajského zastupitelstva, budou moci rozhodovat, prosazovat a řešit problémy, které se týkají našeho území. Budou moci mluvit do oprav silnic, školství, zdravotnictví, o kriminalitě a pro nás velmi důležité budou i v komisích, které rozhodují o dotacích od kraje pro nás malé obce.

Tudíž já osobně půjdu k volbám a budu volit své kolegy starosty a zároveň osoby, které pracují aktivně v jednotlivých oborech na Městských úřadech, ale i na jiných institucích, kde by jejich myšlení bylo nápomocno při řešení našich problémů.

Proto vás, jako starosta obce, všechny zvu do volební místnosti u nás v Radeníně. Myslete na to, že i na krajské úrovni se řeší problémy nás malých vesnic. A jestli v krajském zastupitelstvu budou „sedět“zastupitelé z našeho Táborska, bude to jen dobře. Předem vám děkuji.

starosta

titulek obecní úřad informuje

Zastupitelstvo obce č. 21 dne 31.7.2012 se nekonalo.

Protože se na toto zastupitelstvo omluvili čtyři zastupitelé, nebyli zbylí členové zastupitelstva usnášeníschopní. Starosta rozhodl podle zákona o obcích a to podle §87, kdy nebyla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, 21. zasedání zrušit a program jednání přesunout na další   jednání 14.8.2012.

Po oficiálním ukončení jednání proběhla neformální diskuse s přítomnými občany a to na aktuelní téma častých povodní v částech Nuzbely a Lažany. Lokální srážky, které v letních měsících již dvakrát postihly naši oblast rozvodňují meliorační stoky, které přivádějí značné množství vody a bahna do nízko položených míst našich osad. Zatím se jedná o zatopené místní komunikace a pozemky místních obyvatel, ale vznikající vodní eroze podemílá břehy se vzrostlými stromy a tím hrozí další nebezpečí.

Starosta tudíž v nejbližším možném termínu svolá místní šetření ( 8.8.2012 ve 13.00hod), s přizvanými odborníky a majiteli dotčených pozemků, kde by se měl problém řešit.

 

22. zasedání zastupitelstva

zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné. Omluvil nepřítomné zastupitele a dal odhlasovat ověřovatele zápisu. Toto zasedání se konalo za neuskutečněné 21.zasedání, které se mělo konat 31.7.2012. Pro nízký počet zastupitelů (pouze čtyři), se schůze orgánu obce nekonala. Podle zákona o obcích se náhradní jednání musí konat do 14 dní. Naskýtá se otázka, zda-li jednání během prázdnin a dovolených je účelné svolávat. Protože s navrženým programem všichni souhlasili, otevřel další bod programu

V tomto bodě  starosta četl usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 26.6.2012.

Čeká se na Smlouvu o dílo s firmou Vialit Soběslav na opravu MK v Hrobech. Do objednávky byl termín dokončení říjen 2012.

Zajištěna je s panem Mládkem – kominíkem oprava stávajícího komínu na DP do topné sezóny (domluva září 2012).

Na posledním zastupitelstvu byl odsouhlasen prodej pozemku v Lažanech paní Kadlecové. Problém je nyní na stavebním úřadu při dělení pozemku, kde odbor dopravy má k samotné komunikaci výhrady ohledně příjezdu vozidel služeb a Záchranného sboru. Starosta věc řeší s panem O. Novákem z odboru dopravy Městského úřadu v Táboře. Proběhl samotný nákup traktoru na DP od firmy Gregor Tábor. Traktor již je využíván na DP podle servisních podmínek od výrobce.

 

 Hospodaření obce je následující. Celkové příjmy do rozpočtu obce jsou k datu 31.7.2012. plněny na 57,04%, co je částka 3 792 966,49Kč, naopak výdaje na 53,97% částka 3 589 204,30Kč.

Rozpočtová změna se týká získání dotace na obnovu lesního porostu v obecních lesích ( 7 200,-Kč) a dále nákupu sněhové radlice za traktor Belarus a opravu vchodových dveří na Obecním úřadu.

 

Dále se zastupitelé zabývali žádostí o finanční prostředky pro občanské sdružení Fitness Bikers Team Nuzbely, zabývající se sportovní činností jak pro členy sdružení, tak i pro občany naší sloučené obce. Ředitelem sdružení je pan Petr Rataj a momentální členská základna čítá 13 členů. Protože členové sdružení se účastnili schůze zastupitelstva, rozproudila se neformální debata, z které vyplynulo, že sdružení by mělo konkretizovat, kam směřuje požadované finanční prostředky. Další projednání žádosti se odkládá na příští jednání.

 

V diskusi se  zastupitelé seznámili se Zprávou o provedení finanční kontroly na Sdružení měst a obcí okresu Tábor, kde je Obec Radenín členem. Předložen byl zápis z kontroly včetně dokladů, které byly kontrolovány finanční komisí sdružení (Pistulka, Větrovský)

Dále starosta podal informaci o volbách do krajských zastupitelstev, popřípadě do Senátu, které proběhnou celostátně 12.a13.října 2012. V Radeníně bude opět pouze jeden volební okrsek v Radeníně v zasedací místnosti OÚ, kde bude pracovat pětičlenná volební komise.

Zastupitelé dostali informaci  o územním rozhodnutí na vybudování BPS – sejmuto z úřední desky dne 14.8.2012 a následuje 14ti denní lhůta na odvolání.

Připravované a již uskutečněné akce společenské a sportovní akce: 4.8. fotbalový turnaj v Kozmicích; 11.8. první sousedské posezení důchodců z Radenínska v KD v Terezíně; 25.8. fotbalový turnaj starosty obce v Radeníně.

Na obecním úřadu proběhla kontrola z MV ČR – podrobnosti budou projednávány na některém příštím zastupitelstvu

Zastupitelé projednávali i otázku povodní, kde konkrétně byla v zastupitelstvu řešena žádost Petry a Martina Sobka, chalupáře z Nuzbel čp.16, o příspěvek na vyhotovení podezdívky oplocení, která by měla obytnou budovu chránila mimo jiného i před rozvodněnou meliorační stokou. Místním šetřením bylo zjištěno, že meliorační stoka v Nuzbelech, do které se v době dešťů vlévá voda z polí od Radenína, patří Lesům ČR. Zaměstnanci této firmy celou situaci monitorovali a čeká se na písemné vyjádření, jaká budou nápravná opatření. Naopak meliorační stoka od Lažan do Nuzbel patří Pozemkovému fondu ČR. Ten se však pouze hlásí k samotným stavbám (studny na polích,propustky a pod.), ale k vymletému korytu se nehlásí. Proto starosta podal žádost na ŽP na KÚ-JČ, aby tento orgán určil majitele malého vodního toku, který ohrožuje majetky na křižovatce v Nuzbelech.

Situace v Lažanech je podobná. Do Lažan ústí meliorační stoka od Chýnova, která je též v majetku PF ČR, ale tam je nutné jednat i s místním ZD Hroby, kde v polích je nutné vyčistit bezpečnostní val a následný příkop mezi poli. V Lažanech je zapotřebí i přeložit část místní kanalizace kolem plotu pana Rataje. Tato skutečnost však neřeší potřebu zachycení veškeré povodňové vody, která do Lažan při přívalových deštích pravidelně přijde. Doporučeno je okolní pole zatravnit, ale není jisté, zda-li tato opatření povodňové vody zachytí.

 

Schůzi 23.zasedání

zahájil a řídil tradičně starosta obce, který přivítal všechny přítomné. Omluvil nepřítomné zastupitele a  dal odhlasovat ověřovatele zápisu.

Následovalo seznámení s posledním usnesením zastupitelstva, které se konalo 14.8.2012.

Zastupitelstvo zamítlo požadavek Petry a Martina Sobka z Nuzbel čp.16 na finanční výpomoc při stavbě protipovodňových opatření (plot s podezdívkou). Vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31.7.2012 a z toho plynoucí rozpočtovou změnu. Též vzali na vědomí zprávu o provedené kontrole v hospodaření Sdružení měst a obcí okresu Tábor, kde je obec členem. Celá tato zpráva byla též součástí programu valné hromady SMOOTu. Následně starosta obeznámil přítomné s přípravou voleb do krajských zastupitelstev dne 12. a 13.10.2012.

Rozpočet obce je podle správce rozpočtu následující. Příjmy do rozpočtu obce jsou k datu 28.8.2012. plněny na 63,79%, co je částka 4 242 097,63Kč, naopak výdaje na 57,32% částka 3 811 872,03Kč. V srpnu drobná provozovna provedla konečnou fázi výměny přivaděče pitné vody v Lažanech, kde bylo měněno potrubí. Navíc se připravila i přípojka na automatický chlorovač, který by se měl nainstalovat v příštím roce.

Rozpočtová změna se týká příjmu částky 10 336,97Kč od státu, který rozdělil mezi obce odvod peněz z loterií a podobných her. Ve výdajové části se musela naopak navýšit plánovaná částka

na elektrickou energii, která byla oproti roku 2011 vyšší.

Dále se zastupitelé zabývali žádostí o finanční prostředky pro občanské sdružení Fitness Bikers Team Nuzbely, zabývající se sportovní činností jak pro členy sdružení, tak i pro občany naší sloučené obce. Pan Rataj a Křivánek předložili návrh nákladů pro činnost sdružení a již vystavené faktury. K danému tématu se vyjádřili všichni zastupitelé, kteří následně odsouhlasili jednohlasně příspěvek na činnost neziskového sdružení Fitness Bikers Teamu ve výši 30 000,-Kč z rozpočtu obce.

Do diskuse zařadil starosta i žádost firmy Dvořáček-geodetická kancelář, která provedla přípojku el.energie do nového RD čp.124 v Radeníně, kdy kabel vede pod MK. Tím nám vzniká věcné břemeno na stávající skutečnost. Ve smlouvě o věcném břemenu je poznámka, kdy zastupitelstvo schválilo tuto přípojku. Starosta seznámil přítomné podle jednotlivých odběrných míst zastupitele s vyúčtováním elektrické energie za období od 28.7.2011 do 26.7.2012. Skutečnost byla porovnána s minulým obdobím. Celkově se za el.energii letos zaplatilo 371 326,- Kč oproti 348 856,-Kč za minulé období.

Navýšení je o 22 470,-Kč, což je většinou částka, o kterou byla elektřina během roku v našich  25 odběrných místech zdražena. Celé vyúčtování bude pro občany zveřejněno ve  čtvrtletníku.

V den konání zastupitelstva přišli na Obecní úřad dopisy z Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR ohledně vyjádření a zprávy místního šetření opatření proti povodni. S  dopisy byli zastupitelé seznámeni. Celkově z těchto písemností vyplývá, že obě organizace se ke svým majetkům hlásí a souhlasí s řešením vyčištění toků a opravou výpustku meliorační stoky (PF ČR) . Lesy ČR upozorňují na částečné zatrubnění stoky)provedla v minulosti obec), které je naprosto nevyhovující (odstraní drobná provozovna), odvolávají se na budoucí spolupráci se zastupiteli obce na možném zařazení a následné realizaci v další etapě protipovodňového opatření. Dne 7.9.2012 proběhne místní šetření se zástupci KÚ-JČ, odboru životního prostředí, kteří rozhodnou o vlastnictví koryt melioračních výústí. V pátek 31.8. proběhne v Radeníně akce výměny kabelu VO u tělocvičny v Radeníně. Při této akci je zapotřebí společně vyřešit i dešťovou vodu ze střechy tělocvičny, která nyní teče na místní

komunikace. V zimním období zamrzá a vzniká ledovka v místě, kde je zvýšený pohyb chodců.

Zastupitelka Klejnová upozornila na nedodělanou opravu kapličky na Blaníku.

Schůzi 24. zasedání zastupitelstva

obce Radenín zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné, ale stále v 19.00hod nebyla přítomna nadpoloviční většina. Schůze začala s desetiminutovým zpožděním, kdy přišla zastupitelka Klejnová a tím byla splněna nadpoloviční většina. Zastupitelé z Kozmic přijeli v 19.18hod, kdy již schůze probíhala.

Po úvodním slovu a zvolení ověřovatele zápisu  starosta četl usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 28.8.2012. Dořešila se otázka sponzorského daru neziskové organizaci Fitnes Bikers Team a podpis smlouvy s firmou E.ON na věcné břemeno přípojky čp.124 v Radeníně. Dále starosta přečetl zápis z místního šetření na vodoteči od Lažan do Hrob, kde se řešil problém, zda-li se jedná o vodní tok nebo pouze lokální vodoteč. Jednání se účastnili zástupci KÚ-JČ, Povodí Vltavy a PF ČR.

Na ústní pozvání předseda ZD Hroby nereaguje a tudíž starosta je pověřen zaslat dopis k rukám Ing. Dudáka s připomínkami k práci ZD Hroby. Byla nakoupena mobilní nádrž na pitnou vodu,  která se umístní na hřbitově v Hrobech, kde stále přetrvává malý průtok vody. Tato nádrž bude  sloužit převážně na zdejším hřbitově k zalévání, ale i také v případě havárie na vodovodní síti v osadách jako náhradní zdroj, tak i pro potřebu drobné provozovny, kdy potřebuje větší množství vody. Příprava voleb do krajského zastupitelstva probíhá podle harmonogramu: je zvolena volební  komise, zapisovatel, místo konání voleb a podobně. Hráz požární nádrže v Kozmicích je opravena a postupně se napouští. Drobná provozovna postupně před topnou sezónou provádí drobné opravy na komínech budov ve správě obce na které nás při revizi upozornil pan Kotrba-kominík.

Co se týče hospodaření starosta se omluvil. Účetní paní Dvořáková je 14 dní na dovolené, takže nejsou provedeny příjmy ani výdaje (proplacené faktury), tudíž zastupitele pouze informoval o stavu účtu k datu 25.9. 2012. (dodatečně zveřejňuji příjmy k 30.9. jsou plněny na 74,47% což je 4 951 985,92Kč a naopak výdaje na 72,15% částka 4 797 918,03Kč).

Rozpočtové změně č. 8/2012, která bude obsahovat výdaj 325 000,-Kč za opravu místní komunikace v Hrobech ke hřbitovu, která již byla provedena a částku v příjmu 40.000Kč za věcné břemeno od firmy Telefonika (zesilovač mobil.operátora za Židovákem)

Hlavním bodem programu byla novela místní vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z obce.

Zastupitelé se podrobně seznámili se zněním navrženého textu připravované vyhlášky, vyjádřili se k doplnění již stávající vyhlášky, dále k výši poplatku (500,-Kč) a k novým znění některých odstavců. Nyní mají měsíc na doplnění dalších podrobností s tím, že by na příští schůzi zastupitelstva uvedli nové znění vyhlášky platné od 1.1.2013.

Diskuse:

-  roznáška volebních lístků proběhne tak jak je zvykem. Předsedové osadních výborů doručí lístky jednotlivým voličům do domovních schránek.

- v krátkosti se starosta zmínil o kontrole z Ministerstva vnitra ČR na výkon samostatné působnosti svěřené orgánům obce. Na některém příštím zasedání bude muset zastupitelstvo probrat nápravná opatření k některým bodům, které jsou ve zprávě MV-ČR uvedeny.

- drobná provozovna bude v zimních měsících provádět rekonstrukci staré hasičárny v Radeníně, která byla v plánu již v minulém roce. Nyní je nutné co nejdříve nainstalovat nová okna, aby se uvnitř objektu dalo v zimních měsících pracovat. Starosta zajistí nabídky firem na  poptávkové řízení.

- v připomínkách občanů je nutné opravit časování VO v Bítově a opravit rozhlas v Hrobech.

 

Vyúčtování el.energie za období

28.7.2011 až 26.7.2012

ČOV Terezín             14 455,-Kč

Veřejná osvětlení      79 317,-Kč

Obec                        277 554,-Kč

Celkem ……...……371 326,-Kč

Veřejné osvětlení:

Radenín…..28 464,-Kč

Terezín ……5 192,-Kč

Bítov………7 080,-Kč

Nuzbely…....5 866,-Kč

Hroby…….12 494,-Kč

Lažany…......7 051,-Kč

Kozmice…..13.170,-Kč

 

Obec:

Radenín – úřad ………….………62 360,-Kč

hasičárna stará…………………..….935,-Kč

stodola………………………….....3 560,-Kč

Terezín  -  kult.dům (prodejna)….36 680,-Kč

Bítov      - hasičárna ……………...9 628,-Kč

Nuzbely -  prodejna ……………. 38 023,-Kč

               - kult.dům …….…….…23 188,-Kč

Hroby     - altán ……………….….2 233,-Kč

               - smuteční síň……….…..2 229,-Kč

Lažany   -  občanský dům ……….. 4 701,-Kč

               - kaplička …………….....1 050,-Kč

Kozmice - občanský dům…….….22 222,-Kč

               - hřiště………………...…6 778,-Kč

               - hasičárna…………...…11 712,-Kč

 

SPOLEČENSKÁ  KRONIKA

1. Sousedské setkání v KD Terezín

sousedské posezení

obrázky zde

Mnozí starší občané naší sloučené obce žádali, zda-li by  obecní úřad neuspořádal setkání důchodců po vzoru sousedních osad. Je pravda, že člověk při odchodu do důchodu se svým způsobem uzavře ve svém okolí a na bývalé spolupracovníky, kamarády a sousedy postupem času zapomene.

Proto se v roce 2012 počítalo v rozpočtu obce i s touto akcí a nahrála k tomu i skutečnost, že pan Radek Hruška z Kozmic založil svoji kapelu, která by se na této akci prezentovala. Po rekonstrukci kulturního domu v Terezíně se chtěla ukázat i samotná obec s pěkně opraveným prostředím a tudíž 11.srpna 2012 od 14.00hod uspořádala, doufejme tradičně, sousedská posezení při pěkné písničce.

Doprava byla zajištěna autobusem z každé osady, občerstvení zajistila obec s přispěním místních dobrovolníků. Celkem se účastnilo 50 důchodců, k tomu další obyvatelé z Terezína, kteří si tuto povedenou akci nemohli nechat ujít, organizátoři a především „fan klub“ nově vzniklého hudebního tělesa, se v sobotu odpoledne v Terezíně příjemně pobavilo.

Věřím, že se tato akce dostane i v příštím roce dostane do rozpočtu obce. Doufám, že tradice, která by tu mohla postupně vzniknout, by mohla získat i nějakou dotaci od krajského úřadu (letos nám byla odmítnuta).  Počet účastníků letos plně nezaplnil kapacitu místního kulturního domu a proto doufám, že mnozí, kteří se letos nemohli dostavit, zváží účast na příští rok.

starosta

 

 

SPORT

 

II.LETNÍ POHÁR V MALÉ KOPANÉ NA HŘIŠTI V KOZMICÍCH

v sobotu 4.8.2012

letní pohár

více

obrázky zde

výsledky

Hodnocení:

 

II. ROČNÍK LETNÍHO POHÁRU V MALÉ KOPANÉ

 

     Dne 04. 08. 2012 se za krásného letního počasí uskutečnil II. ročník letního poháru v malé kopané na hřišti v Kozmicích. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů, které byly rozlosovány do 4 skupin. Po třech utkáních ve skupině se pak hrálo ve čtyřčlenné skupině o celkové umístění.

     Chtěli bychom poděkovat všem hráčům za skvělé výkony, divákům, paní Marcele Petrů za pěkné a dobré dorty pro nejlepší čtyři týmy (vítěz turnaje Červený Kůň věnoval svůj dort Dětskému domovu Radenín), obsluze v občerstvení, kapelám Procrastination, Assort Plastic, Kocovina, paní fotografce a všem, kteří se na turnaji podíleli, zejména sponzorům.

 

SPONZOŘI:               obec Radenín, Drobná provozovna Radenín, Petrastav Radenín, ZD Slapy, ZD Dolní Hořice, ZD Hroby, ZOD Choustník, HASS Hroby, prodej a chov ryb Josef Vaněk, HES Chýnov, Jaroslav Fišer Chýnov, truhlářství Ouředník Krtov, Golden Snack a Intersnack, Autodoprava Jiří Škrleta - Krtov

POŘADATELÉ:         Petrů Pavel, Petrů Jan a Sedláček Luboš

 

Budeme rádi, když se na dalším  ročníku turnaje, mezi hráči tak oblíbeném, opět sejdeme.

14. 08. 2012  Sedláček Luboš

Fotbalový turnaj „O putovní pohár starosty obce Radenín“.

fotbalový turnaj

V sobotu 25.8.2012

se na hřišti v Panské zahradě uskutečnil už IV. ročník fotbalového turnaje

„O putovní pohár starosty obce Radenín“.

Hlavní organizační práci opět odvedl pan Ing. Knotek Milan a drobná provozovna,

která zajistila zázemí turnaje a hřiště na zámecké zahradě s dovolením paní ředitelky dětského domova.

Účast přislíbily již tradiční týmy, které byly rozlosovány do 2 skupin, v nichž hrála každý s každým 2 x 10 min.

Obhájcem turnaje bylo mužstvo Vialit Tábor, které usilovalo již o třetí vítězství v turnaji. Kdo se účastnil loňského ročníku, může potvrdit, že akce se povedla, krásné počasí a dobrá nálada provázela tuto akci celé odpoledne včetně závěrečného ukončení na Veselce.

Na loňskou i letošní akci pozvali Obec Radenín a pořadatelé.

 

tisková zpráva k sobotnímu fotbálku v Radeníně:

V sobotu 25.8.2012 se na hřišti v Panské zahradě uskutečnil

IV. ročník fotbalového turnaje

 

 

 

„O putovní pohár starosty obce Radenín“.

 

     Po slavnostním zahajovacím ceremoniálu s olympijskou pochodní a za účasti členek Radenínského olympijského výboru, který profesionálně odmoderovala Katka Kristelová, a představení jednotlivých účastnických týmů, začaly líté fotbalové souboje, které se však odehrávaly ve sportovní a férové atmosféře. Celý turnaj byl zakončen slavnostním závěrečným ceremoniálem režírovaným opět členkami Radenínského olympijského výboru.

     Ani jeden antidopingový test nebyl positivní, nepadla ani žádná žlutá, natožpak červená karta.

     Výborné výkony podali i rozhodčí (Jan Petrů jr., pan starosta), kteří se nenechali nikterak ovlivnit. A že by bylo bývalo v případě fotbalistek čím.

 

A nyní k vlastním výsledkům:

 

   Vialit – Kučerovky 0 : 0

   Radenín – Drobná provozovna 2 : 1

   FC Debakl – Vialit 0 : 0

   Kučerovky – Radenín 0 : 0

   Drobná provozovna – FC Debakl 0 : 0

   Vialit – Radenín 3 : 1

   Kučerovky – Drobná provozovna 2 : 2

   FC Debakl – Radenín 0 : 2

   Vialit – Drobná provozovna 1 : 0

   FC Debakl – Kučerovky 1 : 4

 

 

Konečné pořadí:

 

  1. Vialit 8 b.
  2. Radenín 7 b.
  3. Kučerovky 6 b.
  4. Drobná provozovna 2 b.
  5. FC Debakl 2 b.

 

Individuální ohodnocení obdrželi:

 

   Nejlepší střelec – Tomáš Kučera (Kučerovky)

   Nejlepší brankář: Jaroslav Kačena (Radenín)

   Sympaťačky turnaje: děvčata z Radenínského olympijského výboru.

 

   Chtěl bych tímto poděkovat všem kteří se na organizaci tohoto turnaje podíleli – vyzdvihuji zejména starost obce a celou drobnou provozovnu, kteří skvěle připravili hřiště i zázemí, Mirka Jelínka za elektrifikaci místa určení, ale i všechny ostatní, jež se větší či menší měrou na organizaci této akce podíleli, a bez nichž by se nezrealizovala. Věřím, že jak účastníci, tak diváci se dobře bavili. Taktéž vřelý dík paní Anně Taťounové za profesionální zdokumentování celé akce.

 

   A celý turnaj se následně dohrál v hospodě Na Veselce – ve společnosti guláše, pivka, tataráčku a muziky.

 

   Závěrem zvu všechny na příští ročník turnaje, který se plánuje opět na tradiční srpnový termín.

 

 

Milan Knotek

 

PS: obrázků bylo celkem 901 kusů. Cca třetinu jsem vyházela, třetinu dala na web

https://picasaweb.google.com/radenin.fotbal/FotbalovyTurnaj2012# .

Kompletní DVD pro týmy bude u Milana a starosty.

 

Zdravím   a.t.   J))))

 

obrázky z turnaje

 

cyklistický závod