2011

Radenínský čtvrtletník - říjen 2011

titulek Radenínský čtvrtletník - říjen 2011

SLOUPEK

     Jako člověk, který k plánovanému záměru výstavby „Bioplynová stanice v Radeníně“ prostudoval pravděpodobně nejvíce materiálů, jsem byl starostou obce požádán o napsání dnešního sloupku.

     Pevně věřím, že není v našem okolí flegmatika, kterého se otázka výstavby tohoto zařízení nedotkla.

     Všichni jsme dle zákona byli seznámeni se záměrem účelově založené akciové společnosti Aladeron vystavět v našem regionu bioplynovou stanici (dále jen BPS).

     Reprezentanti akciové společnosti pan ing. Jan Hora a ing. Pavel Dudák připravili informativní setkání, kde za pomoci odborníků v této problematice,  byla široká veřejnost seznámena s celým projektem.

     Po ukončení prezentace projektu následovala velice bouřlivá diskuze, na jejímž konci přislíbil pan ing. Jan Hora prověřit  náhradní variantu umístnění BPS do místa dále od intravilánu obce Radenín.

     Následné setkání nadpoloviční většiny zastupitelů obce vyjádřilo také kategorický nesouhlas s umístněním této stavby v takové blízkosti obytné zástavby.

     Několik občanů zpracovalo oponenturu k záměru a odeslalo na odbor životního prostředí KÚ.

     Také bylo následně založeno občanské sdružení „BPS v Radenín nechceme“.

     Všechny konkrétní informace je dnes možné dohledat pod odkazem  „Stop BPS-průběžné dokumenty“ na oficiálních stránkách naší obce.

     Pan ing. Jan Hora dostál slibu a po prošetření zejména možnosti připojení na energetickou síť a využití zbytkového tepla, na dalším setkání s představiteli obce přednesl návrh umístnit stavbu za areál sídla ZD Hroby. Tento návrh již připadal zastupitelům „přijatelnější“ a vyjádřili souhlasné stanovisko.

     Na žádost pana starosty připravili zástupci a.s.Aladeron další setkání s občany v dotčené lokalitě.

    Opět po prezentaci záměru následovala bouřlivá diskuze, kde občané vyjádřili svůj nesouhlas ale bohužel z neznalosti problematiky okolo BPS zemědělského typu bez konkrétních důvodů, popř. irelevantních.

    V zásadě lze rozdělit názor na BPS pro a proti, kde na jedné straně stojí zastánci vyzdvihující důležitost obnovitelných energetických zdrojů a dalších desítek „pro“ důvodů, samozřejmě nebydlící v bezprostřední blízkosti takového zařízení a na straně druhé lidé, kterým by mohla výstavba přinést „romantický“ výhled na padesát metrů od jejich rodinného domku vzdálenou obrovskou silážní jámu, která v případě nedodržení technologických postupů, víme všichni co dovede atd,atd.

    Ale konkrétně : po dohodě se starostou obce jsem absolvoval jednání na stavebním úřadě v Chýnově, kde podle posledních informacích ještě a.s. Aladeron nepodala žádost o územní řízení. Vyjasnili jsme si otázky metodiky postupu, zejména dotčenost obce,  její účast v územním řízení i účast občanského sdružení v tomto a následných krocích.

    O veškerém dění okolo plánované výstavby BPS bude obec jak na svých internetových stránkách, tak prostřednictvím našeho čtvrtletníku, Vás občany pravidelně informovat.

    Na závěr by jsem ještě upozornil, jelikož již máme  na stole  vyjádření MVČR odboru dozoru a kontroly veřejné správy, kde naší obec sice nazývají Branišovem ale budiž, k námitkám petentů ohledně rozhodnutí zastupitelstva k problematice BPS, že se k tomuto na svém řádném zasedání zastupitelstvo obce bude znovu vyjadřovat a bude zjednána patřičná náprava.

    Děkuji, že jste mojí zcela nemotokrosovou prvotinu dočetli do konce.

Michal Schmidt

 

titulek obecní úřad informuje

9. schůzi zastupitelstva 26. 7.

     zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal. Zároveň omluvil nepřítomné zastupitele.

     Nejdříve  starosta přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo poslední úterý v měsíci června a zároveň vyhodnotil úkoly starosty a místostarosty, které z tohoto zastupitelstva pro ně vyplynuly. Jednalo se o smlouvu mezi panem Rýparem a místním ZD Hroby.Starosta měl prošetřit obsah smlouvy – s přihlédnutím na prodej studny a jímky. Shodou okolností ten večer, kdy se konalo zastupitelstvo, „navštívil“ vandal kanceláře místního ZD Hroby, kde zanechal velký nepořádek a není jisté, zda-li by tu někdo výše jmenovanou smlouvu našel. Během měsíce července však došlo k objasnění vlastnictví jednotlivých staveb, tudíž  nic nebrání tomu  aby Obec Radenín prodala pozemek o který pan Rýpar zažádal. Odprodej byl zastupitelstvem již odsouhlasen.

     Co se týče úkolů na místostarostu ohledně prací na převozu zeminy v Kozmicích, prověření stavu vedení potrubí v Kozmicích, opravu MK v Bítově a umístnění laviček na hřišti v Radeníně,  je po dovolené a vše ve stádiu příprav (dřevo na lavičky je již na DP), multikára na převoz teplého asfaltu zatím je vytížená při stavebních prací a tudíž nezbyl ani čas na převoz zeminy v Kozmicích.

     Konzultace případné opravy vodovodu v Kozmicích s panem Fučíkem proběhne ihned po dovolené.

Výsledek hospodaření k 26.7.2011 je následující: 

     V příjmech na stávající pozměněný rozpočet 6 587 000,-Kč je příjem do rozpočtu plněn na 51,82%

     Ve výdajích je čerpáno z rozpočtu 47,61%  což je částka 3 136 240,62Kč. Z těchto čísel vyplývá, že je nejvyšší čas uskutečnit plánované investiční záměry, které jsme si při vytváření posledního rozpočtu dali. S tím související rozpočtová změna č.5/2011 se týká nákupu štěpkovače pro práci v lesích na likvidaci větví po těžbě. Jedná se o částku 67 200,-Kč.

     Následně zastupitel Michal Schmidt zastupitelstvo požádal o stavební materiál pro  pana Černého z Bítova, který svépomocí si přestaví vjezd na svoji usedlost, který je součástí obecní místní komunikace Jedná se o odvod dešťové vody, která mu z MK teče na pozemek. Tento problém vyřeší ve spolupráci s DP.

     Diskusi vyvolal příspěvek jak v Bítově od soukromníků likvidovat bioodpad. Bylo domluveno, že starosta po domluvě s předsedou ZD zajistí odvoz stávajícího kompostu na pozemku obce a následně bude možné pokračovat ve skládkování tohoto odpadu na stávající místo.

     Jako třetí byla připomínka pana Schmidta k obsahu statí (sloupku) v místním čtvrtletníku. Nelíbí se mu, že tento tisk vypracovává sám starosta, že se ve sloupku píše o „opozici“, která neplní své předvolební sliby, upozorňuje na gramatické chyby atd. S ohledem na vyslovenou nespokojenost starosta reagoval, že sloupek do novin může kdykoliv napsat kterýkoliv zastupitel  (k tomuto je i několikrát během devítiletého vedení čtvrtletníku nabádal). Reakce pana Schmidta byla taková, že navrhuje předem obsah článků, než vše půjde do tisku, revidovat (cenzurovat). S tímto postupem starosta nesouhlasí a oznámil, že jako odpovědný redaktor za navrhovaných podmínek končí a na práci při vydávání Radenínského čtvrtletníku nebude dále spolupracovat.

     Uklidnění přinesly další body programu. Prodej pozemku č.PK 527 v k.ú. Radenín panu Josefu Vaňkovi z Měšic, Lipová 347, byl jednohlasně odsouhlasen, protože se jedná o zamokřený břeh rybníka Horní Stržený, který má v majetku právě pan Vaněk. Do smlouvy je však zapracovat dodatek, že náletové dřeviny, které se na tomto pozemku nachází si Obec Radenín vytěží v době vegetačního klidu. Cena za  1m2 byla stanovena na 15Kč.

     Zároveň zastupitelstvo odsouhlasilo prodej části pozemku č. 129/2 v k.ú. Bítov (asi 180m2) panu Vladimíru a Vladislavě Kaňákové, bytem Praha 6, Sibeliova 1064/41a, chalupářům z Bítova čp. 16. Ve smlouvě je nutno uvést podmínku volného přístupu k veřejné studni a při zaměřování zanechat 3m pás kolem domu pana Bartáčka. Cenu zastupitelstvo určilo 25Kč/m2.

 

     V diskusi starosta pozval všechny obyvatele Radenína a okolí na veřejnou schůzi, která se bude konat 3.srpna 2011 od 16.00 v zasedací místnosti OÚ a bude se týkat navrhované výstavby bioplynové stanice v Radeníně.

   - v další části diskuse předložila paní Lenka Vaníčkova zastupitelům dva návrhy dětských hřišť, které by se mohli postavit na hřišti pod starou hasičárnou v Radeníně. Po krátké diskusi se zastupitelé rozhodli jeden z návrhů akceptovat.

   -  na dotaz paní Drahotové jak obec vyřizuje pohledávky za komunální odpad popřípadě odběr vody odpověděl starosta. Po zveřejnění skutečností o neplatičích v místním tisku většina obyvatel svoje pohledávky uhradila. Jinak se jedná s místním ZD, protože se jedná o jejich pracovníky popřípadě nájemníky v bytech místního ZD

 

10.zasedání zastupitelstva 30. 8.

zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal. Zároveň omluvil   nepřítomné zastupitele.

     Ve druhém  bodě  starosta přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo poslední úterý v měsíci červenec a zároveň vyhodnotil úkoly starosty a místostarosty, které z tohoto zastupitelstva pro ně vyplynuly:  Starosta jednal s předsedou místního ZD Hroby panem Ing. Dudákem o likvidaci kompostu bioodpadu v Bítově, který se tam za několik let nahromadil na obecním pozemku a je ho nutno odvézt. Ze strany ZD není problém vzniklý kompost v době, kdy se budou před orbou hnojit, odvézt za úplatu.

     Místostarosta za pomocí firmy Colas dal opravit MK v Hrobech a v Bítově, zakoupil dvě lavičky a stolek u firmy JAFA v Pohnání, které budou osazeny na dětském hřišti v Radeníně u skluzavky.

     Co se týče problému s malým tlakem ve vodovodním řádu v Kozmicích s panem Fučíkem ještě nejednal. Úkol projednání a pokud možno nápravy vyřešit v nejkratším termínu.Výsledek hospodaření k 30.8.2011 je následující:

příjmech na stávající pozměněný rozpočet 6 587 000,-Kč je příjem do rozpočtu plněn na 65,06%.

Ve výdajích je čerpáno z rozpočtu 56,11%  což je částka 3 695 650,00Kč.

     Na účtu obce je k dnešnímu dni více jak 900 000,-Kč. Po prázdninách je v plánu obce začít pracovat na střeše  stodoly v Radeníně, souběžně i na opravě chodníků a dodělat výměnu vodovodního řádu v Lažanech. Dnes již víme, že bude nutná oprava řádu v Kozmicích u kravína, kde je pravděpodobně problém, který snižuje tlak v řádu. Na tuto akci jsou trubky částečně již nakoupené,  takže náklady budou především v práci bagru, včetně zaplacení zaměstnanců provozovny.

     Rozpočtová změna č.6/2011 se týká získání dotace 120 000,-Kč na opravu stodoly I. etapa.

     V pátém bodě programu starosta přečetl rezignaci zastupitele pana Luboše Halmla na práci v zastupitelstvu  Obce Radenín. Osobně ji předal starostovi dne 25.8.2011 v přítomnosti místostarosty a zastupitele Vladimíra Kratiny na drobné provozovně.

     Pan Halml vykonával i funkci předsedy finančního výboru, na kterou zároveň  rezignuje. Po krátké dohodě zastupitelé odhlasovali za předsedu finanční komise již  stávajícího člena komise paní Romanu Pletichovou. O doplnění komise na lichý počet členů se bude jednat na příštím zasedání zastupitelstva. Rezignaci pana Halmla zastupitelé vzali na vědomí.  Následně pan Schmidt podal námitku na fungování obou komisí. Komise finanční má jeden zápis ve finanční knize, kontrolní výbor se ještě nesešel. Na základě těchto skutečností požádal zastupitel Janů Jan o uvolnění z funkce předsedy kontrolního výboru. Protože se nenabízelo okamžité řešení, bylo toto uvolnění navrženo projednat na příštím zasedání koncem září.

     V posledním bodě programu starosta požádal zastupitele o odsouhlasení dotace na práci v obecních lesích. Nabízí se nám možnost z Programu rozvoje venkova I.1.2  investice do lesů, získat nový traktor s 50% dotací. Jednalo by se o traktor o výkonu 90k, který by řešil mimo jiného práci již se zakoupeným mulčovačem, též již zakoupeným štěpkovačem a následně zavěšeným navijákem. Řešil by nám i situace v zimních měsících při úklidu sněhu a při jarních úklidových pracích. Stávající a pro stálý provoz nevyhovující Z8011 by byl v depositu a pouze by byl v provozu na řetězech v zimních měsících při posypu místních komunikací.

     Diskuse byla zahájena starostou, který přítomné seznámil přítomné s vyúčtováním elektrické energie v jednotlivých objektech obce a veřejného osvětlení. I přes zdražení energií byla za dané  období úspora celkem 53 380,-. Z tohoto vyplývá, že cesta šetření především v občanských  domech, je správná i tím, že do přímého šetření se zapojují samotní občané (příprava na topnou sezónu samovýrobou odpadového dřeva v obecních lesích). Například největší úsporu vykazují v Bítově, kde ušetřili dvě třetiny elektřiny a v Kozmicích spotřeba elektřiny klesla na polovinu,

-  dále zastupitelé odložili vyjádření se k žádosti o koupi nebo bezúplatný pronájem rybníka Obecník. Občané Vlastimil Rybníček, Bohuslav Janů a František Dvořák mají zájem tuto vodní plochu využít za účelem chovu ryb s předem provedenou opravou stávajícího zařízení a částečného odbahněním koryta.

    -  stále není určena pozice odpovědného redaktora čtvrtletníku

    -  skládku v Bítově je nutno řešit oddělením bioodpadu a větví, které se mohou štěpkovat

     Po oficiálním ukončení diskuse požádali o možnost se vyjádřit i přítomní občané z Hrob, Nuzbel a Lažan. Základním tématem byla diskuse o BPS v Hrobech, ke které zastupitelé dali předběžně kladné stanovisko. Občané se stavbou z různých důvodů nesouhlasí a kladou za vinu zastupitelům, že jednali v rozporu se zákonem o obcích. O BPS v Hrobech se oficiálně bude jednat po vypracování celé studie a to v rovině EIA I. – vliv na životní prostředí. Protože veřejná diskuse v této oblasti již proběhla, dá obec formou písemnou a zároveň veřejným rozhlasem občanům na vědomí, do kdy se mohou k záměru vyjádřit přímo na životní prostředí do Českých Budějovic.

 

Celkově již 11. zasedání dne 27. 9. nejvyššího orgánu obce

zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal na Obecním úřadu, zároveň omluvil nepřítomnou slečnu Lucii Klejnovou, která se dnešního jednání z pracovních důvodů nezúčastní.

     Tradičně po schválení programu  starosta přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo poslední úterý v měsíci srpna a zároveň se rozhovořil o úkolech, které z tohoto zasedání vyplynuly:

     Organizace poznávacího zájezdu občanů Hrob, Nuzbel a Lažan na některou BPS se uskuteční až v době, kdy to bude aktuelní (v době vyjádření se k projektu BPS Hroby). Přečetl dopis f. Dřevotvar Chýnov od stavbyvedoucího  pana Miloslava Licehamra na stav MK ke hřbitovu v Hrobech. Vyjádření se týkalo stavu vozovky před používáním nákladní techniky  a po skončení prací při vyvážení sedimentu z rybníka Náděj v Hrobech. Dopis ohledně dopravní situace v Radeníně byl na Policii ČR zaslán, doposud nedošla odpověď. Nakonec starosta zjišťoval veškeré informace kolem možnosti pronájmu rybníka Obecník. Zájemcům o pronájem předloží k vyplnění veškeré tiskopisy včetně poznatků s potřebou rybník zaměřit, vypracovat projekt a vše doplnit o vyjádření všech zainteresovaných orgánů, kteří se k čištění vodních ploch vyjadřují. Místostarosta informoval o opravě vodovodního řádu v Kozmicích, kde voda nemá patřičný tlak - nutný nákup potrubí jak do Kozmic, tak i do Lažan na výměnu azbestového přivaděče.

Výsledek hospodaření k 27.9.2011 je následující: 

příjmech na stávající pozměněný rozpočet 6 587 000,-Kč je příjem do rozpočtu plněn na 73,39%.

Ve výdajích je čerpáno z rozpočtu 62,21%  což je částka 4 097 911,13 Kč.

     V září jsme začali opravovat chodník v Radeníně, koncem měsíce konečně přišly tašky na stodolu, kde musíme do konce roku vyčerpat dotaci včetně další investice z rozpočtu. Pokud počasí dovolí máme v Lažanech rozdělánu výměnu vodovodního řádu. Rozpočtová změna, která bude třeba udělat v rozpočtu obce se týká v „přesunu“ financí na dětské hřiště v Radeníně, které bylo pod starou hasičárnou nainstalováno a může být využíváno dětmi. Doplněno bude provozním řádem.

     Výběr poplatků probíhá vcelku podle plánu, samozřejmě se opět najdou jedinci (a jsou to stále jedni a ti samí), kteří mají problém si našetřit na služby od obce jako je odvoz komunálního odpadu a za pitnou vodu. Jinak se čeká platba za vodu od ZD Hroby.

     Dne 9.9.2011 se sešel kontrolní výbor, který kontroloval plnění usnesení zastupitelstva, vyvěšení prodejů pozemků a poptávková řízení, která od začátku volebního období byla. Konstatoval, že převážná část úkolů se kontroluje každé zasedání (po měsíci) a dlouhodobá  jsou postupně vyřizována  - převážně jde o úkoly na DP kde se postupuje podle aktuelního stavu techniky a lidí.

     Paní Pletichová dne 26.9. – předsedkyně finančního výboru, namátkově prošla některé finanční doklady  u správce rozpočtu, nahlédla do dotačních podmínek od KÚ na krytinu stodoly a do seznamu poplatků za odvoz komunálního odpadu a vodného.

     Na kontrolu práce v obecních lesích přijela Česká obchodní inspekce dne 8.9.2011. Dva pracovníci inspekce společně s místostarostou a lesním hospodářem prošli lesní porosty na Bítovsku, Lažansku a na Kozmicku. Závěr kontroly byl pro obec příznivý, protože nebylo shledáno závažných chyb při práci v lesních porostech.

     Diskuse byla zahájena starostou, který přítomné seznámil přítomné s peticí občanů Hrob, Lažan a Nuzbel, kteří nejsou spokojeni s prací zastupitelstva obce a to přímo k vyjádření k BPS. Zastupitelé dne 3.8. odmítli vybudování areálu s BPS v Radeníně a následně doporučilo f. Aladeron tento areál s tímto typem BPS vybudovat v areálu místního ZD Hroby. Starosta dopisem na Ministerstvo vnitra vysvětlil celou situaci a čeká se na konečné vyjádření nadřízeného orgánu.

    -  zastupitelé byli informováni o stavbě elektrického vedení VN na Stržený, o které zažádal pan Josef Vaněk – majitel rybářských výtažníků v dané lokalitě

    -  upřesnilo se vyvážení bioodpadu a větví v osadě Bítov a starosta požádal o uklidnění místních poměrů ohledně OD, kde v září proběhla kontrola finančního úřadu

    - rozhodlo se, že čtvrtletník bude i nadále vypracovávat odpovědný redaktor schválený Ministersvem kultury ve spolupráci s některými členy zastupitelstva

    - zastupitelstvo schválilo stažení odkazu na stránky místního motocyklového klubu z obecních WEB stránek

 

Zprávy pro občany:

 

Výběr poplatků na obecním úřadu v Radeníně

 

     V těchto dnech byl na kontrole účetnictví na obecním úřadu krajský audit. Tak jako v letech minulých bylo nám vytýkáno, že nedostatečně dbáme na to, aby poplatky které obec od občanů vybírá, byly vybrány podle směrnice, kterou obec má schválenou a je pro každého závazná. U nás se poplatní podle směrnice č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálního odpadu poplatek 350,-Kč za trvale bydlícího občana, popřípadě za rekreační objekt. Tento poplatek je povinnost občana zaplatit do 30.6. kalendářního roku.

     Dále podle směrnice č. 1/2003 se vybírá poplatek ze psů 50,-Kč (za druhého a dalšího 75,-Kč). Poplatek je splatný do 31. 10. kalendářního roku.

     Jako poslední poplatek je za vodné a stočné. Odpisy vodoměrů se provádí každý rok k 30.6. a po zpracování výsledků odpočtů se občan s obcí vyrovnává během července, srpna, září a posledním měsícem, kdy by měly peníze přijít do pokladny obce je říjen (do 31.10.)

     Dá se říci, že 1. 11. v kalendářním roce by měl občan mít vyřízené veškeré pohledávky vůči obci. A že se tak neděje, je zatím benevolence od nás z úřadu. V poslední době však sílí tlak kontrolních úřadů na pořádek i na tomto úseku (vybírání poplatků), jsou nám slibovány sankce za nedodržování vyhlášek obce a zákona. Pořád se chováme k vám občanům jako k dobrým sousedům, ale to bude muset s některými rychle skončit. Takový chronický neplatič může způsobit velké nepříjemnosti v účetnictví obce, ale i vůči všem poctivým spoluobčanům je to chování nepřípustné.

 

 

 

foto turnaje

 

 

1. ročník letního poháru v malé kopané 

 

výsledky

turnaj v Kozmicích

Budeme rádi, když se v příštím roce na dalším ročníku turnaje opět sejdeme.

Sedláček Luboš

 

Jak je to správně?

 

     Některým občanům osady Nuzbely se nelíbí, že ve čtvrtletníku starosta skloňuje název osady Nuzbely v 6. pádě v Nuzbelech. Proto se obrátil na učitelský sbor ZŚ v Chýnově, kde mu potvrdili správnost výslovnosti. Cituji: „Při skloňování tohoto jména lze v 6. pádě použít jak koncovku –ích, tak koncovku –ech. Koncovka –ích se užívala zřejmě původně, uvádí se jako starší. Správně jsou tedy oba tvary – Nuzbelích i Nuzbelech“.