2012

Radenínský čtvrtletník - prosinec 2012

titulek Radenínský čtvrtletník - prosinec 2012

 

Schůzi 25.zasedání zastupitelstva, která se konala 30.10. 2012,

 

zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné. Nejprve zastupitelé odsouhlasili ověřovatele zápisu a následně souhlasili i s program zasedání.

Ve druhém bodu  starosta četl usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 25.9.2012.

Starosta měl za úkol poslat dopis předsedovi ZD Hroby. Ten byl poslán 8.10.2012 a týkal se otázek kolem úklidu místních komunikací a následné přetěžování komunikací technikou ZD.

Připomněl řešení povodňových opatření v Lažanech a Hrobech – jednání s kompetentními úřady.

Na dnešním jednání by se měla dojednat vyhlášku kolem poplatku za svoz komunálního odpadu, kterou jsme na minulém zasedání otevřely. Nakonec starosta dostal za úkol připravit nabídky do poptávkového řízení na výměnu oken ve staré hasičárně.

Co se týče plnění rozpočtu v příjmech je k dnešnímu dni plněno na 80,53% což je částka 5 355 283,95 Kč.  Některé daňové příjmy jsou již splněny na 100%, ostatní se pohybují kolem 90%. V příjmu za pitnou vodu chybí větší platba od ZD Hroby, pana Janů a drobné platby od notoricky opožděně  platících občanů. Výdaje jsou v souběhu s příjmy na 79,96% tj. čerpání 5 317 265,63Kč. Provozovna zajišťuje v těchto dnech podzimní úklid osad, přípravu na zimní údržbu a dostalo se i na přestavbu staré hasičárny v Radeníně na malometrážní byt. Došlo na opravy některých vodovodních řádů,  kde se postupně vyměňují uzavírací kohouty a šoupata, nutná je před zimou i údržba vpustí místních kanalizačních systémů (Bítov, Kozmice). Stálou údržbu potřebuje i veřejné osvětlení.

Rozpočtová změna č. 9/2012 se bude týkat v příjmech daně z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů,  která byla nesprávně odhadnuta a již nyní je předpoklad překročen, částku 25 000,-Kč jsme dostali na krajské volby. Ve výdajích se musí navýšit částka na VO, jistě bude překročena i částka na svoz KO. 30 000,-Kč bylo převedeno na činnost neziskové organizace v Hrobech čp.4.

Dne 1.10. 2012 byla na Obecní úřad doručena žádost pana Davida Bednáře, Chýnov, Na Skalici 125, o odprodej,  popřípadě směnu, pozemku  KN č. 1482/1 v k.ú. Hroby a pozemk KN č. 1301 v k.ú. Hroby. Jedná se o pozemky kolem domu v Hrobech čp.3, který odkoupil  od  místního ZD do svého užívání. Zastupitelům byl předložen GP č.98-7/2011, kde byla jasně zvýrazněna plocha k odprodeji a následně i plocha, která byla obci nabídnuta ke směně. K výše popsanému obchodu ze strany zastupitelů nebylo žádných námitek.

Dne 25.9.2012 byla na Obecní úřad doručena žádost pana Jiřího Valenty, bytem Praha 4,  ul. Rodopská 3148, na odkoupení části obecní místní komunikace vedená na mapě pod č. 664/1 v k.ú. Bítov. Jedná se asi o 85m2 pod pozemkem č. 2/1, který je ve vlastnictví pana Valenty. Pan Valenta uvažoval, že by na výše uvedený pozemek zhotovil vjezd z obecní MK. Protože se  však jedná o strmý svah, z kterého je nebezpečí zaplavení MK a dále se nabízí i jiné řešení  jak se na pozemek č. 2/1 dostat, zastupitelstvo tento návrh nedoporučilo realizovat.

Na předešlém zastupitelstvu byla částečně probrána nová vyhláška obce, která by měla řešit poplatkovou povinnost za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu v našich osadách. Na 25. zasedání zastupitelé doplnili částku za kterou bude tento provoz obec provozovat (v roce 2013 jde o částku 400Kč/ trvale bydlící osobu a rekreační chalupu), ohlašovací povinnost byla doporučena 15 dnů, poplatek bude splatný do 30.6. běžného roku, osvobozeni od poplatku budou členové JSDH. Původně byl i návrh osvobodit od poplatku osoby nad 80let, ale hlasování 4.0.3. při osmičlenném zastupitelstvu návrh neodsouhlasilo. Nová vyhláška  ( č. 1/2013) by měla platit od 1.1.2013.

Kontrola z Ministerstva vnitra ze dne 7.8.2012 byla zaměřena na opatření v samostatné působnosti obce a odhalila několikeré porušení zákona v činnosti obce:

a)     zveřejňování programu zastupitelstev na úřední desce a na webových stránkách-vyvěšeno, sejmuto

b)     za každým bodem programu usnesení včetně výsledku hlasování

c)     zápis vystaven do 10ti dnů včetně podpisů ověřovatelů

d)     chybí pravidla vyřizování a projednání stížností a petic (ústních i telefonických)

e)     v evidenci právních předpisů nejsou vedeny všechny vyhlášky obce

f)      některé vyhlášky nebyly zaslány Ministerstvu vnitra

g)     není na veřejně přístupném místě obce zveřejněn soubor informací vymezených v § 5

h)     nebyla k 1.3. každého roku zpracována zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok

      -  k těmto bodům starosta přijme nápravná opatření, která budou projednána na 26.zasedání obce dne  27.11.2012 a zároveň zveřejněna na úřední desce

Diskuse:

- proběhlo poptávkové řízení na výběr oken a dveří do rekonstruované budovy staré hasičárny v Radeníně. Bylo soutěženo mezi firmou OKNOSTYL Tábor, Okna MACEK Tábor a Kadlec OKNA DVEŘE s.r.o. Tábor. Po zkušenostech a cenově výhodných podmínkách zastupitelé jednohlasně přijaly nabídku f. Kadlec a pověřili starostu k podepsání Smlouvy o dílo.

- v krátkosti dostali zastupitelé informaci o volbách do krajských zastupitelstev na Radenínsku

- zastupitelé odsouhlasili zastupování obce ve výboru a na valných hromadách honebního společenství jak v Radeníně  tak i  v Kozmicích starostou obce.

- negativní zájem ze strany zastupitelů byl na finanční příspěvek na Domov sv. Josefa v Žirči, který je střediskem nestátní neziskové organizace kde se léčí lidi nemocné roztroušenou mozkomíšní sklerózou.

- byl odsouhlasen nový lesní desetiletý plán

Schůzi 26. Zastupitelstva obce Radenín

 

zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné. Nejprve zastupitelé odsouhlasili ověřovatele zápisu a následně souhlasili i s program zasedání.

V tomto bodě  starosta četl usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 30.10.2012. Z tohoto zasedání vyplynul úkol pro starostu obce a to vypracovat zprávu nápravných opatřen v samostatné působnosti obce, která bude předmětem dnešního jednání. Dále byla firma Okna Kadlec vyzvána k vypracování smlouvy o dílo na výměnu oken ve staré hasičárně v Radeníně. V  listopadu byla okna dodána a zároveň i namontována. Byla na úřední desce obce Radenín zveřejněna vyhláška obce č. 1/2012, poplatková za odvoz KO a v prosinci bude zaslána na MV ČR. Celá je zveřejněna na jiném místě čtvrtletníku.

Plnění rozpočtu v příjmech je k dnešnímu dni plněno na 87,70% což je částka 5 831 984,54Kč. Z větších příjmů, které ještě přijdou do rozpočtu jsou daň z nemovitostí (budovy ZD Hroby, asi 300 000,-Kč), daně z příjmů fyzických a právnických osob a též od ZD Hroby za odběr vody.Výdaje jsou v souběhu s příjmy na 88,16% tj. čerpání 5 862 898,58Kč.

 Rozpočtová změna č. 10/2012 se bude týkat především výdajů na opravu hasičárny v Radeníně (104 000,-Kč), nákup elektrocentrály pro potřebu na DP, ale i pro potřebu obce v krizových situacích.

Dne 9.11. 2012 byla na Obecní úřad doručena žádost pana Aleše Cílka, bytem Tábor, Havanská 2815, který žádá zastupitelstvo obce o odprodej pozemku č.st. 177 o výměře 14m2, který je součástí pozemku č. KN 332/2 v k.ú. Radenín jenž vlastní. Pozemek č. 177 je pro potřebu obce bezvýznamný a proto zastupitelé souhlasili s prodejem za cenu 75,-Kč m2 (celkem 1 050,-Kč). Další záměr k odprodeji pozemku v Radeníně, který byl řádně zveřejněn, je od paní Petry Bendové z Měšic, ul. Chýnovská 449. Ta opravuje RD čp. 9 v Radeníně a žádá o část pozemku č. 1008/1 v Radeníně, což je místní komunikace, u svého domu podle předloženého plánku. Ani v tomto případě zastupitelé neshledali důvod tuto část paní Bendové odprodat poté, co bude vypracován GP zaměření na náklady žadatelky. Pozemek bude prodán za částku 21,-Kč za m2.

7.10.2012 byla na obecní úřad doručena žádost o odprodej části pozemku č. 1480/1 v Kozmicích od pana Michala Janů, Kozmice čp.36. V tomto případě se jedná o již oplocenou část  (předzahrádka u domu čp. 36) a část pozemku 1480/1 za stodolou, kterou rodina Janů využívá pro potřeby bydlení. Zatím není vypracován GP, který však pan Janů po odsouhlasení prodeje v zastupitelstvu nechá vyhotovit na své náklady. Zastupitelstvo jednohlasně prodej odsouhlasilo za 21Kč za m2.

Zamítavý postoj zastupitelstvo však dalo k žádosti pana Karla Zadražila z Lažan čp. 18, který požádal o odprodej části pozemku č. 646/1 v Lažanech. Pan Zadražil koupil usedlost čp. 15 od pana Přibyla a chtěl by k pozemkům č. 4/4 a 646/2 vybudovat přístupovou cestu z obecního pozemku č. 646/1. V této části, kde by měla být budována přístupová cesta se však nachází inženýrské sítě obce, které jsou v této době v havarijním stavu a v roce 2013 se počítá s výměnou potrubí. Bylo doporučeno panu Zadražilovi, aby ke svým výše uvedeným pozemkům dále využíval příjezd přes obecní pozemek bez úplaty. Možnost je i zpevnění příjezdu po rekonstrukci stávajících inženýrských sítí a točny.

Dále byli zastupitelé informováni o směně pozemků obce s pozemky KÚ Jihočeského kraje v osadě Lažany (před Kalinovi a Rollovi). Jedná se o vybudování zpevněného chodníku, popřípadě  stavby přístřešku na autobusové zastávce. Je vypracován GP č. 58-95/2012 podle  kterého krajský úřad vypracuje směnnou smlouvu za obecní pozemky pod stávající komunikací.

V pátém bodu programu starosta podrobně seznámil zastupitele s novým zněním dvou vyhlášek obce, které byli pod č. 5/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO (nově č. vyhlášky 2/2012) a vyhlášky č. 1/1991 o životním prostředí, nově číslo vyhlášky č. 3/2012, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.

Obě závazné vyhlášky byly jednohlasně odsouhlaseny a zároveň starosta byl pověřen zveřejněním a následným odesláním na MV ČR. Znění nových vyhlášek obce jsou na jiném místě čtvrtletníku.   S blížícím se konce roku 2012 nutno provést inventury a proto následně starosta předložil k odsouhlasení inventární komise: předseda Kopecký Zdeněk, členové Kratina Vladimír, Bartáček František a Burian Ladislav

V tomto bodě starosta seznámil přítomné s nápravnými opatřeními v samostatné působnosti obce.

Přečetl dopis ve kterém jsou v sedmi bodech sepsána nápravná opatření, která musí obec provést pro zákonný chod obce v samostatné působnosti. Tato zpráva bude následně zveřejněna na úřední desce OÚ a na webových stránkách obce. Zároveň tato zpráva bude zaslána na MVČR.

Hlavním bodem programu 26.zasedání byl však návrh rozpočtu na rok 2013. Starosta nejdříve zastupitele seznámil s příjmovou částí rozpočtu a následně se od tohoto odvíjí výdajová část. V příjmové části počítáme s příjmem a to v prvé třídě (příjem z daní) s částkou 6 234 000,-Kč, ve druhé třídě což jsou většinou příjmy od obyvatel 627 000,-Kč, dále z prodeje pozemků 30 000,-Kč a z příjmů od státu dotace) 109 000,-Kč. V součtu těchto položek vychází celkový příjem 7 000 000,-Kč. S touto sumou můžeme počítat ve výdajích. Přítomni byli podle paragrafů podrobně seznámeni s výdaji v roce 2013. Kromě paušálů jako jsou škola, školky, pojištění činnost místní správy a zastupitel.orgánů, počítá obec s investicí do opravy MK v Bítově, opravy fasády  na stodole v Radeníně ( za podpory dotace z POV), chodníku a zastávky autobusu v Lažanech (u Kalinů), v Kozmicích opravy vodovodního řádu od vodojemu a výstavbou dětského hřiště, přeložkou kanalizace v Lažanech a částečnou výměnou potrubí na pitnou vodu v Lažanech. Návrh je i na přístavbu a zároveň celou rekonstrukci sportovního zařízení na hřišti v Kozmicích. Samozřejmě bychom rádi dodělali v roce 2013 malometrážní byt v Radeníně, v Kozmicích vysušili budovu obecních bytů čp.5.

Návrh rozpočtu nyní bude zveřejněn do 18.12.2012 do doby, kdy se k rozpočtu může kdokoliv z občanů vyjádřit. Na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2012, které proběhne již 18.12.2012, bude tento rozpočet (doufáme že vyrovnaný) dále projednán a schválen.

V diskusi jako první vystoupila paní Taťounová, která ve svém vystoupení zve všechny občany k aktivní účasti na vánoční výstavce dovedností místních dětí a občanů. Následně poprosila občany o sbírku použitého ošacení, která bude pořádána v polovině ledna pod záštitou Občanského sdružení Broumov i u nás na Radenínsku. Podrobnosti o této akci jsou zveřejněny letáky a budou i součástí místního hlášení.

V dalším bodě starosta požádal přítomné zastupitele, tak jak je zvykem na konci roku, o součinnost při ocenění práce některých občanů, kteří pro nás všechny dělají něco navíc ve svém volnu. Malou finančníodměnu si tito lidé jistě zaslouží a věřím, že se na konci roku i hodí.