2010

Radenínský čtvrtletník - červen 2010

titulek Radenínský čtvrtletník - červen 2010

Sloupek

 

     Léto je tak jak má být – sluníčko, teplo, vnoučata na prázdninách a když se nám podaří před poutí zprovoznit kostel v Radeníně, kde proběhne po několika letech opět mše, tak máme i radost, že na nás „nahoře“ myslí s příjemným celovečerním deštěm. Jsem nyní zvědav, jestli na nás budou myslet i strany politické, které před volbami slibovaly, že odstraní diskriminaci malých měst a obcí.

     Běhen prázdnin, nyní těsně po pouti, proběhnou některé sportovní a kulturní akce, na které jste všichni předem zváni. 24.7. v Kozmicích na hřišti hasiči z Kozmic pořádají další kolo Táborské ligy v požárním sportu. Na 21.srpen se těší rodáci a obyvatelé Terezína, kde místní hasiči pořádají tradiční setkání. Téhož dne v Radeníně na zámeckém hřišti proběhne za účasti šesti mužstev (3x Radenín, Debakl Praha, Kučerovky Praha, družstvo z Tábora) turnaj o putovní pohár starosty obce Radenín. V tomto případě mě těší zájem zaměstnanců drobné provozovny, kteří se na tuto akci pilně připravují a pravidelně dvakrát v týdnu trénují.

     V říjnu nás čekají volby do obecního zastupitelstva. Již v těchto dnech běží termíny v přípravě na zdárný průběh voleb. Je nyní na nás všech, abychom zhodnotili uplynulé čtyřleté období, které proběhlo v době, kdy se celá země potýká s celosvětovou krizí, kdy ČR vstoupila do Evropské unie. Dá se říci, že se změnilo kolem nás spoustu věcí, ale v záplavě změn celkových je se reálně podívat na naše osady, zda-li se nás to dotklo. Myslím si, a tím vám chci poděkovat, že v naší sloučené obci jsme prožili toto volební období v poklidu, nebylo důvodu se ani v jednom případě obracet na přestupkovou komisi, která by řešila nějaký problém, který bychom nedokázali vyřešit mezi sebou. Obec, díky zaměstnancům drobné provozovny, udržovala všechna veřejná prostranství, obecní budovy, zařízení a veškeré prostředky v dobrém stavu. Jak starosta slíbil, při svém zvolení do funkce, že se bude šetřit a tím se splatí veškeré dluhy a pohledávky, to splnil. K dnešnímu dni je splacena pohledávka za vozidlo na svoz komunálního odpadu, zaplacena půjčka na veřejný bezdrátový rozhlas a vyrovnaný dluh obce vůči drobné provozovně. Novému zastupitelstvu předáme tudíž úřad bez dluhu.

     Jinak vám všem přeji další krásné dny v kruhu svých nejbližších a jestli vám není lhostejný život na Radenínsku aktivně přistupte k volbě vašich zástupců na radnici.

Starosta

 

 

Zápis č. 1ze zasedání zastupitelstva Obce Radenín

ze dne 29.6.2010

 

Schůzi 19. Zasedání zastupitelstva obce Radenín, která se konala 29.6.2010 zahájil a řídil starosta obce, který všechny na úvod přivítal. Omluvil zastupitele Luboše Halmla a slečnu Lucku Klejnovou kteří se dnešního zasedání z pracovních důvodů nemohou účastnit. Přesto byla schůze usnášeníschopná.

Z posledního jednání bylo uloženo starostovi dořešit podmínky přístupu na pozemky pana Štamberka, kde jsou umístněny studny veřejného vodovodu. Protože pan Štamberk nepřistoupil na směnu lesních pozemků, je mu nabídnuta kompenzace 6 000,-Kč za rok. Po vzájemné dohodě bude sepsána smlouva s následným břemenem k daným pozemkům.

Co se týče otázky ničení MK technikou místního ZD Hroby je nutno postupovat tak jako v případě vyvážení dřevní hmoty z lesa firmou W+B Lesy Dačice, což znamená, vše si pohlídat a chytnout viníka při činu za pomoci nás všech. Místní komunikace byly vesměs po letošní zimě zameteny a nyní je nutné vyspravit případné výtluky, což by spravila jedna multikára „balenky“. Bude provedeno v letních měsících. Zrcadlo na křižovatce u hrobky bylo nainstalováno, byl dodržen termín zavezení studní včetně odstranění armatur na pozemku pana Müllera, povedlo se i provést položení odvodňovacího roštu na příjezdovou cestu k objektu čp. 125 v Radeníně. Postupně byla provedena prořezávka větví na stromech v Kozmicích, kde se upravily i schody naproti prodejně, opravila se střecha na šatně na hřišti a nakonec se opravila propadlá kanalizace u Slavíčků.

 

Plnění rozpočtu k 29.6.2010 na plán 5 900 000,- ve výdajích je následující:

Příjmy:

k dnešnímu dni jsou příjmy plněny na 61,13% což je částka 3 606 893,28Kč.

Podle těchto čísel je zřejmé, že příjmy od FÚ plynou do rozpočtu podle předpokladu, poplatky ze psů jsou plněny na 95% a za odvoz komunálního odpadu na 80%. Do konce roku je očekáván příjem zbylých 3miliónů. Obec splatila poslední částku půjčky na veřejný rozhlas, z čehož plyne, že nemáme k dnešnímu dni žádný dluh, můžeme ještě větší část dát do investic a oprav stávajícího.

Výdaje:

čerpání rozpočtu je na 53,00%, což je částka 3 127 041,96Kč.

Protože na dnešním zastupitelstvu se omluvil pan Halml, který je současně předsedou finanční komise, starosta po jednotlivých paragrafech seznámil zastupitele se situací ve výdajích rozpočtu k dnešnímu dni.

U silnic je stále počítáno s částkou na případné spolufinancování grantu s ROPu na opravu MK.

U pitné vody se předpokládá v letošním roce dokončit výměnu potrubí veřejného vodovodu v Lažanech včetně automatického chlorování. Předpokládáme v Lažanech i opravit spodní část místní kanalizace.

Příspěvky na školky jsou ve většině zaplaceny, ale na ZŠ nás čeká doplatit asi částka 160 000,-Kč.

Větší výdaje nás čekají v kulturní činnosti. Jedná se o „rodáky“, kdy obec splnila slib s výstavbou venkovní pergoly u KD a v rozpočtu je částka na zaplacení hudební skupiny na oslavách.

Bohužel, po jarní části okresní soutěže ve fotbale končí činnost fotbalového klubu. Nevyčerpané finance, které byly na činnost oddílu v rozpočtu, mohou být využity na turnaje, které se uskuteční během prázdnin na hřišti v Kozmicích a v Radeníně. Co se týče veřejného osvětlení, platby za elektriku nás teprve čekají (75 000,-Kč) a následné opravy, které provádí DP, budou stát nemalou částku.

60ti procentní čerpání z účtu sběr a svoz komunálního odpadu nám již nyní naznačuje, že částka 350 000 tisíc Kč, kterou obec platí DP za provedení práce, stačit letos nebude. V příjmech se počítá, že se vybere od občanů a chalupářů 200 000Kč, zbytek za občany obec doplácí z rozpočtu.

Pro JSDH obec s pomocí grantu nakoupila druhé plovoucí čerpadlo, jež se stalo stálou výbavou vozidla Furgon v Radeníně. Dosti značnou položkou je paragraf 6171 položka 5169 nákup ostatních služeb, což jsou třeba programy v PC na úřadě, aktualizace, pronájmy programů, různá servisování naší elektroniky, instalace zabezpečení na OÚ a v hasičárně apod. Seznam všech účetních dokladů si mohli zastupitelé prohlédnou přímo při výkladu na toto téma.

 

Dne 22.3.2010 byl na obecním úřadu proveden krajský audit podle zákona  č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Byly zjištěny chyby nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c). Tyto nedostatky se týkaly evidence majetku, kde se zjistilo, že v Bítově nemáme kapličku v evidenci a to samé v Hrobech na st.parc. 57/2 jinou stavbu. Následně nám nesouhlasí některé výměry pozemků oproti výpisu z KÚ. Starosta se musel zavázat napravit chyby do 30.9.2010. Jinak patří pochvala jak účetní na obecním úřadě, tak i na DP za vzorné vedení účetnictví, které v poslední době doznává velkých změn a dělá potíže nejen zde na úřadě, ale i v celém systému české ekonomiky.

Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemků paní Marii a Miroslavu Pletichovi, bytem Tábor, Budovatelů 2623, kteří mají chalupu v Kozmicích čp.43 a žádají o prodej pozemku KN 102 v k.ú. Kozmice,  který užívají od doby výstavby nové MK k RD v Kozmicích. Protože obec má tento pozemek o rozloze 66m2 vedený jako zbořeniště, zastupitelstvo souhlasí s prodejem za cenu 10Kč/m2.

Dále se jedná o prodej pozemku v Lažanech č. st.č.32, vedený u obce též jako zbořeniště o rozloze 199m2 o který zažádali manželé Jarmila a Alois Danešovi. Jedná se též již o pozemek oplocený a dlouhodobě využívaný výše jmenovanými; prodej za 10Kč/m2. Zde je nutno do kupní smlouvy vložit klauzuli o možném přístupu k budově OD v případě potřebných oprav ze strany obce.

Rozpočtové změny jsou správcem rozpočtu včas vyvěšeny a tím zveřejněny na úřední desce. Zastupitelé byli s přesuny finančních prostředků uvnitř rozpočtu seznámeni starostou a nebylo vzneseno žádných námitek. Jednalo se o rozpočtové změny č. 3,4, a 5/2010.

 Diskuse:

  -  starosta nechal zpracovat pro potřeby úřadu a hlavně podklad pro možné získání dotace na opravy MK „Pasport místních komunikací“. Podle smlouvy o dílo provede do poloviny července tuto práci pan Pavel Mareš ze Strakonic za nabídkovou cenu 28 000,-Kč, která bude zaplacena po zhotovení díla.

- v krátkosti se hovořilo o volbách do Parlamentu ČR, které na Radenínsku proběhly. Zveřejnění výsledků bylo na vývěskách v každé osadě.

- zastupitelé neměli připomínek k umístnění včelstev pana Jaromíra Bilce z Malšic na pozemek v Lažanech

- nebyl zastupiteli odsouhlasen příspěvek Fondu ohrožených dětí

- za umístnění našich 2ks banerů při mezinárodním koncertu dechových hudeb v Chýnově dne 3-4.9.2010 zaplatí obec 2 000,-Kč, což je sponzorský příspěvek na tradiční akci v Chýnově

- velká diskuse se týkala žádosti o finanční příspěvek na doplacení přislíbené finanční částky z Havarijního programu na dokončení opravy druhé poloviny střechy boční kaple kostela v Radeníně.

     O finanční částku zažádala římskokatolická farnost jménem pana Mgr. Václava Mikuly. Hlavním důvodem proč být v tomto případě zdrženlivý, je mnohými občany kritizovaná oprava celého kostela firmou Jordák. Kdo se jenom trochu zajímá o náš kostelíček, není mu lhostejné  jakým způsobem se zde pracuje a v jaké kvalitě je práce odváděna. Zastupitelé se v podstatě nebrání k možnosti profinancovat určitou částku, ale chtějí garanci perfektně provedené práce, kterou firma Jordák nezaručuje. Proto zastupitelé rozhodli peníze vyplatit pouze proti faktuře na konkrétně provedenou práci (dodělání střechy na boční kapli). Jinak není nikde zaručeno, že peníze jsou použity na konkrétní opravu konkrétní stavby (kostel Radenín).

- zastupitelé pověřili starostu, aby zažádal majitele pozemků 668/1 v k.ú. Lažany a pozemku č. 1052 v k.ú. Radenín, což je Krajský úřad, o převod již zmíněných pozemků do vlastnictví obce. V Lažanech (chodník u paní Líkařové proti zastávce v Nuzbelech) by obec ráda zhotovila zastávku autobusů včetně chodníku, naopak v Radeníně zpevnit a upravit parkovým způsobem odstavné plochy pro autobusy u konírny

- zastupitelé odsouhlasili jako nového člena JSDH pana Vlastimila Rybníčka, nyní zaměstnance DP Radenín.

- starosta pověřil zastupitele již tradičním úkolem -  v těchto dnech provést odpočty stavů vodoměrů

- místostarosta byl pověřen uzavřít vodu do domu čp.1 Nuzbely (vše po dohodě s panem Petrem Janáčem)

- starosta krátce informoval zastupitele o přípravě oslav v Terezíně (21.8.2010 „Rodáci“)

- celkem dlouze se diskutovalo i kolem opět aktuelního tématu uzavření pošty v Radeníně v letošním roce. Starosta již kontaktoval nadřízené na patřičných místech; proběhla první schůzka, ze které vzešly možnosti, jak poštu zachovat. Zastupitelé pověřili starostu dále jednat o navržených možnostech, včetně sepsání smlouvy.

- Zemědělská vodohospodářská správa nabídla obci Radenín převést do majetku obce dva nové vybudované mosty při I.etapě revitalizace Hrobského potoka pod Kozmicemi.

- na žádost pana Janů Václava, Ratibořské Hory 157, byla vzata do evidence žádost změny územního plánu obce Radenín

- v diskusi upozornil pan Janura na nové zatrubnění volné vodoteče u Topinků – návaznost na revitalizaci v Kozmicích

- zastupitel Janura informoval zastupitelstvo o skutečnosti ukončení provozu místní prodejny v Kozmicích dnem 30.9.2010

- pan Vágner z Nuzbel upozornil na neuspokojivý stav s odpadní vodou, jež odtéká z jeho RD

 

Zprávy pro občany

 

Změna na obvodním oddělení v Chýnově

 

Od června tohoto roku nastala změna i na obvodním oddělení POLICIE ČR v Chýnově. Skupina policistů slouží na policejní stanici v Chýnově

pouze ve všední den od 7.00 hod do 19.00hodin.

Jinak naše sloučená obec přísluší pod územní odbor Tábor, obvodní oddělení Sezimovo Ústí a přímo za územní okrsek našich osad odpovídá prap. Pavel Erlebach, kterého jistě všichni znáte.

 

Znovu otevření Radenínského kostela

kostel Radenín

obrázky zde

     Po dlouhých letech byl 17.července 2010 znovu otevřen kostel v Radeníně po finančně nákladné opravě předpouťovou mší. Na tento okamžik jsme se velmi těšili, protože kostel byl v důsledku havarijního stavu (hlavně stropu) několik let pro veřejnost uzavřen. Všichni jste mohli sledovat postup prací, a i když není ještě mnohé úplně hotové, mohli jsme díky aktivnímu přístupu při úklidu některých občanů 17.července v 18.00hodin usednout do lavic při pouťové mši. Chtěl bych poděkovat panu Mgr. Mikulovi a všem, kteří se na finálním úklidu podílely poděkovat. Víte z jednání zastupitelstva, že obec se aktivně spolupodílí na opravě samotné budovy.  Vy občané jste se mohli finančně podílet na opravě varhan a můžu potvrdit, že i na „dodělávkách“ (střecha kaple, dveře) bude mít spoluúčast rozpočet obce díky pochopení zastupitelů obce Radenín.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

 

Protože si myslím že opakování je matkou moudrosti a některé základní pravidla soužití občanů si je nutno někdy připomenout, dovoluji si na tomto místě citovat některé pasáže zákona  č.200/1990 Sb.

 

Přestupky proti veřejnému pořádku

      § 47

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

       a) neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,

       b) poruší noční klid,

       c) vzbudí veřejné pohoršení,

       d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,

      e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení,

      f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,

       g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení,

       h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podleodstavce 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000 Kč.

      § 47a

      Přestupky křivého vysvětlení

  1. jiným před orgánem činným v trestním řízení úmyslně

            a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí, nebo

            b) takovou okolnost zamlčí.

 

  1.  

      § 47b

       (1) Přestupku se dopustí ten, kdo

             a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis,

             b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,

             c) neoznačí budovu čísly popisnými,

             d) neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

      § 48

Přestupkem proti veřejnému pořádku je porušení i jiných povinností, než které jsou uvedeny v § 47, jestliže jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 3 000 Kč.

      § 49

Přestupky proti občanskému soužití

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

      a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch,

      b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,

      c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,

      d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,

      e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) pokutu do 20 000 Kč.

 

 

 

 

Fotbal

fotbalisté

Mužstvo 1975

IV. třída mužů - sk. "A"

     Těžko se mi píše tento článek z jediného důvodu. Před 35ti lety naši tátové založili na Radenínsku tělovýchovnou jednotu a fotbalový klub. Dnes jejich děti toto jejich nadšení pro pohyb, kamarádství a obětování mnoha hodin volného času pro společenský život, rušíme. Tenkrát v té „nechvalné“ době si pro chvíle aktivního odpočinku vybudovali nové hřiště, v akci „Z“, postavili na svoji dobu krásné šatny, nevím, kde se vzaly peníze na nákup míčů, dresů a vybavení šaten a hřiště.

     Tato sezóna byla již tak na zkoušku, dala se poslední šance něco udržet. Konečná tabulka hovoří za všechno. Ti, kdo se kopané trošku věnovali, znají pozadí a důsledky tohoto stavu.

     Může nám být omluvou pouze ten fakt, že nejsme první, ani poslední, kdo tak činí. Vymoženosti doby nás změnily a stále mění. Dnes po vsích již neběhá zdravá mládež, neokupují sportoviště, nerozbíjí se okna kopačákem. Děti sedí u obrazovek počítačů, kde hltají veškeré informace z celého světa, a když by měly jet na výlet s kamarády ze školy, tak nemohou, protože mají různé alergie, berou „vytamíny“, mají ploché nohy.

     Tak abych se vrátil opět k fotbalu. Nezbývá nám než poděkovat všem, kteří se o Radenínský fotbal starali, nebo ho aktivně hráli i když třeba nebyli místní. Určitě by bylo příjemné se ještě jednou sejít, pozvat všechny zainteresované a jenom děkovat a vzpomínat.

 

 

TABULKA

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

 

1.

Makov Hůrka

18

15

1

2

61: 15

46

( 19)

 

2.

Jistebnice

18

15

1

2

72: 25

46

( 19)

 

3.

Řepeč "B"

18

11

1

6

44: 36

34

( 7)

 

4.

OLYMP Tábor

18

8

5

5

41: 35

29

( 2)

 

5.

Stádlec

18

8

2

8

34: 41

26

( -1)

 

6.

Měšice "B"

18

6

1

11

36: 43

19

( -8)

 

7.

Borotín "B"

18

6

1

11

33: 57

19

( -8)

 

8.

Mladá Vožice "B"

18

5

2

11

37: 51

17

(-10)

 

9.

Oldřichov

18

5

2

11

38: 64

17

(-10)

 

10.

Radenín-Kozmice

18

1

2

15

24: 59

5

(-22)

 

 

KADEŘNICTVÍ  MONIKA

kadeřnictví

 

Nabízí kadeřnické služby: pánské, dámské -  popřípadě zajedu k zákazníkovi

Monika Krausová

Radenín čp.121

Mobil: 602 254 744

e-mail: monika-krausova@seznam.cz