Obec Radenín

Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví

Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví

30.01.2008

 

V minulosti byl každý kousek půdy extenzivně využíván. Dobytek se i pásl v lesích.

Od dvacátých let 19. století začala poprvé v naší historii výrazně růst potravinová produkce, aniž bylo zapotřebí dále rozšiřovat obdělávanou půdu. V roce 1829 byla zavedena potravinová daň. Tato taxa se platila z každého kousku chleba, brambory.

Za komunistů v druhé polovině 20. století se zemědělská půda intenzivně i extenzivně využívala. Půda se odvodňovala, zanášela chemií. Však jsme živili Sovětský svaz. (Zemi, kde již včera snědli to, co měli sníst až zítra.)

V 50. letech minulého století byla česká krajina krutě poznamenána nastupující kolektivizací zemědělství podle sovětského vzoru. Soudruzi si však neuvědomili (a zřejmě ani  nechtěli uvědomit), že v Sovětském svazu byly zcela jiné přírodní podmínky, než u nás. Obrovské změny tváře naší krajiny přineslo scelování pozemků, rušení mezí, remízků a drobné rozptýlené zeleně v krajině. Velké nekonečné lány vznikaly i na zcela nevhodných místech -  na svazích, na chudých mělkých půdách. Další ranou pro krajinu bylo její odvodňování. – meliorace byly prováděny téměř všude a bez znalosti příčin zamokření. Takto nenávratně zmizely  zamokřené květnaté louky, mokřiny a tůně a s nimi mnoho rostlinných i živočišných druhů. Voda z krajiny byla rychle odváděna i uměle napřímenými toky. Drobné i větší potoky byly svedeny do betonových koryt a trubek, zmizely meandry  a tůně – tolik důležité nejen pro živé organismy, ale i pro samočistící procesy vody a pro zdržení vody v krajině.

Důsledky těchto změn v zemědělství pociťujeme dodnes.  Velké lány působí problémy zejména při větších deštích. Dešťová voda rychle z polí odteče, bere s sebou ornici, která se usazuje na dnech potoků a rybníků. Voda rychle odtéká napřímenými potoky – krajina v určitém období trpí suchem, v určitém období povodněmi.

Nadbytečná chemizace vedla k zamoření půdy těžkými kovy a jinými škodlivinami, jejichž rezidua stále přetrvávají v potravních řetězcích. Dnes se chemie v zemědělství používá naštěstí mnohem méně – důvod je prostý: nedostatek peněz. Výnosy jsou možná menší, ale do krajiny se postupně vrací některé druhy – na lukách, kde dříve rostl jenom bojínek a jiné trávy, se objevuje mnoho kvetoucích bylin. Vodu z potoků a studánek však ještě dlouho pít nebudeme.

Po pádu komoušů a začlenění do globální ekonomiky se brutálně omezilo zemědělství. Začíná se zatravňovat, zalesňovat - hlavně méně úrodnou půdu na svazích.

Zemědělci nadále soustavně ničí půdu nevhodným hospodařením na svažitých pozemcích - meze a úvozové cesty nejsou, pole zůstávají přes zimu nechráněná jakýmkoliv porostem. Zemědělci svažitá pole často obdělávají po spádnici, o nevhodných kulturách nemluvě...

Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví  Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví  Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví

Na snímku pole u Terezína v roce 2006

Tající sníh a deště však způsobují vznik erozních rýh v polích na svazích. . Přívalové deště splachují ornici z již takhle chudých polí a odnáší ji v lepším případě do potoků, v horším na silnice a do vsí. Pole na radenínsku jsou dosti skeletovitá, vrstva ornice je slabá, hned pod ní je jíl.

Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví  Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví  Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví  Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví  Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví

Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví  Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví  Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví  Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví  Zemědělství, chov zvířectva a lesnictví

Nuzbely po dešti 26.4.2006

Většina polí je intenzivně obhospodařována zemědělským družstvem, drobní zemědělci zde téměř nejsou (v Radeníně je jediný soukromě hospodařící rolník). V rostlinné výrobě převládá pěstování brambor, řepky, krmné kukuřice, obilovin (pšenice, žito méně ječmen a oves). V živočišné výrobě vede stájový chov skotu -kravíny v Radeníně, Hrobech a Kozmicích, chov prasat (prasečák v Terezíně, Kozmicích, Hrobech). Pastevní chov skotu pouze u soukromého zemědělce. Koně družstvo nechová - v soukromém chovu koně v Nuzbelích a v Bítově. Koně dnes využíváni pouze k rekreačnímu ježdění, popř. do tahu v lese. Drůbežárna bývala v Terezíně, dnes pouze soukromý chov drůbeže. Na radenínsku několik holubářů, včelařů. Chov ryb zde není, v Nuzbelích pouze provozovány sádky.