Obec Radenín

2017

Z RADENÍNSKA - KVĚTEN 2017

Z RADENÍNSKA - KVĚTEN 2017

 

                                                                 SLOUPEK

Dnešní úvodník čtvrtletníku patří obyvatelům a chalupářům Terezína. Po několika marných pokusech, kdy nám kraj neuznal jako veřejný vodovod pro nedostatečný počet místních obyvatel, následně pro vysoké náklady projektu, jsme na rok 2017 dostali dotaci na rekonstrukci přivaděče pitné vody do Terezína. Vše je nyní ve fázi výběrového řízení na zhotovitele díla, což potrvá do 19.5., kdy budeme vybírat firmu, která provede veškeré práce. Následně se musí na mimořádném zastupitelstvu schválit dodavatel, podepsat smlouvy o dílo a následně již přistoupíme k samotné práci kolem vody. Jde o to, abychom se se všemi majiteli usedlostí domluvili na připojení k novému řádu. Počítám, že se začátkem června s vámi sejdeme a vše kolem stavby domluvíme na jednání  v KD v Terezíně. Je nutno, aby zde si všichni připravili svoje dotazy ke stavbě, kde bude vybudována i tlaková stanice, abychom zvýšili tlak v potrubí pro vaši potřebu k napojení praček, myček na nádobí a podobně. Doufám, že by se mělo vše do konce prázdnin stihnout a koncem září bychom v KD opět akci ukončili.

A nyní pro všechny obyvatele a chalupáře našich osad. Připomínám, že je nejvyšší čas zaplatit poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu za rok 2017. Cena se nezměnila a činí 400,-Kč na obyvatele popřípadě chalupu.

 

Z RADENÍNSKA - KVĚTEN 2017

Na začátku 18.jednání starosta přivítal všechny přítomné zastupitele.

Na posledním zasedání zastupitelstva v roce 2016 byl v plánu jenom jeden bod programu, o to

nejdůležitější co se týče fungování obce v roce 2017. Návrh rozpočtu byl podrobněji projednán na

sedmnáctém jednání, včetně všech možností, jak jej ještě změnit a to případnými úspěchy při

zadání a kladném vyřízení dotací v jednotlivých položkách rozpočtu. Částka příjmová  a výdajová

se tradičně v Radeníně rovnají, tudíž rozpočet je navržen vyrovnaný. Doufáme však v úspěch

v grantové politice na některé akce, které bychom rádi realizovali společně s přispěním kraje,

popřípadě státu.

Před závěrečným hlasováním ještě starosta navrhl udělat jednu změnu ve výdajích. Jedná se o

opravu hráze Sádeckého rybníka, kde nám voda narušuje břehy a tím se okraje propadají. Navrhl

částku 150 000,-Kč, která by alespoň pro začátek stačila na pokrytí nejdůležitějších prací,

popřípadě vyčerpání dané částky by se po rozpočtové změně mohlo počítat s navýšením částky na

opravu, nebo by se pokračovalo v roce 2018.

Následně tato změna, ale i celý rozpočet byl přítomnými zastupiteli jednohlasně odsouhlasen,

tak jako rozpočtová změna č. 17 a na vědomí byla dáno rozpočtové opatření č. 16

 

diskuse:  po schválení rozpočtu v diskusi proběhla mezi zastupiteli rozprava na téma  „VODA“.

V současné době je největší problém prasklá voda v Hrobech, kdy se hledá místo  poruchy (v době

psaní zápisu 19.12. je závada identifikována u altánu v Hrobech a pracuje se na jejím odstranění).

O to větší problém je na řádu v Kozmicích, kdy při podrobném ohledání všech  vodoměrů v obci

a následné kontrole vodoměrů, které zaznamenají průtoky z vodojemu je zjištěno, že voda se ztrácí

v některých dnech během noci, kdy odteče mimo kontrolované spotřeby celkem 7m3, které nejsou

evidovány na vodoměrech. Je velmi podivné, že se tak děje, protože to narušuje běžný život všech

obyvatel Kozmic a též komplikuje život  zaměstnancům ZD Hroby, kteří  zajišťují dodávku vody

pro početný stav zvířat v areálu nad vsí.

Z programu POV 2017 by ráda obec čerpala dotaci na výměnu střechy na prodejně v Radeníně

(eternit za pálenou krytinu) a výměnu oken na provozovně obce a v zasedačce OÚ.

 

Na začátku 19. jednání starosta požádal zastupitele o doplnění programu o bod Plán lesní výroby

na  rok 2017. Ze strany zastupitelů nebylo námitek, takže se tento bod programu dostal na 9 místo

již schváleného  programu. Následně přivítal všechny přítomné zastupitele a občany našich osad.

Starosta navrhl ověřovatele zápisu, kteří byli jednohlasně odsouhlaseni.

/  Na posledním jednání zastupitelstva v roce 2016 byl již tradičně schválen rozpočet na rok 2017;

tak jak je v Radeníně zvykem rozpočet vyrovnaný na částku v příjmech i ve výdajích  9 milionů

korun. Všem nám již dopředu bylo jasné, že podle toho kolik bylo naplánováno investic, tento

rozpočet se bude během roku měnit. Konečně i v roce 2017 budou na konci roku volby do

Poslanecké sněmovny a to jsou i peníze na financování voleb. Rozpočtové opatření se týkalo

posledního „doladění“ rozpočtu ve výdajích podle šablony zákona.

hospodařením obce v roce 2016 se budeme zabývat po auditu 12.4.2017, který ekonomiku

hospodaření zkontroluje. To bude na příštím klasickém 20. jednání, které bude na konci dubna.

Rozpočtové opatření č. 1 se týká dotace od státní správy, kterou jsme dostali v letošním roce

poprvé a je na režii, která nám vzniká při správě tří osob, jimž je obec opatrovníkem a další částka

je na pojištění hasičského auta, které jsme „vyřadili“ z provozu pro Jednotku SDH, tudíž již nejsme

osvobozeni při povinném  pojištění. Rozpočtové opatření č. 2 řeší navýšení rozpočtu o částku na

zaplacení opravy hasičárny v Hrobech, kde budeme muset vše dopředu zaplatit a následně po

kolaudaci nám budou přislíbené dotace postupně vráceny do rozpočtu. Toto opatření řeší i

vytvoření na straně výdajů v rozpočtu položka č. 8115 prodejna. Na základě žádostí paní

Křivánkové a paní Černé obec přispěje na pořízení pokladen do prodejen v Radeníně 14 000,-Kč

a v Kozmicích 3 000,-Kč.

K 31.12.2016 byla provedena inventura majetku a pozemků, které patří Obci Radenín. V roce 2016

nebylo z majetku nic vyřazeno, což nás jistě čeká provést během roku 2017. Inventární komise

prošla veškeré účty a tím je celý svazek inventur připraven ke kontrole. Částky jednotlivých účtů

byly zastupitelům předloženy a inventura je uložena na obecním úřadu.

V tomto bodu starosta předložil konečné znění vyhlášky obce č. 1/2017 o zákazu podomního

prodeje v našich osadách. Vyhláška je zveřejněná na úřední desce, na webových stránkách obce

a hlavně na tuto skutečnost bude každý, kdo k nám jede, nebo projíždí, upozorněn cedulemi na

začátku všech osad. Informace o vyhlášce bude dána i na Policii ČR, kam budeme hlásit veškerá

porušení nařízení vyhlášky obce.

Po provedené kontrole pracovníky archivu v Táboře doznal změn i Spisový a skartační řád. Do

konce dubna připravíme doklady, které po nás archiv v Táboře požaduje k převozu do Tábora

a tím se nám uvolní prostory v našem archivu, kam budou ukládány další doklady jak ekonomické,

tak i důležité pro činnost místní správy.

Dále v programu schůze starosta informoval zastupitele o možné dohodě mezi obcí a panem

Müllerem ohledně pozemků nad Radenínem. Dlouhodobě se snažíme získat pozemek, kde pan

Müller vybudoval rybníček (bez povolení) a tím znemožnil využívat bývalou studnu, která

historicky patřila k chodu života na zámku, později k zásobení vodou některých budov

bezprostředně u samotného zámku. V době, kdy bude třeba každé kapky vody, se tato studna stala

strategickým místem pro možný zdroj pitné vody pro část obce od zámecké stodoly k areálu ZD.

Za účasti notáře se situace dostala do fáze, kdy pan Müller přišel s řešením. Obec již má

zhotovenou studii na nové ochranné pásmo studny a zároveň je i návrh získání pozemku kolem

studny geometricky zaměřen. Další jednání, která musí být vedena, již by neměla být tak složitá.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva na 14. zasedání dne 24.6.2016 vznikla u Jednotky SDH

u Obce Radenín tři družstva (Radenín, Hroby a Kozmice). Dnes navrhl starosta o doplnění

družstev o šest členů a to Dvořáka Josefa z Lažan čp.7, Křivánka Tomáše a Martina z Nuzbel čp. 9,

Vladimíra Fleischhanse z Lažan čp. 22, Kuberu Pavla z Kozmic čp.13, kterému bude v květnu již

18 let a Sedláčka Luboše z Radenína čp.63. Naopak Jednotku opouští  Dvořák Václav, který se

odstěhoval do Nové Vsi a Jůza Jan z Kozmic čp.65.

Posledním bodem programu byl Plán lesní výroby na rok 2017, který předložil místostarosta obce:

V roce 2017 nás čeká výsadby 13 650 ks smrků, 2 200 buků. Vyklízet klest je třeba na výměře

0,30 ha a konečně musíme postavit asi 200 m oplocenek. Co se týče těžby je úmyslná 600m3,

nahodilá asi 80 m3, prořezávky je nutné udělat na 5.8 ha, a probírky na 6,5 ha z čehož může být

až 245 m3 hmoty. Lapače se koupí 3 ks na brouka, jinak ochrana lesních kultur proběhne na

17,08 ha. V neposlední řadě je nutné zlikvidovat a z lesa odstranit 400 m starých oplocenek.

diskuse:

 • Zažádáno u Okresního soudu o zrušení opatrovnictví pro Michala Kalluše a Tomáše Luxu
 • Upozornění pro zastupitele o změně při vyplácení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva
 • Informace o stavu pitné vody v Kozmicích
 • Nebyl odsouhlasen příspěvek na pořízení babyboxu do Tábora
 • Počet výtisků knihy o Radenínsku bude 300 ks
 • Byly schváleny žádosti o poskytnutí příspěvku od neziskovek 5 M Fuchs a TJ Radenín-Kozmice, Fitness Nuzbely (předjednáno a zajištěno v rozpočtu na rok 2017)
 • Do 14.3.2017 proběhnou výběrová řízení na zhotovitele MK Židovna a opravu hasičárny v Hrobech
 • Z důvodu potřeby odsouhlasit výsledky výběrových řízení je svoláno mimořádné jednání zastupitelstva na 14.3.2017 od 19.00hod na obecním úřadu.
 • Odsouhlasen příspěvek na pořízení pokladny pro EET do prodejen v našich osadách.

Mimořádnou schůzi zastupitelstva 14.3.2017zahájil a řídil starosta obce, který přivítal zastupitele i dva zástupce obyvatel.

Schůze byla svolána z důvodu odsouhlasení dvou výběrových řízení na investiční akce, která do této doby proběhla.

Starosta zastupitelům předložil veškeré materiály k „Výzvě k podání nabídky“ na opravu hasičárny v Hrobech, na kterou již obec dostala padesátiprocentní dotaci od Ministerstva vnitra (GŘ HZS). Zároveň na tuto stavbu byla možnost ještě dostat dotaci ve výši dvou šestin ceny projektu od KÚ – JČ, což jsme též provedli. Výběrové řízení proběhlo 9.3.2017 na obecním úřadu, kam přišli podle přesně daného termínu tři nabídky od firem: Petrastav Radenín, Kavas Slapy a od pana Křivánka Josefa z Nuzbel. Rozhodujícím činitelem výběru po kontrole všech podmínek „výběrka“ byla cena. Všechny tři subjekty splnily  podmínky účasti v soutěži, takže konečné pořadí: 1. Křivánek Josef;

 2. Petrastav; 3. Kavas Slapy.

 Následně a podobně proběhlo výběrové řízení o opravu MK Židovna v Radeníně. Toto výběrové řízení proběhlo v Písku na firmě Universal Solutions s.r.o., která veškeré podklady související z výběrem od podání výzvy až po závěrečné rozhodnutí zadavatele o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky provedla. Výběrového řízení se účastnil i starosta obce jako předseda a dále paní Gabriela Vacíková a paní Veronika Skalová. Přihlásili se tři firmy a pořadí podle nejnižší nabídkové ceny: 1. Dřevotvar Chýnov; 2. Vialit Soběslav; 3. Swietelsky stavební ze Smyslova.

 Diskuse:

 • Na posledním 19. řádném jednání zastupitelstva  se v bodu 8/ hovořilo o doplnění Jednotky SDH při Obci Radenín a s tím i o možnosti získání nového požárního auta do Radenína. Z materiálů které jsou k dispozici na možnost získání příspěvku od Ministerstva vnitra není úplně jasné o jaký dopravní prostředek jde. Jednohlasně bylo zastupitelstvem odsouhlaseno, že „autobus“, vozidlo na převoz pouze členů sboru bez techniky v Radeníně nechceme. Z dalších jednání, která starosta provedl ohledně typu vozu  však vyplynulo, že situace je trochu jiná. Nejprve se žádá o finanční podporu a až po získání dotace se konkretizuje typ vozu, který by naší Jednotce v Radeníně vyhovoval. Je tu možnost získat to samé vozidlo jako máme v Kozmicích, ale ne vybavené technikou, pouze OA pro posádku. Techniku však máme již v naší hasičárně a veškeré držáky, které by umístnění jednotlivých komponentů umožnilo, zhotovíme na drobné provozovně podle potřeb hasičů.
 • Dále se hovořilo o úklidu po zimním období, kdy jsme na naše MK použili veškerý posypový materiál, který byl na skladě.
 • V týdnu od 13. až 17. března proběhne v Kozmicích akce dvou na sebe nezávislých geologů, kteří nám budou nápomocni při posílení přítoku pitné vody do vodojemu v Kozmicích
 • Starosta předběžně informoval přítomné o žádosti pana Broučka na výstavbě plotu mezi jeho pozemkem a pozemkem obce, kde byl zbourán dům čp.60. Pan Brouček navrhl řešení na kterém by se finančně spolu s obcí podílel. Tento bod se dá do 20. jednání zastupitelstva na konci dubna 2017.

   Na začátku 20. jednání starosta a kolegové poděkoval zastupiteli obce panu Martinovi Křivánkovi za vzornou representaci obce na mistrovství Čech a na mistrovství republiky v kulturistice, kde obsadil prvé a druhé místo. Zároveň přivítal i přítomné občany, kteří se dnešního jednání zúčastnili.

   Ve druhém bodu programu je povětšinou kontrola usnesení z předchozího jednání obce a tak tomu nebylo i nyní. Starosta připomněl, co se probralo a usneslo na devatenáctém jednání. Byla schválena vyhláška obce č. 1/2017 o zákazu podomního prodeje, byl předložen i nový skartační a spisový řád. Velitel jednotky předložil návrh změn ve složení jednotky SDH. Odchází dva členové a noví členové vyplní především družstvo v Hrobech při místních záplavách. Podle zákona se srovnaly odměny neuvolněným zastupitelům, místostarosta představil plán lesní výroby na rok 2017. Byla odhlasováno rozpočtové opatření č.2 ( investiční dotace na hasičárnu Hroby) a s konečnou platností se domluvilo, že konečné číslo výtisků knihy z Radenínska bude 300. Obec pomůže našim prodejnám při nákupu registračních pokladen k evidenci tržeb podle nového nařízení částkou 17 000,-Kč. Nakonec starosta vyzval zastupitele o účast na mimořádném jednání z důvodu odsouhlasení výběrových řízení na dvou investičních akcích dotovaných státem.

Starosta informoval přítomné o tom, že podal žádost o změnu opatrovnictví u Tomáše Luxi a Michala Kalluše z důvodu jejich přestěhování do Jindřichova Hradce, popřípadě do Tábora. Na dobré cestě je i domluva s panem Müllerem na směně pozemků v Radeníně.

Mimořádné jednání zastupitelstva označené M 1/2017 se konalo podle plánu 14.3.2017 a to schválilo výběrové řízení na zhotovitele díla obnova hasičárny v Nuzbelech pana Josefa Křivánka z Nuzbel a ve druhém výběrovém řízení na opravu MK v Radeníně na Židovně přišla s nejnižší cenou firma Dřevotvar z Chýnova. V dalším bodu jednání starosta otevřel opět otázku nákupu DA pro jednotku v Radeníně. Hovořilo se v diskusi i o probíhajících geologických pracích při hledání vody v Kozmicích.

  Protože výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu je zpracován pouze do 31.3.2017 výsledky hospodaření jsou za prvé tři měsíce. Příjmy do rozpočtu jsou na 20.57% což je částka 1 851 012,06Kč  a naopak výdaje k tomu samému datu na 12,19% částka 1 329 592,26Kč. Za zmínku snad stojí výdaje na údržbu MK v prvém měsíci letošního roku a to částka 135 000,00Kč za provedený posyp, úklid sněhu a nákup materiálu 59 000,-Kč. Pitná voda za prvé tři měsíce nás stála za nákup služeb, opravy, udržování a veškeré práce kolem vody 123 993,-Kč. Rozpočtové opatření č. 3 řeší uvolnění částky 1 370 000,-Kč na MK Židovna v Radeníně a převod částky 217 000,-Kč na vodovod v Terezíně.

Jinak 12.4.2017 proběhl na obecním úřadu řádný audit nadřízeným Krajským úřadem. Tato kontrola hospodaření účetnictví a inventur  schválila závěrečný účet k 31.12.2016. Uzavřela celoroční hospodaření obce Radenín v roce 2016 bez výhrad.

  Zastupitelé vyhověli žádosti pana MŽ na odprodej části pozemků č. 647/24 a 647/25 v k.ú. Radenín ostatní plocha. Jedná se již o zaplocený obecní pozemek, kde by žadatel rád postavil RD. Jde po zaměření asi o 97m2 za cenu 10,-Kč/m2.

  Když shrneme letošní rok co se týče odsouhlasených dotací tak se jedná:

 1. Hasičárna Hroby – dotace od MV ČR +KÚ-JČ rekonstrukce probíhá
 2. Oprava MK Židovna – dotace MMR ČR je po výběrovém řízení, zahájení 2.květen
 3. Obnova vodovodu Terezín – dotace KÚ JČ, před výběrovým řízení, zahájení 1/2 června
 4. Obnova střechy na prodejně Radenín a okna na DP – dotace květen od KÚ-JČ ?
 5. Pořízení techniky na úložišti bioodpadu – dotace od MMR ČR – v očekávání konec dubna
 6. Zažádáno o dotaci pro rok 2018 – MV ČR – hasičské auto Radenín
 7. Podaná žádost na provedení a připojení vody z vrtu v Kozmicích – do VI/2017

  Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je vyžadováno, aby nebyla zbytečně zabírána zemědělská půda. Dle stavebního zákona je nutné prokázat nemožnost využití současně vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení ploch nových. Sleduje se, zda není vzhledem k velikosti sídla vymezeno příliš mnoho ploch a zda jsou již vymezené plochy využité, aby nedocházelo k neustálému "nafukování" zastavitelných ploch.

 V případě zastavitelných ploch pro bydlení existuje sofistikovaný nástroj pro výpočet. Ten jsem ve zprávě použil i a vyšlo mi, že je možné přidat maximálně 1ha nových ploch pro bydlení oproti současnému stavu (pro obec Radenín je možné vymezit celkem cca. 13,7 ha zastavitelných ploch pro bydlení z čehož je již 12,8 ha vymezeno). Když jsem poté spočítal plochu nových požadavků jednotlivých vlastníků, vyšlo mi více než 16 ha. Pokud bychom chtěli všem vyhovět, stejně by nám krajský úřad (orgán ochrany ZPF) plochy seškrtal a zprávu vrátil k přepracování.  Projektant tedy bude muset vyhodnotit, které pozemky do zastavitelných ploch přidat, případně některé přidat a zároveň některé současně vymezené ubrat ("směnit").

 Největším problémem je, že pokud např. 4 vlastníci v obci vlastní 80% zastavitelných ploch a stavět ani prodávat parcely nechtějí, fakticky blokují rozvoj obce, protože další zastavitelné plochy nad hodnotu maxima dané obce nebude chtít orgán ochrany ZPF povolit. Je proto vhodnější vyhovět částečně více žadatelům než např. jednomu vlastníkovi, který chce přidat velké pozemky.

 Pokud jde o další postup pořizování změny, až se dohodneme na konečném znění zprávy o uplatňování ÚP, vyvěsíme zprávu veřejnou vyhláškou a zašleme ji dotčeným orgánům, KÚ a sousedním obcím k uplatnění stanovisek. Po případných úpravách bude možné vybrat projektanta a schválit zprávu v zastupitelstvu obce.

 

diskuse:

 • Je vytvořen odborný posudek na posilový vodní zdroj vody pro osadu Kozmice od firmy ALTEC International s.r.o., kde nám Ing. Aleš Cahlík doporučil místo, které by mělo být zdrojem vody k posílení místního vodovodu. Tento dokument je hlavní součástí žádosti k dotaci o kterou bude obec Radenín prostřednictvím Ing. Veroniky Kašparové žádat. V případě úspěšné žádosti se teprve vybere firma na provedení, jak vrtu samotného, tak i k napojení na stávající vodovod. Riziko neúspěšného vrtu bude finančně zajištěno touto dotací.
 • Projednána byla i reklamace na odměrné místo od firmy Bohemia Energy s.r.o., kde nám bylo vytknuto, že podle smlouvy nesouhlasí jistič VO  - smlouva 1x10A (skutečnost 3x10A)
 • Diskuse proběhla kolem oplocení pozemku č. 1084 v majetku obce a pozemku č. 1006/7 v majetku Miloslava Broučka s manželkou. Po odstranění budovy čp.60, kterou provedla obec, se jedná o zhotovení chybějícího oplocení, protože zadní stěna budovy vlastně tvořila plot mezi oběma pozemky. Pan Brouček přišel s návrhem, že by se na koupi betonového plotu, který by navázal na jeho již vybudovaný plot, přispěl polovinou financí, zajistil by dopravu a dokonce i vlastní výstavbu plotu by provedl ve vlastní režii. Obec by zajistila pouze beton k zabetonování sloupků. Kdo by mněl financovat takové ploty Občanský zákoník řeší vzájemnou dohodou mezi sousedy. Zastupitelé většinou hlasů tento způsob řešení nechtějí, ale jaké jiné řešení zatím nepředložili. Tento bod se bude dojednávat na příštím  jednání zastupitelstva.

První změna územního plánu Obce Radenín

 

Veškeré podklady, které jsme na úřad dostali ohledně změny užívání pozemků, jsme odeslali na Městský úřad v Táboře, odbor územního plánování. Nastal však problém s kterým bych vás chtěl seznámit. Cituji z dopisu, který nám byl zaslán z odboru územního plánování, konkrétně pana Romana Šilhaveckého.

 

„Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je vyžadováno, aby nebyla zbytečně zabírána zemědělská půda. Dle stavebního zákona je nutné prokázat nemožnost využití současně vymezených zastavitelných ploch a potřebu vymezení ploch nových. Sleduje se, zda není vzhledem k velikosti sídla vymezeno příliš mnoho ploch a zda jsou již vymezené plochy využité, aby nedocházelo k neustálému "nafukování" zastavitelných ploch.

 V případě zastavitelných ploch pro bydlení existuje sofistikovaný nástroj pro výpočet. Ten jsem ve zprávě použil i a vyšlo mi, že je možné přidat maximálně 1ha nových ploch pro bydlení oproti současnému stavu (pro obec Radenín je možné vymezit celkem cca. 13,7 ha zastavitelných ploch pro bydlení z čehož je již 12,8 ha vymezeno). Když jsem poté spočítal plochu nových požadavků jednotlivých vlastníků, vyšlo mi více než 16 ha. Pokud bychom chtěli všem vyhovět, stejně by nám krajský úřad (orgán ochrany ZPF) plochy seškrtal a zprávu vrátil k přepracování.  Projektant tedy bude muset vyhodnotit, které pozemky do zastavitelných ploch přidat, případně některé přidat a zároveň některé současně vymezené ubrat ("směnit").

 Největším problémem je, že pokud např. 4 vlastníci v obci vlastní 80% zastavitelných ploch a stavět ani prodávat parcely nechtějí, fakticky blokují rozvoj obce, protože další zastavitelné plochy nad hodnotu maxima dané obce nebude chtít orgán ochrany ZPF povolit. Je proto vhodnější vyhovět částečně více žadatelům než např. jednomu vlastníkovi, který chce přidat velké pozemky.

 Pokud jde o další postup pořizování změny, až se dohodneme na konečném znění zprávy o uplatňování ÚP, vyvěsíme zprávu veřejnou vyhláškou a zašleme ji dotčeným orgánům, KÚ a sousedním obcím k uplatnění stanovisek. Po případných úpravách bude možné vybrat projektanta a schválit zprávu v zastupitelstvu obce“.

                                                                                               Roman Šilhavecký

 

Z toho plyne, že ne všechny žádosti, které jste dodali, budou vyřízeny ke spokojenosti. Nyní by bylo nejlepší, aby jednotliví žadatelé přehodnotili své žádosti a to v co nejkratší době, abychom mohli pokročit ve vyřizování změn. Jinak je vše na starostovi, který dostal od zastupitelů mandát spolupracovat na tvorbě nového územního plánu.

 

SILVESTROVSKÝ FOTBAL

Fotbalový rok 2016 v Radeníně uzavřel tradiční „silvestrovský fotbálek“ v zámecké zahradě. Utkání se hrálo na hřišti pokrytém mírnou vrstvou zmrzlého sněhu 2 x 30 minut. I když byl terén náročnější nic tomu neubralo na atraktivitě utkání, které skončilo zaslouženou remízou 3:3. Bilance po utkání 3-1-2.

Sestava:

Radenín  A (Sparta)          3 : 3                  Radenín B (Slavia)

Černý Radek                                                                          Lexa Jaroslav                       

Petrů Jan st.                                                                           Sedláček Luboš                                                                                   

Petrů Jan ml.                                                                          Janů Ladislav

Petrů Pavel                                                                            Smitka Libor

Knotek Milan                                                                         Kopecký Jan

Drahota Jaroslav                                                                   Fišer Ondra

Černý Zdeněk                                                                       Vaníček Daniel

Podlaha Jaroslav                                                                   Kalab René

Rybníček Vlasta                                                                   Štrincl Lukáš

Rybníček Jakub                                                                    Štrincl Filip                                                           

 

Branky: Petrů Jan ml., Petrů Pavel, Rybníček Vlasta -  Sedláček, Janů, Kopecký

Rozhodčí: Kraus Jaroslav

Po skončení zápasu a společném přípitku se u Petrýse podávala výborná česnečka Jardy Drahoty. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří dorazili a zpříjemnili si tak silvestrovské odpoledne fotbalem, starostovi obce Radenín a ředitelce DD Radenín.   Luboš Sedláček.

 

Off-road Fichtel Day Soběslav 14.1.2017

Sníh a mráz přivítal druhou lednovou sobotu přes sto účastníků na 17. ročníku těchto jezdecky i divácky atraktivních závodech.

Letos jsme připravovali stroje pouze pro třídu klasik,Honza,  který jezdí pravidelně třídu sport nechtěl z důvodu nedělního odletu na dvouměsíční pracovní  cestu

riskovat zranění a tak jsme se dohodli, že na závody pojede pouze v roli mechanika. To platilo až do středy, kdy nám sdělil že si půjčuje stroj od kamaráda a jede s námi klasiky.

Po povinných trénincích, kdy se na zasněžené a zledovatělé trati vyjela pouze jedna kolej, pořadatelé rozhodli pustit do závodu nejprve třídu sport. Po jejím odjetí nastoupilo na start 75 klasiků.Stroj s vypnutým motorem drží mechanik a jezdec k němu musí doběhnout, nastartovat a vyrazit na trať. Honza odstartoval na druhém místě, já i Pepa jsme však museli roztlačovat, a tak jsme začínali stíhací jízdu okolo třicátého místa. Pepa mne hned v prvním kole předjel a zmizel mi mezi závodníky. Dojel jsem ho až když po pádu

startoval stroj. Hodina uběhla jako voda a  z nás tří projel první cílem Honza na čtvrtém místě, kdy několik kol jezdil bez levé stupačky, já na devátém a Pepa na třináctém místě. Pro nás a náš tým to považuji za velký úspěch, vždyť v poli poražených zůstali jezdci, kteří se těmto závodům věnují celý rok. Už teď se těšíme na další ročník a budu rád,

když tam uvidíme i diváky z naší obce, které  zvu i do depa závodních strojů.      Za 5M Fuchs Racing Team Šíp Josef st.