2009

Radenínský čtvrtletník - duben 2009

titulek Radenínský čtvrtletník

 

SLOUPEK

 

     Poslední den v měsíci března proběhlo letos první zastupitelstvo obce  Radenína. I když proběhlo v rekordně krátkém čase (do 21 hodiny), mluvilo se zde o podstatných věcech.

     Především to, že Obci nebyla přiznána dotace krajského úřadu o kterou jsme v roce 2008 požádali ve výši dva a půl milionu korun. Proto zastupitelé museli přistoupit k náhradnímu řešení – úvěr u České spořitelny (viz zápis zastupitelstva). Druhou podstatnou změnou která nás čeká, je změna dodavatele elektrické energie, se kterou vás seznamuji v rubrice „Zprávy pro občany“.

     Zima nám nakonec přinesla pěknou nadílku sněhu, který nám opět naplnil vodojemy místních vodovodů  i  když po drobných opravách, které jsme zvládli opravit aniž by jsme občany podstatně omezili. Díky sněhu se uskutečnil i Motoskujöring v Radeníně, což se opravdu povedlo. Následně týden poté konec masopustu v Radeníně a v Bítově potvrdil, že když se něco pořádně připraví, zůstanou vzpomínky v hlavách lidí hodně dlouho a má se o čem hovořit. Jen tak dál hasiči.

     Blíží se výročí založení SDH v Kozmicích. A věřím, že 9.května v Kozmicích se na hřišti ukáží i hasiči z Kozmic. Jistě se umí  postarat o příjemnou zábavu. A proto vás všechny jménem SDH v Kozmicích a jménem Obce Radenín srdečně zvu.

     V těchto dnech naší zaměstnanci střídavě uklízí to, co během zimních měsíců na MK vyházeli a nebo sází stromky v obecních lesích (je jich pořádná porce). Objednali jsme i cisternu s vodou, aby prach z posypu pomocí vody zmizel a neotravoval v případě průjezdů vozidel a nebo větru.

     Připomínám, že měsíc duben je posledním, kdy je nám vyvážen komunální odpad každý týden. V květnu nám již bude topit sluníčko, veškerý biologický odpad zpracujeme na zahrádkách nebo odvezeme na komposty, takže stačí jezdit pro KO každých 14 dní.

     Přeji vám po krásné zimě i krásné jaro. Krásné zážitky na různých společných akcí (začíná i fotbalová sezóna), příjemná posezení se sousedy místními a též potěší i setkání s našimi chalupáři, kteří přiváží k nám na venkov nové zprávy z měst a těší se na aktivní odpočinek na svých chaloupkách mezi námi „domorodci“.

Starosta obce

Z jednání obecního zastupitelstva

 

Schůzi zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal na prvním zastupitelstvu roku 2009.

Na úvod  starosta přečetl zápis a usnesení z minulého zastupitelstva. K obsahu zápisu nebylo připomínek

Plnění rozpočtu k 31.3.2009 na plán 6 300 000,- jak ve výdajích i příjmech je následující:

Příjmy:

k dnešnímu dni jsou příjmy plněny na 23,18%, což je částka 1 460 088,29Kč.

 

     Daňové příjmy přicházejí na účet obce postupně, pravidelně , tak jako již tomu je každý rok. Otázkou je, co v daních udělá finanční krize a opatření, která se mění každou chvíli. Jak sami můžete v této době ze zpráv poznat, Ministerstva financí se staví k problému malých  obcí a malých podnikatelů nezodpovědně. Vybírá se již za odvoz komunálního odpadu a ze psů, za pronájem pozemků u ZD Hroby přišlo na účet 18.440,-Kč.

Výdaje:

čerpání je  na 25,25% rozpočtu což je částka 1 590 539,11Kč.

 

     Z větších položek stojí za zmínku zimní údržba, která nás letos stála 175 134,-Kč. Z toho 16 158,-Kč jsme vyházeli na silnici (60tun posypu), 2 500 ,-Kč dovoz posypu a zbytek se dal za práci při odklízení sněhu. A že ho letos bylo. Veškeré náklady však šli do drobné provozovny, kde máme zaměstnané naše zaměstnance. Těm bych chtěl za odvedenou práci v zimních měsících poděkovat. Za položkou pitná voda a částkou 126 185,-Kč se skrývá nákup baterií na obsluhuchlorovačů, za vzorky pitné vody a opravy vodovodů v Hrobech, Lažanech a v Radeníně.

     Jsou nakoupeny trubky na kanalizaci v Bítově, 102 400,-Kč nás stála již ZŠ a MŠ. Převedli se finanční prostředky na činnost TJ podle schváleného rozpočtu, deset tisíc nás stál územní plán (před dokončením). Došlo k výměně hasičského auta u SDH Radenín (možno již legálně převážet ve voze celou zásahovou jednotku) – dovoz auta z Rumburka a prodej do SDH Moraveč u Slapska.

Rozpočtová změna se týká hlavně hasičů a to opravě hasičárny v Kozmicích k 80.výročí založení SDH

 

 

Hospodářský výsledek na drobné provozovně za rok 2008

 

Lesy

Příjmy

Výdaje

tabulka

 

  účet

název položky

poznámka

účet

název položky

Kč,-

poznámka

tabulka

602

Tržby z prodeje služeb

1 547 878

 

501

Spotřeba materiálu

86 616

 

644

úroky

974

 

504

Prodané zboží

9 829

 

 

Výnosy celkem

1 548 852

 

518

Ostatní služby

983 680

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek hospodaření

468 729

před zdaněním

 

Náklady celkem

1 080 124

 

 

Drobná provozovna

 

Příjmy

Výdaje

tabulka

 

   
tabulka

  účet

název položky

poznámka

účet

název položky

Kč,-

poznámka

601

Tržby za vlast.výrobky

1 048 140

 

501

Spotřeba materiálu

1 059 310

 

602

Tržby za prodej služeb

3 993 451

 

502

Spotřeba energie

42 520

 

644

úroky

3 664

 

504

Prodané zboží

20 482

 

649

Jiné ostatní výnosy

825

 

512

Cestovné

15 634

 

 

 

 

 

518

Ostatní služby

1 741 252

 

 

Výnosy celkem

5 046 080

 

521

Mzdové  náklady

1 650 717

 

 

 

 

 

524

Sociální pojištění

576 568

 

 

 

 

 

527

Sociální náklady

27 600

 

 

 

 

 

531

Silniční daň

39 600

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem

5 173 683

 

6/  Úvěr u České spořitelny

     Nevyšel nám grand od krajského úřadu, jehož žádost jsme podali v loňském roce a týkala se VO v Terezíně, oprava MK k židovskému hřbitovu, nákupu traktůrku na sečení trávy a hlavně na profinancování veřejného rozhlasu. Abychom nezatížili rozpočet roku 2009 obrátil se starosta na Českou spořitelnu o poskytnutí úvěru na zaplacení bezdrátového rozhlasu. Zde nám vyšli vstříct a nabídli nám úvěr s úrokovou sazbou 3,27% a splátkový kalendář po splacení úvěru , který máme již zde na popelářské auto, tj. po novém roce.

     Stále se zvyšující spotřeba elektrického proudu a hlavně stále vyšší cena za energii přiměla starostu obce, aby hledal nějaké řešení. Jednou stranou je třeba hledat úspory z naší strany – topení v obecních domech dřevem a vyměňovat akumulačky za krbová kamna na dřevo; veřejné osvětlení osadit úspornými žárovkami; na jednotlivých odběrných místech nastavit vhodné jističe a hlavně tarify.

     Na straně druhé najít řešení při nákupu levnější energie. Zde se nám jeví výhodněji nakupovat proud od firmy Bohemia Energy entity s.r.o., Praha 1, Hybernská 1009/24, kde nám provedli nabídku a spočítali, že bychom v roce 2007-2008 při dané spotřebě zaplatili o 10% méně za elektřinu odebranou od jejich firmy. Smlouva s firmou Bohemia Energy by byla sjednána na 2 roky. Odpočty by stále prováděli pracovníci E-Onu, protože paušální poplatek za jističe bychom platili stále E-Onu.

     Zastupitelé v tomto bodě schválili dva nové členy jednotky SDH Radenín. Paradoxně se jedná o nejvyššího a nejmenšího člena Jednotky:  Karel Bělohradský a Karel Frait.

Diskuse:

nejdříve se vyjádřili zastupitelé – Dvořák Milan upozornil na některá ještě nedodělaná dopravní značení v Nuzbelech a Hrobech; požádal o odstranění osobního vozu u čp.3, které je sice pod SPZ, ale majitel nejeví o vozidlo zájem (bude po domluvě s POLICÍ ČR odtaženo) a nakonec požádal o opravu mobiliáře (obec plánuje v letních měsících o opravy a nátěrech těchto zařízení)

Zastupitelé a členové SDH z Kozmic přišli se žádostí o příspěvek na PHM na akci Táborská liga.

Zastupitelé nakonec schválili odběr PHM za 10 000Kč (dobrá reklama pro obec) což bude sledováno vedoucím provozovny, protože nafta bude čerpána v ZD Hroby. V tomto bodě si starosta vyžádal rozpis jednotlivých kol Táborské ligy, aby byl znám pohyb hasičského vozu – každý výjezd povinně hlásit na HZS v Táboře.

Na zámku v Hrobech uspíšit opravu prasklého vodovodního potrubí, včetně instalace vodoměru.

 

-  starosta obeznámil přítomné z výroční správou POLICIE ČR, obvodního oddělení v Chýnově (bude celá zveřejněna ve Čtvrtletníku); dále se smlouvou mezi Policií ČR a Obcí Radenín. Zde zastupitelé upozornili s opatrným postupem (vracíme se do dob před rokem 1989?) a doporučili starostovi, aby spolupracoval s obvodním oddělením v Chýnově tak jako doposud, ke spokojenosti obou stran.

- v dalším programu diskuse bylo 80.výročí SDH Kozmice. Samotné oslavy a okrsková soutěž proběhne podle regulí již zaběhnutých; pouze starosta seznámil zastupitele se stavem oprav zbrojnice v Kozmicích.

-  v dalším bodě se zhodnotila zimní údržba; každý se mohl vyjádřil k průběhu likvidace sněhu v našich osadách v letošním zimním období – což byla první zkouška od doby, kdy jsme rozhodli o zimní údržbě ve vlastní  režii.

-  v Radeníně máme zaměřený pozemek pod stodolou a postupně budeme jednat o odkoupení

-  drobná provozovna podle počasí může zahájit budování kanalizace v Bítově (případné i opravy); podle finančních prostředků zahájíme druhou etapu výměny vodovodního potrubí v Lažanech

-  starosta seznámil zastupitele s přípravou voleb do Evropského parlamentu, které proběhnou v naší republice 5.-6. června letošního roku

-  obec musí zpracovat hydrologický průzkum k povolení k odběru podzemních vod a též provozní řád mobilního zařízení ke svozu komunálního odpadu, který je potřebný, s vyjádřením Krajské hygienické stanice na povolení k provozování této činnosti na drobné provozovně

-  Jednotka SDH byla dovybavena zásahovými obleky včetně obuvi v počtu 25ks. Pro zajímavost jedna sada obleků stojí 8 000,-Kč; ovšem celou tuto akci financuje stát ze svého rozpočtu

Schůze byla ukončena 21.00hod

Zapsal Kraus Jaroslav

starosta obce Radenín

 

ZPRÁVY PRO OBČANY

 

          

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

 

Poplatky za komunální odpad a psy

 

     Obecní úřad v Radeníně již zahájil výběr poplatků za komunální odpad a ze psů. Základní výběry proběhly po jednotlivých osadách a nadále je možné poplatek 350,-Kč za trvale bydlícího občana, či za rekreační chalupu, zaplatit na Obecním úřadu každý den do 14.00hod. Tuto poplatkovou povinnost má každý občan a majitel nemovitosti uhradit podle vyhlášky č.1/2009 článku.5 do konce července daného roku. Poté se každý vystavuje nebezpečí, že mu bude poplatek navýšen platebním výměrem podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

 

 

 

 Jak jste se mohli ze zprávy ze zastupitelstva dočíst, obec jako taková změní dodavatele elektrického proudu pro svoji spotřebu (veřejné osvětlení, drobná provozovna, občanské domy, obecní úřad apod.). Firma BOHEMIA ENERGI entity (BEE) je alternativním dodavatelem elektrické energie a plynu. Byla založena v roce 2005 na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Dodává elektřinu malým a středním odběratelům a od roku 2006, kdy byl trh liberalizován,    i pro domácnosti. Dnes firma BEE dodává elektřinu 25 tisícům malým a středním podnikům a 40 tisícům domácností.

     Veškeré kroky, které by Obec musela učinit na změnu dodavatele, za ni vyřídí Operátor trhu firmy BEE. Než však došlo k podpisu smlouvy, starosta si nechal vypracovat podrobnou nabídku a mohu potvrdit, že zaměstnanci BEE si dali práci a porovnali finanční zatížení Obce elektřinou roku 2007 – 2008 u firmy E-ON a jejich nabídkou. Smluvně máme od nových odpočtů v roce 2009 až do poloviny roku 2011 cenu menší o 10% u BBE než u E-Onu.

     Pokud máte zájem o cenovou kalkulaci nebo podrobnější informace o společnosti BEE a jejich službách, můžete je kontaktovat buď  e.mailem na adrese: 

poptávka@bohemiaenergi.cz

     Pokud uvedete jakou máte roční spotřebu elektřiny, distribuční sazbu a stávajícího dodavatele, bude vám spočítáno kolik ušetříte když přepnete na BEE. Telefonicky na zákaznické lince:

840 101 010.

     Nejlépe si vše můžete ověřit osobně v Táboře v OD Dvořák ve 2.patře, kde má firma zastoupení a paní Alena Novotná, která má pracovní dobu od 9.00hod, a v případě když budete mít sebou fakturu, vám provede kalkulaci.

     Možné je též při větším zájmu provést presentaci na Obecním úřadu v Radeníně. Letáky od firmy BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. jsou k dispozici na OÚ v Radeníně.

 

více zde

 

Všem obyvatelům Radenína a blízkého okolí.

 

Jsme vděčni, že v těchto krásných místech, obklopeni  přírodou, a co jsme i poznali příjemnými lidmi, můžeme budovat náš domov a zařadit se do budoucna mezi obyvatele Radenína.

Stále více lidí si uvědomuje, že žijeme hektickým a stresujícím životem... více zde

 

 

PODĚKOVÁNÍ

 

     Rodina Krátoškova z Radenína by ráda touto cestou ještě jednou poděkovala myslivcům mysliveckého sdružení „Obora“Radenín za vzornou organizaci posledního rozloučení s jejich členem a občanem Radenína panem Aloisem Krátoškou, se kterým jsme se naposledy rozloučili dne 3.2.2009 na táborském hřbitově.

Rodina Krátoškova a ostatní příbuzní

 

 

 

 

Motoskijöring – Mototip Fuchs oil Cup

 

foto

     Na start čtvrtého závodu seriálu Mototip Fuchs Oil Cup, který se konal v Radeníně na tradiční trati dne 22.února 2009, se postavilo 23 dvojic. Asi 1km dlouhá trať s velkým převýšením slibovala pěknou podívanou pro asi tisíc diváků. Tak se také stalo, atmosféra houstla s blížícím se finále. Skupinky diváků fandily těm „svým“, vždyť zde jezdili vedle zkušených harcovníků plno i místních nebo několik jezdců z okolí. Ale i  ty nejlepší (Hrobský, Krejčí, Barešové) v Radeníně bereme na naší trati jako známé, vždyť nás baví již několik sezón a jedou vždy naplno.

     Do finále A prošla kvalifikačními jízdami nejlépe dvojice Kočí-Zídek (CJP team), kteří s přehledem vyhráli i samotné finále. Druzí skončili Hrobský-Jouza z Motosportu Chýnov. S odstupem pak šachovnici protnuliSvoboda se Sejkem z MX Mlyny. Čtvrtí dojeli domácí Křivánek- Markvart. Tradiční smůlu měli ve finále bratří Barešové, kteří po pádech skončili pátí. V závodě sólo motocyklů vyhrál Jirka Hrobský, za ním Jirka Honsa a na třetím místě Michal Vorel.

     A protože další závod seriálu v Božejovicích se jel pouze jako exibice pro nedostatek sněhu, byly i výsledky z Radenína poslední do celkového hodnocení. Ty můžete najít na stránkách motokrosu místní organizace.

     Poděkování patří organizátorům, všem, kteří se na přípravě tratě celý týden podíleli, ale i divákům za příjemnou kulisu a samotným „hercům“ především, že průběh závodu nenarušilo žádné velké zranění a postarali se o silné adrenalinové zážitky.

více zde

 

Masopust na Radenínsku

masopust

Dne 28.února letošního roku uspořádali již tradičně místní hasiči masopustní oslavy. Není to jenom můj dojem, ale je to čím dál hezčí. Masopustní průvod Bítovem a Radenínem vítali  lidé nedočkavě, snad i proto, že dlouhá zima a nedostatek sluníčka na mnohé z nás působí depresivně. Masky byly všude vřele vítány a večer na Veselce se zapsal mezi ty nejlepší v posledních letech. Tak jak se bavili dospělí ze soboty na neděli, bavily se i v neděli děti na karnevalu. Možná, že právě tak pěkně prožitý víkend na konci února, nám dal sílu přežít ještě poslední měsíc dlouhé zimy. A za to bych chtěl všem co se na masopustu v Radeníně podíleli, tak i samotným účastníkům průvodu a večerní zábavy poděkovat.

     Fotografie můžete zhlédnout na webových stránkách ( foto zde ) , nebo živý záznam z večerního maškarního veselí na Veselce je na DVD, které koluje po vsi.