2009

Radenínský čtvrtletník - říjen 2009

titulek Radenínský čtvrtletník - říjen 2009

SLOUPEK

 

     Skončil čas teplého počasí, pro většinu lidí  je konec dovolených, přípravy jsou na zimu v plném proudu. Nikdo neví, kdy se zima zeptá……… Pomalu začneme hodnotit letošní rok. Co jsme chtěli udělat a jak se nám to ve výsledku povedlo. U nás na obci po zamítnuté  dotaci hospodaříme pouze s rozpočtem. Ale i tak se snažíme a věřte, že to není někdy jednoduché. Připravujeme a chceme podat žádost o dotaci na opravu MK, výměnu VO, výstavbu dětského hřiště a výměny dlažby na hřbitově v Hrobech. Jenom příprava musí být důkladnější než byla v loňském roce a proto jsem požádal projektanta o důkladnou analýzu a ta nás vyjde na osmdesát tisíc. Je fakt, že tato částka bude následně proúčtována v dotaci, ale pouze, když ji dostaneme.

     Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na letních aktivitách na Radenínsku. Ať to byl turnaj na hřišti v panské zahradě za účasti dvou pražských mužstev, který se i pro nepřízeň počasí uskutečnil, nebo táborská liga v požárním sportu v Kozmicích. Kozmičtí hasiči nezklamali, vše bylo připraveno na výbornou, ovšem počasí bylo proti. Jsem rád, že ani tento neúspěch je neodradil a v roce 2010 vše zopakují. Též fotbalový turnaj s účastí pražských mužstev se stává tradicí a věřím v jeho konání i v příštím roce. Tradiční Airbag Cup po letošním ročníku bude muset doznat některých změn, aby mohl i v příštích letech přilákat nejen diváky ale i mužstva. Když tak shrnu tyto turnaje a další třeba ve stolním tenise v Terezíně nebo na vánoce v Radeníně, kulturní vyžití při maškarách v obou našich osadách, tak mi vychází jedno. O vše se starají jedni a ti samí lidé, a když pominu Terezín, již „staří matadoři“a těm patří poděkování nás všech.

     V příštím roce „mladíci“ z Terezína mají jeden velký úkol. Setkání rodáků. Věřím, že se jim to jistě za pomocí starší generace podaří, stejně jako tomu bylo v letech minulých a tím bych chtěl na tomto místě potvrdit, že obecní úřad v Radeníně  jim bude plně nápomocen. Blíží se listopad a to je na obci měsíc, kdy se bude tvořit rozpočet a proto je nutné i na tak velkou akci, jako je setkání rodáků v Terezíně, počítat v rozpočtu.

starosta obce Radenín

Jaroslav Kraus

titulek obecní úřad informuje

Z jednání obecního zastupitelstva

 

Schůzi 15. zasedání zastupitelstva  obce zahájil a řídil starosta obce, který všechny v úvodu přivítal.

Omluvil dva zastupitele, přečetl program s kterým všichni souhlasili a začalo se jednat.

 

V prvém bodě  starosta přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 30.6.

tohoto roku a tím připomněl jednání poslední.

Plnění rozpočtu k 29.9.2009 na plán 6 300 000,- jak ve výdajích i příjmech je následující:

 

Příjmy:

 

k dnešnímu dni jsou příjmy plněny na 78.43%, což je částka 4 940 927,86Kč.

 

Tak jak jsme měli před druhým pololetím strach, že peníze chodí se zpožděním, vše se v tomto čtvrtletí napravilo a nyní není problém. Z větších částek chybí do konce roku 32%za daň z příjmu právnických osob, 31% příjem z DPH, což je asi 700 tisíc. Poplatek ze psů je splněn na 98%. Z pitné vody se bude nyní fakturovat voda místnímu ZD. Dali jsme do pořádku hrobová místa a zjistili jsme, že většina hrobů je řádně placena, takže plánovaná částka 20 000Kč v příjmu v letošním roce splněna nebude. V rozpočtu budou chybět i peníze za odvoz tříděného odpadu za který nedostáváme tolik peněz jako v letech minulých, ba naopak za odvoz papíru platíme z rozpočtu obce.

 

Výdaje:

 

čerpání je  na 74,25% navýšeného rozpočtu o půjčku na bezdrátový rozhlas,

což je částka 5 214 495,17Kč (bez rozhlasu 4 492 495,17Kč).

 

Čerpání finančních prostředků probíhá zatím podle plánu. Jsou zaplaceny paušály na dopravu, tělovýchovnou činnost, jsou vyčerpány peníze na veřejné osvětlení (zdražení na začátku roku), 23 000,-Kč nás stál nový motor do traktůrku na sečení trávy, 10 000,-Kč stojí vodoměr u studní v Hrobech. Nemalou částku jsme zaplatili za zlegalizování odběru podzemní vody naši místních vodovodů; šetří se na úseku místní správy, kde byl rozpočet již snížen ze 2 miliónů na 1 769 385,-Kč a je čerpán na 71,13%.

 

Rozpočtová změna č. 4 a 5/2009 je přímo úměrná rozpočtu obce, kde správce rozpočtu se pohybuje v daných číslech příjmů a výdajů. Jestliže jsme měli mimořádný výdaj na nákup nového motoru do sekačky, tyto peníze musíme vzít někde, kde není úplné čerpání letošního rozpočtu. V příjmech jsme dostali peníze za prodej služebního auta starosty, naopak ve výdajích nebyla plánovaná oprava vrat na hřbitov v Hrobech, zapomněli jsme na občany na Sedlečku co se týče veřejného rozhlasu, vyúčtována byla oprava hasičárny v Kozmicích. Veškeré tyto změny jsou měsíčně vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu a zastupitelé jsou s nimi obeznámeni na svých zasedáních.

 

Prodeje pozemků:

David Lerch, ul. Lindleyova 2689/3, Praha 6 zažádal 21.7. odprodej části pozemku č. 1011/1 v k.ú. Radenín. Jedná se o možnost rozšíření pozemku č. 637 až ke stávající cestě s výhledem výstavby RD na parcele 637,  kde je možnost podle ÚP obce Radenín stavět. Zastupitelé souhlasili s prodejem za cenu běžnou při prodeji veř. komunikace a dále při vytyčování hranice pozemku (geomet. plán) se účasti zástupce obce, aby byla zachována dostatečná krajnice již stávající MK.

Libor Černý, ul. Moskevská 2725, Tábor zažádal o odprodej pozemku č. 126/2 v k.ú. Bítov. V žádosti je respektovaná veřejná kanalizace, která vede pod pozemkem, telefonní síť f. Telefonika, dráty nízkého napětí firmy E.ON. V žádosti se píše o stavbě garáže, která však je v rozporu s ÚP obce a též umístnění parcely těsně kolem MK bylo pravdě podobně problematické při přesném zaměření parcely. Zastupitelé zvážili veškerá pro i proti a rozhodli se tento prodej neuskutečnit pro větší váhu negativních možností při prodeji.

 

Dále program pokračoval diskusí:

   - starosta na začátku tohoto bodu předložil zastupitelům zápis Inspekce životního prostředí z Českých Budějovic, která provedla 24.9.kontrolu odběrů podzemních vod našich místních vodovodů.

Toto povolení nikdy na obci nebylo a nám se podařilo jej získat v srpnu tohoto roku na všechny vodovody obce mimo Kozmic, kde zdroje vody jsou prozatím ve vlastnictví ZD Hroby. Hrozila nám vysoká pokuta. Vše však dopadlo dobře - veškerá souhlasná stanoviska všech institucí, která jsou zainteresovány na povolení, byla dodána, složka je zavedena na OÚ. Plyne však z toho, že od příštího roku obec platí za každý odebraný „kubík“ vody 2Kč do státní pokladny. Zde je názorný případ, proč cena vody stále stoupá.

  -  žádost manželů Pivokonských z Radenína na odkoupení pozemku v Radenína byla přesunuta na příští jednání zastupitelstva, protože nebyla podána a zveřejněna v zákonem dané lhůtě před jednáním zastupitelstva.

  -  zastupitelstvo se zabývalo na svém zasedání žádostí paní ředitelky Základní školy v Chýnově, která se na zastupitelstvo obrací o pomoc při financování účasti žáků Sabiny, Lucie a Tomáše Slezáčkových z Kozmic na školních výletech, návštěv divadel a exkursí. Finanční situace, která nastala v této rodině, neumožňuje těmto dětem společně se se svými spolužáky těchto akcí účastnit. Proto zastupitelstvo rozhodlo s platností na dobu určitou, na základě školou vystaveného potvrzení, tyto akce profinancovat z rozpočtu obce.

  -  jako oddychovou část zasedání starosta zastupitelům připomněl veškerá kulturní i společenské akce, které proběhly během prázdnin a v měsíci září, na nichž se sponzorsky podílela Obec Radenín. K tomuto účelu dal starosta vyrobit upoutávací reklamní plachtu, kde obec Radenín nabízí služby své drobné provozovny a zároveň kontakt na příslušné pracovníky.

  -  na zastupitelstvo obce se obrací SDH Terezín, kteří si jsou plně vědomi odpovědnosti na akci, která je čeká v příštím roce – Setkání rodáků. U této příležitosti by rádi u místního KD, kde celá akce proběhne, vybudovali pergolu a upravily místní hřiště, které je za KD. Předložili soupis materiálu, který by potřebovali profinancovat z rozpočtu obce, práci si kromě odborných prací zařídí z vlastních řad. Protože se nepočítá s velkou opravou KD zastupitelé dali souhlas tuto akci dát do příštího rozpočtu.

  -  starosta byl mnohými obyvateli upozorněn na zvýšený výskyt psích výkalů na veřejných a zároveň soukromých pozemcích našich osad. Proto zastupitelé odsouhlasili doplnění Vyhlášky č. 1/1991 o veřejném pořádku o doplnění §1 o povinnost občana uklidit toto znečištění veřejných ploch. Zároveň tuto vyhlášku připomenout ve Čtvrtletníku, který se vydá po tomto jednání.

  -  zastupitelům byla předložena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví vodojemu, přívodního potrubí a studní mezi ZD Hroby a Obcí Radenín vodovodu v Kozmicích. Tím by bylo poté na obci, aby veškerá povolení k odběru zařídila tak jak to již má na dalších odběrných místech. Zastupitelé s převodem souhlasili a pověřili starostu s legalizací odběru vody.

  -  protože bylo na místním hřbitově v Radeníně zprovozněno kolumbárium, byl odhlasován příspěvek za pronájem 500,-Kč na dobu 10let tak jako v případě jedno hrobu na našich hřbitovech.

  -  správce rozpočtu má při vytváření rozpočtových změn v každém měsíci problém se schválením této změny a proto by bylo podle zákona možné navrhnout  a pověřit starostu obce o provádění a schválení rozpočtových změn do výše 100 000,-Kč v jednotlivé položce. Důvodem je časové zasedání zastupitelstva (tři měsíce) a neexistence rady obce, kterou nahrazuje starosta obce. Starosta dostal od zastupitelů důvěru, ale nemění se nic na předkládání rozpočtových změn zastupitelstvu a zároveň nemění se ani způsob zveřejnění.

  -  místostarosta obce seznámil zastupitele obce s nedobytnou pohledávkou, která je v účetnictví drobné provozovny od roku 2002 za provedenou práci. Firma zanikla, není na kom pohledávku nyní vymáhat. Jedná se o částku 30 483,-Kč která leží na účtu a pouze toto formou ji může účetní odepsat.

Drobná provozovna se již za ta léta s tímto finančním problémem vypořádala a zastupitelé souhlasili s účetním vyrovnáním této pohledávky.

 

Schůze byla ukončena 20.45hod.

 

Zapsal Kraus Jaroslav

starosta obce Radenín

 

Návrh na usnesení ze 15. zasedání zastupitelstva v Radeníně které se konalo 29.9.2009

na Obecním úřadu v Radeníně

 

zastupitelstvo schvaluje:

 

 1/   rozpočtovou změnu č. 4,5 /2009, viz příloha

 2/   prodej části pozemku č. 1011/1v k.ú. Radenín panu David Lerch, Lindleyova 2689/3, Praha 6 za cenu 21,-Kč/m2. GP si hradí žadatel sám.

 4/  finanční výpomoc pro Sabinu, Lucii a Tomáše Slezáčkovi na mimoškolskou aktivitu na základě potvrzení vydané ZŠ Chýnov

 5/  návrh SDH Terezín vybudování pergoly a hřiště u KD v Terezíně do 7/2010

 6/  doplnění vyhlášky obce č. 1/1991

 7/  bezúplatný převod vlastnictví vodojemu, přívodního potrubí a studní v Kozmicích

 8/  poplatek za pronájem kolumbária na hřbitově v Radeníně 500Kč/na 10let

 9/  provádění a schvalování rozpočtových změn do výše 100 000,-Kč v jednotlivé položce

10/ odepsat z účetnictví drobné provozovny pohledávku ve výši 30 483,-Kč z roku 2002

 

zastupitelstvo neschvaluje:

 

1/  prodej pozemku 126/2 v k.ú. Bítov panu Liboru Černému, Moskevská 2725, Tábor

 

zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 

1/  zprávu starosty o hospodaření obce k 29.9.2009

2/  zápis Inspekce životního prostředí

3/  kulturní a společenský život za poslední tři měsíce – sponzorské akce

 

zastupitelstvo ukládá:

starostovi

 

1/ účastnit se dělení pozemku č. 1011/1 v k.ú. Radenín - GP                                                       do konce roku 2009

2/ podepsat smlouvu o převodu vodovodu v Kozmicích do majetku obce Radenín                                říjen 2009

3/ zlegalizovat odběr podzemních vod v Kozmicích                                                                                   7/2010

4/ doplnit vyhlášku obce č. 1/1991 v § 1

5/ zajistit odbornou firmu na komín v OD v Kozmicích                                                                          do 9/2009

 

místostarostovi

 

1/ být nápomocen při výstavbě pergoly a hřiště  pro SDH Terezín                                                            7/2010

2/ prořezat větve na stromech v osadě Kozmice a sundat nefunkční veř.rozhlas ze sloupů                        12/2009

Tento návrh usnesení z dnešního jednání byl zastupiteli jednohlasně odsouhlasen.

Kraus Jaroslav

starosta obce Radenín

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

 

Poplatky za komunální odpad a psy, vodné, stočné v roce 2009

     Podle vyhlášky obce by do konce měsíce července 2009 měl mít každý občan a chalupář zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu (350,-Kč/trvale hlášenou osobu a 350,-Kč/rekreační objekt). Skutečnost je taková, že ještě v říjnu někteří občané a chalupáři tak neučinili. Jedná se každý rok o jedny a ty samé. A proto ať se nediví, že jim obec pošle složenku na podstatně vyšší částku což je plně v souladu se zákonem.

     Zároveň v červnu Obecní úřad provedl odpočty vodného a stočného v obytných budovách a nyní zbývá měsíc a půl na vyrovnání pohledávek občanů vůči obci. Dočetli jste se v zápisu zastupitelstva obce o inspekci životního prostředí z Českých Budějovic. Od dobrého výsledku z kontroly se odvíjí i to, že obec za každý „kubík“ vytěžené vody platí 2 Kč což by se mělo někde projevit. Buď navýšení v rozpočtu při výdajích na pitnou vodu, nebo zdražením. A hlavně těm, od kterých účetní peníze za vodné a stočné doslova doluje. Při poruše vodovodního řádu křičí nejvíc ti, s kterými jsou problémy při vyúčtování.

 

Vyhláška o ochraně životního prostředí č. 1/1991

Obec  RADENÍN

Obecní zastupitelstvo v Radeníně se v zájmu zlepšení životního prostředí usneslo vydat dne 17.12.1991 v souladu s § 16 a 36, odst.1, písm. h zákona č. 367/1990 Sb. tuto obecně závaznou vyhlášku:

§  1

V zájmu zachování čistoty a dobrého vzhledu obce se zakazuje volné pobíhání psů a drobného hospodářského zvířectva (zejména slepic, kachen, hus, krůt a ovcí) na veřejném prostranství a kdekoliv jinde mimo pozemek jejich majitele. V případě znečištění veřejného prostranství (popřípadě soukromého pozemku) zvířecími exkrementy, je majitel psa povinen se neprodleně postarat o jejich odstranění.

§  2

Každý majitel hospodářského zvířectva je povinen zabezpečit zvířata tak, aby nedocházelo k jejich úniku mimo pozemek majitele a následně způsobení škody, popřípadě k ohrožení zdraví ostatních obyvatel.

§  3

Za veřejné prostranství se pro účely této vyhlášky považují místa, která slouží k veřejnému užívání ( zejména náves, chodníky, veřejné komunikace a veřejná zelená prostranství).

 §  4

V zájmu ochrany životního prostředí jsou všichni občané povinni udržovat čistotu a pořádek, zdržet se činností, kterou by znečišťovali terén, půdu, vodu nebo ovzduší, zejména v souvislosti s prováděním údržby motorových vozidel, dlouhodobé odstavení motorových vozidel, kde je možnost úniku nebezpečných látek.

§  5

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se posuzuje jako přestupek podle ustanovení § 46, zákona č. 200/1990 Sb., nepůjde-li o čin přísněji trestný.      

§  6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.1992

Kraus Jaroslav, v.r.

 

 

 

 

 

 

Zprávy pro občany

 

     Ministerstvo životního prostředí zahajuje zjišťovací řízení k záměru posouzení vlivu na životní prostředí projektu „ V406/V407 Kočín-Mírovka, nové vedení 400kV“. Abych Vám to přeložil do češtiny jde o nové vysokonapěťové vedení, které povede částečně i přes naše území, konkrétně v k.ú. Kozmice. Ten, kdo se podrobně zajímal o tvorbu územního plánu, tuto skutečnost mohl zjistit. Jde o část území na „Blaníku“, kde bude vykácen pruh lesa, kudy povede toto vedení.

     Toto zjišťovací řízení není jenom pro samosprávní celky, ale i pro vás občany. Dává se se vám možnost se k celému projektu z hlediska negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vyjádřit. V projektu má být na tyto vaše připomínky kladen velký důraz.

     Nahlédnutí do celého záměru této stavby je možné v kanceláři obecního úřadu v Radeníně.

Návštěva z Chotěboře

návštěva z chotěboře  foto

více na

(úvodní slovo starosty Jaroslava Krause)

     Některé z vás občanů jsem na začátku roku oslovil s dotazem na bývalého „řídícího“ na Radenínské škole pana Nevoleho. Oslovil mě pan Nevole Milan, jeden z dětí výše jmenovaného pana učitele, který si pamatuje některé zážitky z dětství, které prožil se svými sourozenci a samozřejmě s rodiči zde v Radeníně. Bydleli zde ve škole v letech 1930 až 1937 a proto si pamatuje i na některé vrstevníky, které by rád navštívil. Nyní již cituji celý článek, který vyšel v Chotěbořském ECHU – ve zpravodaji města Chotěboř:

 

Prázdninový výlet

Milí čtenáři,

     současné cestování po evropských zemích, do zámoří i do exotických končin je pro mnoho obyvatel již téměř součástí životního stylu. Bylo by zajímavé evidovat občany naší Chotěboře a jejich zahraniční cesty třeba jen během jednoho roku. Neméně zajímavá by mohla být skutečnost, kolik zahraničních návštěvníků přijelo do našeho kraje v poslední době.

     Také naše malá země v Evropě má mnoho přírodních krás a jiných zajímavostí. O jednu prázdninovou cestu po naší vlasti a o zážitky s ní spojené se s vámi chci podělit.

     Musím začít od začátku. Moji rodiče, oba učitelé, působili na různých místech českého venkova. Na Vysočině — v Polničce, Vepřové, Velké Losenici, ve Vojnově Městci a osm let ve Škrdlovicích u Velkého Dářka. Tam jsem se narodil já, i mé dvě starší sestry Anna a Vladimíra. Našim rodným domem je škrdlovická škola.

     V roce 1930 byl tatínek přeložen do vzdáleného Radenína v okrese Tábor, asi 7 km jihozápadně od Chýnova. Tam se narodil nejmladší člen naší rodiny, bratr Oldřich. V roce 1937 jsme se na tatínkovu žádost přestěhovali znovu na Vysočinu — do Malče, tehdy v okrese chotěbořském.

     Třebaže od našeho pobytu v Radeníně uplynulo více než 70 let, často jsem vzpomínal na své dětství tam prožité a neustále ve mně sílila myšlenka se tam podívat a snad vyhledat dosud žijící známé a přátele.

     V červnu letošního roku jsem napsal dopis Obecnímu úřadu v Radeníně o našem záměru. Nad očekávání jsem brzy dostal od pana starosty velmi srdečný, téměř soukromý dopis. Obsahoval milé pozvání a velký zájem o naši návštěvu.

     Nadešel 12. srpen tohoto roku a my jsme ráno vyjeli ve složení: dcera Ivana, sestra Vladimíra, jedna milá přítelkyně a já směr Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Chýnov a Radenín. Byli jsme srdečně přijati panem starostou Jaroslavem Krausem, který se nám téměř po celý den věnoval. Prohlédli jsme si současný Radenín, velmi změněný v porovnání s minulostí. Dostali jsme i obsažné materiály o historii Radenína. Navštívili jsme též radenínský zámek, kde sídlili příslušníci francouzského rodu Baillet de Latour, jehož poslední žijící členka, 95letá hraběnka Ernestine Helche, přebývá v Rakousku. Místní školu, ve které jsme kdysi bydleli, jsme nalezli k naší radosti dobře udržovanou, funkční, tedy nezrušenou na rozdíl od mnohých jiných škol. Byli jsme i v místním kostele, kde jsem si dokonce sólově zahrál před malou, pozornou společností. Kronikářka obce, paní Anna Taťounová, vede zápisy o historii Radenína a také ona nám věnovala svůj čas během naší návštěvy. Našli jsme i některé vrstevníky a hodně jsme vzpomínali.

     Při té návštěvě jsem měl pocit, jako bychom se vrátili do našeho mládí. S díky, s mnoha zážitky a uspokojením jsme se rozloučili s milými hostiteli a přáteli a v odpoledních hodinách jsme se vydali na zpáteční cestu.

Milan Nevole

 

SPORTOVNÍ  INFORMACE

 

Cvičení v Choustníku

cvičení v Choustníku

vhodné pro všechny věkové kategorie

aerobic, posilování, protahování problémových partií,

cvičení s míčky overbally.

Podložky (karimatky), pití a pevnou obuv s sebou.

 

Scházíme se každé pondělí 19.00 - 20.00 hodin,

případné změny najdete na www.radenin.cz - v novinkách

 

Dagmar Holotová      +      a.t.   :)))))

Turovec                     +       Radenín

É

736 608 632

obrázky z choustnického webu

 

Radenínský fotbal

 

Utkání IV. třídy skupina „A“ podzim 2009

Řepeč B  -  Radenín-Kozmice                 3 : 1

Radenín-Kozmice  - Makov-Hůrka         2 : 3

Mladá Vožice - Radenín –Kozmice        2 : 1

Radenín-Kozmice  - Stádlec                   0 : 2

Jistebnice  -  Radenín-Kozmice              4 : 2

Radenín-Kozmice  -  Borotín                  1 : 1

 

Tabulka po odehrání 6.kol

 

1.

Makov-Hůrka

6

0

0

21:5

18

 

tabulka

2.

Jistebnice

4

1

1

25:12

13

 

3.

Řepeč B

3

1

1

13:10

10

 

4.

Měšice B

2

1

2

11:10

7

 

5.

Mladá Vožice B

2

1

2

14:15

7

 

6.

Borotín B

2

13

3

11:19

7

 

7.

Stádlec

2

0

3

4:10

6

 

8.

OLYMP Tábor

1

2

2

10:11

5

 

9.

Oldřichov

1

0

4

13:22

3

 

10.

Radenín-Kozmice

0

1

5

7:15

1

 

Letošní podzim je pro naše diváky Radenínského fotbalu tak trochu zklamáním. Nebyli jsme zvyklí podzimní část vídat naše mužstvo na konci tabulky IV.třídy. Zápasy, které hrajeme, jsou vyrovnané, nedá se říci, že by nás soupeř výrazně přehrával. Je to hlavně v proměňování šancí a nyní i ve velkém počtu zranění, kdy se musí se sestavou pořád pracovat. Citelně chybí brankař, ostatní hráči z pole jej nemohou nahradit.