2009

Radenínský čtvrtletník - prosinec 2009

titulek Radenínský čtvrtletník - prosinec 2009

SLOUPEK

 

     Ani jsme se nenadáli a je tu konec roku. Sníh nám neslibují, krize pokračuje a vánoce jsou za dveřmi. Jak to asi dopadne. Když není sníh, nebudou koulovačky a lyžování, když je ta krize nebudou dárky a oslavy konce a začátku nového roku. Nějak to nepasuje, ale já si myslím, že většina z nás si z těchto prognóz moc nedělá. Žijeme si tu ten svůj život a nebýt sdělovacích prostředků, tak ani pořádně nevíme co se kolem nás děje. A ono se děje.

     Na obecním úřadu je účetní z těch nařízení nadřízeného orgánu někdy na ručník, starosta z té byrokracie a stále nových věcí jako jsou datové schránky, Czech Point, elektronická spisová služba, elektronický podpis, a to je vše pod hesly, někdy na odstřel. Valí se to na nás takovým způsobem, že nám „jde hlava kolem“. Já říkám, že starosta v takovéto obci, kde je prakticky na všechno sám, už není starosta, ale obyčejná kancelářská krysa.

     Dnes vděčím svému předchůdci za to, že obec hospodařila bez dluhů, že se nepouštěli zastupitelé do velkých projektů na které by si půjčovali. Tak velké množství zadlužených a exekutory oslovených úřadů je po republice tolik, že snad to není ani možné. Cítím tlak, že dotačních peněz jde do rozpočtů dost a je možné je získat, ale i ta minimální spoluúčast na projektu rozpočet obce značně vyčerpá. V příštím roce končí volební období současného zastupitelstva a tak bychom rádi novému zastupitelstvu předali hospodářství obce bez dluhu. Období, které máme za sebou, bylo takové poznávací a zároveň jsme napravili některé věci, které fungovaly, byly nepodložené a někdy i nelegální. Můžu též říci, že tyto tři roky na úřadě byly jak pro účetní a tak i pro mne obdobím mnoha změn. Příprava a vstup do EU i na tak malém úřadu jaký máme u nás v Radeníně, se ve velké míře projevil. Přibylo administrativy, byrokracie; kontroly se zabývají mnohdy maličkostmi, pro nás nepodstatnými, elektronika nabitá programy je někdy spíše na překážku selskému rozumu.

     Dnes jsem si chtěl trochu postěžovat vám občanům, i když během roku většinou chodíte vy za námi. Snažíme se vyhovět, jak to jen je možné. Podmínky pro práci jsou dobré. Jsme rádi, kdy nám pochválíte samotné prostředí Obecního úřadu a drobné provozovny. Dokázali jsme letos vybílit i dílny, kanceláře a šatnu DP, na úřadě jste si jistě všimli krásné kanceláře paní účetní a i chodby do úřadu se nám podařilo vylepšit obkladem. Na posledním zastupitelstvu roku 2009 můžeme konstatovat nejen to, co se ještě nepovedlo, ale je i plno věcí, které nás „Radejňáky“ representují v dobrém světle u našich sousedů.

Kraus Jaroslav

starosta obce Radenín

titulek obecní úřad informuje

Z jednání obecního zastupitelstva

 

Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal a připomněl zatím jediné výjezdní zasedání, které se uskutečnilo před rokem v Bítově při příležitosti znovu zprovoznění místní kapličky.

Starosta přečetl zápis a usnesení z posledního zastupitelstva, které se konalo 29.9.2009 zároveň vyhodnotil úkoly starosty a místostarosty, které z tohoto zastupitelstva pro ně vyplynula.

Plnění rozpočtu k 1.12.2009 na plán 6 300 000,- ve výdajích je následující:

Příjmy:   k dnešnímu dni jsou příjmy plněny na 94.66%, což je částka 5 963 628,01Kč.

Doufáme, že plánované příjmy z daní, které se plánovaly jako příjem do rozpočtu, budou  do konce roku na účtu obce. V nejbližší době přijde platba za vodu od ZD Hroby. Dnes již víme, že plánovaný příjem za plasty, sklo a papír (30 000,-Kč) nebude naplněn, skutečnost bude pravděpodobně poloviční.

Výdaje: čerpání upraveného rozpočtu je  na 87,42%, což je částka 6 139 505,96Kč.

Čerpání finančních prostředků probíhá zatím podle plánu. V poslední době proběhla oprava střechy na bytovce v Kozmicích; opravili jsme MK k drobné provozovně. Proběhla příprava techniky na zimní sezónu, před  kterou se uklidila veřejná prostranství.

Rozpočtová změna č. 6,7, a 8/2009 je přímo úměrná rozpočtu obce, kde správce rozpočtu se pohybuje v daných číslech příjmů a výdajů. Projevila se zde platba za projekt k podání žádosti o grant v částce více jak 5 milionů korun (80 000,-Kč). Přišla dotace na školení členů JSDH a díky smlouvám z pronájmu z hrobových míst se udělal pořádek na tomto úseku (příjem 35 000,-Kč). Čtyři tisíce stálo vítání  nových občánků. Veškeré tyto změny jsou měsíčně vyvěšeny na úřední desce Obecního úřadu a zastupitelé jsou s nimi obeznámeni na svých zasedáních.

Zastupitelstvo zvolilo novou inventární komisi, která provede inventury hmotného a nehmotného

majetku včetně pozemků. Předsedou komise je pan Kopecký Zdeněk a členové paní Jiroutová,

pan  Kratina a pan Bartáček. Důraz budeme klást na inventuru dlouhodobého majetku a pozemků, protože nás asi čekají od roku 2011 odpisy z majetku.

Následně navrhl starosta, aby proběhla diskuse a poslední bod zasedání, návrh rozpočtu, byl zařazen až po diskusi. Zastupitelé nebyli proti.

Diskuse:

   - starosta na začátku tohoto bodu předložil zastupitelům požadavek Fondu ohrožených dětí na finanční podporu. Ze strany zastupitelů nebyla ochota na podporu těchto sociálních věcí a zastávají názor, že tento problém není nás obcí, ale rozpočtu státu.

-  tak jako v letech minulých zastupitelé ocenili práci některých obyvatel, kteří dokáží si najít chvilku ve svém volném čase a věnují se i práci pro obec. Těmto lidem děkujeme a jejich snažení oceňujeme menší finanční  odměnou. Jedná se o práci knihoven, kroniky, webových stránek, všeobecného úklidu MK, na hřbitovech, mobiliářů a v neposlední řadě musíme poděkovat i Ing. Boříkovi Čechovi za krásné zážitky některých z nás, kteří mohli Radenínsko vidět z ptačí perspektivy.

- zastupitelé odsouhlasili, aby účetně stodola v Radeníně byla odepsána z účtu 042 (investice) do majetku obce (požadavek auditu)

- protož od nového roku se mění DPH z 9% na 10%, musíme provést odpočty vodného k 31.12.2009, kdy spotřebovaná voda v letošním roce bude účtována v nižší dani a voda vyčerpaná občanem od 1.1.2010 do konce června 2010 v dani 10%. Krajský úřad má představy, že bychom měli nejen provést odpočty, ale i zároveň vybrat od vás občanů peníze s 9% daní, abychom mohli odvést DPH na finanční úřad. Sami uznáte, že toto není možné vše stihnout, takže budeme jednat s finančním úřadem o této transakci.

- starosta seznámil zastupitele i se dvěma stížnostma, které na obec za poslední dobu přišli. Jedná se o stížnost paní Pánkové a jejího bratra Pavla Soukupa a stížnost pana Boháče.

- starosta vysvětlil nepodání grantu koncem října do operačních programů. Důvodem byla územní a stavební rozhodnutí, která v té době nenabyla právní moci (jednalo se o MK v Radeníně a Hrobech, zámková dlažba na hřbitově v Hrobech a hlavně územní rozhodnutí na dětské hřiště v Kozmicích)

Žádost bude opětovně podána na začátku roku 2010.

- zastupitelé z Kozmic poukazují na ničení obecních veřejných komunikací technikou místního ZD; nejen že znečisťují povrch, který neuklízí (u hřiště, pod Kozmicema u koupaliště apod.), ale hlavně těžkotonážní vozy vymačkávají komunikace, které nejsou na tak velkou zátěž konstruovány. Též bezohledná jízda řidičů v obci přímo ohrožuje bezpečnost v osadě.

- zastupitelé požádali starostu, aby rázně zakročil na neutěšený stav v Kozmicích u pana Pošváře ohledně jeho dílny a okolí, kde je umístněno velké množství nepojízdných aut. Protože se situace již několikrát opakuje, že tudy nemohou projet vozidla, vraky otravují místní obyvatele a nikde není psáno, že neznečišťují veřejná prostranství je nutné rázně zakročit.

- co se týče neplatičů místních poplatků (Dvořákovi Hroby čp.1) vyzvat k zaplacení, popřípadě zastavit vodu do objektu; za poplatek za odvoz komunálního odpadu jednat s přestupkovou komisí v Chýnově.

 Návrh rozpočtu na rok 2010 měli zastupitelé k dispozici, takže když starosta po jednotlivých paragrafech hovořil, mohli vznášet okamžité připomínky, popřípadě námitky. Rozpočet se postaví jako vyrovnaný v příjmové částce 5 900 000,-Kč. S návrhem se občané mohou seznámit na úřední desce, popřípadě na internetových stránkách naší obce, nebo přímo na obecním úřadu. Každý občan má nyní možnost vznést připomínku, která bude projednána na 17. zasedání zastupitelstva dne 29.12.2009, kdy bude rozpočet odsouhlasen.

Kromě paušálních výdajů (školy a školky, elektřina, SMOOT a Mikroregion) bude obec z větších výdajů garantem akce rodáků v Terezíně, 10% účast na dotaci o kterou požádáme, bude nás stát větší částku i projekt MK v Radeníně pod kravínem k RD. V prvé polovině roku musíme doplatit půjčku u České spořitelny na veřejný rozhlas. Kladem je konečné doplacení půjčky na auto pro svoz komunálního odpadu. Myslíme i na obnovu vodovodního řádu v Lažanech včetně kanalizace.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

 

Odpočty vodného a stočného k 31.12.2009

 

     Upozorňuji všechny občany a chalupáře na Radenínsku, že letos budou chodit zástupci obce po všech vodoměrech v objektech a budou provádět odpočty vodného a stočného. Děje se tak z jediného důvodu a to je změna DPH při účtování vody v roce 2009 a následně v roce 2010. Jak jistě víte, mění se daň 9%, se kterou je účtována i voda, na 10% a tím je zapotřebí mít nahlášené odpočty. Je nám jasné, že zimní odpočty budou hlavně pro rekreační chalupy problém, ale zase zde není taková spotřeba, abychom nemohli nějakým přesnějším odhadem odpočet provést.

     Dnes není ještě ujasněno jak se k tomuto problému postaví finanční úřad, protože není v silách obecního úřadu za rok 2009 vybrat peníze ještě první týden v lednu (ruku na srdce, sami víte jak je to s placením v letních měsících) a následně odvést ještě daň 9%.

     Prostě je to rozhodnutí nadřízeného orgánu (tak jak to umí), ale praktické vyřešení problému nikdo s nikým nekonzultoval.

     Proto jenom vás prosím o nahlášení stavů vodoměru buď jednotlivým osobám, které se o odpis postarají, nebo stav nahlašte na telefony obecního úřadu 381 298 036, nebo drobné provozovny 381 298 057.

 

ODVOZ ODPADU V PROSINCI 2009

Původní termín svozu           Nový termín svozu

středa

23.12.2009

pondělí

21.12.2009

termíny svozu

čtvrtek

24.12.2009

úterý

22.12.2009

pátek

25.12.2009

středa

23.12.2009

 

 

 

 

středa

30.12.2009

pondělí

28.12.2009

čtvrtek

31.12.2009

úterý

29.12.2009

pátek

  1.  1.2010

středa

30.12.2009

 

 

Zprávy pro občany

 

     V sobotu 5.12. se v některých našich osadách proháněli čerti a andělé za dozoru váženého „pana Mikuláše“. Vždy se na akci podíleli místní, kteří na žádost rodičů navštívili domácnosti, kde se předali malé dárky a trošku se postrašili neposlušná dítka.

     Jsem velmi rád, že se udržují staré tradice, upevňují se sousedské vztahy a zároveň je v osadách živo. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se přímo zapojili do této zábavy, že se chovali slušně, i když některé masky jsou i pro dospělého stresující. Myslím si, že ty děti, které jste v sobotu postrašili, vám všem to jednou vrátí a dopadnete stejně jako paní Stoklasová, která měla naučenou nejdelší básničku ze všech.

     Díky paní ředitelce z dětského domova se v Radeníně v úterý večer objevil velký kamion, který znáte z reklamy na Coca Colu v době vánočních svátků. Krásné auto osvícené světlem se krátkou chvíli zastavilo na křižovatce před obecním úřadem. Velký zájem nejen dětí, ale i dospělých nepokazila menší nehoda, která se na místě akce stala. Fotečky dětí s tímto symbolem vánoc budou v hlavách mnohých až do štědrovečerního večera, kdy tuto událost předčí dárečky pod stromečkem.

     A do třetice vás mohu upozornit, že v případě příznivých sněhových podmínek by se v Radeníně v lednu uskutečnil tradiční motocyklový závod a to celorepublikový, popřípadě závod s účastníky již tradičními z okolí Radenína.

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ  INFORMACE

 

Vánoční turnaj ve stolním tenise

 

Již tradičně jste všichni zváni na vánoční turnaj ve stolním tenise, který se koná

26.12. 2009 od 13.00 v hostinci Na Veselce v Radeníně

 

 

Radenínský fotbal

 

Utkání IV. třídy skupina „A“ podzim 2009

 

Olymp Tábor - Radenín –Kozmice       5:2

 

Tabulka po podzimu, kde chybí jedno nesehrané utkání Radenín,Kozmice-Měšice

 

1.

Makov-Hůrka

8

0

1

29:  7

24

 

rozpis zápasů

2.

Jistebnice

7

1

1

35:18

22

 

3.

Řepeč B

6

1

2

27:18

19

 

4.

OLYMP Tábor

4

2

3

24:19

14

 

5.

Stádlec

4

0

5

17:20

12

 

6.

Měšice B 

3

1

4

16:18

10

 

7.

Borotín B

3

1

5

15:30

10

 

8.

Mladá Vožice B

2

1

6

21:31

7

 

9.

Oldřichov

2

1

6

23:35

7

 

10.

Radenín-Kozmice

0

2

6

12:23

2

 

 

     Jak již jsme psali po šestém kole, situace se nikterak nezměnila. Proti ostatním nám chybí sehrát ještě utkání s Měšicemi, ale i tak se mnoho nezmění. Kdyby byli z tohoto utkání tři body poslední příčka v tabulce bude i po tomto utkání. Když si připomeneme léta minulá, kdy jaro bylo ještě slabší než podzim, nic hezkého Radenínský fotbal na jaře nečeká. A možná po letní přestávce fotbal u nás čeká to nejhorší.