2010

Radenínský čtvrtletník - prosinec 2010

titulek Radenínský čtvrtletník - prosinec 2010

Sloupek

Vážení občané,

     jako staronový zvolený starosta obce Radenín bych vám nejdříve chtěl poděkovat, že jste přišli k volbám ještě ve větším počtu než před čtyřmi lety. Zároveň se chci omluvit těm, kteří poté nemohli pochopit přepočtený výsledek voleb. Na ustavujícím zasedání a na prvním pracovním jednání nového zastupitelstva jste se sami mohli přesvědčit, že i v tomto složení vám můžu slíbit, že se přičiníme o to, aby činnost obce i nadále plnila svoji činnost tak, jak nařizuje zákon o obcích, tak jak jsme slíbili ve „Slibu“každého zastupitele. Emoce jsou za námi, nyní je tu realita. Musíme rozumně sestavit rozpočet na rok 2011, následně se vyrovnat se zimou a v roce 2011 pokročit v realizaci některých projektů, které máme připravené.

     Nyní již není potřeba se obracet zpátky (to jsem zhodnotil již jiným způsobem), ale dívat se na další příští čtyři roky.  Nové zastupitelstvo dostalo od vás mandát pro zajištění základních potřeb občanů, pro kulturní a sportovní vyžití v našem regionu. Mohu však předeslat, že nás nečeká lehké období, kdy nebude vůbec jednoduché sehnat finance z dotací evropské unie, státu nebo kraje. Přišla však mezi nás do zastupitelstva nová krev, která má ve svém programu též řešení, jak sehnat finance na některé projekty. Věřím, že se i s pomocí půjček od bank dopracujeme k finančnímu zajištění k realizaci stěžejních veřejných zakázek.

     Stojíme na nové startovní čáře a je pouze na rozhodnutí nejvyššího orgánu obce, co bude pro něj prioritou, co bude více důležité, co bude méně důležité pro občana Radenínska. Dali jste hlas lidem, o kterých si myslíte, že to s vámi myslí vážně, že budou přínosem v činnosti nejvyššího orgánu obce, že nebudou pouze nečinnými figurkami na jednáních v orgánu obce Radenín.

     Jako nový starosta si přeji,  aby jste se vůči sobě chovali jako praví sousedé, pokud je to možné, pomohli si v nesnázích,  chovali se i ke svému okolí  jako správní hospodáři, starali se o pořádek nejen doma, ale i ve svém okolí.  Sami si někdy ani neuvědomujeme, v jaké krásné krajině žijeme. Proto naslouchejte chalupářům, proč se k nám na Radenínsko rádi vrací a žijí, ve svém volném čase, mezi námi.

     Obec se svou provozovnou je tu pro vás. Rádi pomůžeme řešit věci, které jsou nad vaše síly, tak jak tomu bylo doposud. Obracejte se na své zvolené zastupitele, kterým jste dali důvěru, a chce se mi věřit, že vás nezklamou.

starosta

titulek obecní úřad informuje

Ustavující zastupitelstvo se konalo 9.listopadu 2010 od 19.00hod

 v zasedací síni obecního úřadu v Radeníně.

 

     Podle pravidel by ustavující schůzi zastupitelstva obce Radenín měl vést nejstarší zvolený člen zastupitelstva a tím je pan Kratina. Ten však souhlasil, aby schůzi vedl druhý nejstarší člen zvoleného zastupitelstva a tím je stávající starosta. Ten nejprve přítomné přivítal a obyvatelům poděkoval za důstojný průběh voleb, kterého se účastnilo více voličů, než tomu bylo před čtyřmi roky.

     Protože byla přítomna nadpoloviční většina,  nově zvolených zastupitelů, bylo ustavující   zasedání  usnášeníschopné. Zapisovatelem zasedání byla jmenována slečna Klejnová Lucie, nejmladší členka zastupitelstva.

     Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl následně jednomyslně schválen.

Zastupitel Schnidt následně požádal program rozšířit ještě o dva body:

1/ zpochybnění výsledku voleb ze strany poslance Kratiny a poslance Kopeckého, kteří jsou zaměstnanci obce.

2/ navrhuje, aby obec Radenín jmenovala Radu obce.

 

     Zastupitelé následně odhlasovali, že tyto dva body se budou probírat po diskusi.

     Ověřovateli zápisu ustavujícího zasedání jsou navrženi Janů Jan,  Schmidt Michal.

     Mandátová, volební a návrhová komise pracovala ve složení Ing. Fišer Jan st, Pošvář Vít, Bartáček František.

 

     Jakmile byla komise zvolena, starosta přerušil jednání, aby mandátová komise mohla přezkoumat  pravost výsledku voleb dle materiálů dodané předsedou volební komise.  Výsledek ověření platnosti voleb na jednání přednesl předseda mandátové komise Ing. Fišer a konstatoval, že nebylo shledáno pochybností s průběhem a výsledkem voleb.

 

     Protože zastupitelé byli řádně zvoleni, ale svoje funkční období mohou řádně vykonávat až po složení slibu, následovala tato důležitá část ustavujícího zasedání. Následný postup je podle zákona č. 128/2000Sb., zákona o obcích: slečna Klejnová přečetla znění slibu a následně každý zastupitel na vyzvání předsedajícího přistoupil k podpisu slibu. Než podepsal slib, pronesl každý slovo „SLIBUJI“.

 

     Volbu starosty řídil předseda volební komise. Hlasováním se rozhodlo, že volba bude veřejná. Ing. Fišer vyzval zastupitele, aby oznámili kandidáty na starostu. Za jednotlivé nezávislé kandidáty poslanec Jan Janů navrhl pana Krause.

 

     Protože nebyl protikandidát, byl Jaroslav Kraus jednomyslně zvolen starostou obce Radenín.

Do funkce místostarosty byli navrženi dva kandidáti. Pan Kopecký a pan Schmidt. Většinou hlasů se místostarostou na příští volební období stal pan Zdeněk Kopecký.

     Volbu finančního, kontrolního a vesnických výborů již vedl nový starosta. Hlasovalo se kompletně, vždy o celém výboru:

 

Finanční výbor: předseda Halml Luboš, členové Pletichová Romana, Kratina Vladimír.

Kontrolní výbor: předseda Janů Jan, členové Klejnová Lucie, Komárek Miroslav.

 

Do osadních výborů byli voleni pouze předsedové:

Radenín Kopecký Zdeněk,

Terezín Klejnová Lucie,

Bítov Bartáček František,

Lažany Pošvář Vít,

Hroby-Nuzbely Halml Luboš,

Kozmice Pletichová Romana

 

     V dalším bodu programu si neuvolnění zastupitelé odhlasovali výši odměny za výkon funkce. Jednohlasně si odhlasovali částku jako předchozí zastupitelé 300,-Kč/měsíc.

Též hlasování o tom, zda-li starosta a místostarosta budou i nadále ve svých funkcích uvolnění, byla jednoznačná pro. Místostarosta i nadále je pověřen vedením hospodářské činnosti obce na drobné provozovně a starosta i místostarosta jsou odměňováni podle nařízení vlády č. 614/2006 Sb.

     V diskusi reagoval pan Petrů Jan na doplňující otázky do programu. Zda-li je etické a důvodné složení mandátu zaměstnanců pana Kopeckého a Kratiny. Tento problém již řešil za doby, kdy vykonával funkci starosty. Po prověření skutečností nestálo nic tomu, aby tito dva členové nového zastupitelstva (ale i předcházejícího) své funkce mimo své zaměstnání ještě vykonávali, protože se neporušuje zákon č. 491/2001Sb a to paragraf 5 odst.3, kde se píše: funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná podle odst.2 pouze za podmínky, že by zaměstnanec vykonával přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou a to se ani v jednom případě nejedná.

Na druhou doplňující otázku ohledně Rady obce pan Petrů přítomným vysvětlil: počet členů Rady musí být vždy lichý, při čemž nejméně má 5 a nejvýše 11 členů. Tento počet nesmí být vyšší  než činí jedna třetina členů obecního zastupitelstva. V obcích, kde obecní zastupitelstvo má méně než 15 členů se obecní Rada nevolí a úkoly, které by jinak plnila, zabezpečuje starosta.

Dále v  diskusi na podnět zastupitele Schmidta zastupitelé doporučili vedení obce, aby ve všech osadách byly umístněny schránky na případné připomínky a náměty od občanů. Doporučeno a schváleno bylo i svolávat zastupitelstvo každý měsíc. S návrhem všichni zastupitelé souhlasili, tato změna bude zapracována do Jednacího řádu zastupitelstva obce Radenín, který bude projednáván na příštím zasedání 23. 11. 2010.

Po skončené diskusi byl předseda návrhové komise požádán, aby přítomné seznámil s návrhem usnesení z dnešního ustavující zasedání. Zastupitelé tento návrh jednohlasně odsouhlasili.

     Závěr zasedání provedl nově zvolený starosta krátkým proslovem k občanům.

 

1. pracovní zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo 23. 11. 2010 od 19.00hod na obecním úřadu v Radeníně.

 

Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal.

 

     Na začátku jednání starosta přečetl zápis a usnesení z ustavujícího zasedání, ke kterému nebylo připomínek. Pouze upozornil, že požadavek na instalaci schránek na případné připomínky občanů se dají do usnesení z tohoto zasedání.

 

Plnění rozpočtu k 23.11.2010 na plán 5 900 000,- ve výdajích i v příjmech je následující:

 

Příjmy:   k dnešnímu dni jsou příjmy plněny na 104,10% což je částka 6 141 869,77Kč.

   

     Navýšení přes sto procent, mimo jiných drobných příjmů, je hlavně o částku více jak sto tisíc korun za vedení státní správy na našem úřadu. Tato navýšená částka byla do rozpočtu zapsána až po schválení našeho rozpočtu v lednu letošního roku, kdy nám ji krajský úřad poslal na účet.

 

Výdaje: čerpání rozpočtu je na 98,91%, což je částka 5 835 722,46Kč

 

     V této rozpočtové části se prováděly práce běžné údržby na KD v Nuzbelech a OD v Lažanech, při instalaci kamen na tuhá paliva; konečně se nám podařilo dokončit i opravu kanalizace v Lažanech, finanční prostředky jsme převedli na dokončení střechy kostela v Radeníně, opravu obecních budov a opěrné zdi ve stodole v Radeníně. Většinou se tyto větší investice promítly do rozpočtové změny č.10,  kde se ještě proúčtovaly finance,  které obec dostala na volby do zastupitelstev obcí.

Jednací řád zastupitelstva se na toto volební období změnil pouze v jednom bodě a to v četnosti zasedání zastupitelstva. Bylo odhlasováno všemi hlasy, že zastupitelé se budou scházet každé poslední úterý v daném měsíci.

 

     Následně vypadá i Plán zasedání zastupitelstva v Radeníně na rok 2011, který obdržel každý zastupitel. Jsou do něj zapracovány první a druhé zasedání v letošním roce.

 

     Do inventární komise byli jednohlasně odhlasováni tito členové: předseda Kopecký Zdeněk, členové Bartáček František, Pošvář Vítek, Burian Ladislav.

 

     Místostarosta seznámil zastupitelstvo s plánem lesní výroby na rok 2011:

 

     těžba dřeva 420múmyslná a k tomu 40mtěžba nahodilá; vyklízení klestu 0,6ha; zalesnit musíme 0,74ha a k tomu vylepšit 0,46ha. Na to budeme potřebovat celkem 5 400ks sazenic smrku a 2 100ks sazenic buku. Co se týče ochrany lesních kultur výměra 3,9ha se bude natírat proti okusu zvěří, vyžínat je třeba 4,3ha a nakonec ochrana proti  hmyzu se bude aplikovat na 0,74ha. Prořezat se musí v příštím roce 2,4ha a probírky se provedou na 0,73ha. Pořídit musíme 10 lapačů na ochranu proti kůrovci.

     Na tvorbě rozpočtu se začalo pracovat na pracovišti správce rozpočtu, který se musel dostat na částku příjmovou. To jsou peníze, s kterými můžeme v příštím roce počítat v hospodaření obce.

 

     I přes to, že se dnes neví, o kolik budou rozpočty na příjmech kráceny, byla v příjmech spočítána částka 6 100 000,-Kč. Tato částka vychází z té skutečnosti, že se v příštím roce nezdraží pitná voda, komunální odpad ani daň z nemovitostí. Jinak konečná podoba rozpočtu na rok 2011 je stále otevřená. Do konce roku, dokud nebude rozpočet schválený, je možno s jednotlivými položkami pracovat jak z pozice zastupitelů, tak i občanů. Položky paušálních sazeb, což jsou výdaje za školné, elektrickou energii, komunální odpad a podobně jsou dané. Návrh rozpočtu je zveřejněn v tomto čísle čtvrtletníku, ve vývěsní skříni obce a na „webových stránkách“ obce.

     V příštím roce chceme konečně dodělat a opravit stávající chodníky, pokročit při přípravě jak územního tak i stavebního řízení ČOV v Radeníně. Jinak některé projekty jsou připravené a je jenom otázka získání grantu, aby se mohly realizovat i za předpokladu, že by si obec na spoluúčast měla půjčit od banky.

Diskuse:

  -  obec zakoupila 5ks schránek, které budou nainstalovány v jednotlivých osadách pro možnost jak stížností, tak i podnětných námětů v činnosti práce obce. Doufám, že toto zařízení nebude zneužíváno pro jiné potřeby nebo anonymním sdělení.

  -  starosta podrobně seznámil zastupitele s možností přihlášky a následného čerpání grantů i z Programu rozvoje venkova. Podmínka byla mít schválený územní plán a místní program rozvoje obce na léta 2011 až 2015. Zastupitelé neměli doplňujících připomínek k místnímu programu rozvoje (těžké je v této době něco vytvářet, když není jasné, jak bude grantová politika v příštích letech fungovat) a proto souhlasili přihlášku na krajský úřad podat prostřednictvím Mikroregionu.

 -  na program se dostala směnná smlouva se Zemědělskou vodohospodářskou správou ohledně pozemků kolem nově vybudovaných mostů v Kozmicích, které se stali součástí revitalizace Hrobského potoka. Protože není znám ani GP a soudní odhady daných pozemků, zastupitelé tuto otázku odložili na další jednání.

-  jednohlasně se zamítla žádost Fondu ohrožených dětí na případný příspěvek

-  zamítla se i možnost nákupu kropícího auta od firmy HASS Hroby.

-  do inventární komise byli zvolení jako předseda Kopecký Zdeněk a členové Bartáček František, Pošvář Vít, Burian Ladislav.

-  souhlas zastupitelů byl i s finanční odměnou některým občanům, kteří se nezávazně podílejí na zkulturnění našich osad podle předloženého seznamu

-  zastupitel Schmidt vznesl dotaz na činnost v občanském domě v Bítově a s tím spojené podnikání pana Bartáčka. Bylo mu vysvětleno, že stejná činnost se provozuje i v občanských domech v Kozmicích a v Nuzbelech. V Terezíně a v Bítově se tak děje za stejných podmínek a jenom s tím rozdílem, že se o obsluhu a následnou režii s tím spojenou dělí pouze jedna osoba. V Bítově tak činí pan Bartáček a obec, co se týče udržování obecního majetku, nemá jedinou připomínku. V Terezíně a v Bítově není druhého, kdo by měl o tuto práci zájem. Terezín nic nepřipomínkuje. Je pouze na místních občanech v Bítově, aby dospěli ke vzájemné dohodě a rozumně se domluvili, za jakých podmínek jsou ochotni toto kulturní zařízení navštěvovat.

- pasport místních komunikací mimo jiného obsahuje i plán zimní údržby, kde je popsán postup při údržbě MK v zimních měsících. Obec disponuje stále pouze  jedním traktorem na prohrnování a druhým na posyp a podle těchto skutečností je sestaven plán postupu při provozování zimní údržby.

Chodníky a zastávky autobusů jsou udržovány zaměstnanci drobné provozovny.

S tímto je i spojená otázka dlouhodobého parkování některých vozidel na místních komunikacích. Proto apeluji na občany, kteří komplikují odstraňování sněhu na MK svými zaparkovanými vozidly, aby je z těchto míst odstranili a tím usnadnili průjezd techniky a zároveň možnost odhrnování sněhu. Závěrem starosta přečetl návrh usnesení, které bylo zastupiteli jednohlasně přijato.

 

Schůze byla ukončena 21.45hod