2011

Radenínský čtvrtletník - prosinec 2011

titulek Radenínský čtvrtletník - prosinec 2011

12. zasedání zastupitelstva 25.října 2011

     Dvanáctou schůzi zastupitelstva zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal. Zároveň omluvil nepřítomného zastupitele pana Komárka a přísedícího předsedu osadního výboru v Lažanech pana Pošváře, kteří se dnešního jednání z pracovních důvodů nezúčastní.

Ve druhém bodu programu  starosta přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo poslední úterý v měsíci září.

Již na srpnovém jednání zastupitelstva, kde se jednalo o problému zvýšené dopravy na MK v Radeníně, starosta vyzval odpovědné policejní orgány k vyjádření se k situaci.

Dne 13.10. přišlo vyjádření, které bylo přečteno přítomným. Pan Schmidt požádal o dopis a požádal, zda-li se k tomuto vyjádření může písemně náčelníkovi policie vyjádřit.

Výsledek hospodaření k 25.10.2011 je následující: V příjmech na stávající pozměněný rozpočet 6 707 000,-Kč je příjem do rozpočtu plněn na 78,86%.

Ve výdajích je čerpáno z rozpočtu 70,03%  což je částka 4 695.277,34 KčV tomto měsíci se dokončila oprava chodníku v Radeníně u domu čp.5, k dnešnímu dni můžeme říci, že je  vyměněna polovina střechy na stodole v Radeníně (včetně úplně nového přelaťování) Výběr poplatků až na jedince bude ke konci měsíce tradičně dokončen.

Rozpočtová změna č.8/2011, kterou správce rozpočtu provede po odsouhlasení zastupitelstvem v rozpočtu obce, se týká zaplacení faktury za opravu MK v Hrobech a v Bítově. Činí 120  tisíc Kč.

Starosta  předběžně informoval o žádostech na prodeje pozemků v Bítově paní Lucie Görgelové a pana Bohuslava Janů, kteří mají zájem si rozdělit pozemek č.KN 59/1 v k.ú. Bítov a podobně v Kozmicích mají zájem o pozemky obce  č. KN 1493 a č. KN 140/1 v k.ú. Kozmice manželé Řeřichovi-chalupáři z Prahy a místní obyvatelé Kuberovi. Potřeba  je však nutné zaměření předmětných pozemků, abychom mohli poté jednat o jednotlivých  prodejích a hlavně o zveřejnění záměru. Zaměření pozemků půjde k tíži žadatelům o pozemky.

 Následně zastupitelé řešili dopis MV ČR, ve kterém kontrolní orgán zjistil v práci zastupitelstva porušení zákona o obcích a to konkrétně v § 93 odst. 1. Konkrétně kontrolní orgán  ministerstva nepovažuje jednání zastupitelstva obce  konaného dne 3. srpna a následně 11.srpna  tohoto roku za zasedání zastupitelstva obce. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce Radenín na dnešním zasedání rozhodlo, že usnesení z těchto jednání nejsou právoplatná. Jednalo  se o posouzení  záměru posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. § 6, výstavby BPS jak v Radeníně, tak i v Hrobech. V případě umístnění stanice v Radeníně bylo stanovisko členů zastupitelstva zamítavé, rozhodnutí orgánu životního prostředí KÚ-JČ však k tomuto stanovisku podalo vysvětlení a dalo povolení ke stavbě.

  Naopak k umístnění BPS v areálu místního ZD Hroby dali členové souhlas, ale vyjádření životního prostředí KÚ-JČ ještě nebylo vydáno.

V následné diskusi starosta předložil žádost Římskokatolické církve o finanční příspěvek na opravy v Radenínském kostele. Tento příspěvek by měl částečně pokrýt opravu vytráží, které jsou v současné době v opravě. Zastupitelé počtem 7 hlasů pro a jedním hlasem proti odsouhlasilo příspěvek 25 000,-Kč.

      - zastupitelstvo obce odsouhlasilo změnu ceny prodeje pozemku ze 3. zasedání zastupitelstva v roce 2007 pro Pletichu Miroslava na 11,- Kč za m2. Nutno předělat kupní smlouvu.

     -  připomínka ze strany členů zastupitelstva se týkala i změny sídla firmy ALADERON a.s. na adresu Hroby čp.12, 391 55 Chýnov

     - starosta připomněl drobné provozovně připravit se na zimní údržbu – zajistí místostarosta

     - v příštím zasedání zastupitelstva se bude tvořit rozpočet na rok 2012

 

13. zasedání zastupitelstva 29.listopadu 2011

                                                           

13. schůzi zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal. Zároveň omluvil nepřítomného pana Bartáčka, předsedu osadního výboru z Bítova.

Byl  přečten zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo poslední úterý v měsíci říjen.  Z toho měl starosta zajistit geodeta na vyměření prodeje pozemků v Bítově, což se také stalo.  Dnes máme zatím pouze nepotvrzené GP od katastrálního úřadu, ale je pouze otázka času, kdy tyto  návrhy GP budou potvrzeny KÚ. Starosta se dále účastnil zasedání předsednictva v ZD Hroby,  kde byla projednána otázka bioplynové stanice ze strany představenstva ZDspolečně s panem Ing. Horou. Tam byl vznesen opakovaně požadavek obce, aby firma ALADERON a.s., která vznikla pro daný účel, měla sídlo v Hrobech čp.12 (ZD Hroby), pošta 391 55 Chýnov.

Co se týče přípravy na zimní sezónu, obec nakoupila 20tun posypového materiálu, který uskladnila ve stodole. Podařilo se i opravit traktor (Zetor 6245) na prohrnování, kde byla provedena kompletní oprava motoru. Na Zetor 8011 byly vyměněny obě zadní pneu a je připraven společně s rozmetadlem na posyp MK. Ještě v letošní zimě máme k dispozici na rychlé pluhování MK  pouze jeden traktor, ale kdyby vyšla dotace, mohli bychom od příští sezóny pluhovat současně se dvěma stroji.

Výsledek hospodaření k 29.11.2011 je následující:   v příjmech na stávající pozměněný rozpočet 6 707 000,-Kč je příjem do rozpočtu plněn na 87,18%. Můžeme již dnes kvitovat s povděkem, že veškeré daňové příjmy se naplnily během roku dle předpokladu, výběr poplatků jsme odhadli též dobře, takže konec roku nás zastihne finančně v „dobré kondici“ a to je dobrý předpoklad pro rok 2012, kdy máme „želízko v ohni“ v žádosti o grant  na lesní techniku v celkové částce 1,5 milionu korun.Ve výdajích je čerpáno z rozpočtu 79,05%,  což je částka 5 301 791,22Kč.

Do konce roku – v měsíci prosinec 2011, budou nakoupeny ještě trubky na opravu vodovodů v Lažanech a v Kozmicích; opravena by měla být i kanalizace v Radeníně a to díky tomu, že nám přeje počasí. Opravili jsme prasklý vodovodní  řád na Sedlečku.

Rozpočtová změna č.9/2011, se bude týkat dopočtů financí na 100% konečných příjmů, nebo výdajů rozpočtu, částky na projekt na lesní techniku, daru na kostel, který jsme odsouhlasili již na minulém zastupitelstvu (25 000,-Kč).

Dne 1.11.2011 byl zveřejněn záměr prodeje pozemku č.KN 59/1 v k.ú. Bítov. Od té doby byl zpracován GP č. 67-80/2011 ze kterého vyplynulo:

      a/  Lucie Görgelová, bytem Praha 5 – Holyně, ul. K Lípě 78, kupuje část pozemku 59/1 o výměře 735m2 od obce. Jedná se o travnatý zemědělský pozemek kolem MK omezený věcným břemenem, což je místní zatrubněná kanalizační stoka. Zastupitelé se rozhodli o prodeji za částku 25Kč/m2.

      b/  Janů Bohuslav, bytem Bítov 21, zažádal o odkup části pozemku č. KN 59/1 v k.ú. Bítov o velikosti 556m2. Pozemek je též omezen zatrubnělou místní kanalizací a ve spodní části zamokřeným bývalým rybníčkem, v současné době vysušeným. Zastupitelé přihlédli i k tomu, že pan Janů je místním občanem a o výše zmiňovaný pozemek se již dlouhodobě staral a tudíž část pozemku 59/1 odprodává za částku 15,-Kč/m2.

Hlavním bodem dnešního zastupitelstva bylo společně projednat návrh rozpočtu na rok 2012. Správce rozpočtu připravil hlavně příjmovou část, kde se opíral o skutečnosti a výpočty firmy REGIONSERVIS Praha, která se výpočty příjmů daní pro jednotlivé obce zabývá. Není to vůbec jednoduché, protože skutečnosti o výši DPH v roce 2012 nejsou doposud jasné, zda-li vláda splní sliby o nápravě rovnoměrného uspořádání daní mezi velkými městy a malými osadami. Tyto skutečnosti ani začátkem prosince nejsou vyjasněné a proto i se změnami k lepšímu nemůžeme v rozpočtech počítat. Rozpočet chceme, aby byl opět vyrovnaný jak v příjmech, tak i ve výdajích.

V příjmové části si o proti roku 2011 polepšíme o 150 000,-Kč což je navýšení ceny vodného a stočného v příštím roce, dále i navýšení nájmu v obecních bytech se v rozpočtu objeví. Starosta zastupitelům po jednotlivých položkách ve výdajové části předložil návrhy, porovnal je s rokem 2011 a konkretizoval na jaké akce a výdaje by finance měli putovat.  Na závěr zastupitelé doplnili výdajovou část o akce, které by byly v příštím roce možné zainvestovat. Jednalo se o druhou etapu opravy stodoly v Radeníně, dětská hřiště Hroby a Kozmice, odkládat se již nedá oprava MK v Hrobech mezi panem Kubartem a Jiroudkem,  kde se komunikace sesouvá k potoku, opravu potřebuje i lávka v Nuzbelech u Krchů, dále  potřebuje opravu i elektroinstalace v kulturním domě v Terezíně a tamtéž bychom mohli ozvučit i posledn kapličku v našich osadách která nemá automatický provoz zvonu.

Samotný návrh rozpočtu je stále otevřený, teprve rozpracovaný. Samotné schválení bude na příštím zasedání zastupitelstva, které bude 27.12.2011. Do té doby jsou možné především ve výdajové části provést různé úpravy.Návrh rozpočtu je mimo zápis jako příloha.

 V prvém bodu diskuse starosta informoval zastupitele o změně evidence obecního majetku, kde od letošního roku dojde k odpisům majetku, tak jak je to běžné. S tím souvisí dosti složitá  příprava, převést veškerý majetek do počítačových programů (Gordic), zařadit veškerý dlouhodobý hmotný majetek do skupin, zjistit doby pořízení majetku a následně ještě dobu dalšího použití v důsledku následných odpočtů. Paní účetní zpracovala Směrnici odepisování dlouhodobého majetku, následně i Směrnici pro provedení inventarizace, s kterou se zastupitelé mohli seznámit a zároveň do Směrnic nahlédnout. Následně postup popsaný ve směrnicích odsouhlasili.

 Byla odsouhlasena i změna na účtě 042, kde položka projekt na opravu MK v Radeníně, Hrobech, dětské hřiště Kozmice a chodník na hřbitově v Hrobech bude přeložena na účet 547. Tento projekt nebyl realizován z důvodu nefunkčnosti Regionálního operačního programu a jednotlivé akce z tohoto projektu budou provedeny buď z rozpočtu, nebo v důsledku prodeje pozemků se neuskuteční vůbec (dětské hřiště v Kozmicích) a nebo bude část projektu realizována jinak.

 Byla zvolena inventární komise ve složení: předseda komise Kopecký Zdeněk, členové Kratina Vladimír, Bartáček František, Burian Ladislav

Tak jako v letech předešlých na konci roku obec poskytla drobnou finanční odměnu některým občanům, kteří se podílejí určitým vlastním přičiněním na dobrém chodu obce. Podněty k odměnám podali někteří zastupitelé a zaměstnanci úřadu.

Na závěr ještě starosta informoval zastupitele o prodejích pozemků, které jsou v řízení:

 Bendová Petra – Radenín 9; Kozákovi Nuzbely 14; Řeřichovi a Kuberovi z Kozmic a naopak nás v příštím roce čeká legalizovat koupě pozemku pod ½ stodoly v Radeníně.

 

Zprávy pro občany:

 

Proč od 1. listopadu černobílé vlajky na OÚ?

foto obecního úřadu      foto obecního úřadu

 Sliby se mají plnit, o to víc, pokud zazní z úst předsedy vlády. Všichni máme v živé paměti premiérovo sdělení vyslovené za přítomnosti mnoha set starostů dne 21. 9., že do konce měsíce října vláda projedná a schválí novelu zákona o RUD s maximálně trojnásobným parametrem podílu mezi Prahou a nejmenší obcí.

     Říjnové dny jsou u konce a ono opět NIC. Nastal proto čas připomenout premiérovi jeho slova a dát zřetelně najevo, že starostové nespí a nadále trvají na svém požadavku. Chceme nový RUD v co nejbližší době!

     Jak na to? Vyvěsíme „vlajky za nový RUD“ na našich obecních úřadech. Ať premiér vidí, že sliby se dávají od toho, aby se plnily. A vlajky jsou tou nejlepší připomínkou napříč naší republikou. Vyvěšování proto začneme hned v úterý 1. listopadu. Je to naše společná věc!

 

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Bartoněk

předseda SMS ČR


 

RECYKLOHRANÍ

 

     Žáci ZŠ při Dětském domově  v Radeníně se v letošním školním roce zapojili do projektu s názvem RECYKLOHRANÍ.

Co je RECYKLOHRANÍ?

     Jde o dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Během projektu se žáci naučí chránit naši přírodu, třídit odpad, vyhledávat informace. Navštíví sběrné dvory a třídírny odpadů a získají i mnoho nových dalších poznatků z oblasti environmentální výchovy.

     Program rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů. Za splnění jednotlivých úkolů dostávají žáci body, které si mohou po ukončení projektu proměnit za atraktivní ceny ve speciálním internetovém obchodě.

     Zkrátka nepřijdou ani pedagogové, kteří obdrží výukové sady Eko – Abeceda I a II, které jim usnadní zapojení tématu zpětného odběru a recyklace do výuky. Materiály obsahují řadu nápadů jak toto téma dětem zajímavě přiblížit.

     Všichni žáci se do Recyklohraní zapojili s velkým úsilím dle svých možností a schopností.

 

Blanka Šimáková

Opravy kostela v Radeníně 2011

 

 

SPORT

 

Postřehy  ze  závodních  tratí.

 

     Nedokážu posoudit kolik občanů naší sloučené obce sleduje dění v motokrosu, a tak bych chtěl pro ty, které to zajímá, napsat pár řádků.

     Letošní sezónu jsme zahájili 15. 1. tradičním závodem pionýrů OFF-ROAD FICHTEL DAY v Soběslavi. Sjelo se zde celkem 110 jezdců z celé republiky.

Většinou se jezdí na sněhu, ale tento v pořadí 11. ročník se  topil v blátě a některé úseky byly téměř nesjízdné. Z tohoto náročného závodu si Pepa Šíp odvezl z kategorie „klasik“ krásné 3. místo ze 75 startujících. Ve „speciálech“ startující Honza Šíp neobhájil umístění z předchozích ročníků (2008 – 4.místo, 2009 – 7.místo, 2010 – 5.místo) a z 35 startujících projel cílem až na 24.místě, kdy ho z lepšího umístění nakonec vyřadila prasklá klec ojničního ložiska.

    První závod jezdecky nejobsazovanějšího seriálu jihočeského „AMATÉR CUPU“ jsme jeli v  Okrouhlé Radouni, následovali Horažďovice, Jinín, Votice, Božetice, Pacov, Žár a končili jsme v Netolicích.

Pepa Šíp zde startoval v kategorii „ ČZ“, kde do závodů nastupovalo v  průměru 21 jezdců a nejlepšího umístění dosáhl v Horažďovicích – 5.místo a ve Voticích skončil na 4. místě. V průběžném pořadí si udržoval 4. pozici, o kterou přišel v posledním závodě v Netolicích, kde pro poruchu motoru nemohl do odpoledního závodu nastoupit. V celkovém hodnocení skončil z  52 jezdců  na  pěkném 7. místě.

Honza  Šíp startoval v jezdecky hodně obsazované kategorii „ MX2“, kde jede většina mladých a dravých kluků. Do závodů nastupovalo průměrně 52 jezdců,a  protože propustnost tratě  bývá kolem 40 jezdců, sváděly se boje již v dopoledních kvalifikacích. Do odpoledních závodů vždy postoupil a nejlepšího umístění dosáhl v Božeticích -  9. místo a v Žáru byl 13. V celkovém  hodnocení skončil ze 130 jezdců na 16. místě  a v kategorii „JUNIOR“ do 19 let na velmi pěkném 5. místě.

     Chtěl bych touto cestou poděkovat týmu a jeho sponzorům za podporu, bez které se tento náročný sport jen obtížně provozuje.

    Z mého pohledu se letošní motokrosová sezóna celkem vydařila, jediné co mne mrzí je to, že byl odstraněn z webových stránek obce odkaz na náš tým, kde byste se mohli dočíst více podrobností o jednotlivých závodech.

Šíp Josef

 

  Fotbalový turnaj  

„O putovní pohár starosty obce Radenín“

III.ročník

V sobotu 20. 8. 2011 se na hřišti v Panské zahradě uskutečnil už III. ročník fotbalového turnaje

„O putovní pohár starosty obce Radenín".

Zúčastnilo se 7 týmů, které byly rozlosovány do 2 skupin,

v nichž se hrálo každý s každým 2 x 10 minut s následujícími výsledky:

fotbalisté

Vialit Tábor

 

fotbalistky

Veverky Radenín

 

fotbalisté 2

Radenín

 

fotbalisté 3

DP Radenín

 

fotbalisté 4

Nová Ves

 

fotbalisté 4

Kučerovky Praha

 

fotbalisté 5

FC Debakl

 

Skupina A

Veverky Radenín

DP Radenín

Radenín

Vialit Tábor

výsledky

Veverky Radenín

X

5 : 2

2 : 2

0: 2

DP Radenín

2 : 5

X

0 : 2

0 : 1

Radenín

2 : 2

2 : 0

X

1 : 3

Vialit Tábor

2 : 0

1 : 0

3 : 1

X

 

 

Pořadí ve skupině A:

  1. Vialit Tábor               6 b.; 6 : 1

  2. Veverky Radenín       3 b,; 7 : 6

  3. Radenín                     3 b.; 5 : 5

  4. DP Radenín               0 b.; 2 : 8

 

Skupina B

Kučerovky Praha

Nová Ves

FC Debakl

výsledky

Kučerovky Praha

X

1 : 1

0 : 0

Nová Ves

1 : 1

X

2 : 0

FC Debakl

0 : 0

0 : 2

X

 

 

Pořadí ve skupině B:

     1.  Nová Ves               3 b.; 3 : 1

     2.  Kučerovky Praha   2 b.; 1 : 1

     3.  FC Debakl             1 b.; 0 : 2

 

Po krátké přestávce následovaly zápasy o umístění:

 

Skupina o 5. – 7. místo:

 

Radenín

DP Radenín

FC Debakl

výsledky

Radenín

X

2 : 0

1 : 0

DP Radenín

0 : 2

X

0 : 0

FC Debakl

0 : 1

0 : 0

X

 

 

Semifinále:

Vialit  Tábor – Kučerovky Praha 2 : 0

Veverky Radenín – Nová Ves 3 : 0

Utkání o 3. místo:

Nová Ves – Kučerovky Praha 1 : 0

Finále:

Veverky Radenín – Vialit Tábor 2 : 0

Největší překvapením a tahákem turnaje byl tým Veverky Radenín, který vytvořily radenínské slečny a paní, stabilním účastníkem byl i smíšený tým Kučerovky Praha.

Poněvadž tým Veverek vytvořil samostatnou kategorii, oficiální pořadí turnaje bylo:

1. Vialit Tábor (obhájili loňské vítězství)

2. Nová Ves

3. Kučerovky Praha

4. Radenín

5. FC Debakl

6. DP Radenín

V jednotlivých kategoriích byli oceněni:

Nejlepší brankář:

Jiří Vidman (FC Debakl)

Nejlepší střelec:

L. Janů (Radenín)

Nejlepší hráč:

K. Hodina (Nová Ves)

Sympaťák turnaje:

Tým Veverky Radenín (za úsilí, um, umělecký dojem, ladnost a estetiku)

Celý turnaj odpískal starosta J. Kraus, který také provedl závěrečný ceremoniál.

Svou přítomností a profesionálním moderováním ho ozdobila Katka Kristelová...

Večer se pak pokračovalo v místní hospodě, kde se jedlo, pilo, hodovalo až do ranních hodin.

Závěrem bych chtěl vyjádřit svůj názor, že o výsledky ale v tomto případě až tak úplně nešlo.

Důležité bylo, že se nikomu ze sportovců ani diváků nic nestalo.

Všichni se, jak doufám, dobře bavili, positivní bylo i to, že se potkali lidi, kteří by se jinak pravděpodobně nesešli, a že se mohli trochu zrelaxovat.

Myslím, že se celá událost vydařila, i počasí nám přálo, a věřím a doufám, že se příští rok opět v hojném počtu potkáme, a užijeme si příjemný den.

Nakonec bych chtěl velice poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci celého turnaje – zejména místní drobné provozovně, dále obsluze u občerstvení, zdravotníkům, paní fotografce, divákům, i dalším, kteří, byť třeba menším dílem, přispěli ke zdaru této akce.

Milan Knotek

Fotografie z akce