2009

Radenínský čtvrtletník - leden 2009

titulek Radenínský čtvrtletník - leden 2009

 

SLOUPEK

 

     Na Radenínsku začal rok 2009 krásným ohňostrojem a hned od prvních dnů nás sužují mrazy s přídělem sněhu. Abychom mohli uspořádat motoskiöring nad Radenínem ještě nám chybí nějaký ten sníh. Doufáme, že vše dobře dopadne a ze závodů si přineseme krásné sportovní a společenské zážitky.

     Na posledním zastupitelstvu byl schválen rozpočet na letošní rok tak jako v letech minulých jako vyrovnaný v příjmech a ve výdajích. V případě získání dotace, o kterou obec zažádala, se výše rozpočtu změní. Dotace se týká nového veřejného osvětlení v Terezíně, zaplacení veřejného rozhlasu, oprav místních komunikací, parkových úprav a zakoupení traktoru na sečení veřejných prostranství. Bylo zažádáno o částku 2,500.000,-Kč. Během dvou měsíců by měl být schválen územní plán obce. V květnu proběhnou oslavy 80.let založení SDH v Kozmicích, kde proběhne okrsková soutěž. Chceme do té doby opravit požární zbrojnici, aby důstojně representovala velmi aktivní požární sbor v osadě Kozmice. Bude zájem ze strany obce opravit, popřípadě dodělat některé chodníky. Věnovat se musíme pitné vodě, protože kontrola ze životního prostředí odhalila mnohé nedostatky v evidenci a samotném provozování. Těšíme se, že v letošním roce bude splacena půjčka na auto pro svoz komunálního odpadu (3,500.000,-) a tím se nám bude měsíčně „lépe dýchat“o šedesát pět tisíc. Spousta práce nás čeká v obecních lesích, kde většinu likvidujeme dřevní hmotu po vichřicích a po kůrovci. Tím, že jsou lesy otevřené po náletu kůrovce, vždy po větším větru jsou v lese vývraty. Toto dřevo se stále hůře prodává,  a když se nějaký prodej uskuteční, ceny kopírují nasycený trh. Zdaleka již les nemůže zaplatit splátky auta  jak tomu bylo dříve.

     Protože se asi začíná projevovat na lidech finanční tlak z různého zdražení, stojíme před problémem nedoplatků od obyvatel za služby a za pitnou vodu. Proto zastupitelstvo rozhodlo přikročit k ráznému zákroku a to formou výměrů a případných exekucí tak jak nám to zákon povoluje a v některých případech přímo nařizuje. Od letošního roku je na Radenínsku zavedeno, že poplatek za komunální odpad se musí zaplatit do 30.června, ze psa do 30.dubna a za pitnou vodu do 31.října. Postupovat musíme podle zákona a ten nám umožňuje částky zvyšovat formou výměru až třikrát a to až tři roky zpět.

     V době, kdy nás nepřímo zasáhla celosvětová finanční krize, nyní jsou i pozastaveny dodávky plynu, cena elektřiny stále neúměrně narůstá a kam se jen podíváme je to pro obyčejného obyvatele stále dražší, vám mohu do roku 2009 přát hlavně pevné zdraví,  které toto vše vydrží, dobré sousedy s kterými si můžeme popovídat a popřípadě se i pobavit a pro nás všechny rodinnou pohodu o kterou se můžeme v těžkých dobách opřít.

Starosta obce

Z jednání obecního zastupitelstva

 

K nejdůležitějšímu zasedání v roce 2008 zasedlo zastupitelstvo 29.12.v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal na posledním zastupitelstvu roku 2008.

Nejdříve  starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zastupitelstva. K tomuto bodu nebylo připomínek

Plnění rozpočtu k 29.12.2008 na plán 7 000 000,- jak ve výdajích i příjmech je následující:

Příjmy:

k dnešnímu dni jsou příjmy plněny na 96,80%, což je částka 6,776.265,36Kč.

Do sta procent nám bude chybět 80 tisíc daň z příjmu právnických osob za obec a následně převod částky z vlastních fondů hospodářské činnosti. To je částka, kterou jsme nedostali z Drobné provozovny, která ještě vykrývá dluh za těžbu v lese, kde se projevilo hlavně špatné zpeněžování dřevní hmoty v roce 2008. Dřevo po vichřici Ema, kůrovec a nadbytek dřevní hmoty na trhu zapříčinilo veškeré špatné ceny na trhu se dřevem.

Výdaje:

čerpání je  na 84,87% rozpočtu což je částka 5,940.739,73kč.

Na účtu obce je k dnešnímu dni 614 000,-Kč. Pokladna musí být  ke konci roku nulová. Chybí zde nedoplatky za komunální odpad a za vodu od některých obyvatel, což se v posledním roce opět rozmohlo. O vymáhání finančních prostředků bude zastupitelstvo jednat v diskusi.

 

Důležitá informace jak pro zastupitele, tak i pro občany je plán

zasedání zastupitelstva obce Radenín v roce 2009:

13. zasedání se uskuteční  31. 3.

14. zasedání se uskuteční  30. 6.

15. zasedání se uskuteční  29. 9.

16. zasedání se uskuteční  24.11.

17. zasedání se uskuteční  29.12.

Jedná se opět o úterky a čas se nemění od 19.hod na Obecním úřadu v Radeníně.

 

Rozpočtová změna č.8 se týká dorovnání položek v rozpočtu správcem rozpočtu pokud možno na 100%.

Josef Holub, Tábor, ČSA 2691 žádá o odprodej pozemku č. 378/6 v k.ú. Radenín, který se nachází v sousedství jeho pozemků. O tento pozemek se léta stará; obec má pozemek v inventuře vedenou  jako zahradu za 30,-Kč. Zastupitelé souhlasí s prodejem této zahrady za částku 35Kč/m2.

S plánem lesní výroby zastupitele seznámil pan lesní hospodář L.Burian. V roce 2009 nás čeká:

     -  zalesnit 0,52ha + 1,07ha vylepšit

     -  vysázet 8 750 sazenic

     -  oplotit nově 130bm

     - nátěry proti zvěři 5,42ha

     - vyžínání 4,39ha

     - vytěžit nahodile 110m3, úmyslně 400m3

     -  vyklizení klestu 1,15ha

     - prořezávka 0,40ha

       K tomu zakoupit a instalovat 10 ks lapačů na kůrovce. Doufáme a zároveň i tak trochu počítáme s tím, že nám hlavně při vyklízení (včetně pálení) ploch před výsadbou nových sazenic pomohou tak jako v roce 2008 myslivci a hasiči místních sdružení

Návrh rozpočtu na rok 2009 je vložen na jiném místě zápisu. Drobné opravy se týkaly především v položce SDH, kde v letošním roce SDH Kozmice slaví 80.let od založení sboru a následné oslavy  vyvrcholí v květnu letošního roku, kdy v Kozmicích proběhne okrsková soutěž požárních družstev.  V rozpočtu bude počítáno i s opravou hasičské zbrojnice v Kozmicích.

V diskusi se projednalo:

-  26.prosince proběhl tenisový turnaj ve stolním tenise v Radeníně Na Veselce, kde obec sponzorovala některé  z cen částkou 1 000,-Kč

-  starosta zastupitelům předložil Výzvu k zaplacení dluhu před zahájení exekuce vůči panu Koukolskému, jehož dluh narostl s úroky již na částku 168.322,-Kč

-  protože v roce 2008 je opět více neplatičů za komunální odpad a za vodu, rozhodlo zastupitelstvo, že  poplatková povinnost od roku 2009 bude limitovaná dobou (odpady do 31.7., voda do 31.10.).

   Po této době  bude obec postupovat vůči neplatičů exekučně s % navýšením splátky.

 

ROZPOČET NA ROK 2009 OÚ RADENÍN

 

 

 

výdajová část

   
rozpočet 2009

paragraf

odv. rozpoč. skladby

částka

předpoklad na:

 

 

 

1031

lesní hospodářství

10 000

vyčerpání dotace na oplocenky

 

 

2212

silnice

 

480 000

MK Bítov, MK ke hřbitovu v Hrobech

 

2310

pitná voda

300 000

vodovod Lažany, vzorky

 

 

2321

kanalizace

560 000

oprava Lažany, územ.astaveb. Plány ČOV Radenín

3111

Školka

 

10 000

Mš v Chýnově, Nové Vsi, Táboře

 

 

3113

Zákl.škola

 

250 000

ZŠ Chýnov, Choustník

 

 

 

3314

Místní knihovny

18 000

nové knihy,časopisy, platy

 

 

3326

kaple, památky

20 000

kulturní památky v majetku obce všeobecně

 

3349

čtvrtletník

20 000

noviny obce

 

 

 

3392

zájmová činnost

30 000

masopust, dětský den, pouť, turnaje apod.

 

3399

sbor pro obč.záležit.

20 000

balíčky, jubilea občanů

 

 

3419

tělovýchova

35 000

oddíl kopané-činnost

 

 

 

3612

bytové hospodářství

150 000

opr. sřechy Kozmice čp.5, KD Terezín

 

3631

veřejné osvětlení

100 000

post. výměna světel; nov.sl. Bítov, Radenín, Hroby

3632

pohřebnictví

50 000

kolumbárium v Radeníně, stojánky na vodu

 

3635

územní plánování

100 000

dokončení územního plánu/leden-únor

 

3639

kom.služby, úz.roz.

200 000

nákup pozemků a geod.práce-stodola Radenín

 

3722

komunální odpad

400 000

svoz komunálního odpadu od občanů-náklady

 

3723

tříděný odpad

50 000

nákup nových kontejnerů; náklady na svoz

 

3745

vzhled obcí

300 000

úklid osad, drobné opravy

 

 

5311

bezp.a veř. pořádek

2 000

přestupková komise v Chýnově

 

 

5512

požární ochrana

50 000

požární řád obce, plovoucí čerpadlo do Furgona

6112

zastup.orgány

800 000

mzdy zastupitelů,

 

 

 

6171

činnost míst.správy

2 000 000

veškerá režie OÚ (elektřina, platy zaměst., a pod)

6320

pojištění majetku

25 000

KOOPERATIVA

 

 

 

6310

finanční operace

70 000

služby finančních úřadů-banky, pošta

 

6399

daň z příjmu za obec

250 000

DPH

 

 

 

 

 

návrh rozpočtu 2009

6 300 000

 

 

 

 

 

 

 

příjmová část

 

 

rozpočet 2009

položka

název odvětví

 

 

 

částka

poznámka

 

1111

daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

 

990 000

 

 

1112

daň z příjmu fyzických osob ze samost. výděleč.  činnosti

90 000

 

 

1113

daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

73 000

 

 

1121

daň z příjmů právnických osob

 

 

1 256 000

 

 

1122

daň z příjmů právnických osob za obec

 

250 000

 

 

1211

daň z přidané hodnoty

 

 

 

2 262 000

 

 

1361

správní poplatky

 

 

 

3 500

 

 

1337

poplatky za komunální odpad

 

 

190 000

 

 

1341

poplatky ze psů

 

 

 

5 500

 

 

1511

daň z nemovitostí

 

 

 

400 000

 

 

 

celkem třída 1

 

 

 

5 520 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2310

pitná voda

 

 

 

300 000

výběr

 

2321

odvádění odpadních vod

 

 

100 000

výběr

 

3612

bytové hospodářství

 

 

 

9 000

nájemné čp.5

3632

hrobová místa - pohřebnictví

 

 

20 000

výběr

 

6171

činnost místní správy

 

 

 

69 000

 

 

6310

finanční operace - úroky

 

 

 

4 500

 

 

3727

odpady - tříděné

 

 

 

30 000

EKO-KOM

 

 

celkem třída 2

 

 

 

532 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3639

komunální služby a územní rozvoj

 

 

20 000

nákup pozemků

 

celkem třída 3

 

 

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dotace

 

 

 

 

21 500

 

 

 

celkem třída 4

 

 

 

21 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

třída 1 až 4 celkem - úhrn příjmů v roce 2009

 

 

6 300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování - auto na svoz komunálního odpadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

položka

název odvětví

 

 

 

částka

poznámka

 

8115

změna stavu krátkodob. protř.na bankovních účtech

756 500

celkem splátka

8124

uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjček

 

-756 500

k 31.12.2009 splaceno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schváleno na 12.zasedání zastupitelstvu Obce Radenín dne 29.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyvěšeno  2. ledna 2009

 

 

 

 

 

 

sejmuto   20. ledna 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starosta obce

 Radenín

 

 

 

 

titulek obecní úřad informuje

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

 

Zápis dětí do školy

 

Ředitelství ZŠ Chýnov, okres Tábor oznamuje, že zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Chýnov, okres Tábor pro školní rok 2009/2010 se koná v pátek 23.1.2009 v budově ZŠ od 13.30hod do 16.30hod.

Zápis je povinný pro všechny děti, které k 31.8.2008 dovrší 6 let věku.

Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli rodný list dítěte a svůj OP.

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2009

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Radenín a jejích částích Bítov, Hroby, Kozmice, Lažany, Nuzbely a Terezín.

 

Zastupitelstvo obce Radenín vydává dne 1.1.2009 podle § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek  1

 

Správce poplatku

 

Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Radenín (správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě dani a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

 

Článek 2

 

Poplatník

 

Poplatek platí:

a)     Fyzická osoba, která má v obci Radenín trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí

b)    Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a to na katastrálním území obce Radenín, ve které není hlášen k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

 

Článek 3

 

Oznamovací povinnost

 

1/  Poplatník podle čl.2 písm.b) této vyhlášky je povinen oznámit písemně správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:

a)     Příjmení, jméno, trvalý pobyt a rodné číslo

b)     Evidenční nebo popisné číslo určené nebo sloužící individuální rekreaci; není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístněna

2/ Poplatníci podle čl.2 písm.a) a b) této vyhlášky jsou povinni stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví  ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

 

Článek 4

 

Sazba poplatku

 

1/  Sazba poplatku činí 350,-Kč za kalendářní rok a je tvořena:

a)     z částky   70,-Kč

b)     z částky  280,-Kč, která je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Rozúčtování skutečných nákladů na osobu je pro rok 2009 stanoveno v Příloze č. 1 k této vyhlášce, která je její nedílnou součástí

2/ V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo  vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

Článek  5

 

Splatnost poplatku

 

1/  Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 31.června kalendářního roku

2/  Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti (při narození dítěte, změně místa trvalého pobytu nebo změně vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku), je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla

 

Článek  6

 

Osvobození

 

1/ od poplatku jsou osvobozeni:

a)     poplatníci, kteří se celoročně trvale nezdržují na území České republiky

b)     poplatníci, kteří jsou celoročně trvale ve výkonu trestu odnětí svobody

c)      poplatníci, kteří jsou celoročně trvale v zařízení sociální péče a zdravotnických

d)     poplatníci, kteří prokáží, že se celoročně nezdržují na území Obce Radenín a poplatek hradí v místě, kde se celoročně zdržují

2/ Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

 

Článek 7

 

Sankce

 

  1. Při porušení vlastní poplatkové povinnosti tj. u poplatků včas nezaplacených (neodvedených) nebo zaplacených (odvedených) v nesprávné výši, vyměří Obecní úřad v Radeníně  poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část až na trojnásobek.

  2. Při porušení ostatních povinností nepeněžité povahy (např. ohlášení vzniku, zániku, změny poplatkové povinnosti) může Obecní úřad v Radeníně poplatníkovi uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Pokutu může uložit opakovaně až do celkové výše 2 miliony Kč.

  3. Při porušení poplatkové povinnosti poplatníka nebo plátce lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.Byl-li před uplynutím této doby učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do10let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatníkovi povinnost vznikla.

  4. Byl-li před uplynutím této doby učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do10let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatníkovi povinnost vznikla.

Článek 8

 

Prominutí poplatku

 

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

 

Článek  9

 

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2009.

 

Jaroslav Kraus, starosta obce

Zdeněk Kopecký, místostarosta obce

 

 

Příloha č. 1

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

2007

2008

Příloha č.1

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu pro fyzickou osobu

 

172 720Kč

Počet osob

492

495

Výše poplatku dle čl. 4 odst.1 písm.b)

250,-Kč

280,-Kč

 

1/ Počet trvale bydlících v roce 2008 je průměrně  495 obyvatel

2/ Počet rekreačních objektů v k.ú. Radenín            120

3/ Celkový počet plateb částky 350,-Kč                  615