2012

Radenínský čtvrtletník - duben 2012

hlavička čtvrtletníku

SLOUPEK

 

     Původně jsem měl potřebu psát ve sloupku něco o hospodaření v obecních lesích. Toto téma se v poslední době často skloňuje na zastupitelstvu a především v některých občanských domech u piva. Ale podle mého názoru mnohé občany bude více zajímat návštěva, která byla v Radeníně 5.dubna 2012.

     Jednalo se o návštěvu předem ohlášenou a připravovanou již delší dobu. Možná jste si někteří všimli, že nás již několik let  navštěvují auta a karavany s francouzkou nebo belgickou poznávací značkou. Jedná se někdy o členy rodů Latour, nebo o lidi, kteří se o tento rod nějakým způsobem zajímají. Především se zajímají o dochované skutečnosti z poslední bitvy, které se přímo účastnili i dragouni rodu Latourů ale jejich belgické větve.. Šlo o bitvu z roku 1757 u Kolína, kde se střetla pruská armáda krále Fridricha II. a vojsko rakouského generála Leopolda Dauna.

     Tentokrát to byla návštěva přímo z městečka Latour, jižní části Belgie a jednalo se o Freddyho Brisy s manželkou a správce musea pana Jeana Dauphina. Veškerá korespondence, která proběhla, musela být překládána třetí osobou a to z francouzštiny a naopak. Díky především paní Taťounové, která veškeré informace z historie a v neposlední řadě i z připravované návštěvy, se ve čtvrtek přenesly do konkrétní podoby. Belgičané byli ubytováni v Sezimově Ústí a vyjížděli na jednotlivá místa v okolí jako byla Praha nebo vesnička Japons v Rakousku, místo pohřbení komtesy. Poslední den si nechali na návštěvu Radenína.

      Na Obecním úřadu je přivítali zástupci Radenína se starostou při malém pohoštění, ale již s překladatelem, který nám usnadnil komunikaci s návštěvou. Navštívili jsme společně zámek, kostelík a hrobku, která je doposud v majetku rodu Latourů. Návštěva byla ukončena při společném obědě v hotelu Elzet (U Mašáta). Celé setkání proběhlo v přátelském až srdečném duchu a končilo pozváním do městečka Latour a do jejich musea Baillet- Latour.

hlavička

15. zasedání zastupitelstva obce dne 31.1.2012

 

     15.schůzi zastupitelstva, která se konala 31.1.2012 zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal. Dal odhlasovat ověřovatele zápisu  a protože s navrženým programem všichni souhlasili, otevřel další bod programu.

     Starosta přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo jako  poslední v roce 2012. Zastupitelé vzali na vědomí změnu DPH při účtování vodného a stočného v roce 2012, kdy se mění daň z 10% na 14%, tudíž je nutné provést „teoretické“ odpočty.

Michal Schmidt informoval přítomné o schůzce kolem dopravní situace, které proběhl v Radeníně, kde za přítomnosti zástupců odboru dopravy, Policie ČR a šéfa cestmistrů SÚS v Táboře, se řešila dlouho diskutovatelná nedobrá dopravní situace v centru Radenína. Mimo jiného se hovořilo i neuspokojivém stavu v zimních měsících kolem tělocvičny, kde dešťová voda stéká na MK a v chladném počasí zamrzá jak silnice, tak i cesta do vsi.

     Co se týče hospodaření obce v roce 2011 mluví za nás čísla:

v příjmech na stávající pozměněný rozpočet 6 713 735,-Kč je příjem do rozpočtu plněn na 95,31%. Odhad daně z příjmů od fyzických osob nebyla splněna o 9% a daň z příjmů právnických osob byla odhadnuta pouze na 85%. Tyto údaje nám vždy do rozpočtu vypočítává renomovaná firma a jsou to údaje, které se rok dopředu v dnešní situaci těžko přesně odhadují, popřípadě vypočítávají. V nákladech jsme finanční prostředky čerpali na 92,75% a tudíž nám na účtu v bance, ke konci roku  zbylo 844 469,22Kč,  které budeme moci čerpat v roce 2012.

     Plán lesní výroby na rok 2012 je zatím provizorium, protože ještě nemáme hotový a schválený lesní plán na roky 2012 až 2021, ale není důvod správci lesa nevěřit při sestavování plánu na rok 2012.

Dá se říci, že čísla jsou obdobná jako v letech minulých: zalesňovat se letos bude 0,8ha a vylepšovat dalších 0,25ha. Na to všechno budeme muset koupit 5 200 ks sazenic smrku a 1 200 sazenic buku.

Práce pro naše zaměstnance na drobné provozovně bude i při ochraně lesních kultur co se týče  vyžínání a chemickému postřiku. Bude se provádět  prořezávka na 2,7 ha, probírky na 1,1 ha  popřípadě 0,8 ha, na kterou bychom mohli požádat o dotaci. Koupí se 10 ks lapačů na kůrovce. Co se týče těžby,  předpokládá se vytěžit 470 m3 dřeva, což je těžba úmyslná a 80 m3 těžby nahodilé, což jsou vývraty, stromy napadené kůrovcem a podobně. Jinak se musí nyní do výsadby  stromků vyklidit 1,10 ha lesa buď pálením větví, popřípadě pomocí štěpkovače.

     Zastupitelům byla předložena konečná verze prodeje pozemků KN č. 140/1 a 1493 v k.ú. Kozmice, již vypracovaným GP č. 82-82/2011. O prodej zažádal Mgr. Jan Řeřicha s manželkou, bytem Praha 2, ul. Náplavní 1; Václav a Věra Kuberovi z Kozmic čp. 13. Jedná se o prostor mezi budovami v Kozmicíc čp.13 a čp.11, kam byla v loňském roce navezena deponie z dálnice pro potřeby obce. Nyní jsou oba pozemky na prodej včetně deponie,  která se uklidí v okolí stávajících parcel a tím by se zavezl již zbouraný prasečák. Pozemek č. 140/1 veden v majetku obce jako zahrada, naopak větší část pozemek č.1493 je veden jako ostatní plocha. Zastupitelé rozhodli o prodeji za částku 15,-Kč/m2. Geometrické plány a vklad do  katastru si platí žadatelé.

     Na začátku diskuse požádal starosta o potvrzení prodeje obecního pozemku z let 2004, kdy na 12. zasedání 23.11.2004 zastupitelé odsouhlasili prodej části pozemku KN č. 1480/1. Jednalo se tehdy o smlouvu mezi obcí Radenín, panem Váchou, paní D. Čamrovou a tehdy slečnou Štěpánkou Dvořákovou, kdy se jednou smlouvou řešilo dědictví fyzických osob a zároveň prodej části pozemku pana Váchy obci Radenín. K samotnému prodeji došlo, ale problém nastal na Katastrálním úřadu a ten nebyl do dnešního dne vyřešen. Došlo nyní k novému zaměření, čímž se změnilo číslo geometrického plánu a následně slečna Štěpánka je již dnes paní Šritrová, což je pro katastr též změna, kterou je nyní oficiálně ověřit. Proto dnešní usnesení bude pro Katastrální úřad konečné, které by mělo minulé usnesení kompletně nahradit.

       -  následně se diskutovalo o vstupu Obce Radenín do Místní akční skupiny, která vzniká v našem okolí na území mikroregionů Táborsko a Pod horou. Jde o seskupení obcí, neziskových organizací a podnikatelů, kteří budou součástí celého seskupení, kam jsou státem přidělovány finanční prostředky k čerpání dotací. Je snahou státu těmito akčními skupinami pokrýt celé území republiky a peníze přidělovat do těchto skupin, kde samotní obyvatelé, znalí okolí, si přidělené finance určitým způsobem rozdělí. Že to funguje je příklad MAS na Vožicku, kde již asi od roku 2003 je skupina  založena a čerpá nemalé prostředky. V krátkosti jde o další možnost jak se dostat k dotačním penězům.

     -  v diskusi se konečně dohodlo i složení místních osadních výborů:

        v Radeníně je osadní výbor ve složení Kopecký Z, Dvořáková M., Bláhová M (čp.57)

        v Terezíně je osadní výbor ve složení  Klejnová L., Tousek M., Šteker J.

        v Bítově je osadní výbor ve složení Bartáček F., Kadlec F., Förster M.

        v Hrobech je osadní výbor navržen Flaischhans V.ml., Křivánková J., Plzáková D.,Krchová H.

        v Kozmicích je osadní výbor složen Pletichová R., Fučíková J., Rollová J.

        v Lažanech je osadní výbor složen Pošvář V., Rataj P., Dvořák J.ml.

 -  připomínka o zveřejnění programu každého zastupitelstva mimo vývěsní desku i na obecní stránky byla zastupiteli odsouhlasena

 

16. zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2012

 

     Na 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28.2.2012 byli přítomni všichni zastupitelé, takže po tradičním začátku, kdy byli navrženi ověřovatelé zápisu, byl odsouhlasen i program a jednání mohlo proběhnout.

     Starosta připomněl minulé zasedání, přečetl usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 31.1.2012. Připomněl jednotlivé body jednání a vyjádřil se k úkolům, které z tohoto jednání pro něho  vyplynuly. Zveřejnění programu již bylo na 16. zasedání i na webových stránkách obce v termínu,  který je daný zákonem o obcích. Druhý bod prořezávka stromů v Bítově, na kterou upozornil pan Černý, nebude moci být provedena podle jeho návrhu, protože místním šetřením, kterého se účastnil starosta, pan Černý a předseda osadního výboru pan Bartáček bylo zjištěno, že většina stromů je na soukromém pozemku, tudíž nelze provést bez souhlasu majitele. Byla navržena částečná prořezávka na obecním pozemku, kterou provedou zaměstnanci drobné provozovny ještě  v měsíci březen 2012.  Protože bylo již umožněno nadřízeným orgánem účtovat, byl zastupitelům předložen výpis pro hodnocení plnění rozpočtu obce. V příjmech přišlo na účet obce ke dni 28.2.2012 na plán 6 650 000,-Kč v měsíci leden, únor většinou z finančního úřadu 1 175 306,64Kč, což je 17,67% z rozpočtu.    

     Naopak ve výdajích se za dva měsíce vynaložilo 859 489,19Kč (12,92%). Jednalo se především o zimní  údržbu místních komunikací, kterou nám účtuje drobná provozovna, měli jsme i prasklou vodu v Radeníně, opravili jsme kanalizaci v Bítově. Nemalé částky se podle plánu již vydaly za školní docházku našich dětí v ZŠ Chýnov a Choustník včetně pobytu v MŠ. Průběžně probíhá údržba veřejného osvětlení v našich osadách. Za odvoz komunálního odpadu obec zaplatila skoro 80 tisíc korun, za odvoz plastů, papíru a skla Rumpoldu 5 682,-Kč. V únoru jsme zahájili rekonstrukci elektroinstalace v KD v Terezíně, kterou bychom rádi dodělali do plánovaného „ Radenínského Festu“, který se tu uskuteční 21.4.2012, za účasti šesti kapel včetně  jedné z Rakouska.

     Starosta v tomto bodě programu přečetl zastupitelům dopis Městského úřadu v Táboře podepsaný  místostarostou města Tábor Ing. Olgou Bastlovou, který se týká projektu „Komunitního plánování sociálních služeb na Táborsku. S tím související pracovní skupina na Chýnovsku. Jedná se v něm o podíl účasti na projektu a zároveň volbu zástupce naší spádové oblasti. Konkrétním přínosem pro obec bude hledání možností pro zajištění sociálních služeb potřebným občanům, propojení se službami poskytovanými v Táboře a přímé napojení na proce komunitního plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Bez zapojení do procesu ztrácí služby naději na dotace ze strany Kraje, státu i EU. Zastupitelé se nedomluvili na konkrétní osobě, která by representovala naši oblast a byla zapojena do pracovní skupiny v tomto projektu. Bylo odloženo na příští zastupitelstvo.

     Protože dne 29.2.2012 probíhá v Sezimově Ústí na Městském úřadu ustavující valná hromada Místní akční skupiny „Lužnicko“, delegovali zastupitelé do tohoto orgánu pana Michala Schmidta, kde by měl hájit obecní zájmy, co se týče možností získání menších dotací. Za Radenínsko se v orgánu MASky budou aktivně účastnit pan Miloslav Brouček z Radenína (podnikatelský subjekt) a Radek Hruška z Kozmic (za neziskové organizace).

     V diskusi zastupitelé odsouhlasili smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro firmu  Moravia, zastupující E.ON. Jedná se zde o výstavbu objektu na produktovodu ropy za Terezínem, kam je nutné přivést elektřinu. Ta by měla být vedena kabelem pod pozemkem místní komunikace v majetku obce Radenín.

     Dále bylo projednáno pro firmu geodetická kancelář Dvořáček, zastupující též E.ON smlouvu na věcné  břemeno nadzemního NN vedení v Nuzbelech od pana Hanzáka k usedlosti mlýna u Křivánků, které bylo opraveno v loňském roce, nyní přesně zaměřeno.

     A poslední vyjádření je též pro firmu E.ON a jedná se o přeložení nadzemního elektrického vedení kolem kostela v Hrobech. Toto vedení vyprojektovala firma Elektroinvest a bude položeno do země přes parcelu u altánu, kde obec má položen vodovodní řád. Na tuto skutečnost byla firma upozorněna. Starosta informoval o zpřesnění povodňové komise, která byla na Radenínsku složena: předseda povodňové komise Kraus Jaroslav a další členové zastupitelstva. Právě volby přinesli změnu zastupitelstva a tudíž i změnu složení povodňové komise. Dále členy povodňové komise starosta uklidnil oznámením, že potok Hrobský v našem kritickém místě v Nuzbelech byl v roce 2011 vyčištěn a dokončená I.etapa  revitalizace potoka pod Kozmicemi skýtají jistotu, že by nás v jarních měsících roku 2012 nemělo nic kritického potkat.

     Členové zastupitelstva dostali negativní rozhodnutí z výběrového řízení o získání dotace na pořízení lesní  techniky – traktoru z programu obnovy venkova. Nyní je otázka pořízení  nutné techniky otevřená a částka, kterou se měla obec podílet na spolufinancování, je k dispozici případnému přímému nákupu. Zastupitelstvo o nákupu traktoru bude jednat i na příštích zasedáních.

     V různém bylo doporučeno, aby starosta, v případě poruch na vodovodu,  měl častěji informovat veřejným rozhlasem o stavu poruchy, případné opravě. Aktualizovat webové stránky co se týče složení  zastupitelstva a předsedů občanských výborů. Z Kozmic je požadavek na opravu požární nádrže - prosakuje hráz, která by se měla opravit do konce května. Předseda osadního výboru z Hrob zažádal o vybudování autobusové zastávky u Rollů – směr na Chýnov.(nutno dohodnout s KÚ-JČ pozemek)

Na podkladě připomínek k lesnímu plánu doporučil starosta kontrolnímu výboru o prošetření hospodaření v lese za rok 2011. Do budoucnosti je třeba se zamyslet nad výměnou oken na obecním úřadě a s tím by se mohlo řešit i výměna oken na OD v Kozmicích – případná množstevní sleva.

 

17. zasedání zastupitelstva obce dne 27.3.2012

 

     Jako poslední zasedání zastupitelstva a to již 17. proběhlo poslední úterý měsíce března 27.3.2012. Zasedání bylo usnášeníschopné a po schválení ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání starosta jednání zahájil.

     Starosta přečetl usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 28.2.2012. Připomněl jednotlivé body jednání a vyjádřil se k úkolům, které z tohoto jednání pro něho, místostarostu a zastupitele vyplynuly. Diskuse mezi zastupiteli otevřel bod  usnesení, kde  zastupitelstvo doporučilo provést kontrolu hospodaření v obecních lesích. Vedoucí hospodářské činnosti doložil výstupy z účetnictví za tento rok, což zastupiteli Schmidtovi nestačilo a trval na podrobném rozboru (interním auditu). K tomuto zatím zastupitelé nedali zatím souhlas, ale doporučili na příští zastupitelstvo pozvat lesního hospodáře k objasnění situace.

     K výsledku hospodaření k 27.3.2012. Prvé čtvrtletí roku 2012 je podle výkazu plnění rozpočtu v příjmech plněno na 23,28%, což je v příjem do rozpočtu částka 1 548 231.41Kč. Jde zde hlavně o příjmy z finančního úřadu a to příjmy z daní a příjem ze státního rozpočtu za vedení evidence obyvatel.  Výdajová část je k 27.3. čerpána na 19,23% (1 279 006,61Kč, kde největší výdaje jsou na údržbu silnic 119 319,-Kč a na školky a základní školy. Čerpalo se i na opravu vodovodů a kanalizací,  částka 117 762,-Kč je platba obce za odvoz komunálního odpadu. Další větší částku tvoří i provoz

samotného úřadu, zálohy na elektřinu a též i částka 18 800,-Kč, což je za záloha za odběr  podzemní vody. Rozpočtová změna č.2/2012 se týká opravy elektroinstalace na KD v Terezíně.

     Starosta seznámil přítomné i s čísly, které byly na konci roku 2011 v našem hospodaření za minulý rok konečná. Hodnotil jak Obecní úřad, tak i hospodářskou činnost. Náklady na obci za rok 2011  byly 5 433 726,79Kč, výnos 6 352 640,40Kč takže výsledek hospodaření + 918 913,61Kč. Na drobné provozovně se dá říci  hospodařilo též ve finální části s plusovými čísly. Náklady celkem 6 623 928,73Kč, výnos 6 863 230,47Kč, výsledek hospodaření po zdanění + 239 301,74Kč.

     Komunitního plánování mělo být dalším bodem programu. Tento bod byl diskutován již na minulém jednání a v konečném výsledku měl být navržen zástupce obce, který by se na jednáních pracovní skupiny na Chýnovsku účastnil. Protože názor převládl, že se jedná pouze o nic neřešící věci v sociální sféře, neměl ze zastupitelů nikdo zájem úlohu zástupce obce převzít. Proto zastupitelstvo pověřilo starostu, že v případě pozvánky na jednání ohledně sociálních věcí bude obec zastupovat.

     V diskusi starosta předložil zastupitelům dopis Klubu Českých turistů z Tábora, ve kterém předložili žádost o pomoc s propagací sbírky a případný finanční příspěvek na novou rozhlednu Hýlačka. Ta v poslední den roku 2011 shořela a v nynější době se provádí kroky při zpracování nového projektu. Samozřejmě vše stojí peníze, takže i Obec Radenín byla oslovena o pomoc. Výsledek diskuse je takový, že prozatím počkáme do doby, než budeme konkrétně vědět, na jakou stavbu budeme popřípadě přispívat. Zastupitelé finančně nepodpořily nabídku „ Pražských barokních sólistů“ na koncert v některém kostele na Radenínsku.

     Ani nabídka pojištění ČSOB Pojišťovny nebyla ze strany akceptovaná. Starosta upozornil na výběr poplatků za odvoz komunálního odpadu a poplatku ze psů z našich osad, který proběhne v průběhu měsíce duben (termíny budou zveřejněny ve čtvrtletníku na jiném místě, v letácích a v místním rozhlase).

      Další informace ze strany starosty se týkala návštěvy zástupců obce Latour z Belgie, kteří by rádi náš kraj blíže poznali a zároveň se něco více dozvěděli o rodu Latourů, kteří měli panství na Radenínsku. Návštěva se uskuteční dne 5.4.2012. Program návštěvy včetně překladatele zajišťuje paní Taťounová se starostou obce.

      V diskusi jsme si upřesnili podmínky prodeje pozemků v Kozmicích (Řeřichovi, Kubera) a nakonec starosta všechny pozval na výstavku tradičních velikonočních předmětů našich občanů, která se uskuteční v pátek 30.3. a v sobotu 31.3. na sále pohostinství na Veselce v Radeníně. Tuto akci pořádají ženy v Radeníně s paní Hanou Řeřichovou.

      Následně před velikonocemi se uskuteční již tradiční turnaj ve stolním tenise „O velikonočního beránka“ v Terezíně v již opraveném kulturním domě. Na akci zvou hasiči z Terezína.

 

 

Zprávy pro občany

 

Výběr poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu
tabulka výběru poplatku
v roce 2012
Radenín 16.4.2012 7.15-11.00 12.30-14.00 na obecním úřadu
Kozmice 17.4.2012 8.00 - 9.30 knihovna
Lažany 17.4.2012 10.00-11.00 občanský dům
Nuzbely 18.4.2012 8.00 - 9.00 prodejna
Terezín 18.4.2012 10.00 - 11.00 kulturní dům
Připomínám, že poplatek za trvale bydlícího občana se nezměnil a je 350,-Kč, 
za rekreační chalupu je též 350,-Kč
V tomto termínu se bude vybírat i poplatek za psa a činí za jednoho 50,-Kč a za dalšího 75,-Kč
 

 

 

Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2012

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

 

     Složenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině případů zpracovávány centrálně a rozesílány daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou. Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.

     Má-li poplatník daně z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí v působnosti dvou nebo více finančních úřadů, jsou do obálek vkládány společně složenky za všechny tyto

finanční úřady.

     Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná platba určena. Na alonži složenky jsou uvedeny informace pro poplatníka o počtu splátek a výši daně, případně o výši daňového nedoplatku za předchozí zdaňovací období.

     Pro platbu daně z nemovitostí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč, a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšší než 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v termínu první splátky daně.

     V minulých letech byly složenky poplatníkům rozesílány postupně v dávkách podle obvodů místní působnosti územních finančních orgánů. V zájmu zajištění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů budou počínaje rokem 2012 složenky rozesílány v jiném pořadí, nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky současně jako doposud, ale postupně v období od 15. dubna do poloviny května.

     Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. 1. zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

     Ve specifických případech mohou být složenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např. prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit podle konkrétních podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složenek poplatníkům.

     Důležité upozornění: Adresa P. O. Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena pro vracení nedoručitelných složenek Českou poštou, nikoli však pro doručování jiné korespondence finančním orgánům. Orgánem, který vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvolání apod. proto zasílejte vždy na adresu místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.

 

KOMINÍCI NA RADENÍNSKU

 

     Pomalu končí topná sezóna a proto je nutné myslet opět na údržbu kotlů a především komínů. Jistě si pamatujete na skutečnost, že v loňském roce vstoupil v platnost zákon o těchto službách, z něhož pro nás plyne především povinnost provést jednou za rok revizi celého systému spalování. V loňském jsme pro obyvatele tuto službu zajišťovali přes pana Havla.

     V letošním roce máme kominíka bydlícího v Chýnově (Bc. Bohumil Kotrba) diplomovaného specialistu v oboru pozemní stavby. Provádí kontrolu spalinové cesty spotřebičů do 50kW na tuhá paliva s čištěním komínů. Frézou provádí uvolnění ucpaných spalinových cest a čistění zadehtovaných průduchů. Bydliště pana Kotrby je v Chýnově, Tyršova ev.č.57, tel.:725 557 986, 777 878 336 nebo  e-mail:  b.kotrba@atlas.cz

     Obec plánuje hromadnou akci provést v měsíci květnu a to podle seznamů, které budou k dispozici v prodejnách našich osad, kde bude možno si kominíka objednat. Možné je i osobně nebo telefonicky na Obecním úřadu.

 

POZVÁNKA

RADENÍN FEST

KDY:             21.4.2012

KDE:          KD TEREZÍN

info: 723 139 225

Možno přespání přímo na sále

V KOLIK:  19.00  hoDIN

 

UZZIEL /MELODIC/HC/Rakousko

BALAMUTA /TRASH/HC/PACOV

 HACKDOWN/HC/ALTERNATIVA/PACOV

A 5/TRASH/METALCORE/TÝN NAD VLTAVOU

PROCRASTINATION/METAL/BECHYNĚ

ASSORT PLASTIC/PUNK/ROCK/KRTOV

VSTUP: 100,-

 

Speciální nabídka ČSOB pojišťovny pro občany OÚ Radenín pro rok 2012