2009

Radenínský čtvrtletník - červenec 2009

titulek Radenínský čtvrtletník - červenec 2009

SLOUPEK

 

     Čas dovolených je v plném proudu. Kdo odjel do ciziny má možná problémy se vrátit domů, protože mu zatím zkrachovala cestovka, nebo je letecká společnost v konkurzu, z Anglie nebo Spojených států si můžete přivést chřipku. Ten kdo zůstal v době celosvětové finanční krize doma, a těch je asi nejvíc, zase nadává na počasí, které si s námi zahrává. Pořádné léto ne a ne přijít. Já tvrdím, „ buďme rádi, že je u nás na Radenínsku alespoň tak“. Večer když si pustíte televizi vidíte tu hrůzu co se děje kolem nás. Nemusíme se v Radeníně ani koukat na televizi. Pohled na oblohu hovoří za všechno.  Snad není kraj v republice, kde není problém s přívalovými dešti a ničivou záplavovou vlnou, bouřky ničí majetek (tiskárna Chotoviny), zabíjí dobytek (Záhostice) a je již i několik případů, že řádění blesků nepřežil člověk.

     Poklid našich osad zatím naruší pouze prasklý vodovodní  řád, výběr poplatků za komunální odpad a za vodu, mohla i pouť v Radeníně (není možné sehnat někoho s kolotočem a střelnicí – asi jsme pro tyto živnostníky nezajímavý obchod), krásné a povedené byly oslavy 80.let SDH v Kozmicích.

     Kdo se neúčastnil může pouze litovat. Já chci opět jen poděkovat místním hasičům za perfektní organizaci a dokonalou přípravu jakou celému dni dali. Je vidět, že se na svých „toulkách“ po různých soutěžích mnohému naučili.

     Rád bych i touto formou požádal obyvatele jednotlivých osad o trpělivost s naším veřejným rozhlasem. Někde to funguje dobře, někde hůř  když se hlasy překrývají a nyní i někde vůbec (podle firmy odcházejí baterie). Byly problémy celou investici nejdříve dofinancovat a nyní po dvou letech je třeba celý rozhlas přejít a doladit. Také není možné, abychom pro jednu závadu hned volali do Valašského Meziříčí, ale nyní je již objednána oprava pěti hnízd, které vůbec nehrají a rádi bychom věděli i o místech kde je poslech nesrozumitelný.

     Do konce prázdnin vám přeji hlavně pěkné počasí a příjemné dny volna, které vás o letošních prázdninách ještě čekají.

Starosta obce

titulek-obecní úřad informuje

Z jednání obecního zastupitelstva

 

Schůzi 14.zasedání zastupitelstva obce Radenín, která se konala 30.6.2009 zahájil a řídil starosta obce, který všechny přivítal. Již jako tradičně v úvodu  přečetl zápis a usnesení jak z minulého zastupitelstva které bylo mimořádné, tak i ze 13. Zasedání,  které se uskutečnilo podle plánu v březnu tohoto roku.

Plnění rozpočtu k 30.6.2009 na plán 7 000 000,- jak ve výdajích i příjmech je následující:

Příjmy:

k dnešnímu dni jsou příjmy plněny na 48,6%, což je částka 3 028 085,67Kč.

Pouze na 42% zatím přišly peníze za daň z přidané hodnoty, na 40% za daň z příjmu práv. osob za obec, 45% za daň z příjmu od právnických osob a podobně  i za daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti.

Výdaje:

čerpání je  na 54,25% rozpočtu což je částka 3 809 945,56Kč.

Čerpání finančních prostředků probíhá zatím podle plánu. U kanalizace je nakoupeno potrubí na prodloužení kanalizace v Bítově, u vody byl spotřebován materiál a pracovní síla při opravách vodovodu v Lažanech, Hrobech a dvakrát již v Radeníně. Do první poloviny roku, na rozdíl od jiných let, připadlo doplacení elektr. energie v důsledku ukončení smlouvy u E.Onu.

Rozpočtové změny č. 2 a 3/2009 se týkají částky 18 500,-Kč, kterou jsme dostali a zároveň vyčerpali za volby do Evropského parlamentu. Drobné úpravy rozpočtu nastaly na nákupu materiálu u kanalizace, vyúčtování u kapličky Lažany-zvonění, navýšili jsme i částku na balíčka k životním jubileu a v neposlední řadě se zvýšila i částka na nákup nového nábytku do kanceláře účetní na Obecním úřadě. Tyto změny byly probrány  se zastupiteli a jsou vyvěšeny na úřední desce.

 

Spotřeba elektřiny: odpočty elektrické energie proběhly k 30.5.2009, takže vyúčtování bez dvou měsíců můžeme porovnat s lety minulými. Dopočteme průměr za dva měsíce, přičteme zdražení  na začátku roku (14,5%) a můžeme porovnávat. Stále z  těchto počtů vychází stejný výsledek: šetřit

se musí především v občanských domech, kam bychom nejraději nainstalovali topidla na pevná

paliva (dřevo). Především v Kozmicích je spotřeba vysoká, v Lažanech topení přes zimní období  úplně odpojíme, v dalších místech budeme hledat řešení.

V části programu prodeje pozemků zažádal pan Krátoška Josef, Záhostice čp.38 zastupitelstvo obce o odprodej pozemků v k.ú. Bítov a jedná se o č. parcel 74/1, 674/1, 74/2 a 73. Po osobní prohlídce těchto pozemků starosty obce a p. Bartáčka bylo zjištěno, že se jedná o pozemky, které jsou vedeny jako les a Mk v tomto porostu. Celá plocha je porostlá náletem jasanů, osik a doubků; pozemek dříve sloužil jako černá skládka pro místní občany, takže zastupitelé souhlasili s prodejem za dohodnutou cenu 10,Kč/m2.

Dne 12.5. tohoto roku proběhl na Obecním úřadu audit hospodaření za rok 2008. Co se týče účetního hospodaření nebylo shledáno závad. V zápisu z auditu je zapsáno riziko vyplývající z nedostatečného provedení inventarizace majetku a závazků obce. Inventarizace se provádí porovnáním stavu z roku předešlého a roku ve kterém probíhá inventura. Bylo však zjištěno, že v inventuře jsou některé pozemky na kterých jsou zapsány ještě budovy s čísly popisnými, ale ve skutečnosti tyto jsou již dlouhodobě zbourány (viz v Kozmicích). K inventuře byly dodatečně dodány  protokoly ve kterých

je patrný pohyb během roku. Nápravná zjištění musí být odstraněna do podzimu letošního roku, kdy přijde další kontrola.

Diskuse:

-   5.- 6.června proběhly v naší republice volby do Evropského parlamentu. V Radeníně z celkového počtu voličů 398 odvolilo 69. Nejvíce hlasů dostala strana ČSSD (17), následuje KSČM (13) a s 10ti hlasy se na třetím místě umístnila ODS. Celkem občané Radenínska volilo 15 politických stran a sdružení a seskupení. K volbám přišlo 17,34% voličů, což je hluboko pod celostátním průměrem.

-   Město Chýnov uskuteční II.ročník akce „Armáda se představuje“ dne 5.9.2009 již na tradičním místě v Chýnově. K zabezpečení pořadatelské služby, na nákup PHM a občerstvení pro účinkující  bylo osloveno i zastupitelstvo naší obce. V rozsahu loňského roku zabezpečí naše Jednotka SDH pořadatelskou službu, dáme k dispozici kontejnery na kom.odpad a následným svozem a finanční příspěvek bude ve výši roku 2008.

-    Ohledně kauzy „Koukolský“ je naše pře ve fázi Exekučního příkazu a následné exekuce na pohledávku soudní exekutorskou Mgr.Martinou Douchovou, exekutorský úřad v Táboře.

-    Od začátku měsíce červenec 2009 je v platnosti Územní plán obce Radenín, který je veřejně k nahlédnutí na Obecním úřadu a proto žádáme všechny občany, aby se tímto plánem řídili a v případě jakýchkoliv stavebních úprav na svých pozemcích kontaktovali stavební úřad v Chýnově, kde je náš ÚP též k dispozici. Černé stavby budou nyní trestány podle nového stavebního zákona a může být i nařízena likvidace stavby.

 

  Vyúčtování el. energie 8/2008 až 5/2009

 
tabulka
 
ČOV  Terezín   8 302,30 Kč  
Veřejné osvětlení   71 816,17 Kč      z toho Radenín   26 038,66 Kč
        Terezín   4 630,59 Kč
  Bítov   6 157,37 Kč
        Hroby   10 316,91 Kč
  Nuzbely   5 918,23 Kč
  Lažany   5 502,67 Kč
  Kozmice   13 251,74 Kč
 
Obec   237 969,13 Kč       z toho úřad   57 822,04 Kč
  hasičárna   916,40 Kč
  stodola   1 192,36 Kč
  Terezín kult.dům 37 776,40 Kč
  Bítov hasičárna                        14 377,84Kč
  Nuzbely prodejna 33 426,78 Kč
  Nuzbely obč.dům 17 253,54 Kč
  Hroby altán 1 774,62 Kč
  Hroby smuteční síň 1 664,69 Kč
  Lažany obč. dům 20 067,59 Kč
  Kozmice obč.dům 44 981,95 Kč
  Kozmice hřiště 5 236,00 Kč
  Kozmice hasičárna 1 478,92 Kč
 
Celkem:   318 087,60 Kč    

 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

 

Poplatky za komunální odpad a psy

 

     Podle vyhlášky obce by do konce měsíce červenec 2009 měl mít každý občan a chalupář zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu ( 350,-Kč/trvale hlášenou osobu a 350,-Kč/rekreační objekt).

     Zároveň v červnu Obecní úřad provedl odpočty vodného a stočného v obytných budovách a již nyní v červenci probíhá vyrovnání s občany po jednotlivých osadách. Kdy a kde se bude vybírat je předem oznámeno místním rozhlasem a zároveň v místech jsou vyvěšeny písemná oznámení těchto výběrů.

 

     Jako starosta obce zdůrazňuji, že vodné ani stočné se proti loňskému roku nemění, takže případné narážky od některých občanů na vysokou cenu nejsou na místě. Myslím si, že každý má možnost získat informaci o financích, které obec do pitné vody musí během roku vložit, abychom co nejdéle udrželi vodovod v majetku obce; co stojí voda jinde vám mohou říci chalupáři, kterých na Radenínsku máme velké množství a v neposlední řadě je každý hospodářem ve svém domě a má možnost během roku si sám zjistit jaký má odběr z namontovaného vodoměru.

Připomínám, že jsme obec do 500obyvatel, rozpočet obce je stejný jako u podobných obcí. Vodovodů máme v naší sloučené obci celkem šest oproti obcím, které spravují jeden popřípadě půlku vodovodního zařízení. Obec se musí starat o každý zvlášť, vzorky se berou podle zákona, vzdálenosti vodovodních řádů jdou do kilometrů.

 

 

 

 

Zprávy pro občany

 

Turnaj o velikonočního beránka ve stolní tenise v Terezíně

 

     Dne 12.dubna se v Terezínském kulturním domě uskutečnil turnaj v „ping-pongu“, který pořádalo místní SDH. Jelikož se jednalo o velikonoční čas, tak toto klání bylo nazvané Turnaj o velikonočního beránka, což hlavně připomínaly ceny pro účastníky.

     Souboje v mladších kategoriích probíhaly již v dopoledních hodinách, kde na dvou stolech soupeřili účastníci v kategorii do patnácti let a v kategorii do 18ti let. V mladší z obou kategorií se na pěkném třetím místě umístnil Jan Šteker. Druhé místo patřilo Lukáši Janurovi, který bojoval o první místo s Ladislavem Charvátem.  Tento hráč celé kategorii dominoval a proto si odnesl cenu nejlepší. Nicméně všichni zúčastnění nezůstali bez odměny a každý si domu odnesl alespoň cenu útěchy.

     Ve starší kategorii třetí místo vybojoval David Noháč, který zaostal za druhým Miroslavem Štekerem a prvním Lukášem Touskem. Ten ukázal, že v této věkové kategorii nemá konkurenci.

     Všechny věkové kategorie se odehrály stylem každý s každým a proto se nejsledovanější zápasy dospělých, kterých bylo 15, a začaly  v 13.00hodin, protáhly až do podvečerních hodin. Po základní části a následném playoff se na třetím místě umístnil Tomáš Kratochvíl. Finálový zápas svedl dohromady Zdeňka Parise a Pavla Maláta.  V tomto utkání byl šťastnější Zdeněk Paris, který obhájil prvenství ze základní části a odnesl si zaslouženě cenu toho nejlepšího.

Celý turnaj se nesl v duchu fair play a pohodové náladě. Všem účastníkům děkují pořadatelé za předvedené výkony a těšíme se na souboje v dalším ročníku.

 Za SDH Terezín  Jan Janura

ČALOUNICTVÍ

 

  Svoboda, Buryanková  

Čalounění nábytku, autosedaček, dveří a starožitností,

matrace na míru, ostatní čalounické práce.

Kde nás najdete:

Soběslavská 991

Tábor

Telefon: 381 251 727

 

Kdy nás můžete navštívit:

Po  7.00 – 12.00     12.30 – 17.00

Út   7.00 – 12.00     12.30 – 14.00

St    7.00 – 12.00     12.30 – 17.00

Čt    7.00 – 12.00     12.30 – 14.00

Pá   7.00 – 12.00     12.30 – 14.00

 

SPORTOVNÍ  INFORMACE

 

Radenínský fotbal

 

Utkání IV. třídy skupina „A“ jaro 2009

 

Radenín-Kozmice  -   Řepeč B               1 : 2

Makov-Hůrka  -  Radenín-Kozmice        3 : 1

Radenín –Kozmice  -  Oldřichov            1 : 2

FK Tábor  -  Radenín-Kozmice            12 : 2

Radenín-Kozmice  -  Nadějkov              7 : 1

Borotín B  -  Radenín-Kozmice              3 : 0

Radenín-Kozmice  -  Mladá Vožice B    1 : 2

Stádlec  -  Radenín-Kozmice                  2 : 0

Radenín-Kozmice  -  Červený kůň          3 : 0

 

 

1.

FK Tábor

15

2

1

107:28

47

 

tabulka

2.

Makov.Hůrka

12

2

4

54:22

38

 

3.

Mladá Vožice B

11

1

6

35:34

34

 

4.

Řepeč B

10

3

5

49:42

33

 

5.

Oldřichov

8

2

8

41:45

26

 

6.

Radenín-Kozmice

7

3

8

37:42

24

 

7.

Borotín B

7

2

9

37:38

23

 

8.

Stádlec

5

3

10

24:40

18

 

9.

Červený kůň

3

2

13

31:56

11

 

10.

Nadějkov

1

2

5

22:90

5

 

 

 

     Kdo trochu sleduje okresní fotbalové soutěže, udělá si úsudek o průběhu jara sám. Nám se jaro vůbec nepovedlo i když v přípravě vše nasvědčovalo, že jarní část by neměla dopadnout špatně. Mužstvo se nakonec tak „rozložilo“, že na konci soutěže jsme se museli zamyslet, zda-li se do nového ročníku vůbec přihlásit. Výsledek všeho je soutěž zachovat za podmínky, že bude pracovat především výbor fotbalu a některé práce, co je nutné kolem fotbalu dělat, rozdat jednotlivým hráčům.  Fotbalem je dobré se bavit, ale aby se nám o zábavu staral pouze jeden činovník je od nás všech velmi sobecké.

     A proto se s Vámi, co fandíte Radenínskému fotbalu, rád setkám i na podzim na hřišti v Kozmicích.