Obec Radenín

2017

Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2017

Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2017

                                                                  SLOUPEK

Jsou tady prázdniny, čas tepla, sluníčka , vody, dovolených. Tak mě tak napadlo, když tvořím tento čtvrtletník, kdy těch oficiálních článků tolik není, kdy poslední čísla byla jenom o čtení a na fotografie nějak nebylo místo, udělat jedno číslo, kde budou za nás hovořit fotografie. Snad mě i k tomu tak trochu inspirovala smrt pana Mgr. Jiřího Kohouta, s kterým jsem několikrát seděl a připravovali vydání knihy o Radenínsku formou fotografií. Z našich webových stránek zmizelo ze dne na den spousta krásných fotogrfií, jenom proto, že jsme se nedohodli o formátu „nových obecních webovek“. Těžko se dá něco takového nahradit a tak si myslím, že pro budoucnost bude každá fotografie z našeho krásného kraje pro budoucí generace jistým pokladem. Krásné okolí, příroda a prostředí, které nás obklopuje, zde přetrvají ještě mnoho generací, ale lidé, kteří tu dnes žijí odcházejí, ale  jiní se rodí a právě pro ty  je nutné zanechat vzpomínku na generaci, jenž tu žila, pracovala, vychovávala své potomky a přitom si našli čas se  společně pobavit s přáteli , sousedy a dělat si život pěkný, užívat si jej a tak nějak, každý podle sebe, si jej zpříjemnit na společných akcích, kterých je během roku dost. Dělá mi radost a jsem na to dost hrdý, když mě potkávají kamarádi, známí, ale i cizí lidé, kteří sledují dění u nás v našich osadách a tak trochu nám závidí. Obvyklá otázka je: „jak to u vás děláte?“ Chce to jen několik „obětavců“, vzájemnou spolupráci a ostatní se chytí. Důkazem je aktivita neziskovky fitness v Nuzbelech, kde poté není problém dostat v neděli dvacet žen od plotny a nechat je nasednout si raději na rybníce na loď. Příkladem jsou i ženy v Kozmicích, kde za vším hledej ženu, není zábavy, na které by se nepodílely, ať jsou to maškary nebo Táborská liga v požárním sportu. A nakonec funguje již jako samozřejmost stolní tenis v Terezíně s Mirkem Touskem, stolní tenis v Radeníně s Jardou Kačenou a můžu říci, že i za fotbalem stojí vždy jména Petrů Jan a Pavel(všechny generace), Luboš Sedláček, k motorkám patří Žák  Milan a Michal, Šíp Josef, k hasičům v Radeníně patří jména Drahota, Šimečková, Příplatová a jiní, v Lažanech u všeho je Vítek Pošvář, Petr Rataj, Pepa Dvořák. A tak bych mohl jmenovat dále. Jedno však můžu potvrdit. Tito lidé to vše nedělají pro sebe, jsou tu pro nás a my jim za to děkujeme. Starosta obce.

Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2017

Z jednání obecního zastupitelstva

Mimořádnou schůzi zastupitelstva 14.3.2017 zahájil a řídil starosta obce, který přivítal zastupitele i dva zástupce obyvatel.

Schůze byla svolána z důvodu odsouhlasení dvou výběrových řízení na investiční akce, která do této doby proběhla.

Starosta zastupitelům předložil veškeré materiály k „Výzvě k podání nabídky“ na opravu hasičárny v Hrobech, na kterou již obec dostala padesátiprocentní dotaci od Ministerstva vnitra (GŘ HZS). Zároveň na tuto stavbu byla možnost ještě dostat dotaci ve výši dvou šestin ceny projektu od KÚ – JČ, což jsme též provedli. Výběrové řízení proběhlo 9.3.2017 na obecním úřadu, kam přišli podle přesně daného termínu tři nabídky od firem: Petrastav Radenín, Kavas Slapy a od pana Křivánka Josefa z Nuzbel. Rozhodujícím činitelem výběru po kontrole všech podmínek „výběrka“ byla cena. Všechny tři subjekty splnily  podmínky účasti v soutěži, takže konečné pořadí: 1. Křivánek Josef;

 2. Petrastav; 3. Kavas Slapy.

 Následně a podobně proběhlo výběrové řízení o opravu MK Židovna v Radeníně. Toto výběrové řízení proběhlo v Písku na firmě Universal Solutions s.r.o., která veškeré podklady související z výběrem od podání výzvy až po závěrečné rozhodnutí zadavatele o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky provedla. Výběrového řízení se účastnil i starosta obce jako předseda a dále paní Gabriela Vacíková a paní Veronika Skalová. Přihlásili se tři firmy a pořadí podle nejnižší nabídkové ceny: 1. Dřevotvar Chýnov; 2. Vialit Soběslav; 3. Swietelsky stavební ze Smyslova.

 Diskuse:

 • Na posledním 19. řádném jednání zastupitelstva  se v bodu 8/ hovořilo o doplnění Jednotky SDH při Obci Radenín a s tím i o možnosti získání nového požárního auta do Radenína. Z materiálů které jsou k dispozici na možnost získání příspěvku od Ministerstva vnitra není úplně jasné o jaký dopravní prostředek jde. Jednohlasně bylo zastupitelstvem odsouhlaseno, že „autobus“, vozidlo na převoz pouze členů sboru bez techniky v Radeníně nechceme. Z dalších jednání, která starosta provedl ohledně typu vozu  však vyplynulo, že situace je trochu jiná. Nejprve se žádá o finanční podporu a až po získání dotace se konkretizuje typ vozu, který by naší Jednotce v Radeníně vyhovoval. Je tu možnost získat to samé vozidlo jako máme v Kozmicích, ale ne vybavené technikou, pouze OA pro posádku. Techniku však máme již v naší hasičárně a veškeré držáky, které by umístnění jednotlivých komponentů umožnilo, zhotovíme na drobné provozovně podle potřeb hasičů.
 • Dále se hovořilo o úklidu po zimním období, kdy jsme na naše MK použili veškerý posypový materiál, který byl na skladě.
 • V týdnu od 13. až 17. března proběhne v Kozmicích akce dvou na sebe nezávislých geologů, kteří nám budou nápomocni při posílení přítoku pitné vody do vodojemu v Kozmicích
 • Starosta předběžně informoval přítomné o žádosti pana Broučka na výstavbě plotu mezi jeho pozemkem a pozemkem obce, kde byl zbourán dům čp.60. Pan Brouček navrhl řešení na kterém by se finančně spolu s obcí podílel. Tento bod se dá do 20. jednání zastupitelstva na konci dubna 2017.
 •  Na úvod 21. jednání zastupitelstva obce Radenín starosta omluvil nepřítomné zastupitele a zároveň přivítal přítomné občany a zastupitele na jednání před letními prázdninami.

    Následně starosta připomněl usnesení z 20. jednání , které se konalo podle programu 25.4.2017. Schválili jsme prodeje pozemků č. 647/24 a 647/25 v k.ú. Radenín ke stavbě RD, rozpočtové opatření č. 3; zastupitelstvo bylo seznámeno se závěrečným účtem k 31.12.2016 po auditu a ten byl následně zveřejněn na úřední desce a na stránkách obce Radenín. Bylo zamítnuto se finančně  podílet na stavbě plotu na pozemku odstraněného RD čp. 60. Jinak zastupitelé vzali na vědomí  postup čerpání zatím přiznaných dotací s již projednanými výběrovými řízeními na investiční akce (hasičárna Hroby, MK Židovna Radenín),  na vědomí vzalo zajištění dotace při hledání posilového zdroje pitné vody v Kozmicích, zprávu o postupu při vyřizování první změny ÚP obce – velký požadavek na změny užívání,  rozpočtovou změnu č. 1 a nakonec vzali na vědomí  informaci o směně pozemků s panem Müllerem v k.ú. Radenín.

   Mimořádné zasedání 23.5.2017 schválilo výběrové řízení na opravu vodovodu v Terezíně včetně tlakové stanice, rozpočtové opatření č. 4, schválilo nákup malotraktoru na sečení trávy s horním výsypem a nakonec schválilo stavbu pergoly na dětském hřišti v Radeníně.

  Na vědomí vzalo  opravu ceny při prodeji částí pozemků č. 647/24 a 647/25 v k.ú. Radenín,  dopis pana Broučka ohledně  výstavby oplocení; existenci skautského tábora v Radeníně o prázdninách u Housovského rybníka.

  Zastupitelstvo potvrdilo žádost ZŠ Chýnova o příspěvek na ekologickou akci v Orlických horách – 4 000,-Kč a nakonec vzalo na vědomí rozhodnutí prezidenta ČR o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které by se měly konat ve dnech 20. až 21. října 2017.

  Příjmy do rozpočtu za první polovinu roku 2017 jsou na 51.31% což je částka 5 862 960,20 Kč

   a naopak výdaje k tomu samému datu na 34,92%, částka 4 878 312,03Kč.

  Daně z příjmů chodí do rozpočtu pravidelně a většinou se jedná o polovinu peněz, které by měly být v rozpočtu k dnešnímu datu. Poplatky za svoz a likvidaci KO jsou vybrány na 82,06% i když by tato hodnota měla být již 100% podle vyhlášky obce. Poplatek ze psů je vybrán na 70%.. Odpočty za odběr pitné vody budou provedeny v těchto dnech a výběr finančních prostředků proběhne začátkem srpna.

   Ve výdajích se rozpočet mění podle schválených dotací a následkem finančních vypořádání za jednotlivé akce. Velký posun je na stavbě hasičárny v Nuzbelech, kde již došlo k vyplacení zálohových faktur a následné zpětné proplacení od Ministerstva vnitra a zároveň KÚ-JČ. Místní komunikace v Radeníně – Židovna je hotová, stavba byla předána, následovat bude finanční vypořádání jak zhotoviteli stavby a naopak od Ministerstva pro místní rozvoj obci. Rozpracováno je co se týče zaměření a projektová část na stavbě opravy vodovodu v Terezíně, projektově jsme připravili i dotaci na kontrolní vrt posílení vodovodu v Kozmicích. Žádost o dotaci musí být podána do konce června 2017.

  Co se týče oprav přes drobnou provozovnu, nastalo aktivní období, které můžete pozorovat i sami.

  Opravily se chodníky u hospody v Radeníně i na zastávce autobusu, opěrná zeď na dětském hřišti v Kozmicích, sklad v prodejně v Nuzbelech a nyní se opravuje stání pro nákladní auto pro svoz KO

   ve stodole v Radeníně a tím spojené i zabudování vrat. Mnozí z vás si všimli, že proběhla ve všech osadách oprava veřejného rozhlasu, který již potřeboval nutnou opravu.

  Rozpočtová opatření se přímo týkala všech výše popsaných činností, kdy některé opravy nebyly plánované v rozpočtu a tak se provedly úpravy mezi položkami. Rozpočtové opatření č. 6 je potřebné na dotační opravu střechy  na prodejně v Radeníně, která nás bude stát 400 000,-Kč.

  Zastupitelstvo projednalo a schválilo na svém 21. zasedání dne 27.6.2017 závěrečný účet za rok

  2016 sestaveném ke dni 31.12.2015 (Rozvaha, Výkaz ZZ a příloha), Zprávu o výsledku

  přezkoumání hospodaření KÚ-JČ kraje, Zprávu o přijetí k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

  a uzavírá celoroční hospodaření obce Radenín za rok 2016 bez výhrad. Závěrečný účet byl řádně

  zveřejněn na úřední desce i na stránkách obce.    

   K bodu, kde zastupitelé byli seznámeni s průběhem příprav, realizování a vyúčtování dotací. Starosta po jednotlivých stavbách prošel fáze, ve kterých se jednotlivé akce nacházejí. Dá se říci, že až na přípravu oprav v Terezíně není větších problémů.  Obec dostala dotaci od KÚ-JČ z POV na výměnu oken v zasedací místnosti na OÚ a na drobné provozovně a současně i na opravu střechy na prodejně v Radeníně, kde máme ještě eternit.

  Do poptávky na střechu byly osloveny tři firmy: Kadlec okna dveře s.r.o. Tábor, LD STŘECHY s.r.o. Želeč a f. STŘECHY CHOUTKA Malšice. Z nabídek byla nejlacinější f. Kadlec okna dveře s.r.o. Tábor za 333 852,-Kč.

  Na okna na Obecním úřadu byly osloveny firmy TSH PLAST Malšice s.r.o., OTHERM CB s.r.o. České Budějovice s.r.o. a na tuto práci již lety osvědčená firma pana Kadlece okna dveře s.r.o. z Tábora. Za nejnižší cenu byla vybrána firma pana Kadlece za 41 735,-Kč.

  Na okna a dveře na DP byly poptávány tyto firmy: firmy TSH PLAST Malšice s.r.o., OTHERM CB s.r.o. České Budějovice s.r.o.,firma Kadlece okna dveře s.r.o. Tábor. Nejnižší cena přišla od f. Kadlec za 113 051,-Kč.

  Diskuse:

 •  Poplatky za odběr pitné vody se budou vybírat v termínu od 2.8. do 4.8. po jednotlivých osadách dle rozpisu
 • V měsíci červenec bude vydáno další číslo čtvrtletníku
 • Dne 24.6.2017 zemřel pan Mgr. Jiří Kohout a tím je ohroženo i vydání knihy, kterou si u pana Kohouta objednala Obec Radenín
 • Na den 18.srpna plánujeme uskutečnění akce „vítání nových občánků“, ale pro velké množství narozených dětí bude tato akce rozdělena na dva termíny.
 • Akce prázdniny 2017 na Radenínsku: 16.7. pouť v Radeníně a tím spojený fotbal v Radeníně, 22.7. v Radeníně slavnostní zahájení výstavy Ivana Uhlíře, 5.8. fotbalový turnaj 20ti mužstev na hřišti v Kozmicích, 19.8. turnaj starosty obce na hřišti v Radeníně za účasti pražských mužstev, 26.8. v Kozmicích na hřišti bezkonkurenční Táborská liga SDH Kozmice.
 • Na všechny tyto akce vás zvou zastupitelé obce, kteří většinou stojí za organizací tohoto kulturního a sportovního vyžití vás občanů. Další akce v měsíci září a srpen následují.
 •  
 •   Výběr poplatků na obecním úřadě v Radeníně

  V těchto dnech byl na kontrole účetnictví na obecním úřadu krajský audit. Tak jako v letech minulých bylo nám vytýkáno, že nedostatečně dbáme na to, aby poplatky které obec od občanů vybírá, byly vybrány podle směrnice, kterou obec má schválenou a je pro každého závazná. U nás se poplatní podle směrnice č.1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálního odpadu poplatek 400,-Kč za trvale bydlícího občana, popřípadě za rekreační objekt. Tento poplatek je povinnost občana, popřípadě i majitele rekreačních objektů  zaplatit do 30.6. kalendářního roku.

  Dále podle směrnice č. 1/2003 se vybírá poplatek ze psů 50,-Kč (za druhého a dalšího 75,-Kč). Poplatek je splatný do 31.10. kalendářního roku.

  Jako poslední poplatek je za vodné a stočné. Odpisy vodoměrů se provádí každý rok k 30.6. a po zpracování výsledků odpočtů se občan s obcí vyrovnává během července, srpna, září a posledním měsícem, kdy by měly peníze přijít do pokladny obce je říjen (do 31.10.)

  Dá se říci, že k 1.listopadu v kalendářním roce by měl občan mít vyřízené veškeré pohledávky vůči obci. A že se tak neděje, je zatím benevolence od nás z úřadu. V poslední době však sílí tlak kontrolních úřadů na pořádek i na tomto úseku (vybírání poplatků), jsou nám slibovány sankce za nedodržování vyhlášek obce a zákona. Pořád se chováme k vám občanům jako k dobrým sousedům, ale to bude muset s některými rychle skončit. Takový chronický neplatič může způsobit velké nepříjemnosti v účetnictví obce, ale i vůči všem poctivým spoluobčanům je to chování nepřípustné.

   

  V roce 2017 výběr poplatků za vodné a stočné proběhne v těchto dnech:

  Středa   2.8.  Radenín            7.30 – 11.00 hod

                                               12.30 – 15.30 hod

  Čtvrtek 3.8. Lažany               8.30 -   9,00 hod

                      Kozmice            9.15 -  10.15 hod

  Pátek    4.8. Nuzbely             8.00 -   9.00 hod

                      Terezín              9.30 -  10.00 hod

 •  

 •  

  Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

   

  Loni občané odevzdali k recyklaci 27 televizí, 22 monitorů a 250,00 kg drobného elektra.Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí

  a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

  Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 27 televizí, 22 monitorů a 250,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 13,24 MWh elektřiny, 581,02 litrů ropy, 62,26 m3 vody a 0,63 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,01 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 12,59 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklacejednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 •  

  SPORTOVNÍ  AKCE

   

  SILVESTROVSKÝ FOTBAL

  Fotbalový rok 2016 v Radeníně uzavřel tradiční „silvestrovský fotbálek“ v zámecké zahradě.

  Po skončení zápasu a společném přípitku se „U Petrýse“ podávala výborná česnečka Jardy Drahoty. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří dorazili a zpříjemnili si tak silvestrovské odpoledne fotbalem, starostovi obce Radenín a ředitelce DD Radenín. Sedláček Luboš 

 • Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2017

 • Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2017

 •                      

  V posilovně v Nuzbelech trénuje mistr Čech a vicemistr ČR v kulturistice

  Úžasnými úspěchy se nyní může pochlubit jeden ze zakládajících členů Fitness Bikers Team Nuzbely Martin Křivánek, který se na novou jarní sezónu 2017 v kulturistických soutěžích špičkově připravil a sbírá jedno ocenění za druhým. Hned v jedné z prvních soutěží – Mistrovství Čech mužů a žen v kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness 2017, které se konalo 16. dubna v Kutné Hoře, zvítězil v kategorii do 67,5 kg a svou formu následně potvrdil o týden později v Lysé nad Labem na Mistrovství ČR, kde se stal vicemistrem ČR v této váhové kategorii. Druhý byl i v pohárové soutěži RCO Fitness Cup v kategorii mužů do 80 kg, která se konala 30. dubna v Olomouci. Držme Martinovi palce do ještě 2 dalších pohárových závodů, ať to opět cinkne.

  Kromě dřiny v posilovně zahájili členové FBT Nuzbely sezónu 2017 dalšími sportovními akcemi. Na začátku ledna využili mrazivého počasí a uspořádali sportovní víkend na zamrzlém rybníku Náděj v Nuzbelích, kde bylo vytvořeno hokejové kluziště, na kterém se celý víkend odehrávala přátelská hokejová utkání. S fanoušky a rodinnými příslušníky, kteří nezapomněli ani na občerstvení a pitný režim, se zde sešlo více než 40 sportovních nadšenců z okolí.

  Začátkem ledna se někteří členové klubu zúčastnili tradičního Běhu Milénia v Chýnově, a protože zimní počasí vydrželo i nadále, uspořádali v únoru lyžařský víkend s ubytováním v šumavské Zátoni. Sjezdaři odtud vyráželi na rakouský Hochficht, běžkaři využili tras na Kvildě a Modravě. Hned po odložení bruslí a lyží byla zahájena příprava na cyklistické závody. Prvním závodem v sérii Jihočeského MTB poháru 2017 je Kardašova Řečice 20. května a následovat bude 3. června Apex Bike MTB maraton města Chýnov a další závody horských kol. Zároveň se blíží termín Dračích lodí na Knížecím rybníku 18. června.

  Fitness Bikers Team Nuzbely

 •  

 • Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2017

 • DRAČÍ LODĚ 2017

 • V neděli 18. 06. 2017 se na „Knížecím rybníku“ uskutečnil 7. ročník závodů „Dračích lodí“ na 200 metrů. Závodů se účastnilo 24 posádek, včetně dvou našich. Pravidla zůstala stejná jako loni, kdy se časy prvních dvou rozjížděk sčítaly a pak se jelo o celkové umístění. Posádka „Nesmělé fitness-bikerky Nuzbely“ se umístila na prvním místě v kategorii žen. Naše druhá loď „Radejňáci“, přestože vyhrála všechny tři rozjížďky, skončila v těžké konkurenci na sedmém místě.

              Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2017

 •  

  Z RADENÍNSKA - ČERVENEC 2017

  Posádky tímto děkují starostovi Obce Radenín za podporu a hlavně všem fanouškům z našich osad, kteří přijeli naše týmy povzbudit. Všichni se těšíme na další ročník. Sedláček Luboš                      

   

   

 • POZVÁNKA

  Dne 5.8. 2017 pořádáme v Kozmicích na hřišti turnaj v malé kopané.

 • hraje se na čtyřech hřištích o rozměrech 47x29m  v počtu 5+1.
 • maximální počet týmů bude 20 , čtyři skupiny po pěti týmech
 • Kontakt – Petrů Jan  tel: 602 275 504       email – petrujan@centrum.cz

 • Závazné přihlášení týmů  do 24.7. 2017.  Startovné na tým 1000Kč zaplacené též do 24.7. 2017 po domluvě (osobně nebo účet).

 •  

   

                                                                                                                                                                                   

   

   

   

 

ZO projednalo návrh ZU, ten byl vyvěšen na úřední i elektronické desce na 15 dnů, ale ne až do zasedání, kdy bude ZU schválen. Připomínky žádné vzneseny nebyly. Jak velký problém to bude?

Jedná se o porušení § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., kde se opravdu uvádí, že zveřejnění návrhu závěrečného účtu musít trvat až do jeho schválení. Každopádně podle § 22 a odst. 2 písm. g) se dopustíte správního deliktu, pokud v rozporu s § 17 odst. 6 nezveřejníte návrh závěrečného účtu. Vy jste ho zveřejnili, pouze jste nedodrželi všechny podmínky, tzn. nemuselo by to být posouzeno jako správní delikt (možná ale bude, ta podmínka tam bohužel opravdu je), ale pouze jako chyba, kterou jen uvedou do zápisu. Dejte si na to pro příště pozor, doporučuji si i dopředu připravit protokol o tom, že jste vnitřním kontrolním systémem na chybu přišli, opravit to již samozřejmě ale nelze. Dodatečně mě napadlo -  Ještě by bylo možné revokovat a znovu schválit s řádným vyvěšením - je na to čas. 

Jen připomínám povinnost zveřejnit schválený závěrečný účet do 30 dnů od schválení podle § 17 odst. 8, kdy musí být ZÚ zveřejněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok. Dané ustanovení Vám sem níže kopíruji, vedly se diskuze, co zákonodárce zamýšlel zbytečně zmatečným pojmem "na svých internetových stránkách" a proč nepoužil pojem "elektronická úřední deska", každopádně musíte mít na svých internetových stránkách (např. ve zvláštní sekci, případně na elektronické úřední desce, to je asi v souladu s vyjádřením MF jistější varianta, ale záleží na názoru) zveřejněn schválený ZÚ v plné podobě, na fyzické stačí jen oznámení "kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby":

"Územní samosprávný celek zveřejní závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření na svých internetových stránkách do 30 dnů ode dne jeho schválení10) a současně oznámí na úřední desce, kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Tímto způsobem musí být zpřístupněn až do schválení závěrečného účtu za následující rozpočtový rok."