2011

Radenínský čtvrtletník - červen 2011

titulek Radenínský čtvrtletník - červen 2011

SLOUPEK

     Je za námi polovina roku 2011. Jsou tu prázdniny, doba tepla a dovolených. Každý má rád tento čas. Ne jinak tomu tak je i mezi zaměstnanci naší obce. Trápí nás však jeden problém, který se přenáší z roku na rok. Jedná se o to, že mnozí občané do dnešního dne nebyli schopni zaplatit poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu.

     Když nahlédnu do Vyhlášky obce č. 1/2009 která tento problém řeší, tak v článku 5 odstavci 1 se praví, že poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června kalendářního roku.

     K dnešnímu dni si svoji povinnost vůči obci nesplnilo ještě 54 trvale bydlících občanů, což je 11 procent lidí, kteří nezaplatili službu, která je v obci povinná. Jak sami jistě víte, jedná se na vyšších místech o navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu až o trojnásobek nynějšího maxima. Jak se potom k povinnosti zaplatit postaví ti, kteří s tím již dnes mají problém. V této souvislosti jsou naopak účetní na obci vyšším kontrolním úřadem trestáni za nesplnění své povinnosti při vymáhání poplatkové povinnosti. Velmi nerad bych přikročil k represivnějšímu vymáhání, což asi v některých případech bude nutné. Převážně jde o občany, kteří tady na Radenínsku nemají pevná pouta a nějaký pořádek je jim naprosto cizí.

     Na začátku měsíce se již tradičně provedou odpočty vodoměrů a následně od srpna by mělo proběhnout finanční vyrovnání. A to máme podle vyhlášky obce ukončit do konce října. Pevně doufám, že tento problém s neplatiči se nebude opakovat i v tomto případě.

     V neposlední řadě chci reagovat na poslední zasedání zastupitelstva obce, kde se znovu otevřela problematika dětského hřiště. Protože nám letos nevyšla ani jedna žádost na dotaci na výstavbu tohoto zařízení, byl na minulém zastupitelstvu starosta pověřen sehnat levnější nabídku. Když pominu i riziko, do kterého jdeme, byla tu nabídka za poloviční cenu, než by byla spoluúčast obce při získání dotace (160tisíc). Navíc, když si před sebe vezmu „Priority“ opozice v našem zastupitelstvu, s kterými šli do voleb, tak cituji:

1.     Realizovat plány na vylepšení situace v oblastech občanských potřeb, kultury a sportu

2.     Naslouchat připomínkám Vás občanů, Vašim potřebám – od juniorů, po maminky s dětmi, přes lidi v produktivním věku až po seniory

     Myslím si, že při hlasování o realizaci zhotovení dětského hřiště, na tuto skutečnost pozapomněli a ke svému předvolebnímu slibu se v tomto případě zachovali tak, jak je to v naší republice nyní v módě.

starosta

titulek obecní úřad informuje

Šestou schůzi zastupitelstva

 v tomto roce zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal.  Zároveň omluvil nepřítomné zastupitele.

     Následně přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo poslední úterý v měsíci březnu, a zároveň zhodnotil úkoly, které z těchto jednání byly jednotlivě a adresně určeny.

     Začátkem dubna (7. 4.) obdržela obec Radenín schválenou dotaci na opravu stávajících lesních cest,

které jsou na pozemcích obce Radenín. Dotace byla z Programu rozvoje venkova ČR a byla ve výši 634.987.00Kč. Spoluúčast na tomto projektu však činí 35% (1,622.246,-Kč), což je proti dříve slíbených podmínek úplně o jiných penězích. Zastupitelé zvážili danou skutečnost, včetně výše dotace a rozhodli se za těchto podmínek grant nepřijmout. Jde o velké peníze a zároveň o práci, která je finančně v projektu značně nadhodnocena.

     Již na 5. zasedání zastupitelstva obce se projednávala žádost pana Augutina Rýpara o prodeji části pozemku č. KN 664/1 v k. ú. Bítov. Rozhodnutí o prodeji se odložilo do doby, kdy se vyjasnila situace se studněmi v Bítově. Bylo zjištěno, že dotčená studna na pozemku, o který má pan Rýpar zájem, byla opravdu vybudována pro stavení čp. 5, včetně hospodářských budov. Nic tedy nebrání část pozemku, o který má pan Rýpar zájem po zaměření, které si nechá zpracovat, pozemek prodat za cenu 21,-Kč/m2.

     V diskusi starosta předběžně seznámil zastupitele se skutečností, že obec získala od Jihočeského kraje i potřebnou dotaci na opravu střechy na stodole. Podrobnosti budou projednány v zastupitelstvu až po oficiálním oznámení o získání dotace od KÚ-JČ.

- podobně se bude jednat i o finanční pomoc, kterou obec dostane od Mikroregionu Táborsko na pořízení světelných radarů, které by se měly umístnit v Radeníně.

- zastupitelé odložili rozhodnutí na konání koncertů jak v kostele sv. Markéty, tak i v kostele v Hrobech. V Radeníně by se jednalo o klasický varhanní koncert pořádaný v rámci Českého varhanního festivalu, kdy interprety jsou vynikající profesionální varhaníci z Čech i ze zahraničí. Druhý koncert v Hrobech by se uskutečnil u příležitosti 130let od narození houslisty a dirigenta Aloise Pravečka, rodáka z našeho kraje, jehož otec byl ředitelem kůru v kostele v Hrobech.

- jako poslední bod v diskusi se jednalo o dopis, který byl na obecní úřad zaslán paní Mgr A. Danielou Řeřichovou. Paní Řeřichová je spolumajitelkou usedlosti v Kozmicích čp. 11 a obrátila se na zastupitelstvo ohledně navezené zeminy na sousední pozemek v Kozmicích. Zastupitelé pověřili starostu paní Řeřichové odpovědět na dotaz.

 

Další jednání zastupitelstva, a to sedmé,

zahájil a řídil tradičně starosta obce, který všechny přivítal. Omluvil zastupitele, kteří svoji nepřítomnost ohlásili telefonicky starostovi.

     Na úvod jednání starosta přečetl zápis a usnesení z 6. zasedání. Zastupitelům přečetl i odpověď na dopis paní Řeřichové z Kozmic ohledně skládky zeminy u jejich rekreačního domku. Do konce měsíce května měla být ukončena akce pergola Kozmice, což se povedlo, tudíž patří poděkování všem zainteresovaným a hlavně zaměstnancům DP.

     V bodě hospodaření s rozpočtem do konce května bylo patrné ze sestavy, že příjem peněz není takový, aby pokryl vydání. Takže v poslední době leží na úřadě některé neproplacené faktury. Je však otázkou času, kdy se situace zlepší, protože do konce května měli fyzické osoby zaplatit domovní a pozemkovou daň, která se postupně přes Finanční úřad celá převede do rozpočtu obcí.

     S výstavbou pergoly u občanského domu v Kozmicích souvisí i rozpočtová změna č. 2 a 3/2011. Cena stavby přesáhla předpokládanou cenu, a tudíž správce rozpočtu byl nucen převést finance z jiných položek. Jen pro zajímavost pergola stála 80 000,-Kč.

     Na základě kontroly nadřízeného orgánu 28. 3. 2011, kdy byla provedena kontrola hospodaření obce v roce 2010. Nebylo shledáno závažného pochybení, zastupitelé odsouhlasili závěrečný účet. V tomto bodě zastupitelstvo schválilo dohodu mezi obcí Radenín a panem Janů Josefem, Ten je jedním z vlastníků pozemku pod obecní stodolou, kde drobná provozovna skladuje posypový materiál a vozidla sloužící při službách obce. Pan Janů daruje pozemek pod stodolou obci za provedení kanalizace a výstavby jímky u domu čp. 59.

     Pan Janáč Petr z Nuzbel čp. 1 zažádal zastupitelstvo o prodej pozemku č.KN 1363 v k.ú. Hroby. Protože je nejasné vlastnictví tohoto pozemku, starosta prověří pozemek na Katastrálním úřadu, a tudíž další jednání se přesouvá na příští zastupitelstvo.

     Starosta připravil do jednání smlouvu obce Radenín s panem Petrem Janáčem, Nuzbely 1 o nájmu zemědělských pozemků dle §671 a násl. Občanského zákoníku. Jedná se o pozemky v k. ú. Hroby č. KN 1375/1 a v k. ú. Radeníně, KN 629/1, 836/5, 836/10, 836/15, 836/16, 797/4, 797/5, 736/6 o celkové výměře 13 408m2 na dobu 5 let za cenu 300,-Kč/rok/ha.

     Jeden bod programu byl přesunut z minulého jednání zastupitelstva. Jednalo se o dva koncerty v kostele Hroby a v kostele Radenín. Zastupitelé měli měsíc na rozmyšlení, zdali tyto dvě akce zafinancovat z rozpočtu. Výsledkem debaty bylo zamítavé stanovisko tří z pěti zastupitelů.

Diskuse:

- zastupitelstvo odmítlo spolufinancovat další práce v Radenínském kostele (50 000,-Kč na spoluúčast na dokončení restaurování fresky v kopuli).

- protože obec nezískala ani jednu dotaci na výstavbu dětského hřiště, hledá se další možnost jak vyhovět maminkám s dětmi a pořídit toto zařízení za podstatně nižší finance. Starosta přednesl další návrh a má do příštího jednání dodat nabídku.

- obec obdržela od firmy ČEPS s. p. dar, za který pořídí mulčovač trávy za traktor Z 6245, který bude řešit sečení talut, popřípadě různých menších travnatých ploch. Starosta dostal od zastupitelů souhlas tento obchod uskutečnit, pokud možno v co nejkratším termínu, aby se mohlo začít se sečením trávy kolem místních komunikací.

- pitná voda se chloruje. Vzorky byly odebrány u všech místních vodovodů a zatím výsledky jsou uspokojivé. Drobná provozovna vyčistí a případně opraví sběrné studny v prameništi Kozmice, kde, podle hydrologa, je nutná rázná úprava stávajícího sběrného systému.

- v závěru schůze zastupitelé krátce diskutovali o vysokých nákladech při svozu komunálního odpadu, odběru pitné vody a následně i o zvýšení nájemného v obecních bytech v Kozmicích. Toto vše vede k nutnému navýšení cen jednotlivých komodit i u nás na Radenínsku. Proto je nutné tuto otázku podrobně probrat na příštích jednáních v zastupitelstvu obce.

 

Již 8. zasedání, zastupitelstva se konalo 28. 6. 2011.

Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který přivítal 100% účast zastupitelů a pravidelně přítomné předsedy osadních výborů z Lažan, Bítova, paní Taťounovou a pana Valentu ml.

    Ve druhém bodě programu si zastupitelé připomněli minulé jednání, starosta zastupitelům předložil nabídku zhotovení dětského hřiště od firmy truhlářství Václav Kaňka, kde cena se pohybovala kolem 80ti tisíc. Mulčovač trávy je již v provozu a k dnešnímu dni máme na Radenínsku vysečené veškeré krajnice kolem MK. Co se týče dalšího úkolu, který měl starosta, nájemné v obecních bytech v Kozmicích, bylo postupováno podle zákona č. 180/2009Sb., a zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Podle přílohy č. 3, kde pro Jihočeský kraj a osady do 1 999 obyvatel, je nárůst nájemného do 31. 2. 2012 až na 22.67Kč/m2. V letošním roce 2011 tudíž obec Radenín počítá s nárůstem nájemného z 1m2 v obecních bytech na částku 17,35Kč. Podle tohoto klíče budou zpracovány dodatky ke smlouvám se dvěma nájemníky.

     Finanční situace se v účetnictví obce změnila oproti minulému měsíci. Jsou vyplaceny veškeré pohledávky, jsou i peníze na štěpkovač, který je již pro obec připraven k odebrání. V příjmech do rozpočtu je plnění na 44.54%, což je částka 2 850 690,48Kč. Naopak vyčerpáno máme 44,66% částka 2 858 003,60Kč. Do rozpočtu je zaúčtovaná i částka 187 000,-Kč, s kterou nebylo původně do rozpočtu počítáno a je vyúčtována jak v příjmech a následně hned byla použita na zaplacení mulčovače. Ze sestavy je patrné, že již v polovině roku je čerpáno 60% plánované částky na svoz a likvidaci komunálního odpadu, což nám napovídá, že náklady na tuto činnost se opět navýšily (skládkování a cena nafty). Je proto nutné se i touto problematikou na některé příští schůzi zastupitelstva zabývat.

     Rozpočtová změna č.4/2011 se bude hlavně týkat částky 187 tisíc v příjmech a zároveň ve výdajích

     Dále se zastupitelstvo zabývalo prodejem pozemků č.KN 130/4, 664/1,129/2 v k.ú. Bítov o celkové výměře 387m2  paní Janě Vejsadové, bytem Bítov čp.14. Žádost byla zamítnuta především z důvodu nedodržování celkového pořádku jak na soukromém pozemku rodiny, ale především nepovoleného užívání obecních pozemků, o které nyní paní Vejsadová žádá. I přes několikanásobné upozornění ze strany obce o nápravu stávajícího, nebylo nikdy tak učiněno a proto hrozí v případě prodeje těchto pozemků o nekontrolovatelný a neúnosný stav v okolí domu čp.14 v Bítově.

I další prodej pozemků ze strany obce byl zamítnut. Jedná se o žádost pana Janáče Petra z Nuzbel čp. 1, který zažádal zastupitelstvo o prodej pozemku č.KN 1363 v k.ú. Hroby. Protože se ve skutečnosti jedná o pozemky PK 1363 (vlastníkem je pan Dvořák Milan) a PK 1347 díl1,   což je celý pozemek od cesty ke Klíšťováku až prakticky k transformátoru v Nuzbelech, bylo by třeba geometrické zaměření, jehož cena by k velikosti prodávaného pozemku byla nepoměrně vysoká. Navíc je pozemek podmáčený a v zimě slouží v případě kalamit v daném úseku jako únikový. Proto zastupitelé rozhodli o bezúplatném užívaní ze strany pana Janáče.

 

Diskuse:

- řešila se žádost pana Jiřího Valenty ml., který koupil hospodářské budovy (kravín) budovy čp. 5 ohledně pozdržení již dříve odsouhlaseného prodeje části obecního pozemku, na kterém je umístněna studna, kterou údajně od ZD Hroby koupil pan Augustin Rýpar, nyní majitele obytného stavení čp. 5. Celá věc se točí právě kolem zmíněné studny a následně dalšího příslušenství celého areálu. Pan Valenta požádal zastupitele, aby prodej části obecního pozemku pozastavili z důvodu nevyjasněných majetkových vztahů v areálu bývalého statku.

- starosta přítomné informoval o plánovaném koncertě v místním kostele při příležitosti poutě v Radeníně. Jedná se o 16. 7., což je sobota, kdy od 17.00hod bude klasická mše a následně od   18.00hod  proběhne koncert, na kterém bude hrát na varhany pan Blabla.

- může se dořešit administrativně i dotace na opravu střechy stodoly, protože je již k dispozici soudní odhad nákladů na plánovanou akci, kterou provede místní drobná provozovna se svými zaměstnanci a vlastní technikou.

- po celozávodní dovolené se plánuje i začátek oprav místních chodníků v Radeníně

- dne 16. 6. proběhne v Radeníně  předpouťová zábava (organizují ji, kdo jiný než místní SDH) následně v neděli pouť, kam nám přislíbil pár atrakcí pro děti pan Habich

- v tomto termínu se v Kozmicích na hřišti uskuteční další kolo Táborské ligy v požárním sportu

- na začátku července budou provedeny odpočty vodoměrů a při této příležitosti se hovořilo o pitné vodě. Zastupitelé z důvodu stále se zvyšujících nákladů na provoz pitné vody, včetně odpadové, odsouhlasili jednomyslně navýšení ceny vody na částky 15,-Kč za pitnou vodu a 10,-Kč za stočné.

- od 11.  6.  do 17. 6.  má starosta dovolenou; na DP je dovolená po pouti od 18. 6. do 24. 6.

- na závěr jsme se v diskusi vrátili k otázce pořízení dětského hřiště. Z dlouhé diskuse vyplynulo nabídku od Václava Kafky nebrat, postačující je prozatím na hřiště pod starou hasičárnou postavit dvě lavičky

- starosta přednesl krátkou zprávu z republikového zasedání Sdružení místních samospráv, kterého se účastnil 17. 6. 2011 v Benešově.

 

Schůze byla ukončena 20.30hod

Zapsal Kraus Jaroslav

Starosta obce Radenín

Zprávy pro občany:

 

Krátce k pitné vodě

 

     Nebude pro občany nic nového, když zopakuji, že naše sloučená obec vlastní vodovod v Terezíně včetně vodojemu, v Radeníně včetně vodojemu nad Radenínem u Šípů, vodovod v Hrobech, který slouží pro obyvatele Hrob, Nuzbel a části Lažan včetně kravína v Lažanech. Druhá část osady Lažany má svůj vodovod a v neposlední řadě je více jak rok celý vodovod v Kozmicích, který nám bezúplatně převedlo místní ZD Hroby. Toto je věc nám všem známá.

     Co však mnozí nevíte, vodovod v Radeníně, Hrobech a v Kozmicích má již instalované a odzkoušené automatické zařízení na zkvalitnění vody, které ve vodě ničí veškeré škodlivé bakterie. Dávkovací zařízení je poháněno trakční baterií, která podle momentálního odběru vody (což řídí hlavní vodoměr), umožní dávkovači dodat do potrubí dávku zředěného 10% chlorňanu sodného. Toto zařízení se plánuje i do Lažan, pokud se nám povede vyměnit v letošním roce zbytek azbestového potrubí, které vede z vodojemu.

     Ale proč vlastně píši do čtvrtletníku tento článek. V letošním roce jsme se zaměřili hlavně na pitnou vodu v Kozmicích. V době, kdy prameniště a samotný vodojem patřil místnímu ZD, byla obec nucena legalizovat veškerou těžbu vody a tím provést majetkové přiznání staveb kolem pitné vody, vyřídit řádná povolení na těžbu vody, přiznat odebrané množství vody i na Finančním úřadu, provést smluvní vztahy na obchod s pitnou vodou mezi občany a obcí a mnoho dalších maličkostí, které pitná voda v obci musí splňovat.

     Díky spolupráci s pracovníky, kteří se kolem pitné vody točí profesionálně, můžu dnes z pozice starosty říci, že v tomto směru se na obci v Radeníně povedl kus dobré práce. Krajská kontrola, která nám původně jela vyměřit mnohatisícovou pokutu, neshledala na tomto úseku žádných závad a naopak jsme byli pochváleni. Méně pochval jsem jako starosta slyšel od hydrologa, který mapoval prameniště pitné vody nad Kozmicemi. Nebylo vůbec jednoduché jímky najít a následné zjištění jejich stavu bylo žalostné.

     V těchto dnech pracovníci drobné provozovny všech 18 jímacích jímek obešli, některé zrušili, jiné vyčistili a můžeme říci, že i díky majiteli pozemku pana Štamberka (je s ním uzavřena smlouva o vstupu na jeho pozemky), který trpí tuto veřejnou stavbu na svém pozemku, je dnes vodovod ve stavu, za který se nemusíme stydět, a hlavně nebude problém případné kontroly přivést do těchto končin. Chybí pouze cedule s upozorněním na zdroj pitné vody, popřípadě oplocení některých pramenišť, která jsou v blízkosti veřejných cest jako je prameniště v Terezíně.

     Nakonec celého povídání nesmí chybět ani povídání finanční. Jsou stále mezi námi i takoví, kteří tvrdí, že voda teče z kopce a to nic nestojí. Proč za ni platit?

     Práce drobné provozovny není také zadarmo. Již samotné udržení dobrého stavu kolem studní stojí nemalé prostředky (jeden dělník: 200Kč/hod). Výměna nebo opravy skruží, popřípadě prasklých vík, benzin při sečení trávy v prameništi a v okolí, i samotný chlorňan sodný jsou těmi malými finančními zátěžemi na cenu vody. Opravdové náklady jsou ve vzorcích, které musíme podle zákona brát ke kontrole, 2,-Kč z každého kubíku odebrané vody pro FÚ, nákup dalšího chlorovacího zařízení a jeho instalace (20.000,-Kč), výměny azbestového potrubí v Lažanech a následně v Terezíně budou nás stát v budoucnu stotisícové položky. Otázka je i nad rybníkem Vodárna, u kterého jsou prameny radenínského vodovodu.

     Podívejte se kolem sebe, co stojí již voda kolem nás. Berte již na vědomí, že voda se v budoucnu stane velmi cenným obchodním artiklem a doufejme, že ji také nikdo nezprivatizuje pro cizí mezinárodní firmy. V Táboře je již vodárenská společnost v majetku jedné západní země a cena za kubík je vyšší než 60,-Kč. Proto neříkám, šetřete vodou, ta v případě nadbytku ve vodojemech stejně od nás odteče, ale chovejme se k ní a k celému okolí kolem pramenišť jako slušní spotřebitelé, kterým není lhostejné jak naše voda chutná. 

starosta

 

Jak třídíme odpad v Radeníně...

tabulka úspor CO2

 

Jindřich PRAVEČEK

foto Jindřich Praveček

     Jindřich Praveček starší se narodil 1. 3. 1885 v Hrobech u Radenína v tehdejším Rakousku-Uhersku. Se svými sourozenci se narodil v hrobské škole ve staré a známé hudební rodině. Jeho dědeček i otec byli řídícími učiteli a řediteli kůru v obci Hroby u Tábora. Takže bylo samozřejmostí, že syn Jindřich od otce zdědil hudební základy, učil ho na housle, violu, klavír a varhany. Do základní školy chodil v Hrobech, kde se svojí rodinou i bydlel přímo ve škole. Měšťanskou školu navštěvoval v blízkém Chýnově, kde jeho začátky ve hře podchytil ředitel školy František Neruda.

     V roce 1900 nastoupil ke studiu na vyhlášeném učitelském ústavu v Soběslavi, kam se jeho otec odstěhoval v roce 1901 do výslužby. Jindřich po absolvování učitelského ústavu nastoupil po čtyřech letech studií na své první učitelské místo v Osíku o Litomyšle. Učitelský ústav v Soběslavi byl znám svou hudební činností a tradicí. Pro hudbu nadšený Jindřich Praveček tady záhy vynikal ve hře na klavír, varhany, violu, housle, i jako dirigent a organizátor studentských hudebních produkcí, vzdělávacích besídek a to zejména o prázdninách. Také již bezvadně doprovázel na klavír koncertní skladby znamenitých houslistů, svého bratra Aloise, Ing. Quido Dittricha, Ervína Schücka a jiných. Odborně se vzdělával u profesora Františka Nováka a mimo to studoval v letech 1902-1904 skladbu u hudebního skladatele profesora Arnošta Prause.

     Dále působil na lanškrounském okrese, a to od roku 1905 v Čermné, Bystřeci a od roku 1906 Výprachticích. Zde byl 14 let a kromě učitelského povolání pracoval jako jednatel Národní jednoty severočeské, režisér divadla a knihovník a také řídil žákovský orchestr a pěvecký sbor mládeže. Pořádal s ředitelem K. O. Hubálkem vzdělávací besídky pro mládež a pro dospělé. Založil Pravečkovo smyčcové kvarteto, se kterým často jezdil koncertovat v širším okolí. Byl také zakladatel Sokola ve Výprachticích. Byl uznávaným pro svoji vynikající hudební paměť, lehkou chápavost hudební teorie, čtení z listu a houževnatou píli. Při úmrtí Antonína Dvořáka v květnu 1904 byl učitelským ústavem vybrán, aby přednesl obšírnou přednášku o životě a skladbách tohoto hudebního skladatele u příležitosti smuteční tryzny.

     Jako sbormistr vystupoval ve slavnostním představení, kterým byla opera Bedřicha Smetany Tajemství, kterou nastudovalo a provedlo Orchestrální sdružení v Ústí nad Orlicí u příležitosti otevření nové budovy divadla v září 1936. Z jeho iniciativy se začaly pořádat „Dny národních písní“. Jinřich Praveček jako skladatel napsal zejména skladby pro mužské, ženské, dětské a smíšené sbory. Také četné písně a mnohé úpravy písní pro různé sbory, kantátu „Slavný den“ pro smíšený sbor a symfonický orchestr, dále skladby komorní, církevní-chrámové, orchestrální a též doprovodné k tělocvičným vystoupením.

     Jindřichu Pravečkovi udělila Cecilská hudební jednota čestné členství. Za zásluhy o český zpěv byl jmenován prvním čestným členem českotřebovského spolku Bendl. Oceněn byl čestným diplomem Národní jednoty severočeské v Praze. V roce 1965 byl jmenován čestným občanem města Česká Třebová.

     Jinak Jindřich Praveček vychoval se svoji manželkou tři děti, z nichž pokračoval v hudební rodinné tradici zejména syn Jindřich (1909-2000), který byl jmenován kapelníkem na Vojenské hudební škole v Praze a v roce 1950 kapelníkem Ústřední hudby československé armády. Autor řady pochodů, skladeb pro dechové orchestry, úprav národních písní pro sóla, sbory a orchestry. Jeho jméno nese ve svém názvu od roku 1997 Základní umělecká škola Jinřicha Pravečka v Lanškrouně a od roku 2003 Základní škola Jinřicha Pravečka ve Výprachticích.

 

Text vybrán z díla Láska k Vlasti Heleny a Jaroslava Ženíška a dalších dostupných informací.