2010

Radenínský čtvrtletník - duben 2010

titulekRadenínský čtvrtletník - duben 2010

Sloupek

   

     Po tuhé zimě, která si s námi krásně pohrála, mnohé přesvědčila, že s tím globálním oteplováním to nebude tak úplně pravda, jak se v médiích presentuje. Po letošní zimě musíme přiznat, že pan president má v tomto asi pravdu. Vše je nafouknutá bublina a nesmíme všemu věřit. Pravdou je, že to uhlí co topíme stojí již kolem 380,-korun za metrák, ale kvalita je mizerná. Popela je z toho spousta a ten kouř, co otravuje sousedy, je „hnusnej“. Díky tomu, že od ledna padal sníh skoro pořád, nebylo vidět ty saze, které byly všude. Navíc nám na silnici obec hází ty kamínky, které musíme po zimě odklízet. A za to bych chtěl všem, kteří se na tu spoušť nemohou dívat,  chopí košťat a uklízí, poděkovat. Omlouvám se za to, že do velikonoc podle zvyku není všude na obecním uklizeno, ale les má dnes přednost. Víte sami, do kdy byl sníh a v lese se držel ještě déle. Pomoc nám nabídli myslivci a hasiči a jsme jim za to vděčni. Pokud to jde tak se pálí. V těchto dnech navážíme stromky na výsadbu  a dokud je trochu vláhy v lese,  je potřeba zasázet. Pak se hned jde na úklid, abychom do května měli osady opět čisté.

     Chtěl bych také připomenout, že na konci května se budou konat parlamentní volby. Bude na nás všech, abychom popřemýšleli o tom co je pro nás nejlepší řešení, kterou politickou stranu vybrat. Jít k volbám by mělo být pro každého samozřejmostí alespoň z toho důvodu, abych mohl do té politiky  mluvit i když ji aktivně neděláme. To bude důležité pro každého občana Radenínska obzvláště na konci října, kdy budou volby do místního zastupitelstva. Zde již nepůjde o politiku, ale o skutečnou práci pro občany. O rozhodnutí, zda-li  zametat silnice a hrabat trávník na veřejných prostranstvích, nebo jít do lesa sázet stromky. Věřím, že zvážíte dobře, zda  nynější zastupitelé pracovali čtyři roky dobře a znovu je podpoříte, nebo vstoupíte do řad zastupitelů vy a dokážete, že to umíte ještě lépe.

starosta

titulek obecní úřad informuje

Zápis č. 1ze zasedání zastupitelstva Obce Radenín

ze dne 30.3.2010

 

Schůzi 18. Zasedání zastupitelstva obce Radenín zahájil a řídil starosta obce, který všechny na úvod přivítal. Po schválení programu zastupitelstvo bylo seznámeno:

Plnění rozpočtu k 30.3.2010 na plán 5 900 000,- ve výdajích je následující:

Příjmy:

k dnešnímu dni jsou příjmy plněny na 21,33% což je částka 1 258 346,57Kč.

Na těchto financích se nejvíce podílí daň z příjmu od fyzických osob částkou 200 099Kč, dále daň

z příjmu právnických osob 153 107Kč a DPH je plněno na 24%, což je částka 489 551Kč. V příjmu

je již započítaná i částka 130 400Kč od Krajského úřadu na výkon státní správy.

Výdaje:

čerpání rozpočtu je na 15.84%, což je částka 934 756,79Kč

 Z větších výdajů jsou samozřejmě čerpány finanční prostředky na zimní údržbu. Od začátku roku je to částka 102 984Kč. Na veřejné osvětlení bylo vydáno 22 264Kč, kde je započítáno 13 800Kč za projekt opravy VO v Terezíně. 77 025Kč obec vydala za svoz komunálního odpadu drobné provozovně a 25 000Kč jsme zatím zaplatily školám a školkám kam dochází děti z našich osad. V neposlední řadě musíme mít na mysli splátku půjčky, kterou máme na bezdrátový veřejný rozhlas a musíme ji splatit do června tohoto roku.

Z posledního jednání bylo uloženo starostovi dohodnout se s panem Pošvářem z Kozmic o pořádku kolem jeho podnikání. Sami kozmičtí  mohou posoudit jaká změna zde nastala (plocha kolem občanského domu je upravena, oseta travou a postupně osobní auta se stěhují na jeho pozemek za stodolou, kde na pozemku vzniklo jezírko, došlo k úpravě pozemku kolem skleníku a podobně). Je však tento zlepšující se stav monitorovat a pana Pošváře pravidelně kontrolovat námi všemi.

Drobná provozovna nakoupila jedno silniční zrcadlo a bude v nejbližší době umístněno na křižovatku u hrobky v Radeníně,  jak bylo slíbeno. Počasí nám již dovoluje plnit i další úkoly, které jsou termínované a to likvidace studní na pozemku pana Müllera a zhotovení protidešťového zařízení na vjezdu k rekreačnímu objektu čp.125 v Radeníně.

Rozpočtová změna č. 2/2010 se týkala nákupu větších lékárniček do dvou hasičských vozů, zatím jedné nabíječky baterií do hasičárny v Radeníně (zde došlo k nákupu baterie ke stříkačce), již zmiňovaného zrcadla na křižovatku v Radeníně a příspěvku na konání  1.Moravského plesu, který se uskutečnil v Chýnově v místním kulturním domě (všem doporučuji jeho návštěvu v příštím roce).

 

Hospodaření drobné provozovny se dělí na dva účty:

LES

PŘÍJMY

VÝDAJE

tabulka

Tržby z prodeje služeb                  1 379 446,80

Spotřeba materiálu                                 77 343,80

Úroky                                                      768,69

Ostatní služby                                      989 082,13

Dotace                                                13 950,00

 

 

 

Celkem                                          1 394 165,49

Celkem                                              1 066 425,93

Rozdíl mezi příjmy a výdaji + 327 739,56

PROVOZOVNA

Příjmy

Výdaje

tabulka

Tržby za vlastní výrobky                  1 086 633,00

Spotřeba materiálu                               843 538,03

Tržby z prodeje služeb                      4 219 315,70

Spotřeba energie                                    52 268,92

Úroky                                                       2 206,35

Cestovné                                                15 960,00

Jiné ostatní výnosy                                  1 552,00

Ostatní služby (Rumpold)                 1 859 124,97

 

Mzdové náklady                                1 715 972,00

 

Sociální pojištění                                    28 500,00

 

Silniční daň                                             40 350,00

Celkem                                             5 309 707,05

Celkem                                              5 094 081,92

                                          Rozdíl mezi příjmy a výdaji + 215 625,13

 

 

     Celkový rozdíl z obou činností drobné provozovny je 543 364,69Kč. Převod finanční částky 370 000Kč  na obec byla použita na doplacení půjčky na auto pro svoz komunálního odpadu, která byla v prosinci roku 2009 doplacena.

Na drobné provozovně odešel ke konci roku 2009 pan František Brabec do zasloužilého důchodu. Na jeho místo byl přijat do dílny pan Václav Šimeček z Chýnova. Od 1.4.2010 nastupuje na drobnou provozovnu pan Vlastimil Rybníček z Radenína, který by nám, i vám občanům,  měl být nápomocen při drobných zednických opravách.

Diskuse:

  -  na zastupitelstvo byla adresovaná žádost Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů, zasazovacího střediska v Radeníně, které od roku 2009 má sídlo u Tenklů v Radeníně. Původně mělo sídlo v Dlouhé Lhotě, kde bylo v pronájmu. Na drobné investice, které  musí provést ke zdárnému provozování své činnosti, žádají zastupitelstvo o menší finanční pomoc. Zastupitelé odsouhlasili částku 3 000,-Kč.

 -   starosta  seznámil zastupitele s termíny, kdy budou vybírány poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky ze psů. Zároveň musí obec vybrat peníze od občanů za odběr pitné vody včetně stočného za rok 2009 z důvodu změny DPH. Tam, kde  nebyly provedeny odpočty,  se bude postupovat následujícím způsobem: u trvale bydlících občanů ½ finančních prostředků za odebranou vodu za minulé období; u chalupářů se vyberou 2/3 finančních  prostředků z minulého období

Zbytek finančních prostředků za spotřebovanou vodu za zbývajících šest měsíců tohoto roku se vybere již s 10% daní  po odpočtech v letních měsících již tradičně.

- starosta seznámil zastupitele s dopisem od pana Josefa Štamberka z Černovic, který je majitelem lesa, kde mají Kozmice umístněny studny pitné vody. Od 1.1.2010 obci tuto část, včetně vodojemu, bezúplatně převedlo místní ZD. Je nyní na zastupitelstvu obce,  jakým způsobem budeme postupovat při vypořádání skutečnosti, kterou pan Štamberk v dopise popisuje. Nabízejí se varianty, kde první je směna lesa s panem Štamberkem, což by bylo z pohledu obce nejlepším řešením. Ale když na tuto variantu pan Štamberk nepřistoupí, půjde potom o finanční vyrovnání v patřičné výši s ohledem na platné zákony.

-  v diskusi byly zhodnoceny oba závody motoskijöringu, které v Radeníně v lednu proběhly a na kterých se obec mimo jiných též podílela. Podrobné hodnocení je na jiném místě Čtvrtletníku.

-  zastupitelstvo zvážilo žádost Obce Choustník, která nás požádala o finanční příspěvek na dofinancování ztráty v místní Základní škole. Do Choustníka do školy dojíždí z našich osad pouze jedno dítě z Nuzbel (jeho matka na škole vyučuje), takže se zastupitelé k poskytnutí finanční pomoci vyjádřili negativně. Následně starosta zastupitelům přečetl výroční zprávu o stavu bezpečnosti obvodního oddělení policie České republiky okrsku „C“ spadající pod Chýnov. Citace této zprávy je též na jiném místě novin.

-  dne 4.3.2010 byly převedeny obci Radenín pozemky č. KN 11 v k.ú. Radenín o výměře 288m2 a pozemek č. KN 374/2 v k.ú. Radenín oba vedené jako lesní pozemek od obchodní společnosti GERIMO s.r.o. se sídlem Praha1, Všehrdova 560/2 za symbolickou 1,-Kč

V další  následné diskusi zastupitelé kladli požadavky na starostu a místostarostu ohledně oprav budov, chodníků, prořezání větví.

 

Zprávy pro občany

 

Výroční zpráva o stavu bezpečnosti Obvodního oddělení Policie České republiky

za rok 2009 v okrsku „C“

 

Okrsek „C“: Radenín, Bítov, Hroby, Kozmice, Terezín, Lažany, Nuzbely, Chrbonín a Krtov

Policista s územní odpovědností v okrsku „C“ je prap. Jiří Malaska

Za hodnocené období na úseku pořádkové služby v uvedeném okrsku nedošlo k vážnému narušení veřejného pořádku hromadnou výtržností, nebo nepovolenou akcí. Policisté se účastnili společenských akcí, při kterých dohlíželi na veřejný pořádek, BESIP ve spolupráci s pořadateli. Požadavky ze stran starostů obcí Radenín, Krtov a Chrbonín jsou všeobecné a zaměřují se na prevenci v dopravě a dodržování veřejného pořádku.

Velmi dobrá je spolupráce s DD Radenín v oblasti prevence, kdy jsou uskutečňovány přednášky a seznámení s prací, výstrojí a výzbrojí OO PČR Chýnov.

Výslednost OOP ČR Chýnov na úseku trestných činů v okrsku“C“: v roce 2009 došlo v uvedené územní části ke spáchání celkem 16ti trestných činů a z toho 5 případů zůstalo neobjasněných.

Činnost na úseku přestupků: zpracovány byly celkem 4 spisy, které byly dále šetřeny, popř. oznámeny, ale kdy z těchto případů se žádný nepodařilo objasnit.

Nadále je nutno zvyšovat počet objasněných případů a preventivní činností těmto trestným činům a přestupkům předcházet.

Dopravní nehody: na území celého služebního obvodu OO PČR Chýnov došlo v roce 2009 celkem ke 34ti dopravním nehodám, při kterých byly 4 osoby usmrceny, dále těžce poraněny byly též 4 osoby, lehce zraněno bylo 15 osob, v pěti případech byl zjištěn u řidičů alkohol.

Celková škoda na vozidlech byla odhadnuta na 2 685 000,-Kč.

Služební a výstrojová kázeň policistů je z našeho pohledu na dobré úrovni. Uvítáme případné připomínky k jejich chování jak ve službě, tak v jejich vystupování na veřejnosti v době mimo službu; předejde se tak možným negativním jevům.

Vypracoval:

prap. Jiří Malaska

inspektor, tel. 381 297 023

 

Schválil:

npor. Miroslav Peroutka

vedoucí oddělení

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

 

V měsíci dubnu/2010 bude Obecní úřad organizovat výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a výběr poplatku ze psů.

 

12.dubna  Radenín na OÚ:    7.30 – 11.00          12.30 – 14.00

 

13.dubna  Kozmice                  8.00  –  9.45

                  Lažany                  10.00 – 11.00

                  Bítov                     12.30 -  13.30

14.dubna  Nuzbely                  8.00  –   9.15

                 Terezín                   10.00 – 11.00

 

Místa, kam přijede paní účetní, jsou tradiční v každé osadě. Připomínám, že poplatek za odvoz komunálního odpadu se oproti loňskému roku nemění, tj. 350,-Kč na trvale bydlícího občana a 350,-Kč za rekreační objekt. Poplatek ze psů je též tradiční: první pes 50,-Kč, každý další 75,-Kč

 

 

SMLOUVA O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

 

V nejbližších dnech vám bude do schránky doručena smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod (dále  SODVAOOV) a  aby  jste  nebyli zaskočeni s jejím vyplněním malá rada:

V odstavci  I. SMLUVNÍ STRANY:

 v  kolonce 2. Je vyplněno jméno majitele odběrného místa, odběrného místo a trvalý pobyt

                      Pokud je zde chyba, škrtněte chybný  údaj,  přepište správně údaj a zašlete na OÚ,

                      kde bude smlouva opravena a zaslána zpět již se správnými údaji.

                      Doplňte prosím alespoň telefonní kontakt. Psát můžete i na druhou stranu tiskopisu.

V odstavci II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

                      Zaškrtněte vámi aktuální políčka (většinou vodu ano, odpadní vodu pouze ten, kdo

                      využívá kanalizaci obce)

V odstavci III.DODÁVKY VODY:

                      Zaškrtněte vámi aktuální měření množství vody (většinou vodoměrem)

V odstavci IV. ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD

                      Zaškrtněte vámi aktuální měření: ve výši vody dodané

V odstavci VI. ÚHRADA

                      Zaškrtněte způsob platby

     Smlouva bude rozesílána ve dvojím vyhotovení, kdy jedna vám zůstane doma, druhá bude zaevidovaná na Obecním úřadu v Radeníně.

     Případné návrhy či připomínky napište na zadní stranu tiskopisu, nebo je možné řešit přímo na obecním úřadu nebo drobné provozovně.

 

 

 

 

 

Masopustní průvod obcemi

masopust Bítov

Bítovem

masopust Radenín

Radenínem

obrázky zde

a

21.2.2010

Dětský karneval

dětský karneval

více zde

 

pozvánka moto

MČR motoskijöring Radenín

článek moto

 

5.ročník Jihocup Fuchs oil 2010


     V sobotu 30.ledna pokračoval již 5.ročník Jihocup Fuchs Oil 2010 v motoskijöringu závodem v Radeníně. Oproti závodu mistrovství republiky, který se tu jel na počátku ledna, doznala trať některých změn. Vrátila se jí podoba z ročníků minulých, kdy trať se prodloužila až na hranu Homolí (nyní měřila kolem jednoho kilometru), tím měla i potřebné převýšení, ale stále byla z celého seriálu podle názorů jezdců nejrychlejší. A to je ten pravý důvod, proč k nám jezdci jezdí velmi rádi, přičteme-li k tomu jako samozřejmost perfektní organizaci závodu, kdy se na trati pořád něco děje a když by měla být pro jezdce přestávka na odpočinek, tak si to na trať vydají „pitbiky“. Slušné počasí, mnoho sněhu a pěkná návštěva orámovala krásné sobotní odpoledne v Radeníně. Pořadatelé museli pro obrovskou nadílku sněhu povolat těžkou techniku, která díky vstřícnému přístupu vedení místního zemědělského družstva se s porcí sněhu potýkala celý týden. O to větší dík patří organizátorům, a všem, kteří denně na trati pracovali, že v tomto případě zvítězili ještě před samotným závodem a vše mohlo začít.
     Poučili jsme se i z let minulých, kdy jsme parkoviště odsunuli pod špýchar, kde organizaci parkování perfektně zvládli členky SDH z Radenína. O to bylo více místa pro doprovodné akce pod zázemím závodníků, kde své umění na čtyřkolkách a minimotorkách předváděla omladina.
     Třetího ročníku závodu se zúčastnilo 17 dvojic a 20 jezdců na pitbajcích.
V hlavním závodě diváci fandily převážně jezdcům z blízkého okolí, ale při vloženém závodu pitbajků fandili všem, kteří se na tyto stroje posadí a v těchto těžkých podmínkách se vydají na trať.
     Myslím si, že 30. ledna 2010 v Radeníně na trati motocyklových závodů zvítězili všichni. Nejen organizátoři a hasičky SDH Radenín, ale všichni jezdci hlavního závodu, jezdci vloženého závodu a též samotní diváci, kteří při předání cen ze výkony na místní trati hlasitě tleskali krásnému odpoledni.
 

Pořadí hlavního závodu:

1.místo Malkus-Žižka (Motosport Chýnov)

2.místo Kočí-Bartůněk (CJP)
3.místo Žák-Fara (5M Fuchs Racing Team)
4.místo Bareš-Bareš (Motoclub Milevsko)
5.místo Trešl-Souček (Tábor)
6.místo Vorel-Hála (5M Fuchs Racing Team)


Pořadí vloženého závodu:

1. místo Pavel Cihlář
2. místo Ondřej Heřmánek
3. místo Josef Šiška