2011

Radenínský čtvrtletník - duben 2011

titulek Radenínský čtvrtletník - duben 2011

SLOUPEK

 

Je tu před námi začátek jara na který se většina z nás nesmírně těší. Zima jak se již zdá zanechala po sobě pouze „prašné silnice“, prázdné zahrádky, holé stromy a suchou trávu na zahrádkách. Mnozí již v lesích připravují palivo, aby bylo co vložit do kotle na konci letošního roku. Jak se zdá, mnozí občané přišli na to, že ořezané větve je možno zhodnotit při výrobě tepla a zde bych chtěl právě apelovat na dobré sousedské vztahy při spalování této suroviny. Když přiložíte do kotle štěpku, koukněte se prosím na komín, co to udělá s vaším okolím. Berte ohledy na sousedy a životní okolí.

Já jako starosta se omlouvám těm, kteří kritizovali navážení ornice do Kozmic a do Radenína. Mnozí z vás přichází na úřad s radou, kde vzít nějakou zeminu. V roce 2002 obec podepsala smlouvu s firmou Stavby silnic a dálnic o uložení několika set kubíků tohoto materiálu. V letošním roce se naskytla příležitost tuto zeminu získat, a proto jsme byli rádi, že nám bylo umožněno získat několik nákladních aut. Problém je vždy, kam tento materiál uložit a následně doba, kdy se bude navážet. V Kozmicích je to na pozemek obce přímo ve vsi, v Radeníně pod vsí u lesa. Myslím, že jsme se s blátem, které v té době vzniklo slušně vypořádali a tudíž dnes je vám všem možno vyhovět. Ještě nějakou dobu nás bude omezovat materiál navezený na parkovišti u Hrobského hřbitova, ale je dohoda s firmou Dřevotvar Chýnov, který čistí rybník Náděj, že tento materiál rádi použijí na hráz rybníka a následně bude jimi opravena i místní komunikace na hřbitov. Chce to jen trochu trpělivosti. Takže jestli jsem někomu touto službou pro obyvatele způsobil nějaký problém, ještě jednou se omlouvám.

Menší problém nastal okolo dětského hřiště, na které jsme dostali nabídku od f. ČEZ, ale ani ta není jistá, protože bude teprve výběr obce, která tuto nabídku bude realizovat. Absolvoval jsem školení ve Strakonicích a věřte mi, že poté  nemám vůbec žádnou chuť se do této akce pouštět. Neříkám však, že by se nějaké řešení nenašlo, ale všechno chce svůj čas (a peníze).

Doufám, že jako občané jste se nezapomněli sečíst k 14. 4. 2011.

 

titulek obecní úřad informuje

První letošní zastupitelstvo obce Radenín se konalo dne 25.1.2011

podle ročního programu a jednalo se o třetí zasedání.

 

Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal. Omluvili se pouze předsedové osadních výborů z Lažan a z Bítova

Starosta přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo koncem prosince 2010 a zároveň vyhodnotil úkoly starosty a místostarosty, které z tohoto zastupitelstva pro ně vyplynuly.Následně byli zastupitelé seznámeni s plněním rozpočtu loňského roku k 31.12.2010.

Plnění rozpočtu k 31.12.2010 na upravený plán 6 198 487,- v příjmech je následující:

Příjmy:   k dnešnímu dni jsou příjmy plněny na 110,30%, což je částka 6 837 188,52 Kč.

Bývalému zastupitelstvu se podařilo, to co si dalo za úkol na začátku svého volebního období.

Doplatit úvěry v bance a vyrovnat se finančně s drobnou provozovnou. Tento závazek se podařilo splnit. Všechny roky pracujeme na Radenínsku s vyrovnaným rozpočtem, který je garantem nezadluženosti obce.

Výdaje: čerpání upraveného rozpočtu je  na 109,95%, což je částka 6 487 066,22Kč

Výdaje obce ke konci roku drobně zatížily náklady na zimní údržbu, kde se nakoupila nová radlice za traktor, posypový materiál a samotné náklady na odklízení zimní kalamity, která nás již stála kolem sta tisíc korun.

Do nového roku si převedeme částku 349 812,45Kč .

Rozpočtová změna č.12 je opět jako v minulosti dorovnáním částky překročení nebo nevyčerpání financí jednotlivých položek do 100%.

 

V dalším bodu programu starosta v krátkosti seznámil přítomné s projektem nového vysokonapěťového elektrického vedení o napětí 400kV, které bude protínat i naše katastrální území u Terezína a v Kozmicích. Jedná se o nadzemní vedení na stožárech z Temelína na Havlíčkův Brod. Dostupná dokumentace zatím řeší vliv na životní prostředí. Dohodnuto bylo veřejné setkání obyvatel dne 7.2.2011 v 19.30 v Terezíně, kde bude možno se seznámit s problematikou stávajícího návrhu.

Do poptávkového řízení na výměnu oken v Kozmicích čp. 5 – obecní byty byly vybrány tři firmy: RS Okna Tábor, LD okna Tábor a OKNA Tábor. Po krátké domluvě bylo rozhodnuto, aby pan Schmidt podrobně zhodnotil nabídky a na příštím zastupitelstvu předložil doporučení.

Též na výběr firmy na prořezávku stromů, kdy se do poptávkového řízení přihlásily tři firmy (z Písku, Prachatic a jedna z Tábora) bude rozhodnutí na příštím zasedání koncem února.

- v krátké diskusi se nejdříve hovořilo o pergole u občanského domu v Kozmicích, kde došlo k návrhu stavby, následnému seznamu materiálu, který je předán na provozovnu, kde se zajistí pořez již požadovaného materiálu. Stavbu bude provádět drobná provozovna ve spolupráci s občany z Kozmic.

- paní Lenka Vaníčková předala dopis starostovi obce, ve kterém popisuje nesouhlas s výstavbou dětského hřiště v Nuzbelech. Opírá se o demografické složení, tzn. počet dětí v dané lokalitě, které budou daný prostor využívat. Návrhuje i druhou variantu – finanční prostředky rozdělit na dvě části.

Následně starosta paní Vaníčkové vysvětlil danou skutečnost. O dětské hřiště bylo teprve zažádáno na základě nabídky NADACE ČEZu, která není nároková. Tato nadace bude teprve vybírat ze žádostí, které dostanou a protože finanční možnosti jsou jistě limitující, rozhodne komise, kam peníze poputují a proto dotaci nelze dělit. Druhá věc je počet dětí v dané lokalitě. Možná je to divné, ale momentálně nejvíce dětí od 1 do 5 let je v osadách Hroby, Nuzbely. Třetí faktor proč právě v Nuzbelech  je pozemek, který vlastní obec a je přímo v sousedství občanského domu čp.4, kde již v současné době je dětmi využívána bývalá knihovna.

- na základě dopisu paní Vaníčkové zastupitelé zvážili možnost využít stávající hřiště v Radeníně u staré hasičárny a vytvořit zde odpočinkovou zónu, kde by byl vytvořen z prostředků obce jakýsi kout pro stávající maminky s dětmi. Vybavení zajistit lavičkami, jednoduchými houpačkami a „prolejzkami“ z materiálu získaného v našich lesích. O legalizaci tohoto nápadu je však nutné rady odborníka z důvodu možných střetů v případě úrazů.

- pan Pavel Černý z Bítova předal kontakt na možného dalšího zájemce v poptávkovém řízení na zdravotní prořez stromů. Jedná se o firmu Zahradní architektura Tábor.

 

Zastupitelstvo obce Radenín č.4 se konalo 22.2.2011 na Obecním úřadu podle programu.

Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal.

Omluvil zastupitele, kteří svoji nepřítomnost ohlásili telefonicky starostovi

 

V úvodním bodě tradičně  starosta přečetl zápis a usnesení z posledního 3.zastupitelstva. Firma Zahradní architektura Tábor byla starostou telefonicky vyzvána k podání nabídky na prořez stromů. Ze strany firmy nebyl k dnešnímu dni zájem se účastnit poptávkového řízení. V rámci zjištění možností výstavby dětského hřiště z vlastních zdrojů se zástupci obce účastní 3.3.2011 semináře k problematice dětských hřišť ve Strakonicích, kde lektoři z Hospodářské komory ČR (Zdeňka Houžvičková a Jiří Antoš) podají informace k dané problematice.

Veřejná schůze k problému nového vedení 400kV z Temelína, které bude protínat i naše území, proběhla 5.2. od 19,30hod v Terezíně. Z celého jednání bylo vydáno vyjádření občanů, které bylo adresováno na MŽP.

Pergola do Kozmic je ve fázi pořezu předem daného materiálu na pile v Ratibořicích.

Poptávkové řízení ve věci výměny oken v obecních bytech v Kozmicích čp.5 byla ze strany pana Michala Schmita dobře připraveno. Vybíralo se z pěti nabídek firem z Tábora. Doporučena je nabídka firmy Kadlec,okna, dveře s.r.o, Husovo nám. 529, 390 02 Tábor. Hlavní důvod je nejnižší cena za stejně nabídnutá okna a dveře.

V poptávkovém řízení na prořez přerostlých stromů v Radeníně se do soutěže přihlásili tři firmy.

Protože cena za prořez byla přibližně stejná zastupitelé vybrali firmu Zahradnictví Krejčí Pavel, Lomená 229, 391 37 Chotoviny, se sídlem v Táboře.

Na úvod diskuse starosta seznámil přítomné s dopisem panu hejtmanovi kraje, kde je poukázáno na neutěšený stav v zámecké zahradě

- zastupitelé vzali na vědomí celorepublikovou akci sčítání lidu, které bude probíhat v měsících březen-duben. Rozhodným okamžikem pro sčítání je půlnoc z 25. na 26.března 2011.

- v dalším bodě diskuse se mluvilo o Policii ČR, obvodním oddělení v Chýnově, kde se pro Radenínsko změnil opět okrskář – prap.David Dvořák

- obec pro občany objednala kominické práce, které u nás na Radenínsku v týdnu od 21.2. bude provádět pan Václav Havel.

- zastupitelé byli seznámeni i s kontrolou hygienické stanice a odboru životního prostředí do usedlosti V Bítově čp.14, která proběhne dne 3.3.2011 od 13.00hod.

- v krátkosti starosta seznámil přítomné i s revitalizací potoka v Kozmicích a to druhé části, kterou by po zrušení Zemědělské vodohospodářské správy mělo přebrat Povodí Vltavy. Jednání na pobočce ve Veselí nad Lužnicí s tamním vedoucím již starosta absolvoval, dne 1.3.2011 je domluvena schůzka s generálním ředitelem, kde by se měl upřesnit další postup prací, případné dofinancování akce obcí.

- pomalu se provádí konečné vyúčtování zimní údržby sezóny 2010/2011. Je objednána ještě posypová drť, která bude uskladněna ve stodole a předběžně se dá vyčíslit činnost zimní údržby - 150 000,-Kč.

 

Zastupitelstvo obce č.5 se konalo 29.3.2011.

Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal.

Omluvil dva předsedy osadních výborů, kteří svoji nepřítomnost ohlásili telefonicky starostovi

 

Po schválení programu pátého zasedání starosta přečetl zápis a usnesení z posledního 4.zastupitelstva. Vítěz poptávkového řízení na výměnu oken na obecní bytovce v Kozmicích čp.5 firma Kadlec dodala smlouvu o dílo a zároveň nahlásila termín výměny – duben 2011. Podobně i firma Zahradnictví Krejčí Pavel, která vyhrála poptávku na prořez stromů v Radeníně  dodala smlouvu o díle a ke konci měsíce březen 2011 práci provedla. Na dnešním zasedání bude v diskusi probrána zpráva o předání práce. Tato zpráva bude zveřejněna na jiném místě čtvrtletníku.

V dalším průběhu jednání bude zastupitelům předán i dopis z KÚ-JČ, což je vlastně odpověď na dopis starosty k problematice zámecké zahrady. Co se týče kontroly životního prostředí a hygieny v Bítově čp.14 bylo písemně sděleno, že prostor a zde chovaná zvířata byla v ten den podle možností vlastníků v pořádku a bylo doporučeno nynější stav udržet, popřípadě zlepšit

Druhá etapa revitalizace potoka v Kozmicích je ve fázi seznamování nového vlastníka (Povodí Vltavy) s problematikou navrženého díla.

Starosta se účastnil jednodenního školení ve Strakonicích ohledně problematiky výstavby a budování

dětských hřišť a o výstupu z tohoto školení informoval přítomné.

Řezivo na pergolu v Kozmicích je již nařezáno a přivezeno z pily z Ratibořic. Nyní je vše ve fázi  přípravy a opracování stavebního materiálu – zabudování patek.

Finanční část programu  hospodaření obce za první tři měsíce roku 2011 je následující: v příjmech na plán ročního příjmu 6 400 000,-Kč je na účtu obce k 29.3.2011 částka 1 323 784,95Kč, což je 20.68% ročního rozpočtu.

Do příjmu bylo mimo rozpočet od KÚ vloženo 2 701,-Kč na pokrytí režie obce na sčítání obyvatel, domů a bytů.

Ve výdajích na plán rozpočtu obce 6 400 000,-Kč je proinvestováno 20,02%  částka 1 281 495,90Kč.

Velká částka byla vynaložena na cesty v Radeníně a v Kozmicích, zaplatil se velký vzorek za pitnou vodu v Radeníně (16 000,-Kč), postupně se platí za ZŠ a MŠ, zimní údržba, zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu  a za úklid veřejných prostranství. V neposlední řadě je financování místní správy podle harmonogramu.

Rozpočtová změna č.1 se v příjmech týká částky na volby a ve výdajích na správu MK a silnic (ještě zimní údržba, čištění MK a již výše zmíněné opravy MK), opravy KD v Terezíně před plesovou sezónou, oprava krovu na OD v Kozmicích.

S hospodařením na drobné provozovně v roce 2010 seznámil zastupitele místostarosta obce. Provozovna jako taková měla výnos celkem 5 634 935,57Kč a když odečteme náklady, které byly ve výši 5 628 043,95 tak provozovně zůstal zisk  6 891,62Kč. Podrobný rozbor je k dispozici na OÚ.

Hůře se hospodařilo v lesích a to hlavně z důvodu nízké ceny dřevní hmoty,  za kterou se v  roce 2010 prodávalo. Výnos z lesa za rok byl celkem 475 234,13Kč (vytěžilo se kolem 300m3), ale  náklady nakonec přesáhly příjmy o 204 417,57Kč. V roce 2011 bude zpracován nový hospodářský plán lesní výroby na dalších deset let a je nám dnes jasné, že těžba v obecních lesích bude značně omezena. Již samotný Lesní plán nás bude stát kolem 80 000,-Kč.

V dalším bodu programu se zastupitelé zabývali žádostí pana Augustýna Rýpara, který v Bítově koupil usedlost čp.5 od místního ZD. Žádost se týkala odprodeje části pozemku č.KN 664/1, což je převážně pozemek pod místní silnicí a zároveň zasahuje i k pozemku č.KN1. Na výše uvedeném pozemku je vybudována studna (neudržovaná), kterou údajně pan Rýpar, jak píše v žádosti, odkoupil. Tato studna byla v minulosti budována na posílení studní v samotném Bítově, nyní údajně slouží pouze pro OD. Není jasné, jak mohl pan Rýpar studni odkoupit, když údajně  ji hloubila obec (dříve MNV) a zároveň je na obecním pozemku. V inventuře obce studna ovšem není. Po krátké diskusi zastupitelstvo rozhodlo věc ještě prošetřit, ale zároveň nedoporučuje jakoukoliv takovouto stavbu prodávat.    

V diskusi zastupitelé jednohlasně odsouhlasili bezúplatný převod cesty na pozemku č.KN 678 v k.ú. Bítov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce

- jednohlasně byl odsouhlasen dokument Smlouva o nájmu zemědělských pozemků dle § 671 a násl. Občanského zákoníku mezi Obcí Radenín a panem Bohuslavem Janů, který legalizuje zemědělskou činnost na pozemcích obce za úplatu 300,-Kč/ha/rok

- starosta obce přečetl přítomným dopis z KÚ – JČ, který reaguje na dotaz obce ohledně zámecké zahrady

-  z podnětu správce rozpočtu zařadil starosta do programu zastupitelstva opět prodeje a též záměry prodeje pozemků fyzickým osobám, které již v minulosti byly odsouhlaseny z důvodu nového systému  zaúčtování (kde je rozhodující datum podepsání smluv a převod peněz) a ještě nebyly vyřízeny.

-  účetní obce předložila termíny vybírání poplatků za odvoz a likvidaci komunálního odpadu,  které budou ve čtvrtletníku zveřejněny na jiném místě

-  zastupitelé z Kozmic požádali o přidání jednoho kontejneru na hřbitov do Hrob – hlavně v době, kdy je na hřbitově nejvíce odpadu – jaro,dušičky a zároveň upozornili na malý tlak vody na zalívání

-  slečna Klejnová připomněla vedení obce na urovnání pozemku za KD v Terezíně-obecní louka

zpráva

 

Zprávy pro občany:

Poplatky za komunální odpad

 

Radenín 13.4.

  7.30 - 11.00  a  12.30 - 14.00

tabulka
Nuzbely 18.4.   8.00 -   9.15
Terezín 18.4. 10.00 - 11.00
Kozmice 19.4.   8.00 -   9.30
Lažany 19.4. 10.00 - 11.00

 

 

 

 

MASOPUST  NA  RADENÍNSKU

obrázky BítovRadenínMerenda dětí

 

Děkujeme za to, že již tradičně 5.března v Kozmicích a následně 12. března v Radeníně byl masopust ukončen průvody po osadách. Letos nám krásně vyšlo počasí a tak nebylo důvodu proč se nepobavit jak v průvodu tak následně na Veselce při pěkné muzice.

Poděkování patří členům SDH v Kozmicích a v Radeníně, kteří se již tradičně starají o hladký průběh těchto veselic. V Radeníně se následně 13.března v neděli dětská část maškar, v rytmu hudby Karla Bělohradského, zatančila na parketě v místním pohostinství.

Věřím, že se všem líbilo a již se těšíme na další takto povedenou zábavu, která je pro všechny naše občany.