2011

Radenínský čtvrtletník - leden 2011

hlavička-Radenínský čtvrtletník - leden 2011

Sloupek

 

     Do roku 2011 naše obec vstoupila s novým vyrovnaným rozpočtem, na kterém se již podílelo nové zastupitelstvo, vámi zvolené na sklonku roku 2010. Sami poznáváte na sobě, jak se v naší společnosti vyvíjí jak finanční tak i sociální politika. Dá se říci, že se v diskusích mezi občany převážně mluví hlavně - jak to dopadne s lékaři, co nás bude opět stát mnohá zdražení jak potravin, energií a v neposlední řadě i služeb. Ten, kdo si ještě udržel zaměstnání, čeká o kolik se mu sníží platy, ten kdo práci nemá, snižují se dávky v nezaměstnanosti. Dá se říci, že rok 2011 bude ve znamení financí jak ve sféře výrobní, rozpočtové, tak i doma v rozpočtech domácností.

     Obecní rozpočet se podobá rozpočtu z let minulých, který pokrývá základní režii obce, což jsou odvody za školy, školky, energie, voda, komunální odpad a následně úklid osad, zimní údržba, opravy budov, komunikací, vodovodů, kanalizace, prostě všeho stávajícího. Jestli chceme víc, musíme za pomocí grantů, půjček a úvěrů, s předem připravených projektů, o něco žádat. Mnozí občané (a jsou to i zastupitelé) si představují, že když se zažádá o grant, musíme ho dostat. Je to však velký omyl. Nechci zde polemizovat,  zda-li se žádá na správném místě, na správném tiskopisu, nebo správným způsobem. Mohu pouze konstatovat, že většina žádostí neprojde jakýmsi řízením a tudíž se musí vše kolikrát opakovat. Rádi bychom realizovali všechny projekty, které jsou připraveny, ale realita je jiná. Možná by nám mohla pomoc ta část opozičních zastupitelů, kteří před volbami tvrdili, že vědí jak prostředky získat. Zatím to vypadá, že je lepší říci starostovi, jsi za to placený-starej se. Myslím, že se starám a jsem na tom stejně jako starosta z Chýnova, který je v jiné pozici na úřadech než starosta z Radenína, a projekty nevyřízené mu leží též na stole (viz. Silnice z Bítova do Zahostic apod.).

     Starám se, aby nám v Radeníně zůstala pošta se službou pro občana, jako je doposud. Starám se, aby ty účty, které si občan u poštovní banky zřídil, aby mohl kdokoliv na místní poště využívat jako doposud.  Potřeba vzniku pošty v roce 1903 byla asi nutná, potřebná a žádaná.  Vyměnilo se pět generací, pokrok jde dopředu a u nás na venkově se vracíme někam zpět. V roce 2011 vedení pošt na občana z venkova zapomene, protože nás tu žije málo a naše pošta firmě nevydělává. Jako kdybychom tu nebyli.

     Starám se, abychom nezdražili vodné a stočné, starám se, abychom nezdražili daň z nemovitostí, starám se, aby za komunální odpad občan na Radenínsku platil stále jenom 350,-Kč. Starám se, aby to, co občany baví, tu zůstalo (motoskijöring), starám se, aby si měli kam občané nakoupit přímo v osadě a podobně. Mám však za to, že někdo nerozlišuje práci na obci a podnikání ve firmě. V tom je velký rozdíl.

 

hlavička-obecní úřad informuje

Druhé zasedání zastupitelstva se konalo 28. 12. 2010 od 19.00hod na Obecním úřadu v Radeníně.

 

     Druhou schůzi zastupitelstva obce, která se konala 28.12.2010 na Obecním úřadu v Radeníně zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal. Zároveň omluvil nepřítomné zastupitele.

     Po schválení programu a volbě ověřovatelů zápisu starosta přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo koncem listopadu 2010 a zároveň vyhodnotil úkoly starosty a místostarosty, které z tohoto zastupitelstva pro ně vyplynuly.

 

Plnění rozpočtu k 28.12.2010 na plán 5 900 000,- v příjmech je následující:

 

Příjmyk dnešnímu dni jsou příjmy plněny na 115,70%, což je částka 6 826 359,38Kč.

 

     K navýšení příjmu došlo během druhé poloviny roku, kdy nám byli přeposlány finance z finančního

úřadu za daň z nemovitostí, kdy stát zvýšil daň během roku z budov a pozemků a protože tato daň je  obcím převáděna celá, zvýšila se o tuto částku příjmová část rozpočtu proti plánu na začátku roku.

Od tohoto navýšení se proto mohla navýšit i výdajová položka následně.

 

Výdaje: čerpání upraveného rozpočtu je  na 108,97%, což je částka 6 429 434,95Kč

 

     Během roku došlo k navýšení výdajů u pitné vody, kdy se nově na Radenínsku platí poplatek za vytěženou vodu (2,-Kč/m3) a jedná se o částku kolem 70 000Kč, která se odvádí státu.

 

     Rozpočtová změna č.12 bude opět jako v minulosti dorovnávat částky překročení nebo nevyčerpání financí jednotlivých položek do 100%. Zde za zmínku stojí výše příjmu z daně nemovitostí a též částka 10 000,-Kč, kterou daroval pan Valenta z Bítova na další investici na kapličku v Bítově (zhotovení kované mříže do vchodových dveří za účelem možného celodenního vizuálního zpřístupnění již opravené kapličky a stálého větrání kamenného objektu). Ve výdajích z větších položek například kanalizace Lažany 28 000,-Kč, radlice a posypový materiál, též výdaje na sportovní akce v Radeníně a v Obratani a v neposlední řadě splátka pro finanční úřad za těžbu pitné vody.

Viz příloha.

 

     Dne 13.12.2010 byla zveřejněna žádost pana Pošváře z Lažan čp.20 o odprodeji stavebního pozemku č. st12 v k.ú. Lažany. Jedná se o pozemek, který Pošvářovi dlouhodobě užívají, je i částečně oplocený a jedná se o pozemek, kde v minulosti stál dům čp. 12. Ten byl po válce krátkodobě obytný, později jej využívali místní myslivci a následně byl rozbourán; materiál si místní občané rozebrali. Dnes je pozemek zatravněn, částečně oplocen (zahrada), částečně zasahuje do kostry MK. Podmínkou je pozemek zaměřit a prodat jenom část za plotem (převést na bonitu zahrady) a zbytek zůstane převodem jako MK obci.

 

     Samotné schvalování rozpočtu proběhlo podle návrhu. Ze strany zastupitelů nebylo k rozpočtu žádných zásadních připomínek. Částka 250 000,-Kč v příjmech, o kterou je možné navýšit příjmovou část rozpočtu (daň z nemovitostí), rozhodli zastupitelé jednohlasně dát do rekonstrukce staré hasičárny v Radeníně na malometrážní byt.  Rozpočet byl odsouhlasen jako vyrovnaný na částky jak v příjmech i ve výdajích 6 350 000,-Kč

Viz samostatná příloha zápisu.

   

   Diskuse:

- v případě příznivého počasí na leden pro uspořádání akce motoskijöringu v Radeníně zastupitelstvo počtem hlasů 6 pro, jeden proti, rozhodlo uvolnit z rozpočtu na tuto akci pět tisíc korun včetně technické podpory (traktor s radlicí, tradiční výpomoc hasičů k pořadatelské službě)

- jednohlasně byla odsouhlasena možnost výstavby dětského hřiště v Nuzbelech za finanční podpory firmy ČEZ. Vše je ve fázi žádosti a zpracování projektu (konečná částka by se pohybovala kolem 520 tisíc bez DPH)

- starosta seznámil zastupitele s problémem nebezpečí přerostlých stromů v osadách. Po kontrole odborníkem z Agentury ochrany přírody, bylo konstatováno a doporučeno hlavně zkrácení stromů, popřípadě odstranění některých stromů nebezpečných. Obec musí provést prořezávky a nutná zkrácení korun stromů v co nejkratším termínu. Zastupitelstvo doporučilo starostovi, oslovit některé firmy a v následném poptávkovém řízení vybrat firmu na provedení těchto výškových prací.

- záměr na výměnu oken v čp. 5 v Kozmicích od firmy RS okna je nutné prověřit též poptávkovým řízením, které může tuto akci zlevnit

- hovořilo se o probíhající zimní údržbě; před koncem roku se nakoupila nová radlice za traktor a doplnila se zásoba posypového materiálu ve stodole.

- diskutovalo se o dovybavení strojového parku na DP o smeták na úklid MK a stroj na vysekávání trávy z krajnic MK

- paní Taťounová nás seznámila s historií obecních webových stránek a následnou již novou aktualizací, tak jak nám to vládní nařízení doporučuje.

- pan Černý poukázal na špatný stav zámecké zahrady, která je v majetku Krajského úřadu. Zastupitelstvo pověřilo starostu sepsat dotazovací dopis přímo hejtmanovi Krajského úřadu Jihočeského kraje a přímo jeho se zeptat na budoucnost tohoto dříve kouzelného parku v Radeníně.

 

Schůze byla ukončena 20.45hod

 

Zapsal Kraus Jaroslav

Starosta obce Radenín

Zprávy pro občany

 

S příchodem nového roku 2011 došlo k transformaci Služby cizinecké policie České Budějovice pod Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, kde nově vznik pod novým názvem Odbor cizinecké policie.

     Též od 1. ledna 2011 vešla v účinnost novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.   V souvislosti s touto transformací a novelou zákona Vám v příloze zasílám informace, které jsou důležité nejen pro naši vzájemnou komunikaci, ale též pro ubytovatele a jejich povinnosti, které vyplývají z novely výše uvedeného zákona.

    Přiloženou informaci, prosím, zpřístupněte veřejnosti na informačních střediscích.

Zpracoval:

kpt. Mgr. Radomír Špringer

tel.: 974220288

plk. Mgr. Ivana Zelenáková v. r.

vedoucí odboru

 

Od nového roku se změnily podmínky při provozu, kontrolách a čištění komínů

foto komína

    Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nové Nařízení vlády nahradilo stávající vyhlášku č.111/1981 Sb. a stanoví podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, frekvenci jejich kontrol a čištění. Upravuje také to, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

     Oproti dřívější vyhlášce č. 111/1981 Sb. se výrazně zmírní požadavky na kontroly spalinových cest (komínů). Píši zde o spalování tuhých paliv jako je uhlí a dřevo v kotlích do 50kW. Dříve byl majitel povinen provádět čištění, popřípadě kontrolu 6x do roka, nové Nařízení doporučuje pouze 3x čistit a jednou zkontrolovat.

V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů dochází k nejasnostem v základních pojmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti ke vztahu ke komínům:

ČIŠTĚNÍ – to si může každý majitel s topidlem do 50kW provádět sám minimálně 3x ročně

KONTROLA KOMÍNU – tu musí vždy provádět osoba odborně způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1x ročně.

Na Radenínsku vás mohou oslovit kominíci:

1/ Havel Václav, Náchodská 2675, Tábor

2/ Bažant Josef, Sofijská 2796, Tábor

3/ Sarauer Jan, Bydlínského 238, Sezimovo Ústí

4/ Kuric Milan, Sídliště Míru 926, Pacov

Na revizi komína před uvedením do provozu – kolaudací

Mládek Jiří, Myslkovice 94

Ceny jsou ze zákona smluvní a každá kominická firma do nich musí zakalkulovat i veškeré vedlejší náklady spojené s provedením prací a služeb včetně dopravy.

Orientační cena vyčištění komína včetně dokladu o provedení kontroly 800,-Kč.

K doplnění informace je třeba také vědět, že tyto činnosti jsou v zájmu každého majitele nemovitosti. V případě požáru se jistě i pojišťovny budou zajímat o četnost kontrol komínů a o doklady k provozu topidel v domě. Jde jim o plnění škodné události a výmluva, že vám doklady shořely nebudou nic platná, protože bude ve vašem zájmu si je opatřit od mistra kominíka, který vám kontroly prováděl.

 

Konkrétně jak s komíny na Radenínsku

 

Po spojení s kominíkem panem Havlem je domluva, že týden od 21.2. což je od pondělí, bude se věnovat Radenínsku. Za den stihne udělat 10-15 komínů a podle toho si musí práci zorganizovat. Je na vás občanech, kteří budete mít zájem o jeho práci, nechť se přihlásíte na Obecním úřadu, kde bychom vytvořily seznam zájemců. Počítáme, že by kominík pracoval v přibližných termínech:

21.2. pondělí v Radeníně

22.2. úterý v Radeníně, popřípadě odpoledne v Kozmicích

23.2. středa v Kozmicích

24.2. čtvrtek v Lažanech, Nuzbelech a Hrobech

25.2. pátek v Bítově a v Terezíně

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Chtěl bych v tomto čísle čtvrtletníku upozornit občany, že schránky o kterých jste se již dozvěděli jsou nainstalované. Jde o uzamykatelné schránky, kam má každý občan možnost napsat svoji námitku k práci zastupitelstva obce, k vylepšení služeb pro občany a též náměty pro další možné řešení problémů v dané lokalitě. Umístněny jsou:

     Terezín u prodejny, Bítov na hasičárně, Nuzbely na hasičárně, Lažany na hasičárně a v Kozmicích na vývěsní desce u hasičárny. V Radeníně je plně k dispozici schrána na obecním úřadu.

     Jako starosta budu raději, když s náměty nebo se stížností budete chodit osobně za starostou nebo místostarostou, popřípadě za kterým koliv zastupitelem obce. Nově zasedá zastupitelstvo každé poslední úterý v měsíci, takže podněty se budou řešit každý měsíc.

foto poštovní schránky

 

PLASTOVÝ KONTEJNER NA ŽELEZO

     Na žádost občanů z Kozmic umístníme vedle stávajících nádob na tříděný odpad nádobu na kovový odpad. Jedná se o drobné kovové předměty včetně plechovek od piva a limonád. Doposud jste v Kozmicích na drobný kovový odpad využívali malý kontejner, který slouží pouze na elektroodpad. Nerad bych, aby se na tomto místě objevil větší kovový šrot.

     Za tento podnětný návrh děkuji a věřím, že takto se bude postupovat i v ostatních osadách naší sloučené obce.

 

Zápisy do školy

 

Zápis dětí do 1. třídy na Základní školu v Choustníku se koná

ve středu 19. ledna 2011 od 13.00 do 17.00hodin v budově ZŠ Choustník

(po dohodě je možné dohodnout jiný termín na tel. č. 381 592 120)

 

Zápis dětí do 1. třídy na Základní školu v Chýnově se koná

v pátek 21. ledna 2011od 13.30 do 16.30hodin v budově ZŠ Chýnov

 

- zápis je povinný pro všechny děti, které k 31.8.2011 dovrší 6 let věku

- rodiče nezapomeňte vzít si svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

 

 

 

 

 

 

 

Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu v Radeníně

tabulka výsledků - stolní tenis

Již tradičně na druhý vánoční svátek se v Radeníně v hostinci Na Veselce konal turnaj ve stolním tenisu. Jako v letech minulých se hrálo ve dvou skupinách na dvou stolech. Turnaje se účastnilo 16 hráčů jak z okolí, ale i z Prahy. Každý z účastníků turnaje při závěrečném vyhlášení výsledků dostal malou odměnu, ti nejlepší tradičně poháry.

pořadí:    
1. Valenta 9. Kačírek
2. Tousek st. 10. Schmidt
3. Roll st. 11. Čech
4. Slípek 12. Tourek Jiří, ml
5. Tousek ml. 13. Komárek
6. Roll ml. 14. Tourek Jiří, st
7. Tourek Dan 15. Holub
8. Dvořáček 16. Markvart
Za hladký průběh turnaje, krásné ceny a občerstvení děkují všichni pořadatelé p. Kačenovi