2012

Radenínský čtvrtletník - červenec 2012

titulek Radenínský čtvrtletník - červenec 2012

SLOUPEK

 

     Je polovina roku 2012, doba prázdnin a dovolených. Čas na sklizeň plodů zahrad, sadů a v neposlední řadě i hledání hub v okolních lesích. Každý si najde tu svoji oblíbenou zálibu a právě v těchto dnech je nejlepší čas ji realizovat.

     V dnešním sloupku nechci psát opět, že někteří obyvatelé ještě nemají uhrazeny pohledávky vůči obci (jsou to stále jedni a ti samí), že mnozí odpad vyvážejí tam, kam nemají. Připadá mi to, že mnozí zneužívají doby a z nás, kteří se snažíme o pořádek, si dělají srandu.

 

     Jsou však i takový (těší mne, že se jedná právě o mladé lidi), kteří chtějí něco navíc.

Proto nově vzniká v Nuzbelech sdružení s právní subjektivitou, které sdružuje členy, kteří se zapojují do sportovních soutěží a aktivit. Již má své stanovy a název (Fitness Bikers Team), z kterého lze odvodit zaměření. Obec tomuto subjektu uvolnila nevyužité prostory v objektu kulturního domu čp.4, kde již dnes vznikla posilovna, která je hojně navštěvována. Dále je potřeba dořešit sociální zařízení, které je nutné u tohoto typu zařízení a další prostor pro rozšíření stávajícího. Pouze finance tomuto nově vzniklému sdružení brání k rozšíření nejen členské základny, ale i svých aktivit. Proto i naše obec vstoupila do Místní akční skupiny „Lužnicko“, kde se právě na tyto sdružení myslí při získávání finančních prostředků. Zastoupení ve vedení MAS má i Radenínsko (právnické osoby,  neziskovky a obec) a proto právě zde je nutné se plně angažovat pro tuto dobrou věc. Nebráníme se jako obec pro své občany, kteří jsou členy tohoto sdružení, uvolnit částku z rozpočtu, ale právě na tyto aktivity je zaměřena činnost místních akčních skupin.

     Touto cestou vás všechny zvu na tradiční turnaje v kopané jak na hřišti v Kozmicích, tak na hřišti v Radeníně. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na požární sport, který svoje akce pořádá na ploše v Kozmicích.

Starosta obce

titulek obecní úřad informuje

18. zasedání zastupitelstva 24.4.2012

 

 

       18. schůzi zastupitelstva obce Radenín, která se konala 24.4.2012, zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal. Dal   odhlasovat ověřovatele zápisu a protože s navrženým programem všichni souhlasili, otevřel další bod programu

 V tomto bodě  starosta přečetl usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 27.3.2012. Připomněl jednotlivé body jednání a vyjádřil se k úkolům, které z tohoto jednání pro něho, místostarostu a zastupitele vyplynuly. Diskuse mezi zastupiteli opět otevřel bod z usnesení, kde se hovoří o hospodaření v obecních lesích. Na schůzi zastupitelstva se dostavil i pan Burian, správce obecního lesa. Po krátké diskusi se dohodlo, že pan Flaischhans pomůže pro obec sehnat fundovaného odborníka, který by po kontrole hospodaření v obecních lesích vytvořil posudek na prováděnou činnost v lesích.

Dále zastupitelé potvrdili své rozhodnutí při prodeji pozemků v Kozmicích panu Řeřichovi, tudíž veškeré náklady s úpravou kupovaného pozemku jdou k tíži pana Řeřichy (proto byla stanovena prodejní cena na částku 15.-Kč/m2).

 

Příjmy do rozpočtu obce jsou k datu 24.4. plněny na 26.55% co je částka 1 765 499,56Kč  naopak výdaje na 25,56%, částka 1 699 841,95Kč. Z investičních akcí se provedla a dokončila oprava elektroinstalace na celém KD v Terezíně s kompletní výměnou svítidel, akumulačních kamen a provedení opravy části stropu na sále-sádrokarton. Většinu prostor bylo nově vybíleno a uklizeno tak, aby  zde 21.dubna mohla proběhnout koncertní akce.

Rozpočtová změna č.3/2012 je opět na opravu KD Terezín, kde celá vložená částka na opravu bude podle jednotlivých položek předložena finanční komisi k posouzení a překontrolování.

Při upřesnění pozemkových přídělů v k.ú. Radenín, které proběhlo v loňském roce, se zjistilo, že pozemek  PK č. 68 v k.ú. Radenín o rozloze 75m2 je ve vlastnictví Školské správy národního výboru hl.města Prahy, která již neexistuje. Proto byl tento pozemek (cesta ke špýcharu v Radeníně) nabídnut obci Radenín. Ze strany zastupitelů nebylo žádných námitek.

Zastupitelé i následné pozemky nabídnuté Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  k bezúplatnému převodu odsouhlasili. Jednalo se:

a)     pozemek pp.č.1473/7, k.ú. Hroby o velikosti 1831m2 – cesta od hřbitova v Hrobech k Hamru

b)     pozemek pp.č.693, k.ú. Lažany o velikosti6913m- cesta od Vejchachu kolem koupaliště k lesu

c)     pozemek pp.č. 1472, k.ú. Kozmice o velikosti 5684m2- cesta od hřiště k Hamru

  

V diskusi starosta předložil zastupitelům nabídku k vytvoření návrhu na obecní znak. Pro nezájem nebyla nabídka akceptována, naopak zastupitelstvo doporučilo podle tradice uspořádat v Radeníně pouť s atrakcemi.

Dne 26.5.2012 proběhne v Kozmicích okrsková soutěž v požárním sportu. Obec tuto akci podpoří částkou 5 000,-Kč. Na opravu Mk ke hřbitovu v Hrobech připravit nabídky jak postřikem, tak i baleným povrchem. Starosta bude zveřejňovat Záměry k odprodeji i na internetu.

V Bítově se kompletně ruší skládka železa i větví na obecním pozemku u truhlárny; provozovna stávající skládku uklidí a občané mají zákaz na toto místo jakýkoliv materiál navážet

V Radeníně na pozemku u nové hasičárny provozovna zlikviduje starou thuji a přesune na toto místo kompletně dětské hřiště od bytovky včetně laviček. Celý areál bude následně oplocen a doplněn sklopnou houpačkou a houpačkou na peru.

Opět se na obecním pozemku v Bítově u Petržílků hromadí nepořádek a proto vedení obce společně s panem Schmidtem bude u zhotovitele tohoto stavu apelovat na uvedení do původního stavu

 

 

19. zasedání zastupitelstva 2012

                                               

Schůzi 19. zasedání zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné včetně Ing. Miloše Hendrycha z firmy Lesní projekty z Českých Budějovic. Dal odhlasovat ověřovatele zápisu a protože

s navrženým programem všichni souhlasili, otevřel další bod programu.

Starosta přečetl usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 24.4.2012. Připomněl jednotlivé body jednání a vyjádřil se k úkolům, které z tohoto jednání pro něho,  místostarostu a zastupitele vyplynuly. Diskuse mezi zastupiteli opět otevřel bod profinancování  opravy elektrické instalace v kulturním domě v Terezíně. Firma Jelínek, která prováděla základní rekonstrukci elektro nabídka 100 tisíc Kč (s DPH 120 000,-), kamna a svítidla 41 000,-, zednický materiál 9 000,-, materiál od firmy FALCO, což byly sádrokartony včetně příslušenství 10 000,-  a nakonec práce drobné provozovny 50 000,- dají celkovou částku 235 000,- za celou rekonstrukci,  kterou obec provedla na KD v Terezíně. Místostarosta zdůvodnil ještě nesplněný bod oprava požární nádrže v Kozmicích – stále ještě probíhá výměna střešní krytiny na stodole v Radeníně.

Co se týče rozpočtu jsou předložena tato čísl. Příjmy do rozpočtu obce jsou k datu 29.5. plněny na 32,15% co je částka 2 337 785,08Kč, naopak výdaje na 32,03% částka 2 130 186,31Kč. Dá se tedy říci, že rozpočet v příjmech se úměrně naplňuje podle plánu. Ve výdajích však v položce sběr a svoz komunálního odpadu je vyčerpáno k dnešnímu datu již 57,23% předpokládaných finančních prostředků podle loňského roku. Znamená to, že se v brzké době (rozpočet na rok 2013) bude muset v této položce doznat podstatných změn, které se dotknou rozpočtů domácností. Podobná situace je i ve tříděném odpadu, kde se prozatím navýšení kompenzuje příjmy za odvezený odpad od firmy

EKO-KOM.

Rozpočtová změna se týká výdajů na přestěhování dětského hřiště v Radeníně, včetně oplocení, naopak jsme za pozemky v měsíci květnu získali 44 000,-Kč.

Následovala presentace Ing. Hendrycha, který pro potřebu Obce zpracovává nový hospodářský plán lesní výroby na období 2012-2021. Vyhodnotil v podstatě dobré hospodaření v lesích do této doby, co se týče těžby. Kritičtější byl při pěstební činnosti a to konkrétně při vyžínání pasek s novou výsadbou. Ta by se měla dělat častěji a především kvalitněji. Vysečením stromků se nám navyšují náklady na vylepšení sadby v letech příštích.

Dne 20.4.2012 zažádala paní Marta Kadlecová, bytem Lažany čp.33 o prodej 57m2 obecního  pozemku kolem svého domu. Jedná se zde v podstatě o chodník, který vede kolem západní části jejich domu. Ten si chtějí oplotit. Problém ovšem nastal u připomínky místostarosty, který poukázal na zimní údržbu, která by se měla na přilehlé místní komunikaci provádět. Toto je potřeba ještě dojednat a proto tento bod zastupitelé odsunuli na příští jednání.

V diskusi starosta informoval zastupitele o kontrole komínů na veřejných domech v našem majetku. Až na větší závadu na komínu na drobné provozovně (prasklá keramická vložka) jde o drobné opravy,

které do topné sezóny musíme svépomocí opravit. Na opravu komína na drobné provozovně je zatím jedna nabídka za 25 000,-Kč (vyvložkování nerezovou vložkou v celé výšce). Starosta osloví další firmy s nabídkou.

Podobně se zastupitelé se seznámili s nabídkou  na opravu MK ke hřbitovu v Hrobech. Firma Vialit, jako jediná, provádí opravy i formou nástřiku v našem okrese, což se nám jeví jako dostačující. Bylo však zastupitelstvem doporučeno zajistit další  nabídku k porovnání cen.

Co se týče dotací na dětská hřiště v Kozmicích a v Nuzbelech, která byla přes Mikroregion podána na KÚ-JČ, nebyly schváleny. Dětské hřiště v Radeníně bylo přestěhováno a doplněno trampolínou, kterou ze svých prostředků zakoupili místní hasiči. Obec objednala pružinovou houpačku a sklopnou houpačku přislíbila vyrobit drobná provozovna.

Na přání některých obyvatel zastupitelé schválili svícení veřejného osvětlení v osadách celou noc. Jde o přechodnou dobu, kdy se v našem okolí zvýšila kriminalita – krádeží.

V krátkosti starosta informoval o provedeném přezkoumání (auditu) hospodaření obce v roce 2011.

 Výsledek kontroly včetně závěrečného účtu za rok 2011 bude zveřejněno na vývěsní desce úřadu a na webových stránkách obce.

Nakonec se hovořilo v souvislosti s opravami místních komunikacích o vinících, kteří nám MK nejvíce ničí. Zastupitelé jsou přesvědčeni, že největším uživatelem a tudíž i viníkem vzniklých škod je technika místního ZD. Starosta na příští zastupitelstvo pozve předsedu místního ZD Hroby.

 

20. zasedání zastupitelstva 2012

 

Již 20. chůzi zastupitelstva obce Radenín zahájil a řídil starosta obce, který přivítal všechny přítomné. Omluvil nepřítomné zastupitele a dal odhlasovat ověřovatele zápisu. Protože s navrženým programem všichni souhlasili, otevřel další bod programu.

Ten se týká již tradičně obsahem z minulého jednání, které se konalo 29.5.2012. Vrátili jsme se k  projednání a zároveň doplnění prodeje pozemku v k.ú. Lažanech (bytovky) o který zažádala paní Kadlecová. Problém zde nastal se zimní údržbou. Domluvené je, že se i nadále bude MK pouze pluhovat, ale posyp z důvodu taženého sypače za traktorem nebude technicky možný. Protože i v minulosti se MK kolem bytovek pouze pluhovala, dá se tato skutečnost do kupní smlouvy, kde posyp bude možný pouze z připravené hromady navezeného posypového materiálu. S touto podmínkou souhlasí obě strany.  Ke stávající nabídce od firmy VIALIT ze Soběslavy na opravu MK ke hřbitovu v Hrobech starosta získal ještě nabídku z našeho okresu od firmy SILNICE MP. Ze dvou podobných nabídek zastupitelé vybrali pro tuto činnost firmu ze Soběslavy.

Podobně se odsouhlasila i nabídka na opravu komína na drobné provozovně a to pro pana Jiřího Mládka z Myslkovic čp.94.

Starosta na dnešní jednání měl pozvat předsedu místního ZD Hroby, kde se měla řešit otázka užívání obecních místních komunikací. Ten byl na tento den zaneprázdněn a proto beseda s Ing. Dudákem se přesouvá na některá příští jednání. Co se týče úkolů pro místostarostu, jsou většinou dlouhodobějšího rázu a řeší se podle pracovního vytížení na provozovně (požární nádrž Kozmice, patníky Kozmice, opravy komínů do topné sezóny, sklopná houpačka na dětské hřiště v Radeníně).

 

 Co se týče finanční stránky činnosti Obecního úřadu jsou příjmy do rozpočtu obce jsou k datu 26.6. plněny na 41,81% co je částka 2 780 313,30Kč,  naopak výdaje na 38,23% částka 2 542 133,56Kč. Do konce pololetí, ve dnech od 26.6. do 30.6 došlo dalších 240 000,-Kč z Finančního úřadu a tak se dá konstatovat, že příjem do rozpočtu obce  je zatím podle předpokladu a podle rozpočtu obce. Ve výdajích opět starosta apeloval na zastupitele na navýšení poplatku za odvoz a likvidaci KO od nového rozpočtu. Propad se v této činnosti v pololetí oproti roku 2011 navýšil o 15%.

 Rozpočtová změna se týká nákupu houpadla na dětské hřiště v Radeníně a dále drobných finančních operací při účtování jednotlivých položek, např. v příjmech vyšších úroků z obecního účtu.

 

Diskuze byla krátká o to však důležitější. Drobná provozovna potřebovala odsouhlasit nákup nového traktoru, který byl již v zastupitelstvu předběžně projednán dříve. Tam se rozhodlo o nákupu nového traktoru BELARUS za cenu, která je v nabídce (20 900,-EU). Čekalo se na nižší cenu eura před prázdninami a následně vše urychluje i porucha stávajícího Z 6245, který by měl v těchto dnech čistit krajnice MK. Koupě byla povolena za cenu nabídky.

Starosta byl pověřen zajistit pouťové atrakce na Radenínskou pouť. Do schůze zastupitelstva nebylo zájemce, který by nás o pouti navštívil. Nakonec by pouťové atrakce měl zajistit pan Jung.

 

VODNÉ  A  STOČNÉ

 

Během prázdnin u nás na OÚ probíhá již tradičně výběr poplatku za odebranou pitnou vodu včetně stočného. Na sezónu 2017/7 až 2012/6 byla stanovena cena vodného na 15,-Kč a stočného na 10,-Kč. Situaci nám komplikuje i změna DPH od 1.1.2012. Takže metoda pro trvale bydlící občany ½ na ½ množství odebrané a vypuštěné vody do vyúčtování. Pro chalupáře 2/3 množství v roce 2011 a 1/3 množství v roce 2012. Je to především komplikované pro pani účetní, ale pro FÚ musíme oddělit platby v roce 2011 a v roce 2012.

Termíny:

23.7.   pondělí  

Radenín na OÚ             7.30   -   11.00hod

                                   12.30   -   14.00hod

 

26.7.   čtvrtek   

Kozmice                       8.00   -     9.30hod

Lažany                        10.00   -   11.00hod

 

 

27.7.   pátek     

Nuzbely                         8.00  -     9.00hod

Terezín                        10.00  -   11.00hod

 

 

Životní jubilea

 

SPORT

 

II.LETNÍ POHÁR V MALÉ KOPANÉ NA HŘIŠTI V KOZMICÍCH

v sobotu 4.8.2012

více

 

Fotbalový turnaj „O putovní pohár starosty obce Radenín“.

 

V sobotu 25.8.2012

se na hřišti v Panské zahradě uskuteční už IV. ročník fotbalového turnaje

„O putovní pohár starosty obce Radenín“.

Hlavní organizační práci opět odvede pan Ing. Knotek Milan a drobná provozovna,

která zajistí zázemí turnaje a hřiště na zámecké zahradě s dovolením paní ředitelky dětského domova.

Účast přislíbily již tradiční týmy, které budou rozlosovány do 2 skupin, v nichž se bude hrát každý s každým  2 x 10 min.

Obhájcem turnaje je mužstvo Vialit Tábor, které bude jistě usilovat již o třetí vítězství v turnaji. Kdo se účastnil loňského ročníku, může potvrdit, že akce se povedla, krásné počasí a dobrá nálada provázela tuto akci celé odpoledne včetně závěrečného ukončení na Veselce.

Na tuto akci zve Obec Radenín a pořadatelé.

 

Speciální nabídka ČSOB Pojišťovny a,s.,

pro občany OÚ Radenín pro rok 2012