Obec Radenín

Životní prostředí

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA RADENÍNSKU

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ V OKOLÍ

Severně Radenína se nachází přírodní památka Hroby (0,14 ha, vyhl. r. 1990) - lokalita výskytu chráněných rostlin - hořečku českého, vítodu obecného, strmilky tuhé, zvonku okrouhlolistého a jiných.

Západně Radenína se nachází přírodní park Turovecký les.

Jižně Radenína se nachází přírodní rezervace Choustník (9,9 ha, vyhl. r. 1949) - skalky stlačených žul a rozsáhlá kamenná moře, smíšený pralesovitý porost s typickou květenou (např. dřípatka horská, lýkovec jedovatý aj.

Severně Radenína se nachází přírodní rezervace Kladrubská hora (11,42 ha, vyhl. r. 1990) - masiv krystalického vápence s opuštěným velkolomem a malými selskými lomy v okolí. Význačný výskyt kruštíku tmavočerveného, vratičky měsíční a slabé populace ohroženého druhu kyvoru lékařského.

PAMÁTNÉ A CENNÉ STROMY V OKOLÍ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA RADENÍNSKU

Turovecký dub (též Kepkův dub) - vyhlášení 18.4.1973, druh: dub letní (Quercus robur L.), strom roste na jižním okraji obce Turovec, vpravo při komunikace z Turovce do Plané nad Lužnicí. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 604 cm (v r. 1939 činil obvod 510 cm).

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA RADENÍNSKU

Lípa ve Mlýnech - vyhlášení: 26.3.2002, druh: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos Scop.), strom roste v obci, v blízkosti kostela, cca 3 m jižně od hřbitovní zdi. Jedná se o upravené prostranství před vstupem do hřbitova, kde vyrůstá i několik dalších vzrostlých lip. V sousedství se nacházela další mohutná lípa, která však v nedávné minulosti odumřela a byla pokácena. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: měřeno ve výšce 90 cm nad zemí 512 cm. Strom je zdravý bez známek výraznějšího prosychání a vnějších příznaků onemocnění; v roce 2002 proveden zdravotní řez.

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA RADENÍNSKU

Staleté lípy na sv.AnněNejstarší lípa v kraji se nachází u kostela.

 

 

Hrobský dub - datum vyhlášení: 23.6.2005. Druh dřeviny: dub letní (Quercus robur L.)  Číslo ústředního seznamu: 308104.1/1,Obec: Radenín, Katastrální území: Hroby, Číslo parcelní pozemku: KN 1183. Ochranné pásmo: kruh o poloměru 16 m od paty kmene stromu.

Popis lokality: strom roste na horní hraně úvozové cesty. Nachází se naproti zámku, kapličce Sv. Anny a zámeckému parku, v místě bývalé zámecké zahrady, sloužící dříve jako štěpnice, vpravo od komunikace Chýnov - Černovice č. II/409. Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí: 510 cm. Zdravotní stav: strom kvete a plodí, je vitální a v dobrém stavu. Důvody ochrany: věk a funkce významné dominanty spojené se sousedním zámkem, parkem a kapličkou Sv. Anny.

OBOUSTRANNÁ ALEJ jírovců (Aesculus hippocastanum) a javorů (Acer). Od Nuzbel k Radenínu převážně javorová alej (s několika ořešáky a jírovci), dále až k rozcestí k Dlouhé Lhotě (od zámku v Radeníně k bažantnici již jírovcová alej). Alej je vlivem napadení škůdcem klíněnkou jírovcovou ve špatném zdravotním stavu.

Dosti staré jsou lípy u hrobky Baillet de Latour v Radeníně.

Při okresní silnici v Radeníně, na okraji obce poblíže č. p. 82, bývala stará jabloň s obvodem kmene při zemi  2,50 a v prsní výši 2,25 m. V úrodném roce dávala až 6 q plodů, zde zvaných ,,mošťáky". Podle ústního podání v Radeníně udržovaného byla asi 200 let stará.

Na Doubravě u Bítova je několik starých semenných (matečnicových) smrků.

 

GEOLOGIE

Po velkém sladkovodním jezeře, které v třetihorách vyplňovalo táborskou kotlinu, se v okolí Radenína zachovaly násypy oblázků.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA RADENÍNSKU  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA RADENÍNSKU  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA RADENÍNSKU

Radeníně u silnice nad zámkem - pod špýcharem se nachází křemenná skalka, na které jsou pěkné shluky drobných křemenných krystalů.

Pacova Hora - severo-severovýchodně od Chýnova, výskyt aktinolitu, velké X amfibolu, dále biotit, brucit, dolomit, galenit, pyrit, chalkopyrit v křemenných peckách, mastek v hadci, velké lupeny muskovitu, serpentin v amfibolitu, tremolit, vápenec (velké klence a vzácné krápníky v jeskyni objevené r. 1869), zoisit ve hnědých stéblech. Národní přírodní památka Chýnovské jeskyně. Byla objevena v roce 1863 v bývalém selském kamenolomu. Jeskyně je vytvořena v krystalických vápencích s pruhy amfibolitů a nemá krápníky. Jeskyní protéká potůček s teplotou kolem 8 stupňů C.

Zajímavý křemenný val se nachází také v nedaleké obci Mlýny - na okraji obce u silnice na Černovice.

Hroby u Tábora, vjv. Křemen tvoří žíly, limonit vláknitý ve skále za špýcharem, mastek v hádci, hojný muskovit ve svoru, hadec, staurolit ve svorovité rule, tremolit v zrnitém vápenci, tuha v rule, v nadloží i podloží vápence, vápenec tvoří místy lože.

Choustník - obec jv. od Tábora, sv. od Soběslavi, křemen a záhněda i ve valounech, snad lazurit, podle zkoušky Krejčího spíše cordierit, podle Kratochvíla dumortierit. Zlato na úbočí mezi Choustníkem a Radenínem v hojných sejpech - s. od Choustníku, rýžoviště zlata se prý táhnou od Radenína až k Sezimovu Ústí.

Bítov  - již. u Chýnova, železné rudy a na limonitech červovité sraženiny wadu.

  

 

Nejstarší lípa na Sv.Anně

Nejstarší lípa na Sv.Anně

Nejstarší lípa na Sv.Anně  Nejstarší lípa na Sv.Anně  Nejstarší lípa na Sv.Anně  Nejstarší lípa na Sv.Anně  Nejstarší lípa na Sv.Anně

kmen lípy